جواب سوالات آمیرزا دانلود

جواب سوالات آمیرزا دانلود
جواب سوالات آمیرزا دانلود

۱- جن، نر، جا، آجر، رنج، ارج، جار، جان، ران، نجار، آرنج
۲- تو، شوت، گشت، گوش، گوشت
۳- روس، سرو، سور، هرس، هوس، سیر، ریه، روی، سری، ریو، سوره، ریسه، سیره، سوریه، روسیه
۴- آسان، تانک، تکان، ساکت، ساکن، سکان، نکات، کاست، کتان، ناسا، اتکا، استان، اسکان، استکان
۵- دانه، نهاد، ناصر، نادر، صادر، دهان، درنا، اردن، صدرا، نرده، صخره، رنده، رخنه، خنده، خرده، خانه، رصدخانه

 

۱- سگ، سنگ۲- زن، گز، زنگ۳- آش، آتش۴- کاخ، خاک۵- هوا، آهو۶- پتو، توپ۷- ری، شر، ریش، شیر۸- فک، شک، کش، کف، کفش، کشف۹- رخ، سر، رس، خر، سرخ، خرس۱۰- بد، آب، باد، ادب، ابد۱۱- دکل، کلید۱۲- دیس، سفید۱۳- حفظ، حفاظ، حافظ۱۴- پری، پیر، پنیر۱۵- شنا، آشنا۱۶- میل، لیمو۱۷- یاس، سایه، سیاه۱۸- باز، بازی، زیبا۱۹- آدم، دما، دام، مداد۲۰- بنا، تاب، نبات۲۱- رنج، برج، برنج۲۲- مشک، شکم، تشک، تمشک۲۳- رمز، رزم، مرز، ترمز۲۴- ریل، یار، ریال۲۵- کلم، ملک، ملکه، کلمه۲۶- پاک، پتک، پاکت۲۷- هنر، رهن، قرن، نهر، نقره۲۸- شال، بال، بلا، بالش۲۹- آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهو۳۰- میخ، خیر، مریخ، خمیر۳۱- تاس، مات، ستم، ماست، تماس۳۲- توپ، سوپ، پتو، سوت، پوست۳۳- آهن، نگاه، گناه، آهنگ۳۴- رود، دور، گود، گرد، گور، گردو۳۵- آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش۳۶- سال، سیل، گیلاس۳۷- شاه، شنا، شانه، شاهین۳۸- وان، نفس، فانوس۳۹- زین، بیل، لیز، زنبیل۴۰- دست، دشت، تشک، شکست، دستکش۴۱- دین، دنیا، امید، دامن، میدان۴۲- بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه۴۳- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی۴۴- سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان۴۵- ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرس۴۶- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی۴۷- گلو، هلو، لوله، گلوله۴۸- ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز۴۹- کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش۵۰- کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیم۵۱- بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار۵۲- راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه۵۳- کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر۵۴- بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس۵۵- آلو، لبو، ویلا، لوبیا۵۶- ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر۵۷- آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب۵۸- تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت۵۹- تره، هرات، تنها، تهران، ترانه۶۰- آخر، خطا، خار، خطر، خاطره۶۱- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب۶۲- تیز، زیپ، پیاز، پیتزا۶۳- شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش۶۴- وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان۶۵- سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس۶۶- بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه۶۷- سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک۶۸- تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری۶۹- کشو، کال، شال، لواش، لواشک۷۰- پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس۷۱- سطل، طلا، سال، سالن، سلطان۷۲- بارز، آزار، ابزار، بازار۷۳- خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری۷۴- هوش، آشوب، شهاب، باهوش۷۵- بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده۷۶- خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ۷۷- آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر۷۸- نصب، بنا، بانو، صابون۷۹- شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار۸۰- هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید۸۱- گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن۸۲- سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله۸۳- بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه۸۴- دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند۸۵- شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش۸۶- لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو۸۷- نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور۸۸- نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان۸۹- مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس۹۰- کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش۹۱- برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب۹۲- شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات۹۳- مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه۹۴- پاک، نیک، پیک، پیکان۹۵- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان۹۶- تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره۹۷- تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو۹۸- باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک۹۹- نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان

۱۰۰- نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج۱۰۱- چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچه۱۰۲- لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبوم۱۰۳- دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاور۱۰۴- قله، لقب، قلب، قبله، قبیله۱۰۵- کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسرو۱۰۶- قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالی۱۰۷- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار۱۰۸- کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشک۱۰۹- رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانور۱۱۰- دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکه۱۱۱- گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنه۱۱۲- سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارت۱۱۳- نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر۱۱۴- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو۱۱۵- ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایره۱۱۶- گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس۱۱۷- جان، جنس، باج، سنجاب۱۱۸- کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفه۱۱۹- ترک، تیر، کتری، کبیر، برکت، تبریک، کبریت۱۲۰- حال، سلاح، ساحل، اسلحه۱۲۱- مزد، دامن، نماز، زمان، نادم، نامزد۱۲۲- زجر، زین، ریز، رنج، زنجیر۱۲۳- درد، خدا، داد، خرد، خرداد، رخداد۱۲۴- مشک، ماش، کرم، شکم، کمر، شام، شکر، شکار، مراکش۱۲۵- صفا، اصل، فال، فصل، فاصله۱۲۶- پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروز۱۲۷- لحن، لنز، نوح، وزن، زحل، حلزون۱۲۸- بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشته۱۲۹- اتو، سوت، تور، سوار، راست، راسو، اورست، روستا۱۳۰- وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون۱۳۱- متن، مات، توان، وانت، تومان، مانتو۱۳۲- موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور۱۳۳- گاو، گوی، واگن، گونی، یوگا، گونیا۱۳۴- نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاه۱۳۵- شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموش۱۳۶- درون، روان، نادر، نوار، دوران، اروند۱۳۷- سیل، سیب، لباس، آسیب، سبیل، ابلیس، سیلاب۱۳۸- باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادام۱۳۹- رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگ۱۴۰- صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتی۱۴۱- نرم، مرض، ضامن، رمان، رمضان۱۴۲- مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساح۱۴۳- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار۱۴۴- موش، نوش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش۱۴۵- دین، قند، نقد، دنیا، قنادی۱۴۶- کور، نوک، نوکر، کنار، کارون۱۴۷- گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدان۱۴۸- ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیه۱۴۹- وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتون۱۵۰- مار، مرد، رمان، نادر، نادم، مادر، مدار، دامن، درمان۱۵۱- تتو، تاب، توت، تابوت۱۵۲- رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخ۱۵۳- سنگ، گیس، نگین، سنگین۱۵۴- رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنج۱۵۵- عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاون۱۵۶- شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش۱۵۷- بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ۱۵۸- تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریم۱۵۹- یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک۱۶۰- سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسی۱۶۱- رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبره۱۶۲- کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروش۱۶۳- سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر۱۶۴- آوا، آوار، اهورا، آواره۱۶۵- چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچال۱۶۶- درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیس۱۶۷- نجف، نفس، جان، جنس، اسفنج۱۶۸- هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده۱۶۹- آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشت۱۷۰- قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقه۱۷۱- مروت، مترو، تورم، تومور، موتور۱۷۲- مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزا۱۷۳- نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقاله۱۷۴- رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماور۱۷۵- قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافق۱۷۶- فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسه۱۷۷- ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهن۱۷۸- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه۱۷۹- گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند۱۸۰- چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین۱۸۱- باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینت۱۸۲- گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگنده۱۸۳- نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینه۱۸۴- نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون۱۸۵- قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقه۱۸۶- مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپاره۱۸۷- جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان۱۸۸- کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدان۱۸۹- سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه۱۹۰- حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه۱۹۱- لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا۱۹۲- کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقک۱۹۳- ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستان۱۹۴- تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر۱۹۵- توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان۱۹۶- پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان۱۹۷- مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل۱۹۸- سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان۱۹۹- جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو

جواب سوالات آمیرزا دانلود

۲۰۰- بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا۲۰۱- شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان۲۰۲- روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه، فیروزه۲۰۳- چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان، چمنزار۲۰۴- پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پرونده۲۰۵- خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالو۲۰۶- ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر۲۰۷- زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزه۲۰۸- رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید۲۰۹- کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه، یکشنبه۲۱۰- دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات، دبستان۲۱۱- لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو، آنگولا۲۱۲- فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو، فوتبال۲۱۳- چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه، کمانچه۲۱۴- سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوار۲۱۵- دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت۲۱۶- گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه۲۱۷- چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی، شکارچی۲۱۸- رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان۲۱۹- ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل۲۲۰- جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، جادوگر۲۲۱- سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی۲۲۲- پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیک۲۲۳- نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه۲۲۴- چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه، تپانچه۲۲۵- شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور، شهریور۲۲۶- تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم، مستطیل۲۲۷- فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون۲۲۸- ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل۲۲۹- میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمین۲۳۰- غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی۲۳۱- نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه، نگهبان۲۳۲- پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشت۲۳۳- هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده، فالوده۲۳۴- نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه۲۳۵- میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی۲۳۶- قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق، آفریقا۲۳۷- شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر۲۳۸- نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه۲۳۹- پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان۲۴۰- خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار۲۴۱- برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر۲۴۲- گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر۲۴۳- رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی۲۴۴- داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج۲۴۵- اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار۲۴۶- گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده، زادگاه۲۴۷- سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوس۲۴۸- پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس۲۴۹- زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه۲۵۰- انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی۲۵۱- قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالی۲۵۲- کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته۲۵۳- رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت۲۵۴- کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک۲۵۵- دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه۲۵۶- باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب، باجناق۲۵۷- پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش۲۵۸- گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ۲۵۹- کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار۲۶۰- گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت، آبگوشت۲۶۱- بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین۲۶۲- سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس۲۶۳- فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفر۲۶۴- وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگوله۲۶۵- بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشم۲۶۶- لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال۲۶۷- سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت۲۶۸- بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه، چابهار۲۶۹- رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکستر۲۷۰- گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند۲۷۱- کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار۲۷۲- باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس۲۷۳- تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی۲۷۴- دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند۲۷۵- پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار۲۷۶- کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک۲۷۷- موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیش۲۷۸- زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواج۲۷۹- انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنما۲۸۰- مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه۲۸۱- ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمار۲۸۲- شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش۲۸۳- قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق۲۸۴- کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب۲۸۵- قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطبنما۲۸۶- گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گوینده۲۸۷- مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمه۲۸۸- قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله۲۸۹- برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری۲۹۰- ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، آبمیوه۲۹۱- موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره۲۹۲- تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستان۲۹۳- لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطین۲۹۴- اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک۲۹۵- ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه۲۹۶- زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچه۲۹۷- توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ۲۹۸- سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت۲۹۹- موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو

۳۰۰- زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزه۳۰۱- کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند۳۰۲- سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون۳۰۳- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف۳۰۴- دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال۳۰۵- دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک۳۰۶- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت۳۰۷- زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله۳۰۸- کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان۳۰۹- گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله۳۱۰- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار۳۱۱- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار۳۱۲- دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری۳۱۳- لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال۳۱۴- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات۳۱۵- نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه۳۱۶- خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی۳۱۷- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان۳۱۸- لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل۳۱۹- کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه۳۲۰- نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته۳۲۱- گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه۳۲۲- ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه۳۲۳- مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه۳۲۴- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب۳۲۵- داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار۳۲۶- متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام۳۲۷- گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان۳۲۸- بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه۳۲۹- ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال۳۳۰- میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش۳۳۱- سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست۳۳۲- دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو۳۳۳- ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا۳۳۴- برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد۳۳۵- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک۳۳۶- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری۳۳۷- خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین۳۳۸- غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره۳۳۹- لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی۳۴۰- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه۳۴۱- دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده۳۴۲- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه۳۴۳- طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار۳۴۴- نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو۳۴۵- رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین۳۴۶- زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار۳۴۷- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده۳۴۸- گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی۳۴۹- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر۳۵۰- زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان۳۵۱- شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار۳۵۲- کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکار۳۵۳- ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمی۳۵۴- ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل۳۵۵- کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار۳۵۶- لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیه۳۵۷- لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیله۳۵۸- عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه۳۵۹- ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماس۳۶۰- کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیک۳۶۱- خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه۳۶۲- قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت۳۶۳- داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامداد۳۶۴- قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت۳۶۵- برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور۳۶۶- کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیک۳۶۷- جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت۳۶۸- رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم۳۶۹- هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطوره۳۷۰- شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر۳۷۱- دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید۳۷۲- جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر۳۷۳- کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف۳۷۴- شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا۳۷۵- مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار۳۷۶- زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد۳۷۷- قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصاد۳۷۸- بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبار۳۷۹- دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد۳۸۰- نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی۳۸۱- گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ۳۸۲- سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول۳۸۳- طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب۳۸۴- درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید۳۸۵- موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی۳۸۶- ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار۳۸۷- دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش۳۸۸- بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی۳۸۹- صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف۳۹۰- سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسون۳۹۱- منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامه۳۹۲- علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله۳۹۳- پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخند۳۹۴- کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل۳۹۵- شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه۳۹۶- پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ۳۹۷- ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان۳۹۸- قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه۳۹۹- باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان

۴۰۰- قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس۴۰۱- دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبل۴۰۲- سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ۴۰۳- تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیت۴۰۴- پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ۴۰۵- هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان۴۰۶- قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه۴۰۷- مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر۴۰۸- فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین۴۰۹- پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس۴۱۰- پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکی۴۱۱- میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانه۴۱۲- رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد۴۱۳- جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسی۴۱۴- پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه۴۱۵- دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروش۴۱۶- برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردست۴۱۷- بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمون۴۱۸- پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبه۴۱۹- لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال۴۲۰- دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرمانده۴۲۱- خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه۴۲۲- نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو۴۲۳- گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه۴۲۴- لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن۴۲۵- سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام۴۲۶- گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکن۴۲۷- جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره۴۲۸- چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی۴۲۹- سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان۴۳۰- لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار۴۳۱- گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند۴۳۲- متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین۴۳۳- چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین۴۳۴- گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره۴۳۵- گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گزنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه۴۳۶- خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه۴۳۷- کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار۴۳۸- تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست۴۳۹- شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور۴۴۰- فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور۴۴۱- چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب۴۴۲- ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه۴۴۳- عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی۴۴۴- گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان۴۴۵- خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان۴۴۶- سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان۴۴۷- خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار۴۴۸- کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون۴۴۹- فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه۴۵۰- داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان۴۵۱- ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل۴۵۲- ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت۴۵۳- بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه۴۵۴- نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان۴۵۵- کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی۴۵۶- خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات۴۵۷- دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد۴۵۸- دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده۴۵۹- تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر۴۶۰- روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی۴۶۱- نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نماینده۴۶۲- سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران۴۶۳- موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه۴۶۴- بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد۴۶۵- مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک۴۶۶- خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی۴۶۷- عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد۴۶۸- مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه۴۶۹- گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاه۴۷۰- زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه۴۷۱- سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت۴۷۲- آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه۴۷۳- برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان۴۷۴- غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه۴۷۵- شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری۴۷۶- عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان۴۷۷- مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه۴۷۸- سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت۴۷۹- خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه۴۸۰- داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر۴۸۱- دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد۴۸۲- دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی۴۸۳- پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد۴۸۴- سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته۴۸۵- برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها۴۸۶- گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه۴۸۷- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان۴۸۸- متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند۴۸۹- چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه۴۹۰- قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه۴۹۱- پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک۴۹۲- رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان۴۹۳- پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت۴۹۴- دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده۴۹۵- خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده۴۹۶- صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم۴۹۷- ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر۴۹۸- سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست۴۹۹- کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود

۵۰۰- علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه۵۰۱- زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده۵۰۲- دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد۵۰۳- دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان۵۰۴- متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال۵۰۵- تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی۵۰۶- بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست۵۰۷- لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر۵۰۸- فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال۵۰۹- سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور۵۱۰- خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه۵۱۱- پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد۵۱۲- قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری۵۱۳- زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت۵۱۴- منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامه۵۱۵- نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق۵۱۶- وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندباز۵۱۷- میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشی۵۱۸- رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانه۵۱۹- خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان۵۲۰- برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبر۵۲۱- مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد۵۲۲- شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستان۵۲۳- فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریاد۵۲۴- یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزان۵۲۵- عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیل۵۲۶- کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیه۵۲۷- کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراین۵۲۸- چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه۵۲۹- نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینه۵۳۰- سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکس۵۳۱- تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار۵۳۲- سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدار۵۳۳- مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم۵۳۴- املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسال۵۳۵- خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستری۵۳۶- دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت۵۳۷- کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار۵۳۸- مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار۵۳۹- رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج۵۴۰- جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوار۵۴۱- برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبان۵۴۲- سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه۵۴۳- اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستال۵۴۴- نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان۵۴۵- متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمان۵۴۶- سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک۵۴۷- قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقاله۵۴۸- سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون۵۴۹- رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند۵۵۰- دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرود۵۵۱- دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کاردانی۵۵۲- سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور۵۵۳- رخش، مربا، خشاب، خراش، آرام، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش۵۵۴- گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار۵۵۵- تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات۵۵۶- بست، سبک، کسب، کباب، کاسب، کلاس، کتاب، بابک، بابل، ساکت، کابل، لباس، اسکلت، کسالت، بسکتبال۵۵۷- زبر، دره، بچه، چوب، چرب، زرد، بره، دوره، برده، روزه، روده، بهروز، زردچوبه۵۵۸- جام، امید، مداد، جامد، جدید، مجید، اجداد، امداد، داماد، جامدادی۵۵۹- اول، لوس، نسل، سفر، فال، نفس، سونا، سالن، افسر، سفال، فارس، سوال، افسون، فانوس، فوران۵۶۰- ریل، لیز، آجر، زجر، ریال، جاری، رازی، لیزر، آجیل، ایرج، ارازل، جالیز، الجزایر۵۶۱- نوک، واگن، کنار، نگار، گران، کنگر، نوکر، انگور، گورکن، کارون، کانگورو۵۶۲- فخر، فال، فلک، کفر، فکر، خال، کافر، کلاف، کالا، فاخر، خلاف، اراک، خلافکار۵۶۳- موز، گام، آرزو، آمار، آواز، آوار، آرام، گراز، مزار، گرما، امروز، ماورا، گوارا، آموزگار۵۶۴- دفن، دیو، نیرو، فرنی، نوید، فرود، درون، ردیف، فوری، فردین، فریدون، فروردین۵۶۵- کابل، بلیت، نبات، کتاب، بیان، بیات، کتان، لکنت، تانک، بانک، بالن، تنبک، تنبل، کتانی، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابین۵۶۶- لوس، موم، سوال، ملوس، املا، سالم، سلام، اسلام، الماس، امسال۵۶۷- نیش، شیب، ریشه، بیشه، میهن، نیمه، شیره، نرمش، شنبه، منبر، بهمن، شبنم، نمره، مربی، منشی، بیمه، نشریه۵۶۸- زبر، برگ، دیگ، یزد، زیره، بدهی، برگه، گربه، هرگز، بزرگ، گرده، گریه، گیره، دبیر، برگزیده۵۶۹- رخت، خیر، بخت، خبر، بخار، خیار، آخرت، باخت، ربات، تایر، بیات، خراب، تخریب، باتری، تاریخ، بخاری، تبخیر، تاخیر، خیرات، بختیاری۵۷۰- گنج، جگر، رنج، گدا، جنگ، آرنج، گنجه، گنده، گران، گرده، آهنگ، درجه، نجار، جهان، جاده، جهاد، گردن، گناه، نگار، نگاه، آهنگر، جهانگرد۵۷۱- نسل، لیست، آسان، آسیا، سینا، تنیس، سالن، ایست، استان، ایالت، آستین۵۷۲- فرش، شرف، ظرف، فیش، ظریف، رویش، شریف، فروش، شوفر، فوری، یورش، ظرفشویی۵۷۳- بدل، ویلا، یلدا، نوبل، بلند، بانو، بودا، دیوان، بینوا، لوبیا، نابود، لیوان، بنیاد، وانیل، والدین۵۷۴- پتک، پست، تپش، سوپ، کشت، پیک، پشت، پوک، تشک، شکست، پشتک، سکوت، تیوپ، پیست، کویت، کشتی، پشتی، پوست، پوشک، پیشکسوت۵۷۵- یزد، داس، زین، دیس، زنده، نیاز، دایه، سیاه، ساده، نسیه، سینه، زیاد، زیان، ایزد، سینا، نیزه، اسید، سایه، سازه، زاهد، آینه، آینده، آدینه، سازنده۵۷۶- مواد، دوام، دریا، مرید، مایو، وارد، مدیر، مدار، مادر، امید، رادیو، دیوار، مروارید۵۷۷- شیمی، ماشه، شیره، ریشه، ماهی، شیار، شهرام، شماره، همایش، شیرماهی۵۷۸- غار، غنا، غنی، اغوا، نیرو، آوار، روغن، روانی، ویران، ایوان، ایران، ارغوان، ارغوانی۵۷۹- سخت، خون، سخن، تونس، وانت، آسان، سونا، ساخت، ستون، سوخت، نخست، ستوان، اوستا، تاوان، سخاوت، استان، استوا، خاتون، توانا، استخوان۵۸۰- متن، مترو، تنور، مایو، تورم، رمان، تیمار، تامین، روانی، مانتو، تمرین، ویران، نیمرو، تومان، امنیت، میترا، مریوان، رومانی، ویتنام، ورامین۵۸۱- رخش، خوش، شاخ، شوخ، خارش، یواش، خراش، خاور، شرور، شوخی، خیار، خیارشور۵۸۲- ترن، برس، سرب، نصب، صبر، نبات، سراب، تراس، بستر، راست، ستار، رانت، آبستن، تناسب۵۸۳- کوی، نوک، کتان، تانک، یکتا، کویت، کتانی، ایوان، کتایون، تایوان۵۸۴- پست، پتک، پاک، پکن، پاکت، ساکن، کاست، آسان، ساکت، سکان، استان، پاستا، استکان، پستانک، پاکستان۵۸۵- سود، هوس، سند، سونا، سواد، آدرس، ساوه، ساده، سوره، سرود، آسوده، وردنه، سوهان، رسانه، اندوه، سودان، سروان، دوران، اروند۵۸۶- گیس، آسیا، هستی، آگهی، آگاه، ایست، سیاه، گیاه، سایه، آگاهی، ایستگاه۵۸۷- گوش، گوشه، گروه، گوهر، گواه، ورشو، شوره، رشوه، شوهر، هاشور، شاهرگ، گوارش، گوشواره۵۸۸- جنگ، باج، لجن، گنج، لنج، جنگل، گلاب، بانگ، انگل، بالن، لبنان، جنگلبان۵۸۹- سند، یلدا، اسید، آدرس، دلیر، اسیر، دلار، ساری، دینار، سریال، سیلندر، ایسلند، ایرلند۵۹۰- میل، موش، ملت، مشت، شوم، لوتی، ولرم، لیمو، یورش، رتیل، لیتر، تورم، مترو، ترشی، مشورت، مشتری، لیموترش۵۹۱- تیز، تنه، زینت، نیاز، زیان، تازه، آینه، نیزه، تنها، انتها، نهایت، اهانت، تازیانه۵۹۲- یزد، باز، زین، زینب، ایزد، بیان، بازی، زبان، زیبا، زیاد، بنیاد، بندباز۵۹۳- کیش، نمک، شیک، شادی، کمین، آدمک، امید، شاکی، مدنی، مشکی، کاشی، دکان، شیاد، منشی، دشمن، دشنام، نمایش، آدمکش، ماشین، میدان۵۹۴- کبد، کتاب، کارت، رکاب، ربات، تبرک، اراک، آباد، دارت، برکت، راکت، دکتر، ابتدا، ارادت، تدارک، ابتکار۵۹۵- خون، خدا، نرخ، خرد، دوره، نخود، رخنه، درون، خانه، روده، خنده، خاور، وردنه، اندوه، اروند، دوران، خواهر، رودخانه

۵۹۶- پدر، پودر، ایده، پادو، پاره، پارو، پرده، ادویه، پیاده، پراید، دیوار، دایره، رادیو۵۹۷- سکه، سنگ، سکان، گناه، کاسه، نگاه، آهنگ، آسان، آگاه، سنگک، ساکن۵۹۸- چای، پیچ، چین، چاپ، پوچ، پنیر، پارچ، پارو، پنچر، پویا، چنار، چوپان، پوریا، پیانو۵۹۹- شال، زشت، شنل، لنز، نبات، شتاب، زبان، تابش، بالن، بالش، زابل، تنبل، تلاش۶۰۰- اسکی، لیست، ایست، بلیت، سبیل، کتاب، کابل، لباس، آسیب، بیست، کلاس، کاسب، کلیسا، تاکسی، اسکلت، اسکیت، ابلیس، لاستیک۶۰۱- دود، اردن، نوید، نادر، درود، درون، دینار، دیوان، دیدار، دیوار، دوران، اروند، روانی، ویران، رادیو۶۰۲- عرب، عروس، بستر، وسعت، ساعت، عابر، سراب، بورس، سرعت، عبور، عبرت، روستا، باروت۶۰۳- واگن، فارس، نرگس، نگار، سنگر، افسر، سونا، سرنگ، گران، انگور، سروان، فوران، فانوس، گارسون، افسونگر۶۰۴- تند، مدت، تهی، متن، مرده، ریتم، نیمه، مرید، تیره، مدیر، نمره، تمدن، میهن، مهدی، درهم، تمرین، مدینه۶۰۵- بغل، باغ، لبه، آغل، غیب، بالا، غایب، ابله، الاغ، لایه، اهلی، باله، بالغ۶۰۶- آلپ، آرام، آمار، املا، رمال، رمان، لامپ، آلمان، آرمان۶۰۷- منچ، چمن، چای، عید، چین، دعا، مایع، مانع، عمان، معنا، معدن، معاد، چمدان، میدان، معدنچی۶۰۸- مزد، دزد، یزد، دید، میز، داد، ایدز، دزدی، آزاد، مداد، زیاد، ایزد، آزادی، داماد، امداد۶۰۹- تیز، تایر، زیان، زینت، آزار، تراز، ارزن، زرین، نیاز، زیارت، ارزان، نیزار، ایران۶۱۰- ربات، نوبت، نبات، انبر، بیان، بیات، تنور، بانو، رانت، باروت، بیرون، بینوا، باتری، روبان، بوران، بورانی۶۱۱- خدا، مواد، مدار، آوار، مخدر، مورخ، مادر، آمار، آرام، آخور، خرما، خاور، خادم۶۱۲- پدر، پادو، وارد، پارو، پودر، پرتو، دارت، اردو، آوار، دوات، داور، دارو، اروپا، واردات۶۱۳- فرش، تفرش، هرات، تراش، افشا، افرا، فرات، ارتش، رشته، رفاه، فشار، شهرت، آشفته، فرشته، شرافت، اشاره۶۱۴- گله، بدل، انبه، ابله، باله، هلند، گنده، بنده، گلاب، بلند، بالن، انگل، بانگ، گنبد، بنگاه، گلدان، هندبال۶۱۵- قصد، قرص، فقر، قصر، قیر، قیف، صفا، صاف، افق، رقص، صدا، صفر، صدف، صیاد، فقیر، فردا، صادق، رفیق، فریاد۶۱۶- سخن، سخت، پست، ساخت، پناه، پخته، سپاه، خسته، خانه، تنها، نخست، پسته، پاسخ، نسخه۶۱۷- سهم، سند، پند، پناه، پماد، ماسه، دهان، دانه، ساده، ماده، سهام، دامنه، مهندس، همدان۶۱۸- ایست، سیما، ماست، آسیا، املا، لیست، املت، تماس، اسلام، الماس، تسلیم، سلامت، ایلام، سلامتی، مالیات، التماس۶۱۹- جام، متن، تند، تاج، مزد، مدت، جزام، مزاج، جامد، مجاز، زمان، تمدن، نماز، نجات، نامزد۶۲۰- زال، خال، خاص، اصل، صلح، زحل، حاصل، صالح، خالص، خیال، اصیل، خالی، حاصلخیز۶۲۱- کوچ، چرک، چین، یونس، کرسی، کویر، نوکر، چروک، ریسک، سیرک، کنسرو۶۲۲- زاغ، داغ، غار، غنا، غاز، ارزن، چادر، دراز، چراغ، اردن، چنار، چغندر۶۲۳- ارزن، اردن، ربنا، دراز، باند، بارز، برنز، انبر، زبان، بردار، برادر، دربار، دربان۶۲۴- جگر، رنج، جنگ، جام، جرم، اوج، موج، گنج، جوان، رمان، جارو، آرنج، نجوم، واگن، نجار، مرجان، انگور، جانور، جنگاور۶۲۵- رخش، خوک، خشک، شاخ، چکش، چرک، چرخ، کوچ، چروک، چاکر، شکار، خراش، کاوش، خارش، خاور، روکش، کشور، خوراک۶۲۶- جوش، جشن، دوش، شاهد، شانه، جواد، دانش، جوان، دشنه، جهاد، جادو، جاده، جهان، اندوه، وجدان، جوانه، دانشجو، جوشانده۶۲۷- تخت، رخت، تهی، خبر، خیر، بخت، تربت، بخیه، تختی، بهتر، خبره، تخته، تیره، رتبه، تخریب، تربیت، تبخیر۶۲۸- کرج، کاج، جادو، ورود، اردک، کارد، کادو، جودو، جواد، جارو، کادر، رکود، دکور۶۲۹- قلب، قتل، قاب، لقب، قاتل، قالب، بالا، قلاب، شلاق، اتاق، بقال، بالش، شتاب، تلاش، تقلب، تالاب، باتلاق۶۳۰- بدل، گله، دلار، گلاب، گرده، گربه، دلبر، برگه، باده، ابله، باله، برده، دلربا، براده، درگاه، گرداب، بالگرد۶۳۱- تپش، پشت، هشت، پشه، تنه، تنگ، گشنه، تنگه، تشنه، نقشه، قشنگ۶۳۲- گلو، لوح، گسل، هلو، حوا، سوله، ساوه، الگو، حلوا، هالو، سلاح، ساحل، سوال، حوله، حواس، اسلحه، گوساله۶۳۳- قفس، فال، قله، قفل، سکه، افق، قلک، سقف، کلاه، کلاس، کافه، کاسه، ساقه، سفال، قفسه، فلکه، اسکله، کلافه۶۳۴- رنج، تاج، برج، جهان، تنها، رتبه، نجات، نجار، برنج، باجه، انبه، آرنج، تاجر، تهران، تجربه، ترانه۶۳۵- دیس، عطر، سطر، دعا، عید، عدس، رعد، سعی، سریع، اسید، رسید، اسیر، عطار، ساعد، آدرس، سعدی، عدسی، عطارد

۶۳۶- نسل، سوت، هلو، هتل، هوس، تله، نوه، چهل، تنه، تونل، ستون، سوله، چهلستون۶۳۷- چاپ، گاو، پوچ، اول، گلو، چال، پلو، پول، گلپر، پارچ، پارو، الگو، چپاول۶۳۸- گلف، نفس، فال، لگن، چنگ، گسل، سفال، انگل، سالن، چنگال۶۳۹- پشه، هوش، گوش، گوهر، پوشه، شوهر، رشوه، گروه، شوره، پژوهش، پروژه، پژوهشگر۶۴۰- یزد، وزن، زیاد، زانو، آویز، ونیز، ایزد، ایدز، زیان، نیاز، دیوان، زندان، نوزاد، یونان، اندونزی۶۴۱- شیب، تیز، زشت، آتش، شتاب، زیبا، تابش، بازی، اشیا، آشتی، بیات۶۴۲- راکت، کتان، رانت، آنتن، کتری، تانک، کارت، کنار، کتیرا، تاریک، کتانی، تانکر۶۴۳- رنگ، سند، گردن، نرگس، سنگر، گردو، سوسن، سرنگ، درنگ، سرود، درون، سوگند۶۴۴- خزر، زخم، رمان، آزار، خمار، خزان، خرما، زمان، آرام، آمار، خانم، مزار، مخزن، نماز، ارزان، آرمان۶۴۵- پدر، دکل، پلک، پول، پاک، پارو، دلار، پلاک، کادو، پدال، لودر، کولر، پودر، پارک، دکور، دلاور، پولاد، پولدار۶۴۶- خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخاله۶۴۷- گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشی۶۴۸- گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاه۶۴۹- چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچار۶۵۰- متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیون۶۵۱- چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچی۶۵۲- بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه۶۵۳- قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر۶۵۴- دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستی۶۵۵- سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستان۶۵۶- خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانت۶۵۷- زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمان۶۵۸- کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکار۶۵۹- چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوس۶۶۰- صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافی۶۶۱- غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهار۶۶۲- نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهن۶۶۳- دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیر۶۶۴- سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینما۶۶۵- خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچه۶۶۶- جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمه۶۶۷- ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوستر۶۶۸- سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراست۶۶۹- کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرار۶۷۰- عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشار۶۷۱- ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامش۶۷۲- هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلوده۶۷۳- رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراسته۶۷۴- مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلو۶۷۵- مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

۶۷۶- میز، مزد، مزه، مهدی، زنده، هیزم، همزن، نیمه، نیزه، زمین، میهن، مدینه۶۷۷- سیخ، شاخ، خیس، سخن، شیخ، خشن، ساق، نیش، سینا، نقاش، شانس، نقاشی۶۷۸- رخت، نرخ، خیر، پنیر، خیار، آخرت، خیانت، تاخیر، تاریخ۶۷۹- تیز، ساز، سبز، سیب، قاب، زیست، بزاق، سبقت، آسیب، زیبا، بازی، سبزی، بیست، ایست۶۸۰- جلد، جسد، جاده، سوله، جاهل، سوال، جهاد، جلاد، سجده، سواد، ساده، جلسه، جدول، سجاده، آلوده، آسوده۶۸۱- مشت، رشت، شتاب، شربت، تمبر، آرام، مرتب، مربا، تماشا، آبشار، آرامش۶۸۲- متن، مدت، دقت، قدم، تمدن، قنات، قناد، نامه، تنها، دهات، ماده، همدان، دامنه، دهقان۶۸۳- گله، نوه، گلو، لال، گونه، الگو، انگل، لنگه، لوله، لاله، گلوله، النگو۶۸۴- گیس، سبک، برگ، رکاب، سراب، کاسب، آسیب، اکبر، اسیر، گاری، بیکار، سیگار، باریک۶۸۵- لطف، لبه، فال، طلا، طفل، طبل، برف، ابله، رفاه، باطل، باله۶۸۶- تشک، کشت، تشت، سکان، ساکن، شانس، کاشت، شکست، تشتک، نشست، ساکت، تکان۶۸۷- جهش، گلو، جوش، گوش، گله، گوشه، گوجه، لهجه۶۸۸- دنج، جگر، رنگ، رنج، برگ، برج، جنگ، گنبد، نجیب، دبیر، درنگ، برنج، گردن۶۸۹- رحم، حرم، مدت، محمد، محرم، حریم، مریم، مردم، مدیر، رحمت، متحد، محترم، تحریم۶۹۰- عرب، عمر، شعر، شمع، مشت، تمبر، مربع، عابر، شربت، شاعر، شتاب، مربا، عمارت، عبارت۶۹۱- برج، زرد، وجب، جارو، جواب، واجب، بازو، آرزو، بازجو، جوراب۶۹۲- شرق، قیر، قشر، شال، شادی، ارشد، شلاق، قالی، یلدا، قادر، ریال، دلار، قلدر، دلیر۶۹۳- جهش، دیو، جوش، جدی، دوش، جیوه، هویج، جزوه، شهید، دوشیزه۶۹۴- نصب، صوت، بانک، نوبت، تکان، نبات، کتاب، صابون، تنباکو۶۹۵- لبو، مبل، طبل، طول، سطل، سیب، وسط، سبیل، طلسم، بلوط، لیمو، سیلو، موسی، مطلوب۶۹۶- قلک، قهر، قله، برق، قبر، قبله، برکه، کلبه، کلاه، بقال، قالب، قاره، قلاب، براق، کابل، کربلا۶۹۷- جرم، مکه، موج، نمک، کوه، نوکر، کوره، جهنم، جوهر، نمره۶۹۸- وزن، کنیز، زانو، نازک، زیان، نیاز، کویت، زینت، کتانی، زیتون۶۹۹- پست، پلک، پیر، پیک، کتری، لیست، پلیس، پیکر، لیتر، رتیل۷۰۰- نجف، عاج، رنج، جان، نجار، عارف، رفاه، آرنج، جهان، عرفان۷۰۱- حدس، سبد، حبس، حوا، بوس، سواد، واحد، حسود، حساب۷۰۲- حرف، حرم، رحم، فکر، حکم، حمام، حرام، کافر، مرام، محرم، مکار، حاکم، محکم۷۰۳- سیخ، شیخ، شال، شاخ، خیس، خشک، کاشی، شاکی، خیال، کلاس، خالی، شلیک، کلیسا، خشکسالی۷۰۴- نفت، تنش، فیش، وفا، شفا، وفات، ناشی، یواش، شیفت، آشتی، آویشن۷۰۵- صلح، صبر، رضا، ضرب، اصل، صبح، صاحب، صحرا، حصار، حاصل، حاضر۷۰۶- رانت، هرات، هراس، تنها، راست، تهران، ترانه، رسانه، ستاره۷۰۷- تله، کشت، تشک، شدت، دکل، دکه، هشت، دشت، شکست، دسته، سکته، دستکش۷۰۸- سنگ، نفت، نفس، تنگ، سنگر، تفنگ، فارس، افسر، نرگس، سرنگ، نفرت، تنفس، سفارت۷۰۹- مزد، زیپ، امید، پیام، پیدا، زیاد، آزاد، ایدز، پیاز، پماد، آزادی۷۱۰- غرب، برف، باغ، غار، فریب، غایب، غبار، رفاه، غریب، غرفه، غریبه۷۱۱- پست، چاه، تپه، چاپ، سپاه، ساده، دسته، پسته، دهات۷۱۲- لیف، فیل، هدف، فدا، فال، آینه، هلند، هادی، دهلی، یلدا، فایده، ناهید، آینده، دلفین۷۱۳- شیب، شیره، ریشه، زیبا، شهاب، ارزش، بیشه، هزار، بازی، زهرا، شبیه، شیراز، شهربازی۷۱۴- صوت، وصیت، هیات، تایر، صورت، تیره، تصور، هرات، صورتی، تصویر۷۱۵- چمن، منچ، سهم، چین، هیچ، میهن، سینه، نسیه، نیمه، غنچه، نغمه، نسیم

۷۱۶- میخ، ماهی، خامه، خیام، گیاه، آگهی، خیمه، مخفی، مخفیگاه۷۱۷- قسم، سوپ، پدر، قوم، ورق، قدم، رقم، مقدس، پودر، مرقد، سمور، سرود، مدرس۷۱۸- شفا، زشت، ارتش، آشتی، ترشی، شیفت، شیار، ارزش، اتریش، زیارت، شیراز۷۱۹- سخن، وفا، دفن، خدا، خون، سونا، فاسد، نخود، سواد، فانوس، اسفند۷۲۰- بالن، انگل، باند، گلاب، دلار، لنگر، بلند، گردن، گنبد، گلنار، گلدان، آبرنگ، دنبال، گرداب، بالگرد۷۲۱- داد، درد، مرد، مدار، مربا، مبدا، مداد، مادر، مرداد، درآمد، برادر، مرداب۷۲۲- موم، حرم، روح، رحمت، تورم، مترو، محرم، ترمیم، محروم، تحریم، محترم، مرحوم۷۲۳- جنگ، جگر، آینه، گیره، گناه، نجار، گریه، آرنج، جیره، آهنگ، آگهی، هیجان، انجیر، آهنگر۷۲۴- ناشی، گریم، ناشر، گرما، گاری، منشی، شناگر، ماشین، نمایش، نگارش، نمایشگر۷۲۵- نوه، روده، رنده، درون، نوید، ویژه، نروژ، نرده، نیرو، هیدروژن۷۲۶- پله، لپه، لامپ، پیله، میله، ماله، پیام، پایه، ماهی، مایل، پیاله۷۲۷- قوا، خلق، لخت، خال، ملخ، قول، قلم، تلخ، قوم، وقت، تقوا، قاتل، مقوا، خالق، خلاق، املت۷۲۸- چاه، چای، کاه، چرک، چکه، هیچ، چاره، چهره، چاکر، کرایه۷۲۹- بوته، تباه، بهشت، تابه، آشوب، شهاب، شتاب، توبه، شباهت، باهوش، اشتباه۷۳۰- وزن، سوت، زیست، زینت، یونس، سینی، ستون، ونیز، سوزن، تنیس، ویزیت، زیتون۷۳۱- چسب، سود، چوب، دیو، سیب، سبد، سوت، دیس، دست، بوس، دوست، بیست۷۳۲- رمان، پیرو، پیام، پارو، نیرو، پویا، پنیر، پوریا، روانی، پیمان، پیانو، نیمرو، مانور، ویران، رومانی۷۳۳- امید، دنیا، دامن، مدال، یلدا، مایل، نادم، میدان، میلاد، دینام، ملایم۷۳۴- ریال، امیر، مایل، املا، آمار، رمال، آرام، ملایر، ایلام، مالاریا۷۳۵- عقل، قله، دعا، اهدا، قلعه، عادل، عاقد، عاقل، عقده، علاقه، قلاده۷۳۶- دکل، باج، تاج، کاج، جلد، بدل، کبد، جلبک، کتاب، کلاج، کابل، جالب، جلاد، کالبد۷۳۷- گوش، شوهر، شوره، ارزش، ورزش، گوشه، آرزو، گروه، رشوه، گراز، روزه، گزارش، گوارش، شاهرگ، هاشور، ورزشگاه۷۳۸- دیگ، گردش، گردن، مرشد، دشمن، شگرد، گریم، مرید، منشی، گندم، مدیر۷۳۹- نوید، پیدا، یلدا، پدال، ویلا، پویا، پوند، پیانو، دیوان، پیوند، لیوان، وانیل۷۴۰- شیب، بیشه، بنیه، شیعه، ناشی، شانه، شهاب، انبه، شعبه، آینه، شنبه، شایعه، شعبان، شاهین۷۴۱- شال، شکل، کالا، شلیک، شاکی، کاشی، شریک، شکار، لشکر، ریال، آشکار، آرایش، کالری۷۴۲- یلدا، دیلم، مرید، رمال، مدار، مدال، دلار، مادر، مدیر، امید، دایی، ریال، ملایر، میلاد، میلیارد۷۴۳- لبه، مبل، هتل، مدت، تله، تمدن، تنبل، بنده، بهمن، دلمه، بلند، هلند، دنبه، مهلت، تلمبه۷۴۴- بوس، سبد، برس، دوش، درشت، بورس، ترسو، شربت، دوست، درست، شبدر، رسوب، سرود، دستور۷۴۵- کتری، یکتا، کارت، دارت، ژاکت، راکت، اردک، دکتر، دریا، آژیر، تدارک، کتیرا، تیراژ، تاریک۷۴۶- کوه، پاک، پتو، توپ، پوک، تپه، پاکت، کاوه، پوکه، کاهو، کوتاه۷۴۷- ریه، میوه، ماهی، میهن، نمره، نیمه، مانور، مناره، نیمرو، رومانی، اهریمن، اورمیه، موریانه۷۴۸- زشت، شاه، شتاب، شهاب، زاهد، تازه، دهات، تابه، ابهت، بهشت، شاهد، شهادت، شباهت، بهداشت۷۴۹- سبز، ساز، لبو، رسول، سوال، زابل، آرزو، بلور، بورس، زالو، بازو، لباس، سراب، البرز، سرباز، بلوار، بازرس۷۵۰- شیب، زهرا، هزار، زیره، بیشه، شیار، شیره، ریشه، ارزش، شهاب، شیراز، شیربها، شهربازی۷۵۱- وزن، گدا، زنگ، زرد، زانو، واگن، دراز، گردن، گردو، درون، گوزن، انگور، نوزاد۷۵۲- نامه، ماسه، سهام، سرمه، نمره، ساده، سرما، همسر، ماده، آدرس، مدرسه، سمندر، مهندس، همدان، مناره، رسانه۷۵۳- لوس، یاس، سوال، آسیا، یونس، سالن، ویلا، آسان، سویا، ایوان، وانیل، لیوان۷۵۴- فوت، فیل، لیز، زلف، فلز، لیف، فضول، زیلو، فلوت، فیوز، لوزی۷۵۵- مبل، قلم، مشق، شام، طلا، قشم، مطب، قلب، قطب، بالش، قلاب، قالب، باطل، طلاق، بقال، شلاق، شمال

۷۵۶- فیل، لیف، نیرو، فیلم، منفی، لیمو، فوری، فرمول، نیمرو، نیلوفر۷۵۷- کود، یزد، کدو، زود، نوک، وزن، کنجد، کنیز، نوید، نیکو، کندو، جکوزی۷۵۸- اول، نسل، ستون، سوال، سونا، آسان، تونل، سالن، استان، ستوان۷۵۹- برگ، گرز، رنگ، زبان، گراز، آبان، بزرگ، انبار، باران، بازار، ابزار، ارزان، بازرگان۷۶۰- نرم، نمک، میخ، خبر، خنک، نرخ، کریم، کبیر، میخک، کمین، مریخ، کربن، مربی، خمیر۷۶۱- کود، کدو، تکه، کوه، دوا، دکه، کادو، کاوه، کاهو، کوتاه۷۶۲- سهم، حنا، نامه، سالن، ساحل، ماسه، سلام، حمله، سالم، اسلحه، حامله، حماسه۷۶۳- وزن، میز، موز، آویز، زیان، زمین، نیاز، زانو، زمان، نماز، آزمون، میزان، موازی، مایونز۷۶۴- تاب، اسب، حبس، حساب، ماست، محبت، تبسم، تماس، مساحت، تمساح۷۶۵- هوش، موش، بهمن، شبنم، ماشه، آشوب، شنبه، شانه، انبه، شهاب، باهوش، نوشابه۷۶۶- پیک، کیش، پری، پیر، شاکی، کاشی، شریک، شکار، پارک، شاپرک، پیراشکی۷۶۷- یلدا، دنیا، امید، لیمو، مواد، مدال، میلاد، میدان، ملوان، وانیل، لیوان۷۶۸- نان، گله، ناله، لانه، نهال، گلاب، ابله، انبه، نهنگ، بالن، بنگاه، لبنان، نگهبان۷۶۹- نفس، سرفه، سفره، آسان، رفاه، انار، رسانه، ناهار، فرانسه، افسانه۷۷۰- برق، براق، بهار، ایده، قاره، بدهی، دبیر، رقیب، برده، بیدار، ردیاب، بدرقه، دایره۷۷۱- موج، جسم، تماس، نجات، ماست، سمنو، ستون، نجوم، ناموس، تومان، مانتو۷۷۲- شنا، دهان، شانه، دانا، آشنا، دانش، ناهار، اشاره، اراده، هشدار، اداره۷۷۳- گاو، لیگ، گلو، ویلا، گاری، ریال، الگو، گالری، گوریل۷۷۴- مکه، مزه، کینه، زمین، کمین، نیزه، همزن، نازک، کمان، هیزم، کنیز، کیهان، میزان۷۷۵- جیغ، مرغ، موج، جرم، غوره، مجری، میوه، جوهر، جیوه، هویج، جریمه، جمهوری۷۷۶- زرد، زهر، زنگ، رنگ، گردن، نهنگ، هرگز، گرده، زنده، زرنگ۷۷۷- کشو، کفش، کیف، شکم، کشف، موش، کفاش، کافی، شکاف، موشک، مشکی۷۷۸- آینه، میهن، مهدی، دنیا، ماده، آینده، همدان، مانده، میدان، ناهید، نماینده۷۷۹- مشت، مشق، قشم، آتش، اتاق، نقاش، آشنا، تماشا، امانت، انتقام۷۸۰- نوع، شمع، عمو، روشن، شروع، معنا، شورا، شعور، شاعر، عمان، معاون، مشاور۷۸۱- کیف، کاسه، سیاه، سایه، کیسه، کینه، آینه، سینه، کیهان، سفینه۷۸۲- میخ، خفه، خیمه، منفی، آینه، خانه، خیام، خانم، مخفی، خامه۷۸۳- مهم، نمره، جهان، مجرم، نجار، آرنج، جهنم، مهاجم، مهمان، مهاجر، مرجان، مناره۷۸۴- عمو، سیم، هوس، عید، عدس، عمه، سعی، معده، سعدی، میوه۷۸۵- پدر، سپاه، سیاه، آدرس، ساده، پایه، سایه، پیاده، پادری، سیاره، دایره، پاریس۷۸۶- وزن، زوج، جارو، جوان، آرنج، آواز، زانو، نجار، انار، اجرا، ارزان، جانور۷۸۷- نوار، گریه، گیاه، گران، گوهر، گونه، گیره، ویران، آهنگر، انگور، نیروگاه۷۸۸- شکل، کویر، کیلو، شلیک، ویلا، شکار، لشکر، کشور، کولر، وکیل، شریک، لواشک، شلوار۷۸۹- قتل، قلم، قالی، املا، املت، قیمت، اتاق، ایلام، لیاقت، قیامت، مالیات، ملاقات۷۹۰- عدل، دعا، عمل، علم، علت، مدال، عادت، املا، معدل، املت، معتاد، علامت، عدالت، اعتماد۷۹۱- سود، سوت، هوس، چوب، چسب، سبد، بچه، دست، بسته، دوست، توبه۷۹۲- شیخ، آشتی، بخیه، بهشت، بیشه، شهاب، باخت، شاخه، شتاب، شباهت۷۹۳- ارشد، شادی، ریشه، رشید، شهید، هشدار، دایره، شهریار، شهردار۷۹۴- لیز، کیلو، ویلا، ویزا، وکیل، لیمو، آویز، لوزی، موازی، لوازم، مالزی۷۹۵- شمع، عمو، شعر، مشت، ترشی، شعور، شروع، مترو، تورم، مشتری، مشورت، تعمیر

۷۹۶- لکه، دکه، کدو، کلاه، کلبه، کاوه، کوله، کادو، کاهو، کبود، آلوده۷۹۷- مهم، قسم، ماسه، مقام، همسر، قاره، سرما، ساقه، سارق، سماق، سرمه، مراسم۷۹۸- لنگ، لگن، یاس، زنگ، سنگ، زگیل، زیان، سالن، نیاز، انزلی، گیلاس، گیلان، انگلیس
۷۹۹- موج، نان، جام، نامه، جوان، جهان، جنون، جهنم، نمونه، جوانه
۸۰۰- شعبه، شتاب، شنبه، نبات، شهاب، تابش، بهشت، تشنه، شانه، تنها، شباهت
۸۰۱- سبک، ببر، اسب، کاسب، کلاس، کباب، کابل، بابل، بابک، لباس، کربلا
۸۰۲- محل، حال، شمال، مسیح، حلیم، ساحل، سالم، سلام، سلاح، مسالح
۸۰۳- موز، سوزن، ستون، سونا، نماز، ماست، زانو، تماس، زمان، ازمون، ناموس، مانتو، ستوان، تومان، زمستان
۸۰۴- کشک، چکش، کیک، کمک، مشک، شکم، چشم، کشیش، مشکی، چشمک، کشمش
۸۰۵- غذا، کوه، کره، آذر، ذره، غار، کوره، غوره، کاغذ
۸۰۶- جیب، باج، جیوه، هویج، واجب، باجه، جواب، جوجه
۸۰۷- پاک، کمد، شاد، کشمش، پماد، پشمک، ادمکش، شمشاد
۸۰۸- نظم، نظام، مربی، ناظم، رمان، مربا، منبر، بیمار
۸۰۹- هلو، هوش، لال، لواش، ویلا، شلیل، لوله، هالو، لاله، هیولا، شوالیه
۸۱۰- علم، علف، عمه، فهم، فال، شفا، شمع، ماشه، مشعل، شعله، شمال، عالم
۸۱۱- جنگ، گود، گنج، گونه، گوجه، بنده، جنوب، گنبد، بودجه
۸۱۲- چاق، قیر، چای، قوی، قطر، قوری، رویا، قارچ، قطار، چاقو
۸۱۳- صفا، نصف، حنا، صاف، صحنه، صفحه، اصفهان
۸۱۴- هدف، هلو، ژله، واژه، هالو، آلوده، فولاد، فالوده
۸۱۵- علم، عمه، مطب، طلا، طعم، باطل، طعمه، مطالعه
۸۱۶- مهم، سهم، سیاه، مسیر، مریم، سایه، ماسه، سرمه، مرهم، همسر، سیاره، مراسم، سرمایه
۸۱۷- شاد، دشت، مشت، مدت، شمال، مدال، املت، تلاش، سلام، سالم، دستمال۸۱۸- مشق، مرغ، مصر، شرق، مقر، قصه، شهر، رقص، غصه، قشم، قرص۸۱۹- زیرک، بازی، زیبا، شکار، آبکش، ارزش، زرشک، بیکار، شیراز،، باریک۸۲۰- سحر، روح، صلح، اصل، لوح، سوال، صحرا، سلاح، حلوا، حصار، ساحل، رسول۸۲۱- مزه، میز، زخم، خزر، خیار،هیزم، زیره، خرما، مریخ، خمیر، میرزا، خمیازه۸۲۲- دیو، قوی، قدم، قیمه، هدیه، قدیم، قهوه، مهدی۸۲۳- پشت، دشت، پست، پاک، تپش، تشک، دست، کشت، پشتک، ساکت، شکست، پاکت، دستکش۸۲۴- نوه، وطن، وقت، توان، تنها، تقوا، نقطه، قنات، وانت۸۲۵- آفت، رخت، عارف، آخرت، تعارف، افتخار، اختراع، ارتفاع، اعتراف۸۲۶- عیب، سیب، اسب، حبس، بیست، بیات، ساعت، حساب، آسیب، عباس، تسبیح۸۲۷- گرم، گرگ، گنگ، نمک، مرگ، مکان، گمرک، گرما، کمان، کنار، گران، گرمکن، گرگان، کرمان۸۲۸- چرخ، چرم، میخ، چاه، چای، خیمه، خیار، خیام، خمیر، خرما، خامه، مخچه، مریخ، چهار، میخچه۸۲۹- پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، دولت، دلار، تولد، پارو، پادو، پالتو، دلاور
۸۳۰- مدت، صفر، مصر، خرد، مصرف، فرصت، دختر، خدمت، دفتر، درخت
۸۳۱- پدر، پناه، پنیر، پیدا، پاره، پرده، پراید، پیاده، پادری، ناهید، دایره، پرنده، آینده، پیراهن
۸۳۲- دبی، یزد، دیو، کدو، دکه، کبد، بدهی، کبود، کوزه، کوبیده
۸۳۳- زخم، نان، جان، جام، مخزن، نماز، ناخن، خانم، خزان، زمان، زنجان، انجمن
۸۳۴- قله، قفل، فقر، لوح، قول، قهر، حرف، حلق، فرق، روح، حوله، حلقه
۸۳۵- عید، دیس، عیب، سعی، عدس، سبد، عهد، سیب، سعید، هدیه، بدهی، سعدی

۸۳۶- شاد، شیخ، شاخ، خدا، شوخی، خرید، شورا، درویش، دیوار، دشوار، رادیو، داریوش، خورشید۸۳۷- مدت، همت، هادی، هدیه، مهدی، ایده، ماده، دهات، ماهی، هدایت، اهمیت۸۳۸- عرب، شعر، شهر، عطش، عطر، عطار، عابر، شاعر، بهار، شهاب، شعبه، رابطه۸۳۹- نان، قول، نقل، وقت، تقوا، تونل، آنتن، قاتل، قنات، قانون۸۴۰- غذا، غاز، غزل، غرب، زاغ، بذر، آذر، لاغر، غزال، بالغ، زغال، زابل، غبار، البرز۸۴۱- جسد، جسم، سجده، ساده، سنجد، مسجد، جهنم، جهاد، جامد، جاده، جهان، مهندس، همدان، سجاده، دماسنج
۸۴۲- گرز، گور، وزن، سنگ، سنگر، گوزن، نوکر، سنگک، سرنگ، زرنگ، نرگس، سوزن، کنسرو
۸۴۳- عکس، سعی، عیب، سبک، اسب، بیان، عینک، بانک، آسیب، عناب، عباس، کاسب، عکاس
۸۴۴-چرم، پله، چاپ، لپه، پرچم، چاله، چهار، لامپ، پارچ، پاره، مچاله، پارچه
۸۴۵- مبل، سیما، لیمو، سویا، موسی، سبیل، لباس، آسیب، سوال، مساوی، آلبوم، لوبیا، ابلیس، موبایل، آبلیمو
۸۴۶-گویش، شیره، ریشه، گریه، گیره، گیوه، گوهر، شوره، شرور، رشوه، شوهر، گوشه، گروه، شهریور
۸۴۷- سفت، فوت، نفت، وفا، تنفس، مونس، ستون، سمنو، ناموس، مسافت، ستوان، تومان، مانتو، فانوس
۸۴۸- ملت، تونل، املا، تاول، املت، امانت، آلمان، تاوان، ملوان، مولانا
۸۴۹- رحم، روح، لوح، حرم، میوه، حریم، میله، حیله، حلیم، حوله، حمله، محله، لیمو، روحیه، مرحله
۸۵۰- موز، تمیز، زیان، زینت، ونیز، نیاز، زانو، زمین، زیتون، آزمون، موازی، میزان، امنیت، مایونز، ویتنام
۸۵۱- هدف، شهد، بدل، شنبه، هلند، دنبه، بنده، بلند، دشنه، بنفشه
۸۵۲- توت، اسیر، رویا، ساری، راست، ترسو، استر، ریاست، اورست، تورات، روستا، توریست
۸۵۳- رخت، تاج، عاج، خارج، اجرا، اخرت، تاجر، اخراج، اختراع
۸۵۴- کوه، کاهو، کاوش، کاهش، آشنا، شانه، شکوه، کاشان، اشکان، کوهان، هواکش
۸۵۵- جرم، رضا، ضامن، امضا، نجار، رمان، ارنج، انار، آرمان، رمضان، مرجان
۸۵۶- زهرا، هزار، زبان، روزه، بانو، برنز، بازو، روزنه، زنبور، راهزن، بهروز، روباه، روبان
۸۵۷- ناب، عیب، تاب، بیات، باطن، بیان، طناب، عناب، نبات، طبیعت
۸۵۸-ذوب، ذات، مذهب، مذاب، توهم، تابه، بوته، توبه، تباه، مهتاب
۸۵۹- دقت، صدا، قصد، اقا، اتاق، قاتل، صادق، اصالت، صداقت، اقتصاد
۸۶۰- ظهر، ظرف، حرف، حیف، ظریف، حریف، ظاهر، حرفه، حافظ، رفاه، حفره، رایحه، حافظه
۸۶۱- پند، پسر، پدر، سپر، آدرس، آسان، انار، رسانا، پاندا، پاسدار
۸۶۲- قله، لقب، قبله، قلاب، نقاب، قالب، آبان، انبه، بقال، بالا، نقاله، انقلاب
۸۶۳- قیر، زمین، امیر، زیان، قیام، قرمز، قرآن، مزار، میرزا، قناری، نیزار، منقار، میزان
۸۶۴- پیر، پری، سعی، عید، رعد، رشد، شعر، سعدی، عدسی، سریع، رسید، پرسش
۸۶۵- حبس، بیست، آسیب، ایست، حیات، مسیح، حساب، تبسم، محبت، حمایت، تسبیح، مساحت، تمساح
۸۶۶- فنر، دفن، نیرو، نوید، فرنی، ردیف، درون، فرود، فوری، فروردین
۸۶۷- نصب، نخل، خاص، اصل، ناقص، نقاب، قصاب، خالص، بالن، خلاق، خالق، خلبان
۸۶۸- نظم، گام، فنا، نفت، تنگ، نظام، تفنگ، ناظم، نظافت
۸۶۹- دیو، شهید، شیار، ریشه، رشوه، شیره، ادویه، دیوار، دشوار، دایره، درویش، هشدار، هوشیار
۸۷۰- ساق، چرب، غرب، چاق، غرق، اسب، باغ، چسب، برق، چراغ، قبرس، سابق، براق، سارق، قارچ، سراب
۸۷۱- مدت، مشت، همت، دشت، ماشه، مشهد، دهات، توشه، ماده، شهامت، شهادت
۸۷۲- شاخ، لوح، لاشه، شاخه، حلوا، لواش، خاله، خوشه، حوله، خواهش، خوشحال
۸۷۳- ورق، چاق، پوچ، قوچ، چاپ، قهر، چاره، چاقو، پاچه، قارچ، قاره، پارو، پارچ، پارچه
۸۷۴- زیپ، تپه، نیزه، پینه، هویت، زینت، پوزه، وزنه، پونه، پونز، پوتین، توهین، زیتون
۸۷۵- غرق، قطر، قرض، قبض، قطب، بغض، برق، ضرب، ضبط، قطره، ضربه، طبقه

۸۷۶- پوچ، چاپ، پارچ، پنچر، چنار، آچار، آوار، انار، پارو، نوار، اروپا، چوپان
۸۷۷- قسم، ماهی، همسر، سارق، قیمه، قیام، سیما، سرمه، ساقه، سرما، سهام، قاره، سماق، مقیاس، سیاره، سرمایه
۸۷۸- گره، آگهی، گیاه، گریه، گیره، آینه، گاری، نگاه، آهنگ، گناه، گران، گرگان، آهنگر
۸۷۹- زره، پرش، شکر، زبر، کره، بره، پشه، پزشک، بشکه، برکه، زرشک، شهرک، شبکه
۸۸۰- زرد، رعد، فدا، عزا، دعا، دراز، ارزن، فردا، دفاع، عارف، عرفان، فرزند، زعفران
۸۸۱- میخ، مرد، مرید، مدیر، خرید، خیمه، مهدی، نیمه، نمره، مرده، مریخ، خنده، خمیر، نیمرخ، خمیده، مدینه
۸۸۲- گاو، لوس، هلو، مگس، گلو، گله، گسل، ماسه، سوله، سوال، الگو، هالو، مولا، لامسه، ماسوله، گوساله
۸۸۳- کوک، سکو، کبک، کتک، بوس، اسب، سوت، سبک، کتاب، باکو، باکو، واکس، سکوت، کاسب، کوبا، کابوس، کاکتوس
۸۸۴- تپه، چاه، چاپ، تنه، بچه، پنبه، پناه، ابهت، چانه، تباه، تنها، پاچه، نبات، تپانچه
۸۸۵- طول، طلب، لبو، عیب، علی، طبل، طلا، ویلا، عالی، بلوط، طلوع، طالع، باطل، طالبی، لوبیا
۸۸۶- تیر، زیر، تیز، زیپ، ریز، راز، زار، تراز، پریز، پیاز، پاییز، زیارت، پیتزا
۸۸۷- نوه، ذوق، قرن، قهر، آذر، ورق، ذهن، ذره، نقره، رونق، قاره، قرآن، آذوقه
۸۸۸- کچل، چکه، کوه، لکه، غول، لغو، کوله، کاوه، کوچه، کلاه، چاله، هلاک، کاهو، کلاغ، آلوچه، کلوچه
۸۸۹- حجم، جام، حجت، تاج، باج، بام، تاب، حمام، محبت، ماتم، تمام، حجاب، محتاج، حجامت
۸۹۰- فنا، فدا، نصف، صفا، نقص، افق، داد، صدا، صاف، صادق، ناقص، فندق، قاصد، قناد
۸۹۱- سبک، سبد، کبد، کاج، جدا، جسد، بانک، کاسب، اندک، سنجد، دکان، سجاد، کنجد، سنجاب
۸۹۲- پست، سوپ، سپر، ترس، پسر، پرتو، پوست، سرور، ترور، پارو، اورست، روستا، پرستو، پرستار
۸۹۳- تبر، حنا، طرح، ربات، نبات، طناب، طراح، باطن، انبر، راحت، بحران
۸۹۴- لکه، سکه، کلک، هتل، تکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، ساکت، سکته، اسکلت، اسکله، کالسکه
۸۹۵- شکل، شغل، لاک، کال، لغت، تشک، داغ، دشت، شاد، کلاغ، تلاش، کاشت، شغال، غلات، غلتک، شکلات
۸۹۶- سیب، گلاب، آسیب، سبیل، لباس، بالن، انگل، سالن، سنبل، گیلان، سبلان، ابلیس، گلابی، سیلاب، گیلاس، انگلیسی
۸۹۷- گرد، برگ، کنار، کربن، گردن، گنبد، بانک، اندک، اردک، رکاب، دکان، آبرنگ، گرداب، کرگدن
۸۹۸- شاخ، خشن، شخم، شنل، خشم، ملخ، نخل، شمال، ماشه، نامه، خانم، خامه، خاله، شانه، شاخه، خانه
۸۹۹- غرق، غرب، قبر، غیب، قهر، باغ، برق، قیر، غار، رقیب، غایب، براق، غبار، قاره، غریبه
۹۰۰- عدس، عید، سعی، دست، دعا، داس، اسید، عدسی، سعدی، ساعت، ساعد، ایست، عادت، عیادت، سعادت
۹۰۱- سهم، سیم، مهم، جسم، جرم، مریم، مجری، جیره، همسر، مجرم، سرمه، مرهم، جریمه، مجسمه
۹۰۲- گیج، نان، رنج، جگر، نگین، گاری، جنین، آرنج، نجار، انجیر، نگران، نارنج، نارنجی، نارنگی
۹۰۳- کوه، نوک، نان، آینه، کاوه، کاهو، کینه، کیهان، کنایه، کانون، کوهان، یونان
۹۰۴- مزه، زخم، میخ، بخیه، زمین، همزن، هیزم، زینب، خیمه، نخبه، مخزن، بهمن، میهن، نیزه، بیمه
۹۰۵- سکو، عکس، سریع، نیرو، کویر، یونس، وسیع، عینک، عروس، رکوع، سیرک، کرسی، عروسی، کنسرو، عروسک
۹۰۶- مشت، نمک، تشک، منشی، کاشی، آشتی، کشتی، مشکی، تمشک، کمین، شاکی، شکایت، نیمکت، نمایش، امنیت، کتانی، ماشین
۹۰۷- چاه، تاب، چای، تیغ، باغ، هیچ، بچه، تهی، غیبت، بغچه، بیات، غایب، باغچه
۹۰۸- باک، کبد، کبود، کندو، بودا، کوبا، باکو، کباب، بانو، بابک، اندک، بانک، کادو، دکان، کدبانو
۹۰۹- زیپ، پوزش، وزیر، پیاز، پویا، آشپز، آرزو، ارزش، ورزش، شیپور، پرویز، شیراز، پرواز، پیروز، پیشواز، زیرپوش
۹۱۰- عمه، طلا، عمل، طمع، علم، مبل، مطب، طعم، طبل، لطمه، طعمه، باطل، ابله، عالم، طلبه، علامه، مطالعه
۹۱۱- دفن، برف، دنیا، دبیر، فریب، بیان، فردا، دریا، ردیاب، فریاد، آفرین، بریان، دینار، بیدار
۹۱۲- ذوب، ذرت، ذات، آذر، بذر، کتاب، تبرک، برکت، تذکر، باروت، کبوتر، تکاور
۹۱۳- شفا، کافه، فشار، کافر، کاهش، کوره، کفاش، کشور، فروش، شهرک، شوهر، رفاه، روکش، شکاف، شکار، هواکش، شکوفه، فواره
۹۱۴- عمه، شکم، عهد، مکه، کمد، شمع، دکه، کعبه، مکعب، بشکه، دکمه، دکمه، معده، شبکه، شعبه، معبد، مشهد، شعبده
۹۱۵- ضرب، نبض، هضم، رضا، نامه، مربا، انبه، نمره، بهمن، ضامن، ضربه، رمضان، مهربان، برنامه

۹۱۶- پرش، مشک، مرز، کرم، پشم، کشش، شکم، کمر، رمز، رزم، شمش، شکر، شپش، کشمش، مرکز، زرشک، پشمک، پزشک
۹۱۷- جام، جرم، رنج، آجر، برج، مجرد، برنج، مبدا، مربا، آرنج، جامد، مرداب، نامرد، درمان، جبران، مرجان
۹۱۸- گسل، گیس، تاس، رتیل، لیتر، لیست، گاری، ریال، ستار، راست، گالری، سیگار، سریال، گیلاس، گیتار، ریاست
۹۱۹- ریل، فیل، لیف، وفا، فال، فوری، ویلا، ویران، روانی، وانیل، فوران، آفرین، لیوان، نیلوفر، فناوری
۹۲۰- عدل، علم، عمه، دعا، مهم، معده، معدل، معلم، همدم، معما، عالم، ماده، دلمه، عادل، معاد، مدال، معادله، معامله
۹۲۱- آهن، ذهن، هند، دهان، زاهد، اهدا، زنده، اذان، آزاد، دانا، دانه، آزاده، زاهدان، اندازه
۹۲۲- اول، لبو، تاب، نبات، تونل، تنبل، تاول، نوبت، آبان، بالا، بانو، بالن، تابلو، تالاب، توانا، اتوبان
۹۲۳- چتر، چرب، جهت، جرم، چرم، بره، برج، بچه، مرتب، رتبه، بهتر، تجربه، تربچه، ترجمه
۹۲۴- عدل، علم، عمل، دعا، معدل، معاد، معلم، معما، املا، عالم، عادل، امام، مدال، اعدام
۹۲۵- تیز، زبر، متر، رحم، تیر، حرم، میز، تمیز، حریم، مربی، رحمت، حرمت، ترمز، محبت، زحمت، تبریز، تحریم
۹۲۶- نمک، نمد، نفس، کند، کمد، کفن، سند، سنگ، مگس، کمند، گندم، مسکن، فندک، سنگک
۹۲۷- چکه، کوچ، کوه، چاه، منچ، مکه، کاوه، کوچه، چکمه، نامه، مکان، کاهو، کمان، هامون، کوهان، کمانچه
۹۲۸- عمو، نوع، عمه، میوه، امین، مایع، میهن، نیمه، مینا، مانع، عمان، هاون، معنا، معاون، همایون، معاینه
۹۲۹- یاس، قسم، سقا، ساق، سیما، سایه، قیمه، قایق، قیام، سماق، ساقه، سهام، سیاه، ماسه، مقیاس، مقایسه
۹۳۰- گوی، گران، ویلا، لنگر، گاری، الگو، گونی، گیلان، گوریل، گونیا، واگیر، گالری، انگور، النگو، لیوان، ویران، وانیل، نارگیل
۹۳۱- سمت، ستم، ساز، همت، مزه، متن، تسمه، تماس، نماز، همزن، تازه، زمان، سازه، ماست، تنها، مهناز، زمستان
۹۳۲- شیک، پیک، نیش، کیش، لنگ، لگن، لیگ، شنل، شکل، پلک، پکن، شلنگ، کلنگ، پلنگ، شلیک
۹۳۳- سرخ، سخت، خیر، سیخ، خیس، رخت، آسیا، خیار، آخرت، راست، ساخت، ریاست، اسارت، تاخیر، تاریخ، استخر، خسارت، اختیار
۹۳۴- لگد، لنج، لگن، گنج، گله، لجن، جلد، جنگ، جهل، لندن، هلند، جنگل، نهنگ، جنگنده
۹۳۵- زیر، ساز، میز، مسیر، زمین، نسیم، سرما، زمان، نماز، مزار، نیزار، میزان، یاسمن، میرزا، سیمان، سینما، سمینار، سرزمین، ریسمان
۹۳۶- بیمه، نمره، منبر، میهن، نیمه، مربی، مربا، انبر، اهرم، بهمن، بیمار، مناره، بریان، بامیه، مهربان، اهریمن، برنامه
۹۳۷- ستم، داس، خدا، مدت، سمت، سخت، خام، تاس، اسم، خادم، ساخت، خدمت، آدامس، استاد، خدمات، استخدام
۹۳۸- طلب، سخن، سطل، خال، طبس، نخل، طلا، لباس، طناب، بالن، باطن، باطل، سنبل، سالن، سبلان، خلبان، سلطان
۹۳۹- عمه، عمل ، عهد، مبل، لبه، شهد، بدل، شمع، مشهد، معبد، معده، معدل، شعبه، شعله، مشعل، شعبده
۹۴۰- رنج، حنا، رهن، نهر، هنر، جان، پهن، پنج، پناه، پاره، پنجه، جهان، جراح، آرنج، نجار، حراج، جنجره، پنجاه، پنجره
۹۴۱- زبر، زال، مبل، بره، باز، مزه، لازم، هزار، مزار، باله، زابل، ابله، زهرا، البرز، مبارز، زباله، مبارزه
۹۴۲- چای، چنگ، چهل، چین، چاه، لایه، آگهی، گیاه، لنگه، انگل، چانه، چاله، گلایه، چنگال، گیلان، یگانه
۹۴۳- سکه، سکو، کاسه، سکوت، تانک، کوسه، کتان، کاهو، ستون، تکان، سکته، تنها، کوتاه، کوهان، واکسن، سوهان، ستوان، کوهستان
۹۴۴- برج، جدا، جهاد، آباد، جاده، اجرا، اهدا، درجه، برده، باجه، ارابه، اداره، اراده، براده، اجاره
۹۴۵- غول، غرش، لغو، کور، مرغ، شغل، شکل، موشک، کشور، کولر، روکش، مشکل، لشکر، شلوغ، مغول، شلغم، مشغول
۹۴۶- روز، زور، تیز، وزن، وزیر، زینب، ونیز، نیرو، روزی، برنز، تنور، نوبت، تبریز، زنبور، بیرون، زیتون، توربین
۹۴۷- رشد، رخش، شوخ، دیو، شیخ، خشت، دشت، شوخی، رویش، ترشی، خرید، درخت، درشت، دوخت، دختر، درویش، خورشید
۹۴۸- مشت، ترس، رشت، شرم، اتم، همت، سرمه، تراش، همسر، شهرت، رشته، ترمه، تسمه، ارتش، اهرم، راست، رستم، تراشه، ستاره، شهامت، شماره، مهارت
۹۴۹- چاق، چای، میل، قلم، قله، قالی، قیمه، قیام، میله، لقمه، چاله، چماق، مقاله، مچاله، ملاقه، قالیچه
۹۵۰- یزد، زود، هدف، زیره، روزی، وزیر، فیوز، یهود، ردیف، روده، دوره، روزه، فوری، فرود، دیروز، رفوزه، فیروزه
۹۵۱- لگد، گدا، بیل، دین، گنبد، یلدا، بلند، بانگ، گلاب، بنیاد، گاندی، گلدان، گلابی، دنبال، گیلان
۹۵۲- عید، تهی، دعا، دایه، ایده، دعوا، هویت، دهات، دعوت، تهوع، عادت، وداع، وعده، هدایت، ادویه
۹۵۳- ماش، مشت، مشک، تشک، حکم، کاشی، حیات، حکیم، مشکی، کشتی، شاکی، حکمت، تمشک، ماکت، شامی، کاشت، شکایت، حکایت، حمایت
۹۵۴- نوک، سعی، کوی، نوه، سکو، عکس، نوع، عینک، یونس، کیسه، وسیع، کینه، کوسه، سینه، نسیه
۹۵۵- تله، شفا، شکل، لکه، هتل، کاشف، کافه، کفاش، کلاه، کاهش، کشته، شکاف، تلاش، فلکه، فلات، کلافه، آشفته، شکلات، تفاله

۹۵۶- تنگ، گاو، شوت، گوش، تراش، نگار، واگن، گران، گوشت، روشن، تنور، شورا، ارتش، انگشتر، انگور، شناور، گوارش، انگشتر
۹۵۷- رنج، زجر، تیز، تاج، زیان، آرنج، جرات، تینر، نجار، تراز، ارزن، نجات، تاجر، جنایت، زنجیر، نیزار، زیارت، جریان، انجیر
۹۵۸- سکه، کسل، لکه، کلک، کبک، سبک، کلاس، کلبه، کلاه، کابل، لباس، باله، کاسه، اسکله، کالسکه
۹۵۹- شاد، شال، دیو، شادی، رشید، ریال، دریا، دلیر، یلدا، لواش، دلار، ارشد، دلاور، دشوار، رادیو، دیوار، شلوار، درویش، داریوش
۹۶۰- رزم، راز، رمز، متر، زار، حرم، تراز، ماتم، زحمت، مرام، محرم، مرمت، ترمز، راحت، حمام، حرمت، حرام، تمام، رحمت، ممتاز، مزاحم، محترم
۹۶۱- دست، دیس، یاد، سنت، داس، تاس، تند، آسیا، اسید، دنیا، تنیس، ایست، استاد، تندیس، استان، آستین، داستان
۹۶۲- نمک، مسکو، مترو، موکت، مونس، مسکن، سکوت، رستم، تورم، تنور، سمور، سمنو، کنسرو، مترسک، ترکمن، سکونت، سنتور، کنسرو، متروک
۹۶۳- نفس، فال، یاس، لیف، فیل، سال، سنگ، انگل، فسیل، نفیس، ایفل، سالن، گالن، سفال، گیلاس، گیلان، انگلیس
۹۶۴- پشه، پوک، کاوه، پوشک، پونه، کاوش، کاهو، کاهش، پناه، شکوه، پنکه، پوشه، شانه، کوهان، هواکش، پاشنه، پوشاک، کاپشن، واکنش
۹۶۵- چای، شعر، یاد، رعد، دعا، عید، رشد، دریا، شادی، شیاد، شعار، شاعر، ارشد، رشید، شیار، چادر، عشایر
۹۶۶- کره، کشو، کوه، شوک، کینه، کویر، نیرو، شریک، کوره، روکش، روشن، شهرک، کشور، شکوه، نیشکر، نشریه
۹۶۷- فرد، وفا، اوج، فوری، اردو، ایرج، رویا، ردیف، جواد، جارو، جادو، فردا، فرود، فریاد، جاوید، دیوار، رادیو
۹۶۸- برق، قاب، بوق، باج، وجب، جوهر، قاره، ورقه، واجب، بهار، جارو، باجه، براق، جرقه، جواب، جواهر، جوراب، روباه
۹۶۹- رخت، خوک، کاخ، خیر، کور، خاک، کتری، آخرت، کویت، خاور، کویر، تاخیر، کتیرا، خیرات، تکاور، خوراک، تاریک، تاریخ، خوراکی
۹۷۰- عمل، علت، علم، عمه، مهم، ملت، متهم، مهلت، معما، معلم، عالم، تمام، املت، ماتم، مهمات، متاهل، علامت، علامه، معامله
۹۷۱- بره، بشر، برش، واشر، شوهر، رویش، ریشه، بیشه، شورا، رشوه، بهار، شهاب، بوشهر، بیهوش، روباه، باهوش، هوشیار
۹۷۲- نجس، نان، نفس، نجف، جنس، جان، ناجی، سینا، جنین، نفیس، فنجان، اسفنج، فسنجان
۹۷۳- گرز، تیز، بیت، برگ، بزرگ، زیبا، گاری، گراز، بازی، تبریز، زیارت، بیزار، گیتار، باتری، بازیگر
۹۷۴- یمن، متن، پتو، توپ، تیم، پویا، پیام، مینو، تایپ، توان، تمنا، وانت، پوتین، پیمان، پیانو، تومان، مانتو، امنیت، ویتنام
۹۷۵- مصر، صبر، میخ، صبا، خام، خاص، بخار، مریخ، امیر، خیار، خیام، خراب، مربا، خرما، مرخصی، بخاری، بیمار
۹۷۶- شاد، مشق، مشهد، نامه، دمشق، نقشه، نقاش، قناد، دهان، دشمن، شانه، دانش، همدان، دهقان، دشنام
۹۷۷- نجس، ماه، مهم، جسم، مهسا، ماسه، نامه، منجم، جهنم، جهان، جامه، سهام، مهاجم، مجسمه، مهمان
۹۷۸- زبل، زبر، لجن، زجر، برج، رنج، نجیب، زینب، لیزر، برنج، برنز، لبریز، برزیل، زنبیل، زنجیر، زنجبیل
۹۷۹- یاس، سمیه، سایه، سهیم، قیمه، هیات، قیام، قیمت، ماهی، ساقه، سماق، تسمه، تماس، ماسه، سیاه، قسمت، قیامت، مقیاس، اهمیت، تقسیم، مقایسه
۹۸۰- حدس، ماده، ماست، ساده، ستاد، مداح، ماسه، مهسا، متحد، تماس، حامد، احمد، دهات، دسته، تمساح، حماسه، حسادت
۹۸۱- وزیر، پیاز، شیوا، پویا، ریزش، ارزش، پوزش، ورزش، آشپز، پوریا، واریز، شیپور، شیراز، پیروز، پرواز، پرویز، زیرپوش
۹۸۲- نوه، مین، یمن، موج، جنین، نیمه، میهن، هویج، هومن، جیوه، هجوم، نجوم، میوه، جهنم، یونجه، مجنون، نمونه
۹۸۳- قلک، قله، کیف، لکه، قفل، فلک، افق، قیف، کافی، افقی، لایه، قالی، کافه، فلکه، کلاه، کلیه، قافیه، قافله، کلافه
۹۸۴- هرز، زخم، میخ، خزر، خبر، خرم، زیره، هیزم، خیمه، خیره، بخیه، مریخ، برزخ، خمیر، مربی، بیمه، خربزه
۹۸۵- مگس، مرگ، نرم، یمن، گرم، رنگ، مرغ، سنگ، رسمی، گریم، سنگر، نرگس، مسیر، نسیم، غمگین، سیمرغ
۹۸۶- ملت، مبل، سمت، سنبل، ملات، لباس، نبات، نسبت، تماس، تبسم، املت، تتبل، سلام، سالن، سبلان، سلمان، سلامت، مناسب
۹۸۷- لاک، شکل، هتل، لکه، تشک، تکه، آشتی، کاشی، تیله، تیشه، شلیک، کشتی، کلیه، کاهش، تلاش، کشته، تکیه، کلاه، شکایت، آتلیه، شکلات
۹۸۸- جنگ، جشن، شنا، گنج، گاج، جان، تاج، تنگ، کاشت، کتان، تکان، تانک، نجات، گنجشک، انگشت
۹۸۹- کدو، خوک، کاخ، خدا، کور، کود، خاک، ورود، کارد، کادو، حاور، اردک، وارد، دکور، خودرو، خوراک، خودکار
۹۹۰- یاس، عدس، دین، عید، دعا، سعی، سعدی، عدسی، عینک، سعید، عادی، ساعد، دکان، اندک، دنیا، سینا، عکاس
۹۹۱- دین، نقل، یاد، نقی، قند، نان، نقد، یلدا، لندن، دنیا، قالی، لادن، لایق، قندان، قلیان، قنادی
۹۹۲- گره، سگه، سند، دکه، کره، کسر، گردن، سهند، سنگر، گرده، سنگک، سرنگ، سرکه، نرگس، رنده، نرده، سرهنگ، کرگدن، گردنه، گرسنه
۹۹۳- عمو، دعا، مدت، معنا، معدن، مواد، وانت، دعوا، نعمت، نماد، دعوت، عادت، تمدن، تنوع، عمان، مانع، معاون، تومان، مانتو، معتاد
۹۹۴- ماهی، سیما، سیاه، بیمه، ساری، سمیه، مهسا، مربی، مسیر، ماسه، سهام، مربا، سرما، سرمه، همسر، بیمار، سیاره، بهرام، بامیه، سهراب، مهراب، سرمایه
۹۹۵- قرض، نرم، رقم، رضا، امیر، مریض، امین، راضی، قاضی، قیام، ضامن، قرآن، مینا، قناری، رمضان، منقرض، رامین، منقار

۹۹۶- کمک، کیک، یمن، میز، نمک، زین، زیان، زمین، نیاز، نازک، مکان، زمان، نماز، نیما، کمان، مکزیک، میزان، مکانیک
۹۹۷- شهر، هرز، شیر، زهر، زجر، زره، ریشه، زیره، شیره، جاری، جیره، زهرا، ارزش، هاجر، هزار، جزیره، شیرجه، شیراز، جایزه
۹۹۸- چلو، چاه، یقه، چای، چاق، قوچ، قول، قله، لایق، لایه، قالی، چاقو، چاله، ویلا، آلوچه، قالیچه
۹۹۹- تاج، اوج، اینه، نجات، هویج، جیوه، جوان، توان، تنها، توجه، جهان، نتیجه، نهایت، یونجه، جنایت، هیجان، جوانی، توهین
۱۰۰۰- دما، ندا، مزد، نام، دام، نما، حنا، نماز، نماد، مداح، حامد، دامن، حمام، احمد، محمد، زمان، مزاحم، نامزد
۱۰۰۱- سیما، سلام، سالن، املا، اسیا، نسیم، اسان، سالم، سلمان- اسمان، ایمان، المان- ایلام، سیمان، امسال، سامان، الماس، سلیمان، میانسال
۱۰۰۲- هوش، شاه، شیب، بیل، شال، لایه، ویلا، اشوب، بیشه، شهاب، لواش، ابله، بیهوش، هیولا، لوبیا، باهوش، الویه
۱۰۰۳- دین، سیم، دیس، یمن، سند، سهم، سمیه، نسیه، سهند، هدیه، سینه، مهدی، سمند،نسیم، میهن، هندسه، مدینه، سهمیه،مهندس
۱۰۰۴- چای، نیت، کیش، چین، چکش، تشک، کشتی، تانک، اشتی، کاشی، کتان، کاشت، شاکی، تکان، چاشنی، شکایت، کتانی
۱۰۰۵- متر، نبض، مضر، ضرب، رضا، تبر، متن، مرتب، مربا، تمنا،تمبر، رانت، نبات، ضامن، رمضان، ضربان، ضمانت
۱۰۰۶- سکه، مکه، مترو، سکوت، سکته، موکت، کوسه، مسکو، همسر، کوره، توهم، رستم، تورم، ترسو، ترمه، سمور، سوره، سرمه، سرکه،مترسک، متروکه، سورتمه
۱۰۰۷- هوا، ماه، هوس، مژه، وام، سهم، اسم، اهو، واژه، مهسا، ماسه، سوژه، سهام، ساوه، ماساژ
۱۰۰۸- سفت، سفر، فساد، فردا، ردیف، اسید، ایست، سفید، فاسد، درست، افسر، ادرس، فارس، دفتر، تفسیر، فریاد، تدریس، سفارت، ریاست، دریافت، دستیار
۱۰۰۹- تبر، ترب، لبو، نبوت، کولر، نوکر، نوبت، تونل، بلور، برکت، تبرک، تنور، تنبل، کنترل، کبوتر
۱۰۱۰- غار، سرب، چسب، چرا، غرب، چرب، برس، اسب، ارس، ابر، ببر، باغ، بار، چراغ، سراب، غبار
۱۰۱۱- پدر، پند، اره، پیدا، پناه، دنیا، پنیر، پایه، ارده، نادر، رنده، پاره، پرده، نرده، پراید، پیاده، ادینه، دینار، دایره، پرنده، اینده، ناهید، پیراهن
۱۰۱۲- چرک، کوچ، کوه، کله، چکه، مکه، لکه، کچل، چرم، کولر، کوچه، کوله، کوره، چروک، ولرم، ملکه، کلمه، چکمه، کلوچه، مورچه
۱۰۱۳- وارد، دنیا، نیرو، نادر، اینه، رادیو، ناهید، ادویه، دینار، ویران، دوران، وردنه، اروند، اندوه، اینده، دایره، دیوار، دیوانه
۱۰۱۴- پرش، پتو، شور، تیپ، تیر، پشت، شوت، توت، تشت، ترش، تپش، توپ، تور، ترشی، پشتی، تیتر، یورش، رویش، تیشرت، شیپور
۱۰۱۵- بیل، گلو، ریل، گاو، برگ، ریال، گاری، ویلا، بلور، الگو، گلاب، واگیر، گالری، لوبیا، گوریل، گلابی، بلوار
۱۰۱۶- سرب، سیب، اسب، اسیر،مربی، مسیر، امیر، سیما، سرما، سراب، مربا، اسیب، بیسیم، سیراب، بیمار، بسیار، سیرابی
۱۰۱۷- نور، وزن، زبر، زبان، بازو، روان، زانو، بانو، برنز، ارزو، ابرو، ابان، ازار، انار، اواز، زنبور، انبار، ارزان- ابزار- روبان، بازار، باران
۱۰۱۸- رشد، رشت، مشت، شهر، ترش،دشت، ترشی، تیره، شهید، تیشه، مهدی، ریشه،مرید، درشت، درهم، رشته، مدیر، مشهد، شهرت، مشتری
۱۰۱۹- یزد، وزن، یاد، دیو، زود، نان، زیان، ویزا، زیاد، ایزد، دنیا، زانو، نیاز، نوزاد، زندان، یونان، اندونزی
۱۰۲۰- یاس، نفس، ریل، لیف، فیل، سفر، سال، سفیر، سینا، نفیس، فسیل، افسر، سفال، فارس، سالن، ریال، سریال، افرین
۱۰۲۱- سبز، سرب، زبر، زوج، سرو، وجب، وزن، سوز، نجس، جنس، برج، رنج، سوزن، برنج، برنز، بورس، رسوب، جنوب، جسور، زنبور
۱۰۲۲- چمن، چشم، چاه، چین، چای، نیش، ماش، شاه، میهن، امین، چانه، منشی، شانه، ماهی، نامه، چشمه، هاشم، همایش، چاشنی، شاهین، نمایش، ماشین
۱۰۲۳- وبا، لبو، توکل، نوبت، کتان، کوبا، کابل، کتاب، تونل، بانو- بانک، تانک، تنبل، بالن، بالکن، تابلو، وکالت، تنباکو
۱۰۲۴- فلک، لکه، کره، مکه، کلاف، کامل، همکف، کلام، کمال، کلمه، کلاه، فلکه، مالک، رفاه، اهرم، اکرم، کافر، کافه، ملکه، ماهر، همکار، کلافه
۱۰۲۵- قند، قاب، نصب، صبا، نقص، صدا، بدن، باد، بند، صیاد، دنیا، بیان، باند، قصاب، صادق، نقاب، ناقص، قنادی
۱۰۲۶- رخش، خاک، خوک، خوب، خشک، بخش، شوخ، شاخ، شکار، شورا، رکاب، خواب، بخار، خاور، ابکش، ابرو، خراب، کشور، خشاب، خراش، خوراک، خشکبار
۱۰۲۷- مزه، میز، بره، باز، ابزی، زیبا، ماهی، بیمه، بازی، مربی، زهرا، هیزم، زیره، هزار، مربا، مهراب، مبارز، بهرام، میرزا، ابریز، بیمار، بامیه
۱۰۲۸- سرب، سبد، سرد، پسر، پدر، درس، برده، نبرد، بدنه، سهند، پنبه، سپهر، بندر، برنده، سپهبد، سپرده، پرنده
۱۰۲۹- مبل، لقب، قله، محل، همت، هتل، ملت، قتل، قلب، حلق، حمله، مهلت، حلقه، محله، لقمه، قلمه، قبله، محبت
۱۰۳۰- نوا، وام، ناو، نظم، وان، اول، ظلم، مال، مومن، نظام، ظالم، منظم، ناظم، مظلوم، ملوان
۱۰۳۱- ناف، آهن، تنه، تاب، آفت، نفت، هفت، نبات، تنها، تباه، انبه، آبان، تابه، بافت، آفتاب، انتها، آفتابه
۱۰۳۲- نیش، کهن، کیش، شیک، شاه، انشا، آینه، شاکی، کاشی، آشنا، کاهش، شانه، کینه، اشیا، شایان، کیهان، شاهین، کاشان، اشکان، آشیانه، کاشانه
۱۰۳۳- خطا، مطب، میخ، آیه، آبی، بام، خام، بها، ماه، بخیه، خیمه، خیام، خیاط، خامه، بیمه، ماهی، طباخی، مخاطب، بامیه
۱۰۳۴- دکه، دشت، مدت، همت، مکه، کته، شهرت، شهرک، دکمه، مشهد، مدرک، تشکر، ترشک، تمشک، درشت، رشته، شرکت، درهم، دکتر، مشترک، درشکه
۱۰۳۵- دعا، عدس، دست، عادت، سرعت، سرود، سواد، وسعت، دعوا، عروس، وارد، ساعد، دوست، راست، درست، دعوت، راسو، ساعت، رسوا، دستور، سعادت، روستا

۱۰۳۶- لنگ، لگن، یاس، سنگ، زنگ، زگیل، نیاز، زیان، انگل، سالن، انزلی، گیلاس، گیلان، انگلیس
۱۰۳۷- محل، شام، سیم، سیل، ساحل، سیما، مسیح، حلیم، سالم، شمال، سلام، مسلح، سلاح
۱۰۳۸- کشک، چکش، کمک، کیش، کیک، مشک، شکم، شمش، چشم، کشیک، کشیش، مشکی، چشمک، کشمش
۱۰۳۹- کار، غذا، کوه، کره، آذر، ذره، ذکر، غار، کوره، کاوه، غوره، کاغذ، کاهو
۱۰۴۰- نرم، نظر، نظم، انبر، رمان، امیر، مربی، نظام، منبر، ناظر، مربا، ناظم، بریان، بیمار
۱۰۴۱- آزیر، کارت، یکتا، کتری، دریا، ژاکت، دارت، اردک، راکت، دکتر، کتیرا، تاریک، تدارک
۱۰۴۲- فلز، فدا، فال، وفا، هلو، هدف، زلف، زال، فاز، زود، زالو، هالو، دزفول، آلوده، فولاد، فالوده
۱۰۴۳- مهم، یاس، سهم، سیاه، ماسه، مسیر، ریسه، مریم، سایه، مرام، ماهر، مرهم، سرمه، همسر، سیاره، مراسم، سرمایه
۱۰۴۴- شیب، عیب‌، شیعه، اینه، بیشه، شهاب، انبه‌، شانه، شنبه، شعبه، شایعه، شعبان، شاهین
۱۰۴۵- مزه، زخم، میخ، میز، خزر، خیمه، هیزم، زیره، خیره، خیام، خیار، خمره، خرما، خامه، خمیر، مریخ، میرزا، خمیازه
۱۰۴۶- حسب، عیب، سیب، تاس، اسب، بست، تاب، ایست، حیات، بیات، ساعت، حساب، عباس، بیست، آسیب، تسبیح
۱۰۴۷- میل، نور، لیف، فیل، فنر، فرم، نرم، نیرو، فیلم، منفی، فوری، لیمو، ولرم، فرمول، نیمرو، نیلوفر
۱۰۴۸- موج، نوه، نان، جام، نجوم، نامه، جهان، جنون، هجوم، جوان، جهنم، نمونه، انجمن، جوانه، مجنون
۱۰۴۹- تنش، شنبه، شعبه، شتاب، نبات، عناب، شهاب، تابش، تشنه، انبه، بهشت، شانه، تنها، شبانه، شعبان
۱۰۵۰- پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، پارو، دارت، دلار، دولت، تولد، پادو، پالتو، دلاور، پولدار
۱۰۵۱- بکر، ببر، سبک، کال، لاک، اسب، باک، کاسب، کابل، کلاس، کباب، رکاب، بابک، بابل، لباس، اکبر، کربلا
۱۰۵۲- پدر، پناه، پیدا، پنیر، پرده، پاره، پراید، پیاده، آدینه، پادری، دینار، دایره، پرنده، ناهید، آینده، پیراهن
۱۰۵۳- خان، زخم، نان، جام، جان، مخزن، نماز، ناخن، مجاز، خانم، خزان، زمان، انجام، انجمن
۱۰۵۴- قله، قفل، فقر، لوح، قول، فرق، قهر، حلق، حرف، روح، لوحه، ورقه، حوله، حلقه، حرفه
۱۰۵۵- مهم، سق، قسم، رقم، ساق، قاره، ماسه، همسر، مقام، سرما، ساقه، سارق، سرمه، سهام، سماق، مراسم
۱۰۵۶- قفل، قبل، قتل، تلف، لغت، باغ، بغل، قلب، قالب، قلاب، بقال، بالغ، بافت، تقلب، قاتل، فلات، غلات
۱۰۵۷- کمد، کدو، هند، مکه، کوه، کود، دکه، موج، نمک، نوه، دکمه، جهنم، نجوم، هجوم، کندو، کنجد
۱۰۵۸- خیر، شیخ، فرش، دوش، خوش، شوید، خرید، شوخی، فرید، شریف، فوری، فروش، فرود، رشید، رویش، درویش، فرشید، خورشید
۱۰۵۹- عقب، شوق، شعر، عشق، عرق، عرب، بوق، برق، برش، ربع، شرق، روح، عقرب، شروع، شعور، عبور
۱۰۶۰- مشک، شکم، شکر، مهر، کمر، پشه، پشم، بشر، شرم، شهر، پشمک، برکه، بشکه، شهرک، مرکب، شبکه
۱۰۶۱- گیس، گاو، سیم، گوی، سیب، گام، اسم، بام، اسب، مگس، سوگ، سویا، میگو، موسی، آسیب، سیما، مساوی
۱۰۶۲- زود، خوب، خون، وزن، خدا، زانو، زبان، نخود، بازو، بانو، خزان، دوزخ، خواب، نوزاد، نابود۱۰۶۳- هتل، کینه، آینه، کلیه، لیته، تیله، تکیه، نکته، لکنت، تنها، کتان، کلاه، کیهان، کنایه، نهایت، لاتین، کتاتی۱۰۶۴- شوم، شنل، موش، نوه، هوش، هلو، دوش، هلند، دشنه، دشمن، مشهد، دلمه، دمنوش۱۰۶۵- رشت، شتر، تیر، ترش، ترشی، رویا، اشیا‌. آشتی. آریا. شورا. ارتش. واشر. شیار. تراش. اتریش. آرایش۱۰۶۶- عمه. عرب. مهر. متر. همت. چرم. بچه. چتر. چرب. مرتع. عبرت. رتبه. تمبر. مرتب. مربع. تربچه. معتبر۱۰۶۷- دسر. درس. خوب. سرخ. سبز. رود. خرس. بره. سوره. برده. سرود. روده. خروس. خسرو. بورس. رسوب۱۰۶۸- میخ. خیر. خطر. خیار. امین. مینا. خیام. خیاط. امیر. خمیر. مریخ. نیما. خرما. رامین۱۰۶۹- عمه. شخم. شمع. علم. عمل. شام. خشم. شاخ. ملخ. مشعل. ماشه. عمله. شاخه. خامه. خاله. شمال. شعله. علامه۱۰۷۰- سکو. سود. کسل. فلک. سال. کادو. واکس. کلاس. کلاف. لوکس. سواد. سوال. فاسد. سفال. فولاد۱۰۷۱- سمت. ستم. قیر. قسم. رسم. ترس. رقم. مریم. قیمت. رسمی. سرقت. رستم. قسمت. تقسیم. ترمیم. مستقیم۱۰۷۲- تکه. سکه. نمک. متن. کته. مسکن. نکته. کمان. همسن. کاسه. کتان. تنها. ساکت. سکته. تسمه. تماس. سکان. ماسک. سهام۱۰۷۳- ملت. نمک. کلم. نعل. هتل. مکه. تکه. تله. علم. عمه. عمل. نکته. کلمه. متلک. لعنت. ملکه. نعمت. مهلت۱۰۷۴- هدف. هادی. ایده. آینه. دنیا. نوید. دهان. دانه. ادویه. آدینه. فایده. اندوه. آینده. ناهید. دیوانه۱۰۷۵- چمن، خدا، اخم، خام، معاد، معدن، نخاع، مانع، دامن، خانم، عمان، عماد، چمدان

۱۰۷۶- شیب، مشت، آشتی، تیشه، بیمه، بیشه، شبیه، امشب، تابه، تابش، شتاب، بهشت، شهاب، مهتاب، شهامت، همایش، مهتابی، بامیه۱۰۷۷- کوچ، چکه، کوه، کله، چلو، لکه، خوک، ملخ، کچل، کوچه، کوله، چکمه، ملکه، کلمه، کلوچه۱۰۷۸- جیب، عاج، وجب، عیب، باج، جان، نجیب، عجیب، واجب، جنوب، بانو، جواب، عناب، جوان، بینوا۱۰۷۹- مزد، نادم، منها، زنده، نامه، همزن، آزاد، نامزد، همدان، مهناز، آزاده، ادامه، آماده، اندام، مانده، زمان، دامنه، اندازه، زاهدان۱۰۸۰- قلب، قفل، قله، بقا، لاف، قاب، قال، ابله، قالی، افق، لایه، لایق، قلاب، قالب، قبیله، قافیه، قیافه ، قلابی، قافله، بقالی۱۰۸۱- زمین، ایست، تمیز، زیست، سایز، تنیس، نسیم، نماز، میزان، سیمان، سینما، آستین، امنیت، زمستان۱۰۸۲- بره، راه، انبه، بانو، بهار، انار،آوار، آبان، روبان، ناهار، روباه، ارابه، آواره، انبار، باران، انبوه۱۰۸۳- نای، نیش، نفع، دین، عید، فیش، فنی، دفع، دعا، دفن، شفا، شاد، شادی، عادی، دانش، دفاع، فانی، دنیا، افشین۱۰۸۴- یاس، گرم، ریگ، گوی، گاو، سوگ، مرگ، مگس، میگو، گاری، گیسو، سویا، مسیر، سمور، موسیر، مویرگ، سیگار، سماور، مساوی۱۰۸۵٫ سیر، سحر، حیا، حرف، سفیر، سایه، حریف، ریسه، سیاه، رفاه، حرفه، افسر، سفره، فارس، سرفه، رایحه، سیاره، فارسی۱۰۸۶- ترب، نیت، تبر، بره، هرم، بیمه، مربی، میهن، نیمه، تیره، تمبر، ترمه، بهمن، رتبه، نمره، مرتب، تنبیه، تمرین، مرتبه، بهترین۱۰۸۷- زره، زهر، خزر، زبر، غرب، هرز، غار، غاز، باغ، خبر، باز، بخار، غبار، هزار، خراب، زهرا، بهار، خربزه، خرابه۱۰۸۸- قاب، قیر، بقا، بوق، قوی، نیرو، قوری، رقیب، قاری، بانو، قران، براق، نقاب، باقر، قناری، بریان، روانی، ویران، بیرون، فربان۱۰۸۹- تاج، برج، جواب، توجه، جارو، واجب، جرات، جوهر، رتبه، توبه، بهار، بوته، بهتر، تاجر، تابه، باروت، روباه، تجربه، جواهر، جوراب۱۰۹۰- دین، بیت، سیب، دیس، عیب، سعی، عید، نیت، سبد، سند، دست، بعد، تند، عدس، سعدی، سهید، عدسی، سنتی، تنیس، بیست، تندیس، تبعید، بستنی۱۰۹۱- همت، اسم، مرام، متهم، مرمت، همسر، مرهم، سهام، راست، تمام، اهرم،رستم، سرما، مراسم، مهمات، ستاره، مهارت،۱۰۹۲- گام، هوش، گوش، گاو، ماه، موش، آگهی، گیاه، میوه، میگو، گوشی، گویش، گوشه، هاشم، ماشه، گویا، ماهی، گیشه، گواهی، گاومیش۱۰۹۳٫ دما، دام، مدت، مات، تاب، باد، ادب، مداح، محمد، مبدا، احمد، محبت، حامد، حمام، متحد، تمام۱۰۹۴- هرز، شهر، نیش، زیر، ریز، جهش، جشن، رنج، زهر، زجر، جیره، شرجی، شیره، نیزه، جزیره، شیرجه، نشریه، زنجیر۱۰۹۵- غار، شغل، غرب، لغت، غرش، بال، بغل، باغ، تراش، غبار، بالغ، لاغر، غلات، غربت، شتاب، شربت، تلاش، شاغل، غارت، غالب، شغال، تابش۱۰۹۶- دزد، نان، داد، هند، زاهد، زنده، دهان، دانه، دنده، دندان، زندان، دندانه۱۰۹۷- خفه، فهم، میخ، اخم، خام، خیام، خیمه، مخفی، آگهی، خامه، ماهی، گیاه، مخفیگاه۱۰۹۸- عهد، عید، سعی، عمه، دعا، اسید، مهدی، عادی، عدسی، سعدی، سعید، مایع، ماده، معده، ساده، سهام، هادی، سایه، امید، ایده۱۰۹۹- عصب، عصا، عصر، عیب، صبا، صبر، ربع، عربی، رویا، یاور، عبور، عابر، صبور، رباعی۱۱۰۰- غول، غرش، غار، موش، مرغ، لغو، شغل، شاغل، شغال، مغول، ولرم، آغوش، لاغر، شلوغ، شورا، غلام، شلغم، شلوار، مشاور، مشغول۱۱۰۱- شرم، شام، سوت، موش، مشت، ماش، سرو، مترو، تورم، رستم، سروش، سمور، روستا، سماور، مشاور، مشورت۱۱۰۲- چای، چرا، قوی، چاق، قیر، قوچ، ورق، قیچی، قوری، قاری، چاقو، قارچ، رویا، یاور۱۱۰۳- سکه، سکو، سیب، اسب، یاس،سبک، آسیب، کوبا، سیاه، کیسه،سایه، کاوه، باکو، کاسب، واکس، ساوه، کاهو،کوسه، کاسه، کابوس۱۱۰۴- نمک، کمد، عید، مشک، شمع، شکم، مشکی، معنی، عینک، دشمن، کمند، معدن، منشی، کمین۱۱۰۵- موش، نرم، شفا، شرف، فشار، نرمش، واشر، روشن، فروش، فرمان، شناور، مشاور، مانور، منشور، فراموش۱۱۰۶- قالب- قشم، بقا، قلم، مشق، مبل، لقب، قبل، قاب، شلاق، بقال، امشب، شمال، قاشق، قلاب، قالب، مقابل، قشلاق۱۱۰۷- پشه، شهد، پهن، پند، شاد، دانا، پناه، دانش، آشنا، شانه، شاهد، دهان، پاداش، پاشنه، پاندا، پادشاه۱۱۰۸- حال، لحن، حمل، حنا، منت، ملت، محل، املا، تمنا، املت، حالت، حالا، امانت، آلمان، احتمال، امتحان۱۱۰۹- زخم، میخ، میز، زمین، خانم، زیان، هیزم، خیام، نامه، مخزن، خانه، نماز، خزانه، میزان، خمیازه۱۱۱۰- ربع، عرب، کما، باک، مرتب، مربا، مربع، مکعب، کتاب، مرکب، مکتب، برکت، عابر، تبرک، عبرت، متکا، مبارک، عبارت، عمارت، معتبر، مرکبات۱۱۱۱- سرد، سند، سبد، سرب، متر، نرم،نمد، مدت، مرد، ترب، تند، بست، دست،مدرس، مرتب، بندر، نبرد،تبسم، سمند، درست، تمدن، رستم، دربست، سمندر، مستند۱۱۱۲- تقی، قیر، ریل، تپل، قتل، قالی، لایق، ترقی، ریال، قاتل، تایپ، لیتر، لیاقت، اقلیت، پرتقال۱۱۱۳- شکل، لاک، کشو، کلک،کشک، کاوش، کشور، شکاک، شکار، کولر، لواش، لشکر، کولاک، شلوار، لواشک، شلوارک۱۱۱۴- زجر، رنج، ناز، هزار، جیره، زیره، نیزه، آینه، نجار، جهان، آرنج، زهرا، هیجان، زنجیر، جزیره، جایزه، جریان، راهزن، جنازه،انجیر۱۱۱۵- قلم، قتل، قمه، هتل، ملت، آقا، لقمه، اتاق، مهلت، قامت، قاتل، ملاقه، متاهل، اتهام،اقامت، مقاله، الهام، ملاقات

۱۱۱۶- طلب، مطب، سطل، طناب، طلسم،مطلب، باطل، سلام، سنبل، باطن، سلمان، سبلان، سلطان، مناسب۱۱۱۷- ذهن، ذره، هتل، لذت، ذرت، آذر، تله، نهال، ناله، تنها، لانه، تهران،ترانه۱۱۱۸- گاو، سنگ، سوت، تنگ، تونس، واگن، تنور، سنگر، نرگس، راسو، سرنگ، ستون، روستا، انگور، ستوان، سنتور، سروان، راستگو، گورستان ۱۱۱۹- مدت، عهد، مهد، عید، دیو، عمه، عمو، میوه، توهم، توده، مهدی، معده، عمود، وعده، دعوت، عمودی۱۱۲۰- حنا، حکم، حسن، نسیم، کمان، حسین، مسیح، حکیم، ماسک، محسن، مسکن، مکان، حاکم، سیمان، سینما۱۱۲۱- وقت، قوم، یقه، قوی، بوق، قوت، مقوی، قیمت،قیمه، میوه، توبه، بوته، موقت، بقیه، بیمه، تقویم۱۱۲۲- گله، گلو، لایه، ویلا، سایه، سوال، الگو، گیاه، وسیله، وسایل، گیلاس، گوساله۱۱۲۳- شخم، خون، خوش، شوخ، هوش، موش، مشت، خشم، خشت، خشن، تشنه، تخمه، توشه، خوشه، خشونت۱۱۲۴- یزد، دیگ، میز، مزد، میهن، هیزم، زمین، مهدی، گندم، زنده، نیزه، زندگی، مدینه، گزینه۱۱۲۵- نمد، امین، مینا، حمید، دنیا، امید، نیما، حامد، احمد، حمام، محمد، مداحی، میدان۱۱۲۶- سنت، تنیس، سیاه، تنها، تیره، راست، سینه، نهایت، سیاره، آستین، رسانه، ترانه، تهران، ستاره، تیرآهن۱۱۲۷- سکو، سیب، یاس، سبک، اسب، باک، باکو، آسیب، کوبا، بابک، واکس، کباب، کاسب، کابوس۱۱۲۸- عمو، مدل، عمل، عدل، علم، معلم، مومن، معدن، عمود، معدل، ممنوع۱۱۲۹- چاپ، چاه، پله، مال، چهل، لپه، چاله، املا، لامپ، پاچه، الهام، مچاله، پامچال۱۱۳۰- تنه، ظهر، تار، انار، ناظر، تنها، تهران، انتها، نظارت، ناهار، انتظار۱۱۳۱- خرم، ملخ، خال، اخم، خرما، ولرم، خاله، خامه، اهرم، هموار، خواهر، خرمالو۱۱۳۲- گرد، ریل، دیگ، گدا، لگد، یلدا، دلیر، گاری، دلار، ریال، رسید، سیگار، سریال، گالری، سالگرد۱۱۳۳- قله، قلب، قطب، لقب، لبو، لبه، طول، بوق، بلوط، بلیط، قوطی ، قبول، طلبه، قبله، طبقه، طویله، قبیله۱۱۳۴- گاز، وزن، گاو، گرگ، گرز، زور، روز، زنگ، گران، گوزن، گراز، واگن، زرنگ، زانو، انگور، گرگان، گروگان۱۱۳۵- سوت، محو، نوح، وحی، ستم، حسن، حسین، نسیم، ستون، تونس، محسن
۱۱۳۶- وزن، میز، موز، وزنه، زمین، هیزم، نامه، موزه، زانو، موازی، زاویه، آزمون
۱۱۳۷- زوج، زود، یزد، دره، جیره، جزوه، زیره، هویج، جیوه، وزیر، روده، دوره، روزه، جوهر، درجه، دیروز، جزیره
۱۱۳۸- زود، زالو، روده، روزه، وارد، هزار، زهرا، آرزو، دراز، دلار، دوره، آلوده، دلاور، زردآلو، دروازه
۱۱۳۹- شوت، نیش، تیز، زشت، سوت، زینت، یونس، شیون، ستون، سوزن، زیتون
۱۱۴۰- لپه، لال، پله، یلدا، لیلا، پایه، پیله، دلیل، پیدا، دلال، هلال، لاله، لایه، هادی، پدال، پیاله، پیاده
۱۱۴۱- رشت، تنگ، رنگ، شهر، شتر، برگ، بره، شنبه، شربت، گربه، شهرت، بهشت، رشته، تشنه، رتبه، برشته
۱۱۴۲- لقب، ساق، قاب، نقل، آقا، سنبل، نقاب، لباس، قالب، بالن، بالا، آبان، سالن، سابق، بقال، سبلان، انقلاب
۱۱۴۳- مبل، طلا، متن، ملت، مطب، طبل، تاب، مطلب، نبات، باطل، باطن، تنبل، طناب، بالن
۱۱۴۴- کاخ، کاج، میخ، کرج، خرم، خاک، جام، خرج، کریم، میخک، خیام، ایرج، خمار، خرما، خمیر، خارج
۱۱۴۵- پاک، پشم، کشو، موش، پشمک، پوشک، کشور، پارک، موشک، شاپرک، مراکش، مشاور، پوشاک، شامپو
۱۱۴۶- تند، دانا، دانه، زنده، دهان، تنها، آزاد، تازه، آزاده، زاهدان، اندازه
۱۱۴۷- زود، زرد، روز، کود، کدو، کاخ، خوک، خزر، کادو، آرزو، اردک، دراز، وارد، خوراک، خودکار
۱۱۴۸- دما، دام، مدت، مات، باد، ادب، محمد، احمد، مداح، محبت، حمام، حامد، متحد
۱۱۴۹- مشت، شوت، ملت، موش، لواش، ولرم، مترو، تورم، ارتش، شورا، شمال، مشاور، شلوار، مشورت
۱۱۵۰- رخت، خرم، عمر، متر، مات، خام، تخم، آخرت، آمار، خرما، آرام، مخترع، عمارت، اختراع
۱۱۵۱- شوت، شاد، دشت، کود، کدو، نوک، تند، تشک، کتان، کاوش، تانک، کندو، اندک، دانش، تکان، کاشت، کادو، کودتا، واکنش
۱۱۵۲- خیر، فخر، سیخ، خیس، سرخ، خرس، سفر، خسیس، افسر، سفیر، ساری، فارس، خیار، فارسی
۱۱۵۳- زرشک، انشا، شکار، ناشر، نازک، ارزش، آشنا، آزار، اراک، اشکان، شنزار، کاشان، آشکار، ارزان
۱۱۵۴- شتر، سوت، نفت، فوت، فرش، شرف، سفت، نفس، تنور، فروش، تنفس، سروش، ستون، روشن، سنتور، سرنوشت
۱۱۵۵- شمع، عمه، عهد، مشهد، مانع، ماشه، نامه، معده، معدن، ماده، دشمن، شاهد، شانه، دانش، عمان، همدان، دامنه، شمعدان

۱۱۱۶- طلا، مطب، سطل، طناب، طلسم، مطلب، باطل، سلام، سنبل، باطن، سلمان، سبلان، سلطان، مناسب
۱۱۱۷- یمن، چین، زین، میز، میخ، زخم، چمن، منچ، منفی، مخفی، مخزن، زمین
۱۱۱۸- گاو، سنگ، سوت، تنگ، نرگس، واگن، تنور، سنگر، تونس، راسو، سرنگ، ستون، روستا، انگور، ستوان، سنتور، سروان، راستگو، گورستان
۱۱۱۹- شور، شعر، رود، عود، عدل، عدد، دور، دود، درد، رشد، دوش، درود، شروع
۱۱۲۰- سوت، وحی، سیم، ستم، حکم، مسیح، حکیم، کویت، حکمت، سکوت، موکت، حکومت
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۲۰- حنا، حکم، حسن، نسیم، کمان، حسین، مسیح، حکیم، ماسک، محسن، مسکن، مکان، حاکم، سیمان، سینما)
۱۱۲۱- وقت، قوم، یقه، قوی، بوق، قوت، مقوی، قیمت، قیمه، میوه، توبه، بوته، موقت، بقیه، بیمه، تقویم
۱۱۲۲- گوش، مگس، کیش، سیم، شکم، سکو، موش، مشکی، گوشی، میگو، موشک، موسی
۱۱۲۳- شخم، خون، خوش، شوخ، هوش، موش، مشت، خشم، خشت، خشن، تشنه، تخمه، توشه، خوشه، خشونت
۱۱۲۴- گاو، گیج، جوی، کوه، کاج، اوج، هویج، جیوه، کاهو، گوجه، آگهی، گیاه، گواهی
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۲۴- یزد، دیگ، میز، مزد، میهن، هیزم، زمین، مهدی، گندم، زنده، نیزه، زندگی، مدینه، گزینه)
۱۱۲۵- عمل، عدل، لاک، کمد، مدل، عدد، دکل، دعا، داد، معدل، کمال، کلام، عادل، عالم، مالک، مدال، مداد
۱۱۲۶، سنت، تنیس، سیاه، سایه، تنها، تیره، راست، سینه، نهایت، سیاره، آستین، رسانه، ترانه، تهران، ستاره، تیرآهن
۱۱۲۷- سکو، سیب، یاس، سبک، اسب، باک، باکو، آسیب، کوبا، بابک، واکس، کباب، کاسب، کابوس
۱۱۲۸- عمو، مدل، عمل، عدل، علم، معلم، مومن، معدن، عمود، معدل، ممنوع
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۲۸- شمع، دعا، عید، عاج، جمع، جام، جدا، شادی، مجید، عادی، مایع، جامع، شجاع، شیاد، جامد)
۱۱۲۹- دست، مدت، همت، تاس، چاه، ماده، ماست، ستاد، تماس، تسمه، دسته، ماسه، ساده، ساچمه
۱۱۳۰- عمو، موج، نوع، عمه، جنون، نجوم، جمعه، جهنم، هومن، هجوم، مجنون، معجون، نمونه
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۰- تنه، ظهر، تار، انار، ناظر، تنها، تهران، انتها، نظارت، ناهار، انتظار)
۱۱۳۱- میخ، خمیر، مریخ، مربی، خیام، باخت، امیر، خرما، مربا، بخار، خراب، مرتب، تاریخ، تبخیر، تخریب، بیمار، باتری، بخاری، تاخیر
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۱- خرم، ملخ، خال، اخم، خرما، ولرم، خاله، خامه، اهرم، هموار، خواهر، خرمالو)
۱۱۳۲- گرد، ریل، دیگ، گدا، لگد، یلدا، دلیر، گاری، دلار، ریال، رسید، سیگار، سریال، گالری، سالگرد
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۲- فیل، ریل، زین، لیف، وزن، فلز، زلف، لنز، فنر، نیرو، لوزی، فوری، وزیر، نیلوفر)
۱۱۳۳- سیم، وسط، قوی، یقه، قسط، قسم، قوم، قوطی، قیمه، سقوط، میوه، سمیه
۱۱۳۴- گاز، وزن، گاو، گرگ، گرز، زور، روز، زنگ، گران، گوزن، گراز، واگن، زرنگ، زانو، انگور، گرگان، گروگان
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۴- کود، سوگ، نوک، نفس، سند، سنگ، سود، گود، کندو، سنگک، فندک، سوگند، گوسفند)
۱۱۳۵- سوت، محو، نوح، وحی، ستم، حسن، حسین، نسیم، سمنو، ستون، تونس، محسن
۱۱۳۶- وزن، میز، موز، وزنه، زمین، هیزم، نامه، موزه، زانو، موازی، زاویه، آزمون
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۶- مهم، ریل، میل، جرم، مریم، میله، مجری، مجرم، جمله، مجله، جریمه)
۱۱۳۷- زوج، زود، یزد، دره، جیره، جزوه، زیره، هویج، جیوه، وزیر، روده، دوره، روزه، جوهر، درجه، دیروز، جزیره
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۳۷- قرن، زجر، زین، جیب، قیر، برق، برج، رنج، رقیب، زینب، نجیب، برنج، برنز، زنجیر)
۱۱۳۸- زود، زالو، روده، روزه، وارد، هزار، زهرا، آرزو، دراز، دلار، دوره، آلوده، دلاور، زردآلو، دروازه
۱۱۳۹- شوت، نیش، تیز، زشت، سوت، زینت، یونس، شیون، ستون، سوزن، زیتون
۱۱۴۰- لپه، لال، پله، یلدا، لیلا، پایه، پیله، دلیل، پیدا، دلال، هلال، لاله، لایه، هادی، پدال، پیاله، پیاده
(پاسخ متفاوت مرحله ۱۱۴۰- هنر، هرم، چاه، چمن، چرم، چاله، چانه، ماهر، چنار، اهرم، نامه، نهال، نمره، چاره، مهران، مناره، مچاله)
۱۱۴۱- رشت، تنگ، رنگ، شهر، شتر، برگ، بره، شنبه، شربت، گربه، شهرت، بهشت، رشته، تشنه، رتبه، برشته
۱۱۴۲- لقب، ساق، قاب، نقل، آقا، سنبل، نقاب، لباس، قالب، بالن، بالا، آبان، سالن، سابق، بقال، سبلان، انقلاب
۱۱۴۳- مبل، طلا، متن، ملت، مطب، طبل، تاب، مطلب، نبات، باطل، باطن، تنبل، طناب، بالن
۱۱۴۴- کاخ، کاج، میخ، کرج، خرم، خاک، جام، خرج، کریم، میخک، خیام، ایرج، خمار، خرما، خمیر، خارج
۱۱۴۵- پاک، پشم، کشو، موش، پشمک، پوشک، کشور، پارک، موشک، شاپرک، مراکش، مشاور، پوشاک، شامپو
۱۱۴۶- تند، دانا، دانه، زنده، دهان، تنها، آزاد، تازه، آزاده، زاهدان، اندازه
۱۱۴۷- زود، زرد، روز، کود، کدو، کاخ، خوک، خزر، کادو، آرزو، اردک، دراز، وارد، خوراک، خودکار
۱۱۴۸- دما، دام، مدت، مات، باد، ادب، محمد، احمد، مداح، محبت، حمام، حامد، متحد
۱۱۴۹- مشت، شوت، ملت، موش، لواش، ولرم، مترو، تورم، ارتش، شورا، شمال، مشاور، شلوار، مشورت
۱۱۵۰- رخت، خرم، عمر، متر، مات، خام، تخم، آخرت، آمار، خرما، آرام، مخترع، عمارت، اختراع
۱۱۵۱- شوت، شاد، دشت، کود، کدو، نوک، تند، تشک، کتان، کاوش، تانک، کندو، اندک، دانش، تکان، کاشت، کادو، کودتا، واکنش
۱۱۵۲- خیر، فخر، سیخ، خیس، سرخ، خرس، سفر، خسیس، افسر، سفیر، ساری، فارس، خیار، فارسی
۱۱۵۳- زرشک، انشا، شکار، ناشر، نازک، ارزش، آشنا، آزار، اراک، اشکان، شنزار، کاشان، آشکار، ارزان
۱۱۵۴- شتر، سوت، نفت، فوت، فرش، شرف، سفت، نفس، تنور، فروش، تنفس، سروش، ستون، روشن، سنتور، سرنوشت
۱۱۵۵- شمع، عمه، عهد، مشهد، مانع، ماشه، نامه، معده، معدن، ماده، دشمن، شاهد، شانه، دانش، عمان، همدان، دامنه، شمعدان

۱۱۵۶- قوت، قوی، شوق، آتش، شوت، قایق، قاشق، آشتی، یاقوت، شقایق، تشویق
۱۱۵۷- نان، گدا، گره، گرد، گرده، گردن، گناه، آهنگ، نگاه، نهنگ، آهنگر، نگران، گردان، راننده
۱۱۵۸- چمن، چرم، چین، منچ، نوه، نرم، نور، میوه، نیمه، میهن، نیرو، نمره، مورچه، نیمرو، منوچهر
۱۱۵۹- سوت، سکو، کویت، کتری، تنیس، سکوت، کویر، ستون، تنور، سکونت، سنتور، کنسرو، کنسرت
۱۱۶۰- پری، یاس، یار، زیپ، پیر، زار، راز، ساز، پسر، پاس، ساری، سایز، پریز، پیاز، اسیر، پاریس، اسپری
۱۱۶۱- مکه، کمد، دیس، سیم، سهم، دکه، سکه، مهد، دکمه، کیسه، چکمه، مهدی
۱۱۶۲- میل، گوی، گلو، گله، گیوه، میگو، میله، گلیم، لیمو، لوله، میوه، گلوله
۱۱۶۳- شوت، ملت، مشت، وام، موش، ولرم، مترو، شورا، شمال، تلاش، لواش، مشاور، شلوار، مشورت
۱۱۶۴- لنگ، سنگ، سیل، نقل، ساق، سال، قالی، لایق، انگل، سالن، گیلان، گیلاس، انگلیس
۱۱۶۵- هلو، پله، پول، لپه، راه، پونه، روان، پارو، ناله، نهال، لانه، پهناور، پروانه، پهلوان
۱۱۶۶- لال، لبو، بیل، بال، بلا، ویلا، لایه، لیلا، لاله، باله، لوله، لوبیا، الویه
۱۱۶۷- شهر، پشه، پرز، پدر، کره، دره، رشد، دکه، پزشک، زرشک، شهرک، پرده، درشکه
۱۱۶۸- خشک، کاخ، خوک، شاخ، خاک، رخش، شورا، شکار، کشور، کادو، وارد، خراش، اردک، دکور، دشوار، خوراک، خودکار
۱۱۶۹- یاس، سیل، لال، سایه، گیاه، لیلا، آگهی، لاله، هلال، سیاه، گلایه، گیلاس
۱۱۷۰- عمو، عمل، علم، لبو، ملت، مبل، مات، تاب، تاول، املت، علوم، عالم، آلبوم، علامت، تابلو
۱۱۷۱- کاه، ژله، یال، آبی، بیل، لکه، باک، آهک، بلا، لاک، کلیه، باله، کلاه، کلبه، بلژیک
۱۱۷۲- شهر، شاه، ریش، شیر، زره، زهر، ریشه، شیره، ارزش، زهرا، جزیره، شیرجه، شیراز، جایزه
۱۱۷۳- تاب، تاس، سبک، اسب، واکس، کارت، کتاب، ربات، بورس، سکوت، باروت، اورست، کابوس، روستا، کبوتر
۱۱۷۴- نرم، گرم، یار، مرگ، مگس، سنگر، سیما، نسیم، نرگس، سرما، گرما، سیمان، یاسمن، سینما
۱۱۷۵، غرب، مرد، مرغ، غار، داغ، باغ، امیر، مدیر، غایب، غبار، مربا، دماغ، امید، ردیاب، بیدار، مرداب، بیمار، مرغابی
۱۱۷۶- هنر، پنج، پوچ، نوه، رنج، نور، پوره، پونه، جوهر، پنجه، پنچر، پنجره
۱۱۷۷- جنگ، جشن، شنا، گنج، کاج، تنگ، تاج، جان، کاشت، کتان، تکان، نجات، گنجشک، انگشت
۱۱۷۸- رنج، نان، جان، باج، برج، جوان، واجب، نجار، جواب، برنج، جارو، جنوب، بانو، نارنج، جوراب، جانور، روبان
۱۱۷۹- پتو، پول، سوپ، پلو، پسر، پدر، سوت، توپ، پوست، پودر، تولد، پرتو، رسول، سرود، دوست، دولت، لوستر، پرستو
۱۱۸۰- ریل، لرز، بیل، نیل، لجن، برج، رنج، نجیب، زینب، برنز، برنج، برزیل، زنبیل، زنجبیل
۱۱۸۱، جسم، جسد، سبد، جنس، جام، باج، جان، سنجد، مسجد، جامد، دامن، سنجاب، دماسنج
۱۱۸۲- قوی، یار، قیر، چای، چرا، قوچ، چاق، قیچی، قوری، چاقو، قارچ، رویا، یاور
۱۱۸۳- برگ، گاو، برج، باج، جگر، گوجه، واجب، گروه، گربه، جوهر، بهار، برگه، باجه، گوهر، جواب، جارو، جوراب، روباه
۱۱۸۴، زرد، زهر، یزد، دره، جاده، هادی، زیاد، درجه، زاهد، جهاد، جزیره، جایزه، دایره
۱۱۸۵- سوت، کوه، سکو، واکس، کوسه، کاهو، کاسه، سکوت، ستون، سکته، تنها، کوهان، کوتاه، سوهان، ستوان، واکسن، سکونت، کوهستان
۱۱۸۶- کاخ، خرم، میخ، کار، خاک، خام، خیار، آرام، میخک، خیام، خمیر، اراک، خرما، مریخ، آمار
۱۱۸۷- سبد، سرب، آبی، برس، آسیا، دبیر، رسید، آسیب، سارا، آباد، سراب، ردیاب، ایراد، آسیاب، بیدار
۱۱۸۸- زنگ، گنج، گاز، گرز، رنج، جان، گیج، جگر، جنگ، گراز، آرنج، زرنگ، نجار، زنجیر، جریان، انجیر
۱۱۸۹- برد، داد، درد، مرد، مادر، آرام، مداد، مربا، مراد، بادام، امداد، مرداد، مرداب، داماد، بامداد، دامدار
۱۱۹۰- محل، لوح، هلو، وحی، روح، حرم، رحم، لیمو، میوه، میله، حلیم، حوله، حمله، محله، ولرم، حیله، روحیه، مرحله
۱۱۹۱- تیر، گود، دیو، دیگ، گوی، گرگ، رود، تور، گرد، گردو، تگرگ، گوگرد
۱۱۹۲- فیل، نفس، یاد، لیف، فال، دنیا، فسیل، اسید، یلدا، سینا، سفال، فاسد، سفید، فینال، دلفین، اسفند، ایسلند
۱۱۹۳- رنج، جگر، گاو، گیج، جوی، نیرو، گونی، گاری، جارو، جوان، نجار، واگن، انجیر، گونیا، انگور، جانور، ویران، جریان، جنگاور
۱۱۹۴- لاک، سکه، بیل، لکه، باک، سبک، کیسه، کلبه، سبیل، کلیه، کلاه، لباس، باله، کلاس، کاسه، اسکله، کلیسا
۱۱۹۵- فال، ظلم، محل، ماه، حال، لحاف، لحظه، محله، حافظ، حفاظ، حمله، ظالم، ملحفه، حامله، حافظه، محافظ

۱۱۹۶- مات، داد، کمد، کاخ، خاک، خدا، خام، مداد، خدمت، ماکت، کدخدا
۱۱۹۷- اسب، سارا، رسوب، شورا، سوار، سراب، راسو، ابرو، آوار، بورس، بارش، آبشار، سشوار
۱۱۹۸- ملت، آلو، لیمو، وانت، تونل، املت، توان، ویلا، امنیت، وانیل، لیوان، تومان، مانتو، ملوان
۱۱۹۹- مرد، دره، ماه، مرگ، گره، گرما، گرده، آگاه، آرام، ماده، آماده، اراده، اداره
۱۲۰۰- ملت، هتل، سیم، ستم، سطل، تله، تیله، لیست، طلسم، مهلت، لیته، تسلیم، مستطیل
۱۲۰۱- نفس، کشو، وفا، کشف، شفا، کفش، شنا، کفاش، کاشف، شکاف، واکس، شانس، واکسن، فانوس
۱۲۰۲- پست، سپر، پاس، پسر، ترس، تاس، تپه، پسته، راست، سپاه، ستاره، پرستار
۱۲۰۳- دیو، هدف، زود، یزد، زرد، زیره، فیوز، وزیر، روزه، فرود، ردیف، فوری، فیروز، فیروزه
۱۲۰۴- پری، پیر، پینه، نیرو، پایه، آینه، پارو، پنیر، پونه، پیانو، ویران، پروانه، پیراهن
۱۲۰۵- دعا، عمو، عود، تند، نعمت، مانع، معدن، مواد، تنوع، توان، دعوا، دعوت، عمان، عادت، مانتو، تومان، معتاد، معاون
۱۲۰۶- هدف، لکه، کاه، هند، لاک، آهک، دکه، هلند، کلاه، فندک، دکان، کافه
۱۲۰۷- نیت، تاب، بیل، نان، بنا، بال، بیت، بلا، بلیت، بالن، آنتن، نبات، تنبل، لبنان
۱۲۰۸- هرم، مهر، میز، ریز، رزم، جرم، مرز، رمز، هیزم، مجری، زیره، جزیره، جریمه
۱۲۰۹- نان، ناز، آبی، غیب، باغ، غاز، نیاز، زینب، زیان، زیبا، بازی، زبان، غایب، بنزین
۱۲۱۰- نرم، نور، مهر، ماه، میوه، میهن، نیمه، نیرو، ماهی، نمره، ماهر، نیمرو، ویران، روانی، همایون، موریانه
۱۲۱۱- شاد، شنا، گدا، نگاه، آهنگ، شاهد، اهدا، گناه، آشنا، دانش، دانا، انشا، شانه، آگاه، دانشگاه
۱۲۱۲- سکه، سکو، کتک، سوت، کاسه، کاهو، کوسه، ساکت، سکته، واکس، سکوت، کوتاه، کاکتوس
۱۲۱۳- کال، کیک، کلک، سال، لکه، سایه، کیسه، ژاپن، لایه، سیاه، کاسه، کلاس، کلاه، کلیسا، اسکله، کالسکه
۱۲۱۴- پله، ژله، مژه، ماه، لپه، لانه، لامپ، ژاپن، نامه، ژاله، پژمان
۱۲۱۵- زشت، ترس، ساز، شوت، سوت، تاس، ارتش، سوار، آرزو، واشر، ورزش، ارزش، سروش، وزارت، اورست، ترازو، سشوار، روستا
۱۲۱۶- چمن، چرم، چاپ، منچ، مار، چنار، پارچ، رمان، پنچر، پرچم، فرمان
۱۲۱۷- مکه، کمد، کیش، میش، مشک، شاد، شکم، شهید، مهدی، مشکی، شاهد، امید، مشهد، همایش
۱۲۱۸- موز، مرگ، گاز، گرز، گاو، گراز، آرزو، گرما، آرام، آزار، آوار، آواز، مزار، آموزگار
۱۲۱۹- دره، نان، درد، داد، دنده، نرده، نادر، رنده، درنده، دندان، دندانه، راننده
۱۲۲۰- موسی، میوه، همسر، سمور، سیاره، سوریه، روسیه، سماور، مساوی، موسیر، ارومیه، سرمایه
۱۲۲۱- میز، نرم، قیام، نماز، زمین، قرآن، زمان، قرمز، قناری، نیزار، منقار، میزان
۱۲۲۲- سیب، نیش، شیب، کیش، تشک، سبک، بست، کشتی، شکست، بیست، تنیس، بستنی
۱۲۲۳- فوت، فکر، وفا، برف، باک، کافر، کتاب، باکو، تفکر، برفک، کفتار، باروت، کبوتر
۱۲۲۴- لپه، شال، پله، پشه، باز، پازل، آشپز، بالش، باله، شهاب، زباله
۱۲۲۵- کوه، واکس، کاسه، کوسه، کاهو، تنها، ستون، سکوت، سکته، کوهان، سوهان، واکسن، کوتاه، کوهستان
۱۲۲۶- دره، سرخ، هدف، خرس، سرود، سفره، فرود، خسرو، دوره، سرفه، خروس، فرسوده
۱۲۲۷- مار، چاه، چاق، قوچ، چرم، قوم، ورقه، چاقو، چاره، قارچ، قاره، ماهر، مقوا، مورچه
۱۲۲۸- لپه، لوح، پلو، پله -حنا، نوح، پول، پونه، پناه، حوله، حلوا، لانه، نوحه، پهلوان
۱۲۲۹- نیش، پشه، هوش، پایه، آینه، پینه، پویا، شانه، پوشه، پونه، پیانو، پاشنه، شاهین، آویشن
۱۲۳۰- شخم، شاخ، شوخ، میخ، موش، خوش، خرم، خشم، رویش، یورش، خیام، شوخی، خمیر، خراش، خرما، مریخ، خاموش، مشاور
۱۲۳۱- نام، پند، گدا، گمان، پماد، دانا، دامن، گندم، نماد، پاندا، پادگان
۱۲۳۲- موز، نوح، میز، محل، حمل، لوح، زمین، حلیم، لوزی، لیمو، زیلو، حلزون
۱۲۳۳- میل، میز، علی، عمل، علم، عالم، عالی، مایل، معلم، معما، ملایم، مالزی
۱۲۳۴- نسیم، سیاه، امید، مهدی، آینه، ماده، ساده، مهندس، همدان، یاسمن، ناهید، مدینه، آینده، میدان، سینما، سیمان
۱۲۳۵- ریل، بیل، یزد، زیبا، یلدا، زیاد، دلیر، دبیر، دلار، بازی، ریال، ردیاب، البرز، برزیل، بیدار، آبریز، اردبیل

سلام با اینکه تقلب ولی ممنون بعضی وقتها خیلی رو مخه آخه بازی تشکر

دستتون درد نکنه .خیلی سایت خوبیه.ممنون

خیلی عالی بود مرسی من سربلند شدم بین اشنایان چون میگفتم خودم حل کردم

سلام گزینه بروز رسانی رو تو بازی میزنم ولی مراحل و نمیاره چطور به روز رسانی کنم؟ اگه از اول نصب کنم تنام مراحل حل شده میره

سلام گلاره عزیز
برای آپدیت بازی حتماً باید کافه بازار نصب باشه تا آپدیت از طریق اون انجام بشه
به هیچ عنوان بازی رو پاک نکنین که مراحل رفته میپره

شماره۷۴۳ توجدول بنده هس ولی تو سایت تقلب بدنه نوشتین. ممنون ازبرنامه خوبتون

بازی رو با ایمیل ذهیره کنین چنانچه پاک بشه زمان نصب مجدد بازی از ادامه میاد

جواب های قسمت صندوقچه میرزا رو هم بزارید

سلام، شرایطی داریم فراهم میکنیم که بتونین تمام مراحل استاد میرزا رو حل کنین، طی هفته های آینده حتماً تحولات بزرگی تو سایت انجام میشه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جواب سوالات آمیرزا دانلود

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

 

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جواب سوالات آمیرزا دانلود

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

بخش مربا | بخش شیرینی | بخش آبنبات

جواب سوالات آمیرزا دانلود

بخش مربا

۱- خاک، کاخ
۲- فیل، لیف
۳- خرس، سرخ
۴- شیر، ریش
۵- فرق، فقر
۶- زاغ، غاز
۷- هتل، تله
۸- نفر، فنر
۹- ترب، تبر
۱۰- دهر، هدر، دره، رده
۱۱- مست، ستم، سمت
۱۲- مقر، رمق، قمر، رقم
۱۳- قبل، قلب، لقب
۱۴- رقص، قصر، قرص
۱۵- زهر، زره، هرز
۱۶- اتم، امت، مات
۱۷- هار، راه، اره
۱۸- کدر، کرد، درک
۱۹- کال، لاک، الک
۲۰- مار، رام، امر، ارم
۲۱- فیش، میش
۲۲- آدم، کمد
۲۳- مشت، شمع
۲۴- اهل، غله
۲۵- تیر، تیم، متر
۲۶- سبد، سود، بوس
۲۷- مشت، شکم، تمشک
۲۸- هوا، کاه، کوه
۲۹- توپ، پتو، اتو
۳۰- پیک، کپی، یدک
۳۱- سنگ، مگس، مسن
۳۲- مصر، صفر، فرم، مصرف
۳۳- عدل، علم، عمل، معدل
۳۴- روز، رمز، ورم، موز
۳۵- موش، ماش، وام، شام
۳۶- خاک، کاخ، خان، خنک
۳۷- ناب، انس، اسب، بنا
۳۸- ارگ، رنگ، ران، گران
۳۹- ورق، قیر، روی، قوری
۴۰- ماه، اسم، ماسه، سهام
۴۱- طول، سطل، وسط
۴۲- شکر، اشک، شکار
۴۳- خال، خدا، داخل
۴۴- سیم، نیم، نسیم
۴۵- کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
۴۶- توپ، تپل، پول، پتو
۴۷- خود، دور، درو، رود
۴۸- سیر، سیخ، خیس، خیر
۴۹- ظرف، نفر، نظر، فنر
۵۰- رشت، ترشی، شیر، ترش، شتر، تیر، ریش
۵۱- نفت، سفت، نفس، تنفس
۵۲- بار، باک، کار، رکاب
۵۳- ریه، شهر، ریشه، شیره
۵۴- آرد، درس، دسر، آدرس
۵۵- دوم، مواد، دام، وام، دوام
۵۶- غاز، زاغ، غزال، زغال
۵۷- پوک، پلک، پلو، پولک
۵۸- یار، ریا، ریل، ایل، ریال
۵۹- کور، نوک، نور، رنو، نوکر
۶۰- ماست، مست، تاس، اتم، تماس، سمت، اسم
۶۱- دیر، غرب، دبیر
۶۲- بین، نیک، بیل، نیلبک
۶۳- باغ، اسب، قاب، سابق
۶۴- بار، ابر، باور، ابرو
۶۵- بایر، بیمار، میراب، مار، بام، امیر، مربی، مربا
۶۶- مغز، مرغ، چرم، رمز
۶۷- هشت، هوش، زشت، شوت
۶۸- شال، شنا، شلنگ، انگل
۶۹- چسب، سیب، آبی، آسیب
۷۰- تار، مراتب، مربا، بام، مرتب، تمبر، رام
۷۱- درک، سرد، سیرک، رسید
۷۲- هتل، لذت، تله، تیله
۷۳- رضا، ضرب، ضریب، ضرایب
۷۴- بید، بیت، ادیب، دیابت، تادیب
۷۵- کار، کفاره، کافر، فکر، کافه، کاه، رفاه
۷۶- لبو، وجب، جلو، جوب، جنوب
۷۷- شهر، دره، پشه، پدر، پرده
۷۸- نود، سند، سنگ، سود، سوگند
۷۹- شعر، شور، روش، گوش، شعور، شروع
۸۰- ادب، بودار، وارد، اردو، باور، ابرو، باد
۸۱- حرف، حیرت، تفریح
۸۲- هوا، شهاب، باهوش
۸۳- ماه، بها، بامزه
۸۴- یار، انار، ایران
۸۵- مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
۸۶- بلا، باغ، الاغ، بالا
۸۷- گاه، شاه، گیاه، گیشه
۸۸- دعا، عید، یلدا، عادل
۸۹- ورم، خطر، خرم، خرطوم
۹۰- ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
۹۱- وجه، نوه، جان، جهان، جوانه
۹۲- کود، دوا، اتو، کادو، کودتا
۹۳- بال، ناب، بانک، کابل، بالکن
۹۴- هنر، رهن، نوه، روده، وردنه
۹۵- حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
۹۶- حال، اول، اصل، حاصل، حلوا
۹۷- لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی
۹۸- خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
۹۹- دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی
۱۰۰- کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
۱۰۱- اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
۱۰۲- ارز، تراز، وزارت
۱۰۳- تاب، شباب، تابش، شتاب
۱۰۴- طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
۱۰۵- حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
۱۰۶- قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
۱۰۷- چلو، سوال، چالوس
۱۰۸- وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
۱۰۹- هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
۱۱۰- وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
۱۱۱- باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
۱۱۲- گالن، انگل، چنگال
۱۱۳- روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
۱۱۴- ذره، بذر، بره، حبه، حربه
۱۱۵- بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
۱۱۶- متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
۱۱۷- وزن، نزول، حلزون
۱۱۸- میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
۱۱۹- چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
۱۲۰- بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
۱۲۱- نرم، رمان، امان، انار، منار
۱۲۲- خال، خیال، یخچال
۱۲۳- قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
۱۲۴- شاد، شیاد، دایی، شیدا
۱۲۵- هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
۱۲۶- پهن، نوه، پونز، پونه، پوزه، وزنه
۱۲۷- هند، سهند، هندسه
۱۲۸- سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
۱۲۹- دیس، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
۱۳۰- اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
۱۳۱- فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
۱۳۲- شته، دشت، تشهد
۱۳۳- شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
۱۳۴- عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
۱۳۵- متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
۱۳۶- کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
۱۳۷- روز، روزن، نوروز
۱۳۸- دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
۱۳۹- انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
۱۴۰- مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
۱۴۱- قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
۱۴۲- دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
۱۴۳- نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
۱۴۴- خال، خلا، خیال، خیلی، خالی
۱۴۵- دعا، رعد، عقد، قدار، عراق، قادر
۱۴۶- هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
۱۴۷- ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
۱۴۸- قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
۱۴۹- هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
۱۵۰- باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
۱۵۱- تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
۱۵۲- رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
۱۵۳- گوی، یوم، میوه، گیوه، گیومه
۱۵۴- دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
۱۵۵- لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
۱۵۶- ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
۱۵۷- شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
۱۵۸- ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
۱۵۹- سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق
۱۶۰- پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید
۱۶۱- شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
۱۶۲- نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
۱۶۳- نای، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
۱۶۴- دایم، مادی، ماضی، امید، ضماد
۱۶۵- شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
۱۶۶- وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
۱۶۷- ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
۱۶۸- مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
۱۶۹- زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
۱۷۰- باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر
۱۷۱- علت، متعه، لته، مهلت، ملت، هملت، متل، عمله، عمه، تعلم
۱۷۲- خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
۱۷۳- پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
۱۷۴- هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
۱۷۵- گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
۱۷۶- سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
۱۷۷- ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
۱۷۸- صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
۱۷۹- کوچ، کوک، کوچک، چکاو، چکاوک
۱۸۰- کتان، یکان، یکتا، تانک، کایت، تکان، کنیا، کانی
۱۸۱- بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
۱۸۲- ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
۱۸۳- دمق، قیم، قید، قند، قدیم، مقید، ندیم
۱۸۴- کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
۱۸۵- ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
۱۸۶- لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
۱۸۷- کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
۱۸۸- فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
۱۸۹- ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
۱۹۰- سنگ، مسن، مین، منگ، مگس، گیس، میگ، نسیم
۱۹۱- قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
۱۹۲- کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
۱۹۳- لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
۱۹۴- درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، مدرج، مجرد
۱۹۵- گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
۱۹۶- باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جلبک، جالب
۱۹۷- عیال، مایل، ایل، عالی، عامل، عالم، لام
۱۹۸- لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
۱۹۹- باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
۲۰۰- مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
۲۰۱- کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
۲۰۲- نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
۲۰۳- قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
۲۰۴- تاس، سوت، داس، سود، دوات، سواد، دوست، ستاد
۲۰۵- فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کفیل
۲۰۶- مات، مست، سست، اسم، اتم، سمت، ماست، تماس
۲۰۷- سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
۲۰۸- شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
۲۰۹- زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
۲۱۰- لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
۲۱۱- آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
۲۱۲- کشیک، مشک، شکم، کیش، کشک، میش، کمک، کیک، مشکی
۲۱۳- ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
۲۱۴- لقب، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
۲۱۵- مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
۲۱۶- دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ
۲۱۷- سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
۲۱۸- شست، هشت، تشت، تست، شته
۲۱۹- جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
۲۲۰- ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
۲۲۱- عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
۲۲۲- مروت، مور، متر، مترو، وتر، موت، تورم، وتو، تور
۲۲۳- لگن، لیگ، لنگ، نیل، گالن، یگان، انگل، گیلان
۲۲۴- حرف، ترس، فتح، سفر، رفت، حفر، سفت، سحر
۲۲۵- قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
۲۲۶- دفن، هدف، صدف، صنف
۲۲۷- سنجاب، ناب، باج، بنا، سنا، جناب، اسب، جانب، جان
۲۲۸- بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
۲۲۹- مصر، رحم، نرم، صحن، حرم، حرص، صنم، منحصر
۲۳۰- رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
۲۳۱- جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جریب، جبری
۲۳۲- رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر
۲۳۳- زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری
۲۳۴- جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
۲۳۵- ریش، پری، پرش، پیر، شپش، شیر
۲۳۶- الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
۲۳۷- نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
۲۳۸- کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
۲۳۹- رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
۲۴۰- مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، فهم، مرفه
۲۴۱- دراز، وارد، اردو، دارو، داور
۲۴۲- نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
۲۴۳- صبر، مصر، مرغ، مغرب، مبصر
۲۴۴- نیش، شیب، شبح، بینش، نبشی
۲۴۵- حنا، حیا، نای، نهی، ناحیه
۲۴۶- وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
۲۴۷- سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
۲۴۸- مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
۲۴۹- ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
۲۵۰- تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
۲۵۱- سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
۲۵۲- نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
۲۵۳- افت، صاف، صفا، صفت، صافی
۲۵۴- رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
۲۵۵- مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
۲۵۶- طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
۲۵۷- تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
۲۵۸- بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
۲۵۹- ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
۲۶۰- پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
۲۶۱- ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
۲۶۲- سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
۲۶۳- نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
۲۶۴- رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
۲۶۵- کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
۲۶۶- رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
۲۶۷- ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
۲۶۸- چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
۲۶۹- اسب، حبس، بام، حساب، سحاب
۲۷۰- هاگ، انگ، نگاه، گناه
۲۷۱- باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، بغرا
۲۷۲- لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
۲۷۳- سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
۲۷۴- باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
۲۷۵- قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
۲۷۶- رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
۲۷۷- عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
۲۷۸- دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
۲۷۹- قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
۲۸۰- ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، ضلع، وضع، فضول
۲۸۱- گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
۲۸۲- نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
۲۸۳- مهر، ریه، کمر، کره، کهیر
۲۸۴- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۲۸۵- یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
۲۸۶- اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
۲۸۷- کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
۲۸۸- اهل، اره، چله، چاه، راه، چاره، چاله، چهار
۲۸۹- راه، مهار، ماهر، امیر، اهرم
۲۹۰- رود، قدر، قوی، روی، دیو، دوری، قوری
۲۹۱- مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
۲۹۲- حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
۲۹۳- ابر، راز، ابزار، بازار، ابراز
۲۹۴- رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
۲۹۵- رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
۲۹۶- کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
۲۹۷- اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
۲۹۸- تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
۲۹۹- فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
۳۰۰- شیک، کشت، تاک، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
۳۰۱- تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
۳۰۲- نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
۳۰۳- یاس، آسیا، سایش، شاسی، آسایش
۳۰۴- جور، جلو، خروج، ولخرج
۳۰۵- ببر، بربر، برابر، باربر
۳۰۶- تپق، وقت، تقوا، پاتوق
۳۰۷- شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
۳۰۸- ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
۳۰۹- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۳۱۰- ناب، بیان، بینی، بانی، نایب
۳۱۱- نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
۳۱۲- گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
۳۱۳- جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
۳۱۴- چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
۳۱۵- حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
۳۱۶- درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
۳۱۷- راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
۳۱۸- ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
۳۱۹- زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
۳۲۰- هلو، مهد، مدل، دهل، دله، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل
۳۲۱- بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
۳۲۲- بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
۳۲۳- زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
۳۲۴- ران، ژانر، ارلن، ژنرال
۳۲۵- دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
۳۲۶- منت، ضامن، تمنا، ضمانت
۳۲۷- صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت
۳۲۸- طوس، وسط، سوا، واسط، طاووس
۳۲۹- ظرف، افت، تار، رافت، ظرافت
۳۳۰- روش، شیر، شهر، شور، هوش، ریشه، رشوه، شیره، شوهر
۳۳۱- وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
۳۳۲- مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
۳۳۳- نجف، نان، جفا، جان، فنجان
۳۳۴- ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
۳۳۵- بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
۳۳۶- کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
۳۳۷- مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
۳۳۸- نفر، نرم، نام، منار، رمان
۳۳۹- امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
۳۴۰- تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، استیک
۳۴۱- سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل
۳۴۲- طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
۳۴۳- ثنا، ثانی، هانی، ثانیه
۳۴۴- پینه، پایه، پناه، پهنا
۳۴۵- درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
۳۴۶- دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
۳۴۷- گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
۳۴۸- نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
۳۴۹- نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
۳۵۰- بست، تخس، سبک، سخت، بختک
۳۵۱- خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
۳۵۲- الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
۳۵۳- برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
۳۵۴- ملی، جام، جامی، مایل، جمال
۳۵۵- اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
۳۵۶- زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
۳۵۷- روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
۳۵۸- مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
۳۵۹- گوی، خنگ، خون، وین، گونی
۳۶۰- قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید
۳۶۱- پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
۳۶۲- شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
۳۶۳- راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
۳۶۴- رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
۳۶۵- نام، ثمن، امضا
۳۶۶- ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
۳۶۷- رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
۳۶۸- شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
۳۶۹- لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
۳۷۰- جان، انار، نارنج
۳۷۱- هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
۳۷۲- کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
۳۷۳- مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
۳۷۴- نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
۳۷۵- سیم، مماس، سیما
۳۷۶- وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
۳۷۷- لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
۳۷۸- هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
۳۷۹- سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
۳۸۰- ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
۳۸۱- دکه، باک، آهک، آباد، کباده
۳۸۲- باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
۳۸۳- گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
۳۸۴- کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
۳۸۵- تلق، اتاق، قاتل
۳۸۶- پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
۳۸۷- شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
۳۸۸- حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
۳۸۹- کام، کما، کمکی، کیمیا
۳۹۰- ساک، اسکی، عکاس
۳۹۱- بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
۳۹۲- کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
۳۹۳- شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
۳۹۴- قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
۳۹۵- فلج، فعال، اعلا
۳۹۶- دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
۳۹۷- کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
۳۹۸- بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
۳۹۹- شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
۴۰۰- افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر
۴۰۱- جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
۴۰۲- ساعد، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
۴۰۳- رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
۴۰۴- تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
۴۰۵- سطل، ملی، طلسم
۴۰۶- یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
۴۰۷- موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
۴۰۸- تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
۴۰۹- چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
۴۱۰- شنل، هلند، صندل
۴۱۱- خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
۴۱۲- نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
۴۱۳- سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
۴۱۴- خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
۴۱۵- یقه، قضیه، بیضی
۴۱۶- تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
۴۱۷- انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
۴۱۸- آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
۴۱۹- گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
۴۲۰- کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر
۴۲۱- کمر، کرج، کرم، جرم، مرغ، خرج، خرم، مخرج
۴۲۲- هنوز، هالو، لوزه، لنز، نهال، هاون، زانو، وزنه
۴۲۳- لخت، ملت، ملخ، مثل، تلخ، تخم، مختل، خلوت
۴۲۴- نقض، نظر، قهر، ظهر، نقره
۴۲۵- علی، شیشه، شعله
۴۲۶- جلا، جام، مایل، جذام، جمال
۴۲۷- ترشی، کشتی، زرشک، شریک، ریزش، ترکش، زیرک، کتری
۴۲۸- شهر، شور، فرش، شرف، هوش، ذره، شوهر، فروش
۴۲۹- عزا، علت، اتو، لات، زالو، تاول
۴۳۰- طلا، ژاکت
۴۳۱- حدس، ردا، داس، درس، سحر، سقا، سارق، قادر
۴۳۲- میانه، هیزم، زمینه، نامه، میزان، همزن
۴۳۳- عضو، نوع، وضع، عوض
۴۳۴- شیخ، پشت، پیش، پخش، تپش، خشت، پخت، پشتی
۴۳۵- میخ، خیس، ضخیم
۴۳۶- ترم، متر، موم، ورم، وتر، تورم، مرمت، مترو
۴۳۷- اشک، ترش، برکت، بارکش، ارتش، شربت، تراش، ترکش
۴۳۸- اسم، امر، مضر، عمر، عام، عرض، سرما، معارض
۴۳۹- ظلم، کمد، کود، ملک، مدل، دکل، موکل، مولد
۴۴۰- اتو، ازن، ناز، ناو، نوح، حوا، توان، وانت، توازن
۴۴۱- مثل، ملت، مبل، ثبت، مثلث، مثبت
۴۴۲- درو، دورگه، گردن، نور، گردو، گوهر، گردونه، گروه
۴۴۳- دکل، نیک، دین، جلد، کلید، کنجد
۴۴۴- تیم، دقت، قیمت، قیمه، تقدیم
۴۴۵- مژه، مهیج، جمعه
۴۴۶- قوچ، ورق، قوی، قوری، قیچی
۴۴۷- مراد، رای، مدیر، صدر، مادی، مدار، مادر، صیاد
۴۴۸- عطر، عرق، قطار، قطره، قطعه، قاطر، قاره، عطار
۴۴۹- غرب، غروب، غرور، غوره، رهبر
۴۵۰- نیک، قوی، عینک
۴۵۱- عمو، علوم، عمل، ولرم، عرش، مشعل، موش، شروع، شمع، شعور
۴۵۲- نارگیل، گالری، گران، ریل، نگار، گیلان، ریال
۴۵۳- عشق، عقل، قلع، عاشق، عاقل، شلاق، قشلاق
۴۵۴- صوت، تور، صخره، صورت، رخصت
۴۵۵- حال، ناله، نخاله
۴۵۶- سیم، نیش، سینی، نسیم، شیمی، منشی
۴۵۷- عقرب، عاقبت، براق، عقاب، عراق، قاب، تقعر
۴۵۸- ساک، سکه، کاه، ساقه، ساکت، سکته، کاسه
۴۵۹- بنز، نام، زبان، زمان، معنا
۴۶۰- لیر، لقب، بیل، برق، ریل، قلب، بیرق، بریل، رقیب، قبیل
۴۶۱- لغت، غار، کال، کار، لاغر، غلتک، کلاغ، کارت
۴۶۲- ماشه، شانس، نامه، امن، شانه، ماسه، سهام
۴۶۳- کاج، کلم، کالا، کمال، مالک، کلام، املاک
۴۶۴- جیب، عجیب، نیک، عینک، کنج، نجیب
۴۶۵- چاه، سهام، ساچمه
۴۶۶- شنا، شمع، شام، امن، شبنم، مانع، مبنا، شبان
۴۶۷- همدست، مست، ساده، تماس، دهات، مات، تسمه
۴۶۸- پاک، ناو، پوک، ژاپن، پژواک
۴۶۹- قلب، بیل، قالی، قلاب، بقال، لایق
۴۷۰- ژله، هندل، صندل
۴۷۱- شرق، قیر، قرق، ریش، یراق، شیار، قاشق، قاری، شقایق
۴۷۲- فردا، عارف، ردا، دفاع، فشار، شاعر، ارشد، رعد
۴۷۳- سال، داس، هند، نسل، ساده، سالن، دهان، لانه
۴۷۴- گوش، وزن، زنگ، شوت، گوزن، گوشت
۴۷۵- اسب، نبض، ناسا
۴۷۶- دزد، دیه، یزد، نیزه، دنده
۴۷۷- بته، بوسه، نوبت، نسبت، بتون، بسته، ستون، توبه
۴۷۸- چاق، غار، قارچ، قاره، چراغ
۴۷۹- سکو، نوک، سوزن، سوسک، سوسن
۴۸۰- نوک، اکو، سوا، سخن، خنک، خوک، سکان، ساکن، واکسن
۴۸۱- الک، بلا، باک، بغل، کلاس، لباس، کاسب، بالغ
۴۸۲- وصیت، اصول، ویلا، اتو، اصیل، وصلت، تاول
۴۸۳- سکه، کره، کته، عکس، ترس، تره، سرکه، سرعت
۴۸۴- فکر، سفر، کرفس، کرکس، سرفه
۴۸۵- دیگ، قوی، یوگا
۴۸۶- حرص، ران، اره، نهر، هنر، صحرا، صحنه، نهار
۴۸۷- کپسول، وکیل، کپی، پلیس، سیلو، کلیپس، کلوپ
۴۸۸- نقل، دکل، قفل، قند، قلک، دلقک، فندق، فندک
۴۸۹- مبل، وام، لبو، مال، مایو، ویلا، بومی، لیمو، موبایل
۴۹۰- صلح، فلک، فلز
۴۹۱- شور، نشر، نور، رضا، واشر، شورا، ناشر، روشن، رضوان
۴۹۲- کبد، یدک، دبیر، رکود، بید، کبیر، دکور، کویر
۴۹۳- اساس، ساکن، سانس، سکان، اسانس، سکانس، اسکناس
۴۹۴- هوا، هوس، سکه، وسط، واکس، کاهو، کوسه، کاسه، واسطه
۴۹۵- شفا، پخش، خفاش
۴۹۶- سیب، نبی، سبوس، سوسن، سینوس
۴۹۷- درمان، دنج، مار، مرجان، دامن، جان، ارجمند، نجار
۴۹۸- کال، اسب، ساک، سبک، کابل، لباس، کلاس، بالا، کالباس
۴۹۹- جرم، مهر، مزه، رمز، زهر، زره، جمله، مجله
۵۰۰- قلم، حلق، حمل، حرم، رقم، حرام، حامل، احمق، ملحق، محال
۵۰۱- میز، میخ، کمر، رمز، مرکز، مریخ، خمیر، زخمی
۵۰۲- روزی، واریز، راز، ورزش، رویا، شیراز، شیار
۵۰۳- نان، گله، نهنگ، نهال، انگل، لانه
۵۰۴- کاخ، خنک، بانک، رکاب، انبر، خراب، کاربن، خارکن
۵۰۵- شنا، آشنا، آشپز
۵۰۶- علم، عمه، جمعه، جمله، مجله، عالم، معالجه
۵۰۷- روزه، نوه، زره، نیزه، هرز، رهن، وزن، روزنه، زیره، هنر
۵۰۸- مین، هلو، میهن، میوه، میله، لیمو، ولیمه
۵۰۹- راس، آدرس، داس، چادر، درس، آچار
۵۱۰- هسته، هفته، تسمه
۵۱۱- نهر، قرن، قاب، قبر، هنر، ابر، نقره، نقاب، قاره، براق
۵۱۲- مانع، منع، معادل، نعل، مدل، معدن، عمل، عالم، مدال
۵۱۳- تله، تهی، هتل، دیه، تیله، دولت، تولید
۵۱۴- روز، شکر، شور، شتر، زرشک، شرکت، ورزش، روکش
۵۱۵- پرچم، درهم، پرده
۵۱۶- خون، خدا، ناخن، نخود، خندان
۵۱۷- مقوا، افق، رقم، موفق، قوا، فرم، موافق، مافوق
۵۱۸- پهن، پنبه، پوک، پنکه، کپه، کوپه
۵۱۹- دوغ، دره، روغن، روده، رنده، غوره، دروغ، دوره، وردنه
۵۲۰- خام، خوب، خرما، خراب، خمار، خواب، مربا، اخمو، ابرو، بخار
۵۲۱- کمر، کرج، کرم، جرم، مرغ، خرج، خرم، مخرج
۵۲۲- لخت، ملت، ملخ، مثل، تلخ، تخم، مختل، خلوت
۵۲۳- نقض، نظر، قهر، ظهر، نقره
۵۲۴- جلا، جام، مایل، جذام، جمال
۵۲۵- بیمار، بیمه، مربا، بار، بخاری، خام، خرابه، بهار
۵۲۶- شهر، شور، فرش، شرف، هوش، ذره، شوهر، فروش
۵۲۷- عزا، علت، اتو، لات، زالو، تاول
۵۲۸- عضو، نوع، وضع، عوض
۵۲۹- شیخ، پشت، پیش، پخش، تپش، خشت، پخت، پشتی
۵۳۰- سوغات، ترسو، روستا، سوار، اورست، دستور، سرود
۵۳۱- ترم، متر، موم، ورم، وتر، تورم، مرمت، مترو
۵۳۲- اسم، امر، مضر، عمر، عام، عرض، سرما، معارض
۵۳۳- بالغ، لاغر، غبار، مبلغ، مادر، مدال، دلار، دماغ، مرداب
۵۳۴- ظلم، کمد، کود، ملک، مدل، دکل، موکل، مولد
۵۳۵- ندا، کوهان، همدان، کمد، نامه، کماندو، کوه، نهاد
۵۳۶- جلو، هوا، اوج، اهل، خال، جاهل
۵۳۷- موش، شوم، شوت، شکم، کشو، موشک، موکت، تمشک
۵۳۸- کبد، برف، دفتر، دکتر، فردا، راکت، کتاب، کارد، کفتار
۵۳۹- آچار، چادر، چراغ
۵۴۰- هاشور، شوالیه، الویه، شلوار، هیولا، رشوه
۵۴۱- خوب، خون، بخت، فوت، نفت، نوبت
۵۴۲- کتک، کتان، ساک، ساکن، تاس، تانک، کاسکت
۵۴۳- یاس، سیم، سمی، اسم، شام، سیما
۵۴۴- تیر، تهی، ترک، تره، کته، کره، تیره، کتری، ترکیه
۵۴۵- فارسی، دریافت، درس، سفارت، فریاد، ساری، دستیار
۵۴۶- مضر، مرض، بیم، ضرب، مریض، مربی، بیضی، ضمیر
۵۴۷- سهم، سکه، سبک، شکم، شبکه، بشکه
۵۴۸- آهن، تنها، انتها، اهانت
۵۴۹- ستم، قسم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم
۵۵۰- مرد، مروارید، داور، امور، ردا، دیوار، رادیو
۵۵۱- دام، دوا، دما، وام، مواد، دوام
۵۵۲- شهر، رخش، شوهر، خروش، خوشه، رشوه
۵۵۳- کرم، هنر، چکمه، چانه، کمان، مکار، نمره، ماهر، همکار
۵۵۴- گدا، جگر، دارا، اجرا، جادار
۵۵۵- تدبیر، تبسم، رسید، بیست، ترسیم، دربست، مدیر
۵۵۶- لیف، هلو، لطیف، طویله، لطیفه
۵۵۷- هفت، آفت، تیله، فتیله، آتلیه
۵۵۸- اسب، ترس، عروس، راست، سرعت، ساعت، بورس، ترسو، روستا
۵۵۹- گیاه، پگاه، پایه
۵۶۰- بریان، نخبه، انبه، برنا، برهان، بیان، نهار، بینا
۵۶۱- شرق، قیر، قرق، ریش، یراق، شیار، قاشق، قاری، شقایق
۵۶۲- نوک، اکو، سوا، سخن، خنک، خوک، سکان، ساکن، واکسن
۵۶۳- شور، نشر، نور، رضا، واشر، شورا، ناشر، روشن، رضوان
۵۶۴- قلم، حلق، حمل، حرم، رقم، حرام، حامل، احمق، ملحق، محال
۵۶۵- ولادت، اوج، جدول، اردو، وارد، رواج، دلاور، جادو
۵۶۶- هوا، هوس، سکه، وسط، واکس، کاهو، کوسه، کاسه، واسطه
۵۶۷- نهر، نثر، رهن، انس، ارث، راه، نهار، رسانه
۵۶۸- لیر، لقب، بیل، برق، ریل، قلب، بیرق، بریل، رقیب، قبیل
۵۶۹- ناز، زرد، ارز، تند، ران، راز، دراز، نادر، ارزن
۵۷۰- لیوان، تنور، اولی، توان، لیتر، ویران، رویا
۵۷۱- بره، بیل، ریه، هلو، ولی، لبو، بیوه، بلور، لیبرو
۵۷۲- مال، موش، جام، جوش، اوج، اول، شام، شال، لواش، شمال
۵۷۳- عمل، مدل، دعوت، دولت، علوم، تولد، لیمو، معدل، تولید
۵۷۴- سکو، سحر، کسر، کار، کور، روح، سوار، رسوا، راسو
۵۷۵- دریا، پیادهرو، ایده، دوپایه، ادویه
۵۷۶- رسید، سپید، پردیس
۵۷۷- بلا، یاس، اسب، سیب، سیل، شال، بالش، لباس، ابلیس
۵۷۸- رنگ، گاز، زرد، گرد، زرنگ، گردن، انگل، لنگر، گلدان
۵۷۹- بالش، کابل، کباب
۵۸۰- ناگوار، گردان، دارا، نادر، انگور، گوارا، انار
۵۸۱- فنر، فنی، رنو، پری، پیر، نور، نفر، پنیر، نیرو
۵۸۲- دور، درک، رود، تور، کود، کور، کوک، کدو، دکور، کودک
۵۸۳- فهم، بهمن، فنی، بیمه، بین، منفی، نیم، میهن
۵۸۴- دسر، درست، دست، سرقت، دقت، سبقت، سرب، قدرت، دربست
۵۸۵- سال، مار، مجالس، لمس، سرما، سالم، مجلس، جرم
۵۸۶- کتف، کفر، پتک، پفک، پدر، فرد، درک، تفکر، دکتر، دفتر
۵۸۷- تبر، تمبر، ترم، مرتب، ترب، مغرب، مرغ، بستر، سرب، غربت
۵۸۸- عمو، علوم، عمل، ولرم، عرش، مشعل، موش، شروع، شمع، شعور
۵۸۹- رنج، ران، جان، تار، عاج، ارج، نجار، نجات، تاجر، اجرت
۵۹۰- طبقه، نقره، قطره، نطق، طرقبه، نقطه، قبر
۵۹۱- اشک، کفاف، شام، کفاش، شکم، شکاف، شفا، شفاف
۵۹۲- برس، سراب، بهار، ارابه، سهراب
۵۹۳- حدس، ردا، داس، درس، سحر، سقا، سارق، قادر
۵۹۴- جسم، فلج، فیلم، فسیل، مجلس
۵۹۵- عمران، امن، رمان، عمر، چمران، معنا، منچ
۵۹۶- نرخ، عمر، نعمت، خرمن، مخترع
۵۹۷- نبش، منشی، شبنم، متبین، مبتنی
۵۹۸- اتو، ازن، ناز، ناو، نوح، حوا، توان، وانت، توازن
۵۹۹- گوشه، گوجه، جلگه، جلوه
۶۰۰- اشد، هشدار، اره، شاهد، اشهد، ارشد، ارده، دره

بخش شیرینی

۱- جواب
۲- انشا
۳- بالا
۴- تلفن
۵- کاسه
۶- طوطی
۷- بلبل
۸- لوله
۹- کلاه
۱۰- عقرب
۱۱- قیمه
۱۲- مشهد
۱۳- لوزی
۱۴- انار
۱۵- پوشک
۱۶- مدیر
۱۷- املت
۱۸- ارشد
۱۹- هزار
۲۰- تشکر
۲۱- بزرگ، گوشت
۲۲- پنیر، روشن
۲۳- کشمش، شبنم
۲۴- بالن، نوار
۲۵- کرکس، ساده
۲۶- طناب، بالش
۲۷- تشنه، هفده
۲۸- شربت، تماس
۲۹- هدیه، همکف
۳۰- الکل، لازم
۳۱- هویج، نیزه
۳۲- گاری، شرکت
۳۳- عالم، بلیط
۳۴- لاله، کلاغ
۳۵- مرکز، لکلک
۳۶- تخمه، تمیز
۳۷- کتاب، زانو
۳۸- لطیف، نیرو
۳۹- صحنه، زنده
۴۰- تعجب، اجاق
۴۱- دشمن، ناظم، مداد
۴۲- اشوب، بلند، دریا
۴۳- کرفس، ساعت، تانک
۴۴- لباس، سرما، اجیل
۴۵- اسیب، بهار، رویا
۴۶- الگو، ورود، دانا
۴۷- غرور، رسید، دماغ
۴۸- تیله، همسر، راست
۴۹- مدال، لایه، هیزم
۵۰- اشپز، زمان، نعنا
۵۱- ابکش، لواش، دانش
۵۲- خواب، کباب، مرتب
۵۳- کنجد، نخود، مفید
۵۴- کویر، دکتر، اسیر
۵۵- کلاس، تنیس، خروس
۵۶- ساکت، پاکت، درشت
۵۷- زرشک، اردک، پاتک
۵۸- اهنگ، پلنگ، شلنگ
۵۹- بازو، راسو، ابرو
۶۰- موفق، فندق، اتاق
۶۱- قوری، تنور، تنوع
۶۲- معنی، جمعه، قطعه
۶۳- بازی، پیاز، جذاب
۶۴- ثابت، گران، نبات
۶۵- سرود، نبرد، صحرا
۶۶- دراز، جارو، مشرق
۶۷- پاره، خیار، مکان
۶۸- خامه، حمام، چهار
۶۹- معدن، فاعل، سرعت
۷۰- عالی، نجار، حیاط
۷۱- قشنگ، نهار، افقی
۷۲- هفته، تمشک، شاهد
۷۳- لاغر، غروب، ویلا
۷۴- معنا، نعمت، معما
۷۵- جوهر، هسته، تاجر
۷۶- افسر، سلام، اساس
۷۷- معده، دانه، نامه
۷۸- اچار، اباد، اسان
۷۹- نقاب، اشنا، نهنگ
۸۰- لقمه، مجلس، لوله
۸۱- عروس، دولت، درخت
۸۲- مریم، سیاه، سرکه
۸۳- رنده، جدید، جنگل
۸۴- مردم، ادعا، ارتش
۸۵- کشور، موقت، مشکل
۸۶- پلیس، گیاه، گلاب
۸۷- عزیز، پیام، پزشک
۸۸- کارت، برنج، بابا
۸۹- گندم، قدیم، قناد
۹۰- گردو، جدول، جرقه
۹۱- محبت، تخته، هزار
۹۲- زالو، وانت، توله
۹۳- مشهد، دفتر، رشته
۹۴- عجیب، بلال، لامپ
۹۵- مثبت، تقوا، ارشد
۹۶- میهن، نجات، تونل
۹۷- جامد، دنیا، ارزش
۹۸- قایق، قلاب، بالن
۹۹- روشن، نقطه، هفده
۱۰۰- جهنم، مژده، هدیه
۱۰۱- مصاف، فرار
۱۰۲- سالم، ملاک
۱۰۳- عقرب، برکه
۱۰۴- بطری، یابو
۱۰۵- اوار، رایج
۱۰۶- لهجه، هیکل
۱۰۷- الاغ، غایب
۱۰۸- توقف، فلکه
۱۰۹- مهره، هدهد
۱۱۰- مدیر، روزه
۱۱۱- باطل، مطیع
۱۱۲- شجاع، کاسب
۱۱۳- زلال، جامع
۱۱۴- زرنگ، منشی
۱۱۵- جلگه، پگاه
۱۱۶- تعدد، قدرت
۱۱۷- ریال، کابل
۱۱۸- قبول، پوشه
۱۱۹- سالن، کلید
۱۲۰- بانک، اندک
۱۲۱- پایه، هستی، یتیم
۱۲۲- خراش، شبکه، همکف
۱۲۳- قادر، رسوا، ایام
۱۲۴- دلار، رهبر، رتبه
۱۲۵- سوسن، نماز، زبان
۱۲۶- تیمم، مقصد، درست
۱۲۷- مسجد، درون، نخبه
۱۲۸- نفیس، سایز، زمزم
۱۲۹- چابک، کنسل، لشگر
۱۳۰- کفاش، شلوغ، غریب
۱۳۱- اواز، اصیل، الکل
۱۳۲- عادت، دعوا، داور
۱۳۳- جواد، اینه، بهره
۱۳۴- جلسه، سنجد، مدرن
۱۳۵- شنوا، وارد، مدرک
۱۳۶- شروع، ورزش، گشاد
۱۳۷- اذان، اهرم، تمبر
۱۳۸- تنگه، گنبد، صدقه
۱۳۹- خازن، زمرد، ادیب
۱۴۰- حسروت، روغن، تنها
۱۴۱- بهتر، رواج، جالب
۱۴۲- جادو، واجب، بسیج
۱۴۳- حرکت، تمام، مسلح
۱۴۴- شکاف، فردا، اغوش
۱۴۵- توقع، عابر، راحت
۱۴۶- موقع، عامل، لازم
۱۴۷- بلور، رسول، لعاب
۱۴۸- ایزد، دارا، اسیا
۱۴۹- بخار، رفیق، قصاب
۱۵۰- تفنگ، گوشت، تهمت
۱۵۱- مایه، حرفه، بوته
۱۵۲- خالی، طوطی، گونی
۱۵۳- خرما، پیدا، املا
۱۵۴- پیکر، کولر، خمیر
۱۵۵- کوزه، ساقه، پنبه
۱۵۶- ادرس، تماس، سبوس
۱۵۷- جنین، ستون، واگن
۱۵۸- موزه، لاشه، جمله
۱۵۹- دختر، بستر، نظیر
۱۶۰- تخلف، بلوف، کثیف
۱۶۱- ظاهر، خلاق، دهان
۱۶۲- مدار، دنده، دوده
۱۶۳- خزان، پازل، لوزی
۱۶۴- رنگی، خانم، شانه
۱۶۵- سیما، پلید، چایی
۱۶۶- گیتی، اشیا، کشیش
۱۶۷- صادر، انار، میان
۱۶۸- پیشه، شریک، فقیر
۱۶۹- نسیم، ماست، کوسه
۱۷۰- وصیت، عنصر، تعصب
۱۷۱- ایده، دخمه، مثال
۱۷۲- قطار، احمق، منقل
۱۷۳- کمان، اجرت، روکش
۱۷۴- فلفل، فاسد، سرفه
۱۷۵- لانه، نشان، اهلی
۱۷۶- ایفل، فیلم، لحاف
۱۷۷- ضریب، یابو، بیضی
۱۷۸- کاهش، هیکل، کرکس
۱۷۹- معبد، برزخ، زحمت
۱۸۰- جرعه، عیدی، درجه
۱۸۱- شوید، پیچک، پولک
۱۸۲- پناه، ماهی، منبع
۱۸۳- سوال، قالی، قوطی
۱۸۴- جراح، تاول، تراس
۱۸۵- ماهر، سهام، سالم
۱۸۶- موشک، رشوه، روده
۱۸۷- حریف، دینی، دروغ
۱۸۸- گردش، پدال، پرچم
۱۸۹- دودی، ردیف، روان
۱۹۰- نسخه، مخزن، مسیر
۱۹۱- ازار، رفاه، هدهد
۱۹۲- دکان، نهان، نوار
۱۹۳- تلفن، نقاش، شنبه
۱۹۴- گرما، اجرا، امام
۱۹۵- تحول، لنگر، رهبر
۱۹۶- پارو، وجود، دقیق
۱۹۷- برتر، روزه، هستی
۱۹۸- غواص، صخره، همکف
۱۹۹- تابش، شانس، سینه
۲۰۰- پنچر، رایج، جنوب
۲۰۱- خلال، لشگر، رژیم، مریخ
۲۰۲- سایز، زرنگ، گوهر، رییس
۲۰۳- اعضا، اصول، لیتر، رسوا
۲۰۴- باعث، ثبات، تورم، مرکب
۲۰۵- غایب، برفک، کالا، الاغ
۲۰۶- منزل، لایق، قنات، توهم
۲۰۷- حروف، فیوز، زمزم، مطرح
۲۰۸- رمان، نشاط، طراح، حاضر
۲۰۹- شهید، دلاک، کاسب، بالش
۲۱۰- اپرا، اذان، نایب، برپا
۲۱۱- بلوک، کوچک، کلفت، تقلب
۲۱۲- بندر، روغن، نبوغ، غالب
۲۱۳- مربع، عدسی، یتیم، محکم
۲۱۴- زمرد، دلال، لکنت، ترمز
۲۱۵- مخفف، فساد، درست، تیمم
۲۱۶- تگرگ، گشاد، دعوا، املت
۲۱۷- تعدد، دارو، وارد، دعوت
۲۱۸- ابان، نوبر، رکاب، بالا
۲۱۹- قیمت، تخصص، صوت، تعلق
۲۲۰- نادم، مصدر، رواج، جهان
۲۲۱- سویا، ایمن، نادر، رسول
۲۲۲- تراش، شارژ، ژاکت، تصرف
۲۲۳- ترسو، ورزش، شربت، توری
۲۲۴- غریب، بلبل، لعاب، بهره
۲۲۵- عکاس، سرقت، تهمت، توکل
۲۲۶- جلاد، دلیر، راحت، تسلط
۲۲۷- موکت، تشکر، رکود، دکور
۲۲۸- جهاد، دوام، مربا، اشهد
۲۲۹- ضخیم، مایل، لازم، میخک
۲۳۰- پاشا، اغوش، شاعر، ریال
۲۳۱- امضا، اراک، کارد، دامن
۲۳۲- پارک، کلام، منظم، معاف
۲۳۳- حاکم، مذاب، بلوف، فرار
۲۳۴- بیست، توقف، فرصت، تهیه
۲۳۵- خالق، قلمو، واجب، بقال
۲۳۶- گوزن، نازک، کلید، درون
۲۳۷- ظالم، موجب، بنفش، شفاف
۲۳۸- مدام، مسکن، نماز، زرده
۲۳۹- ساعد، دارا، انتن، نماد
۲۴۰- عینک، کلاف، فردا، اصیل
۲۴۱- خراب، بخار، فرنگ، گناه
۲۴۲- شوهر، رفیق، جوان، نسیم
۲۴۳- مریض، ضعیف، قرمز، زمین
۲۴۴- سبقت، تماس، شبنم، مدار
۲۴۵- وصیت، تلاش، مصرف، فشار
۲۴۶- گوشت، تابع، پوست، تمبر
۲۴۷- بسیج، جودو، حساب، بزدل
۲۴۸- مجلل، لطمه، مجرد، دخمه
۲۴۹- سکوت، ترشی، مکار، ریشه
۲۵۰- امور، رنگی، تمام، میگو
۲۵۱- پیکر، رتبه، قیچی، یابو
۲۵۲- دنده، هیکل، طناب، برکت
۲۵۳- اداب، بیوه، مدرن، نبوت
۲۵۴- ادرس، سلول، مدرک، کیوی
۲۵۵- تحمل، لحاف، صحیح، حسام
۲۵۶- ایفل، لهجه، صیاد، درجه
۲۵۷- دلقک، کودن، خلیج، جاده
۲۵۸- کلنگ، گیتی، پلاک، کشتی
۲۵۹- تاول، لنگه، غارت، تنگه
۲۶۰- اجرت، تنبل، شجاع، عابر
۲۶۱- لاشه، مهره، اغاز، اگهی
۲۶۲- شانه، اهدا، اتکا، کفاف
۲۶۳- جاری، میان، ایام، ارنج
۲۶۴- بخیل، خلوت، خانم، نکته
۲۶۵- کتان، گنبد، توقع، قادر
۲۶۶- کافه، سهام، اردو، دکمه
۲۶۷- ماسک، دکان، املا، لانه
۲۶۸- مغرب، سبیل، غرفه، فیلم
۲۶۹- مادر، شریک، اگاه، الکل
۲۷۰- امام، امشب، مخزن، زیبا
۲۷۱- هدهد، پدال، دختر، تخلف
۲۷۲- افعی، سینی، فشنگ، نسیه
۲۷۳- سفید، جدال، فاسد، سالم
۲۷۴- خانه، اهلی، ارام، امید
۲۷۵- دایی، رییس، احمق، ماست
۲۷۶- الاغ، اغلب، لیتر، تابش
۲۷۷- سپاه، اهرم، پنبه، بهمن
۲۷۸- دهان، جنوب، هستی، توبه
۲۷۹- اشیا، چایی، شعار، امین
۲۸۰- شامه، بهتر، امار، اجرا
۲۸۱- ارده، همکف، فقیر، رسوا
۲۸۲- مورد، داور، روکش، شعاع
۲۸۳- چادر، رایج، جراح، حباب
۲۸۴- مسجد، دلاک، کافر، ردیف
۲۸۵- اپرا، ارزن، نوکر، رفاه
۲۸۶- دوست، تحول، لایق، قاره
۲۸۷- حسود، دفاع، عدسی، یتیم
۲۸۸- نبوغ، غافل، لشگر، رمان
۲۸۹- سنگر، رژیم، مبهم، مطرح
۲۹۰- قاشق، قنات، تیمم، منقل
۲۹۱- حریف، فیوز، زحمت، توهم
۲۹۲- شمال، لنگر، رسول، لکنت
۲۹۳- سرور، رکاب، بانک، کامل
۲۹۴- پونز، زمزم، معبر، روده
۲۹۵- چلاق، قاطر، رواج، جزوه
۲۹۶- خدمت، تفکر، رهبر، روان
۲۹۷- تهمت، تنفس، سمبل، لعاب
۲۹۸- نشان، نشاط، طلاق، قارچ
۲۹۹- طبیب، براق، قبول، لوزی
۳۰۰- پیدا، اوار، رکود، دوزخ
۳۰۱- شوید، دوده
۳۰۲- جهاد، دودی
۳۰۳- گردش، شامل
۳۰۴- کمان، نظیر
۳۰۵- شانس، ساحل
۳۰۶- ایزد، دوام
۳۰۷- توکل، لازم
۳۰۸- توقف، فرار
۳۰۹- عقاب، بلور
۳۱۰- عنصر، روزه
۳۱۱- نهان، نغمه
۳۱۲- نقاش، شریف
۳۱۳- مایو، واجب
۳۱۴- جلاد، دیزی
۳۱۵- مقدم، مفرد
۳۱۶- کودک، کاسب
۳۱۷- پماد، دروغ
۳۱۸- کتلت، تباه
۳۱۹- غدیر، رشوه
۳۲۰- راحت، تورم
۳۲۱- مریض، سیرک
۳۲۲- قطار، عامل
۳۲۳- پنجه، مجلل
۳۲۴- سوار، باطن
۳۲۵- دبیر، قیچی
۳۲۶- جوجه، عجله
۳۲۷- مدرن، ترشی
۳۲۸- مخفف، سفره
۳۲۹- جرعه، معدل
۳۳۰- دسته، ستون
۳۳۱- شعله، دلیل
۳۳۲- مکتب، رتبه
۳۳۳- نمره، برکت
۳۳۴- نوار، نازک
۳۳۵- سپید، کیلو
۳۳۶- اتکا، سکوت
۳۳۷- ناخن، بخار
۳۳۸- شهید، هیکل
۳۳۹- غارت، قرمز
۳۴۰- قسمت، امضا
۳۴۱- یابو، وارد، دینی
۳۴۲- مثلث، ثبات، تمام
۳۴۳- الکل، لحاف، فردا
۳۴۴- ساعد، دامن، نفیس
۳۴۵- کیسه، هدهد، دلقک
۳۴۶- املا، اریا، اهدا
۳۴۷- رییس، سویا، امور
۳۴۸- مکعب، برفک، کلام
۳۴۹- حکیم، ماتم، مسلح
۳۵۰- فیلم، مغرب، بلوف
۳۵۱- تلفن، نسیم، ماست
۳۵۲- بالا، انتن، نایب
۳۵۳- زرگر، روغن، نماز
۳۵۴- تعدد، دارو، وصیت
۳۵۵- ناشر، رسوا، اذان
۳۵۶- اپرا، اجرت، تنها
۳۵۷- همکف، فساد، دفعه
۳۵۸- مدیر، رنگی، یتیم
۳۵۹- ترمز، زمین، نخست
۳۶۰- جاهل، لیتر، رایج
۳۶۱- حاصل، زلال، داخل
۳۶۲- عیدی، بطری، سبزی
۳۶۳- پشمی، بیضی، عادی
۳۶۴- ساقه، بنده، زرده
۳۶۵- سرقت، صنعت، کلفت
۳۶۶- بدهی، قوطی، شمسی
۳۶۷- بقچه، کاسه، میوه
۳۶۸- لانه، محله، نسیه
۳۶۹- تخلف، مصرف، حروف
۳۷۰- خردل، بلبل، عاقل
۳۷۱- فقیر، برتر، صادر
۳۷۲- پگاه، نقره، جاده
۳۷۳- کتان، ابان، ایین
۳۷۴- شعاع، شجاع، تجمع
۳۷۵- خنجر، موثر، سرور
۳۷۶- خوشه، شبکه، لاشه
۳۷۷- وعده، جیوه، کوزه
۳۷۸- مرفه، حمله، قیمه
۳۷۹- مادر، گوهر، بهتر
۳۸۰- گردش، تراش، کاهش
۳۸۱- سرفه، خارج، نذری
۳۸۲- جبهه، مربی، کابل
۳۸۳- شادی، عراق، چلاق
۳۸۴- رهبر، آگهی، توهم
۳۸۵- شریک، اجرا، پارک
۳۸۶- سبزه، زیبا، شربت
۳۸۷- مکار، ملکه، پنکه
۳۸۸- توقف، داور، جنوب
۳۸۹- اردو، پارچ، کارد
۳۹۰- حسام، جلسه، فاسد
۳۹۱- دودی، شنوا، دکور
۳۹۲- بزدل، مخزن، ایزد
۳۹۳- بانک، تباه، اگاه
۳۹۴- سیما، محیط، لایق
۳۹۵- قلمو، اهلی، خاله
۳۹۶- خلوت، مجله، بالش
۳۹۷- ریال، طریق، حسین
۳۹۸- اشهد، ریشه، بیشه
۳۹۹- خرما، مترو، تصرف
۴۰۰- شکار، ساکن، محکم
۴۰۱- گرما، مجلل، لنگر
۴۰۲- امشب، شانس، نقاش
۴۰۳- عارف، رواج، افعی
۴۰۴- مجری، رفاه، احمق
۴۰۵- شعبه، بسته، ترشی
۴۰۶- امام، ایده، دلاک
۴۰۷- مربع، باطن، طعمه
۴۰۸- بالغ، لشگر، گنبد
۴۰۹- ملاک، انشا، شامه
۴۱۰- مقدم، دسته، تسمه
۴۱۱- کلنگ، نغمه، مشکی
۴۱۲- منها، هستی، تحمل
۴۱۳- کلمه، مطهر، هیکل
۴۱۴- توجه، جودو، دختر
۴۱۵- نهان، ایام، ارنج
۴۱۶- ماسک، ساده، دخمه
۴۱۷- پنجه، جلبک، برپا
۴۱۸- بوته، تهیه، یابو
۴۱۹- کاغذ، غربت، برکه
۴۲۰- نازک، زبان، اینه
۴۲۱- سوژه، رژیم، روان
۴۲۲- چیپس، سپاه، سینه
۴۲۳- مخرج، ضریب، ضخیم
۴۲۴- جنین، لیمو، لنگه
۴۲۵- پونه، تنگه، تورم
۴۲۶- انگل، تگرگ، تنفس
۴۲۷- طراح، کالا، کرکس
۴۲۸- پاسخ، خسته، خانم
۴۲۹- ضمیر، زیرک، زمرد
۴۳۰- باطل، عطسه، عابر
۴۳۱- اشیا، بیمه، بشکه
۴۳۲- سفیر، سینی، سفره
۴۳۳- پاشا، نشان، ناخن
۴۳۴- فیلم، دلار، دیزی
۴۳۵- دایی، بیست، بایر
۴۳۶- امضا، تضاد، تماس
۴۳۷- شمال، پارس، پماد
۴۳۸- توبه، نبوت، نوار
۴۳۹- توان، ماشه، مواد
۴۴۰- گرده، مدرک، مربا
۴۴۱- ماتم، موقع، عیدی
۴۴۲- زحمت، توقع، عمیق
۴۴۳- ساقه، هدهد، دارو
۴۴۴- چانه، همکف، فرصت
۴۴۵- سالم، مکعب، برکت
۴۴۶- شامل، لعاب، بلوط
۴۴۷- قیمت، تعدد، دفعه
۴۴۸- شاعر، روکش، شعله
۴۴۹- درست، تنها، ارزو
۴۵۰- موکت، تراس، سپید
۴۵۱- پلاک، کتری، یتیم
۴۵۲- ستون، نشاط، طعام
۴۵۳- حدیث، ثبات، تخلف
۴۵۴- املا، اخیر، راحت
۴۵۵- میگو، ورزش، شیهه
۴۵۶- تقلب، بهتر، رنگی
۴۵۷- فرنگ، گوشت، تلاش
۴۵۸- شفاف، فسیل، لیتر
۴۵۹- دلال، لازم، مایو
۴۶۰- خالص، صاحب، بهره
۴۶۱- روغن، نظیر، رکاب
۴۶۲- سراب، براق، قاطر
۴۶۳- معبر، رمان، نماز
۴۶۴- ساعد، دکور، رایج
۴۶۵- ساخت، تخصص، صدقه
۴۶۶- دوست، تعلق، قصاب
۴۶۷- غالب، بالا، انتن
۴۶۸- تعصب، بزرگ، گردن
۴۶۹- قنات، تفکر، ریال
۴۷۰- خرمن، نادر، رشوه
۴۷۱- غارت، ترمز، زرده
۴۷۲- خلاف، فشنگ، گشاد
۴۷۳- غواص، صحیح، حسین
۴۷۴- بلوغ، غریب، بنده
۴۷۵- اسیا، اوار، روزه
۴۷۶- مرکب، بندر، رتبه
۴۷۷- طبیب، برفک، کتلت
۴۷۸- عقاب، بلوف، فرار
۴۷۹- عکاس، سفید، دفاع
۴۸۰- اراک، کولر، رواج
۴۸۱- بقچه، چادر، قرقی
۴۸۲- جهاد، الکل، بلوک
۴۸۳- تمدن، دقیق، حقوق
۴۸۴- رسول، ویژه، تهمت
۴۸۵- کلاف، اغلب، غبار
۴۸۶- خروش، واجب، سبزه
۴۸۷- شنوا، واگن، پنیر
۴۸۸- خشاب، امشب، ابان
۴۸۹- زلال، الان، پنبه
۴۹۰- نجیب، یابو، جواز
۴۹۱- قرمز، مخزن، تنبل
۴۹۲- نهان، ادیب، شبنم
۴۹۳- سمنو، نفیس، مسیر
۴۹۴- شانس، نبوغ، زلال
۴۹۵- مجری، رسوا، قاضی
۴۹۶- جاری، رژیم، کمان
۴۹۷- اپرا، رکود، اداب
۴۹۸- مثال، امیر، تراش
۴۹۹- تازه، زمین، جنوب
۵۰۰- سکوت، وارد، مدار
۵۰۱- لیمو، وراج، جنین، نازل
۵۰۲- وصیت، تحصن، نوید، دورو
۵۰۳- قهوه، هرات، تجسم، معلق
۵۰۴- متین، نسبت، تمام، مقیم
۵۰۵- شرجی، یکان، نوبر، ریزش
۵۰۶- شاخک، کیوی، یکتا، اغوش
۵۰۷- شانه، هستی، یلدا، ابشش
۵۰۸- عطار، رونق، قلمو، وداع
۵۰۹- دوری، یویو، وفات، تردد
۵۱۰- کشمش، شلاق، قسمت، تملک
۵۱۱- معضل، لحیم، ماله، هجوم
۵۱۲- قاصد، درون، نجوا، احمق
۵۱۳- لنگه، هلال، لنگر، رمال
۵۱۴- کینه، هراس، سهام، ملاک
۵۱۵- مشرک، کوپه، هرگز، زمزم
۵۱۶- تنگه، همزن، نارو، وحشت
۵۱۷- محله، هرمز، زنبق، قیام
۵۱۸- تشهد، دعوا، ایزد، دهات
۵۱۹- ملوک، کثیف، فتوا، امام
۵۲۰- تشکر، ریشه، هیکل، لکنت
۵۲۱- چیره، همگن، نشست، تخیل
۵۲۲- سنگک، کمرو، وجود، دشنه
۵۲۳- حلوا، اوند، دروس، سالن
۵۲۴- نظام، مصدر، رحیم، منظم
۵۲۵- اشرف، فایل، لایق، قاشق
۵۲۶- سبیل، لشگر، راسخ، خطبه
۵۲۷- بخشش، شیاد، دهان، نسخه
۵۲۸- مسطح، حجاب، باند، درسا
۵۲۹- دلیر، روان، نخاع، عجله
۵۳۰- اواز، زمام، مطهر، راوی
۵۳۱- حاضر، رسوم، مکمل، لحاف
۵۳۲- رهبر، ربیع، عقرب، بدهی
۵۳۳- سریع، عاقل، لولو، ولرم
۵۳۴- توقف، فارغ، غلاف، فیوز
۵۳۵- انشا، اغما، ایفل، لانه
۵۳۶- سیلو، والا، اجرا، اکید
۵۳۷- سکان، نخوت، تبسم، مسکو
۵۳۸- کافر، رییس، سوزن، نهال
۵۳۹- موثر، رحمت، تعهد، داود
۵۴۰- پدال، لغزش، شورش، شادی
۵۴۱- خطیر، رخنه، مطلب، برنز
۵۴۲- کلفت، تاسف، ذلیل، لیست
۵۴۳- اذان، نژاد، عذاب، بقال
۵۴۴- ظالم، معبد، جاعل، لابی
۵۴۵- خجول، لایی، اجیر، رفیق
۵۴۶- پوپک، کشتی، گوزن، نکته
۵۴۷- قابل، لوزی، چاقو، ویزا
۵۴۸- ممیز، زهره، تملق، قطره
۵۴۹- زمرد، دلیل، امید، دبیر
۵۵۰- جواب، بلبل، نوبت، تابش
۵۵۱- بیات، تفنگ، شیفت، ترنج
۵۵۲- ایام، ماسه، ایرج، جلسه
۵۵۳- طناب، بارز، جنبش، شیره
۵۵۴- حریص، صادق، زرگر، روده
۵۵۵- فریب، بخیل، جریب، بخیه
۵۵۶- مدرج، جزوه، بدعت، تقوی
۵۵۷- بسیج، جهات، تسلط، طراح
۵۵۸- جرات، تجار، اریا، ازار
۵۵۹- سوسن، نذری، مولد، دوره
۵۶۰- نازک، کارد، باخت، تیره
۵۶۱- مجال، قلمه، جفتک، توهم
۵۶۲- ادرس، خسرو، دروغ، وضوح
۵۶۳- مجرا، فاسد، جعلی، لادن
۵۶۴- شاطر، حرکت، اگاه، اختر
۵۶۵- عاجز، وزیر، ایده، دارا
۵۶۶- شفته، مهیج، فراز، ابجد
۵۶۷- مخچه، بهشت، خلقت، قاتل
۵۶۸- مبین، منها، برگه، گناه
۵۶۹- اکثر، درصد، کوسه، ساده
۵۷۰- اتان، انار، تنفر، فارس
۵۷۱- الفت، کتان، لطمه، مبنا
۵۷۲- پرتو، توری، روزن، زرین
۵۷۳- مبدل، قلمی، باعث، عایق
۵۷۴- پویا، قالی، وعده، دایه
۵۷۵- مذاب، سبزی، ذغال، احیا
۵۷۶- گیشه، اهدا، یکان، الاغ
۵۷۷- شکمو، پوشک، کوره، راکت
۵۷۸- اجرت، اتکا، جدار، اثاث
۵۷۹- مخفی، گیسو، خنجر، جلوه
۵۸۰- بنفش، مشتق، نرده، دلقک
۵۸۱- اگهی، یلدا، اویز، زارع
۵۸۲- لحظه، هجوم، مثلث، ثمره
۵۸۳- مصاف، فساد، دوام، میخک
۵۸۴- تاول، لنگه، هرات، تهوع
۵۸۵- حسام، میان، نایل، لیمو
۵۸۶- سوژه، هرگز، زیاد، دارت
۵۸۷- اصیل، لحیم، ماست، توده
۵۸۸- فروع، عابد، درود، دعوت
۵۸۹- عدسی، یکتا، ابهت، تصرف
۵۹۰- حوری، یویو، وصیت، ترشح
۵۹۱- ملاک، کوچه، هرمز، زبده
۵۹۲- بعثت، ترمه، همزن، نوکر
۵۹۳- اتود، دنبه، هلال، لکنت
۵۹۴- کاهو، ورقه، هیکل، لاشه
۵۹۵- دکان، نهاد، دکمه، هراس
۵۹۶- خمار، رحیم، میله، هستی
۵۹۷- شلیک، کاهل، لهجه، همگن
۵۹۸- بانگ، گوهر، راسخ، خدعه
۵۹۹- تشکر، رسوب، باگت، تسمه
۶۰۰- پشتک، کیلو، وحشت، تمنا
۶۰۱- سهیل، لنگر، رشید، درسا، اطلس
۶۰۲- وفات، تملک، کاهش، شهید، دورو
۶۰۳- نوین، نرگس، سلول، لشگر، روان
۶۰۴- باند، درون، نصاب، برزخ، خراب
۶۰۵- شاخک، کرخت، ترحم، منتج، جوشش
۶۰۶- کلید، داور، رونق، قاطع، عینک
۶۰۷- شلوغ، غدیر، ریخت، تیتر، ریزش
۶۰۸- خازن، نسبت، تابع، عظیم، مسلخ
۶۰۹- مملو، واکس، سینا، احمق، قیام
۶۱۰- جراح، حافظ، ظاهر، رخوت، تشنج
۶۱۱- مجدد، دلاک، کاشف، فندک، کلام
۶۱۲- ممتد، دچار، رکوع، عطار، رسوم
۶۱۳- تلفن، نانو، واسط، طلسم، مرمت
۶۱۴- مطرح، حروف، فردا، ارنج، جهرم
۶۱۵- کلان، نخوت، ترسو، والا، اندک
۶۱۶- لغزش، شتاب، بستر، رهبر، رمال
۶۱۷- سهیم، موثر، ربیع، عبور، رییس
۶۱۸- بخار، رکعت، تبسم، مبعث، ثواب
۶۱۹- عقرب، بابک، کثیف، فروش، شجاع
۶۲۰- مشاع، عراق، قوزک، کارا، اعظم
۶۲۱- کفاش، شریک، کشیش، شکاک، شباش
۶۲۲- خسیس، سنگک، کوشش، شامخ، سرکش
۶۲۳- تجسس، سونا، اترک، کلفت، سمعک
۶۲۴- تمام، موسس، سوزن، نشات، مدرن
۶۲۵- مصلا، ارام، مجرم، مدام، امام
۶۲۶- بالش، شوهر، ردیف، فریب، شریف
۶۲۷- القا، اواز، زمرد، دعوا، ازاد
۶۲۸- خزان، نشست، تورم، مطبخ، نادم
۶۲۹- حدود، دهات، تنفس، سلاح، دروس
۶۳۰- ماسک، کودن، نارس، سهام، کرکس
۶۳۱- فتوا، ارزن، نظام، معاف، ایام
۶۳۲- مخرب، بودا، اریا، اهرم، بلوا
۶۳۳- کیفر، رفیق، قدرت، تشتک، رحمت
۶۳۴- شربت، تریا، ادمک، کشمش، تحرک
۶۳۵- ضخیم، مقدم، منظم، مریض، محکم
۶۳۶- مجهز، زیست، تفنگ، گریم، زرنگ
۶۳۷- اسکن، نوبت، تقدم، مجرا، نسیم
۶۳۸- ممکن، نایب، برزو، ولرم، نارو
۶۳۹- تکلم، مصرع، عامل، لیست، مجلل
۶۴۰- مماس، سنجش، شهرت، تجسم، سبقت
۶۴۱- غلیظ، ظالم، مخمر، اغاز، زهرا
۶۴۲- خلاص، صادق، قبول، مخمل، لولو
۶۴۳- غایب، باور، راوی، اغما، اجیر
۶۴۴- مشرف، فسفر، راضی، امین، نگین
۶۴۵- عیال، لایق، قطره، اعلا، اشهد
۶۴۶- جبار، روزن، نگاه، مجزا، الهه
۶۴۷- بسیج، جهان، نخست، ابجد، دختر
۶۴۸- شروع، عقیق، قالب، مشام، منبع
۶۴۹- تنفر، رازی، یگان، اتکا، اینه
۶۵۰- طاقت، تحول، لابی، مطیع، عایق
۶۵۱- سینک، کمرو، واژه، حسرت، توهم
۶۵۲- مونس، سبوس، سیلو، نماد، دروغ
۶۵۳- مرقد، دوار، راکت، امنا، اختر
۶۵۴- مهار، روزی، یلدا، زمزم، معاش
۶۵۵- ایین، نسخه، هجوم، بابت، تجمع
۶۵۶- بوکس، سرقت، تابش، ابشش، شیشه
۶۵۷- جریب، بیرق، قرمه، اجرا، اگهی
۶۵۸- چالش، شلغم، ماضی، اچمز، زرین
۶۵۹- ماست، تجمل، لنگه، زمام، ماهی
۶۶۰- اشرف، فرنی، یکتا، خاور، رفاه
۶۶۱- ثروت، تاول، محضر، روده، تایر
۶۶۲- مبین، ناقص، مخدر، رخنه، ناشر
۶۶۳- باعث، ثریا، تباه، هرمز، ثمره
۶۶۴- زارع، علاج، تردد، دلیل، عابد
۶۶۵- زگیل، لاشه، گیسو، وراج، لیمو
۶۶۶- شکوه، هراس، تقبل، لابی، هیکل
۶۶۷- شدید، دسته، پنچر، ریشه، دبیر
۶۶۸- حباب، بوته، دعوت، تاسف، بافت
۶۶۹- تبرک، کربن، وزیر، راسخ، کافر
۶۷۰- خائن، نرده، حوزه، هرگز، نخبه
۶۷۱- سیما، اردن، نذری، یویو، ابوی
۶۷۲- بیژن، نازل، دلبر، رسوب، نوکر
۶۷۳- مخفف، فارغ، جاعل، لانه، فلفل
۶۷۴- تحمل، لحیم، زیان، نوید، لادن
۶۷۵- مریخ، خیال، پستو، وکیل، خسرو
۶۷۶- مخرج، جدال، نایل، لطمه، جاهل
۶۷۷- درسا، انبه، جزوه، همزن، ابله
۶۷۸- جهات، ترکش، باطل، لحاف، تامل
۶۷۹- خیام، مصاف، زیبا، امید، مبدا
۶۸۰- عوام، مومن، پایه، هرات، مجله
۶۸۱- جدار، جسته، کفاف
۶۸۲- منها، خدمت، بهشت
۶۸۳- زهره، زینت، نخاع
۶۸۴- اطلس، گویا، ژاپن
۶۸۵- دوام، قلعه، خلیل
۶۸۶- بالغ، برنز، غدیر
۶۸۷- شکمو، حلال، شارژ
۶۸۸- پخمه، پارک، سوار
۶۸۹- خلسه، ستاد، گنبد
۶۹۰- جامع، انگل، بارش
۶۹۱- نقره، حربه، کلیه
۶۹۲- خانه، مسطح، مجرد
۶۹۳- لوحه، ضایع، عضله
۶۹۴- بلوچ، شلیک، سکته
۶۹۵- اثار، تیشه، غربت
۶۹۶- نشات، حومه، پشمی
۶۹۷- ادیت، حواس، وزین
۶۹۸- خادم، غنچه، زبان
۶۹۹- فراش، ضعیف، حریص
۷۰۰- کلاه، کندو، قاری
۷۰۱- شهاب، بهمن، نقاش
۷۰۲- بدعت، تکان، نصاب
۷۰۳- دوات، تذکر، رشید
۷۰۴- تولد، دوزخ، خرفت
۷۰۵- حاجت، تبسم، مطرح
۷۰۶- شورش، شعور، ریزش
۷۰۷- تمبر، روان، نسبت
۷۰۸- فارس، سهیم، معاف
۷۰۹- صنعت، تیمم، مشخص
۷۱۰- حصرت، تونس، سلاح
۷۱۱- سالن، نشست، تنفس
۷۱۲- عظیم، مصدر، ربیع
۷۱۳- رحیم، مجهز، زرگر
۷۱۴- کاهل، لغزش، شریک
۷۱۵- مغرب، بخار، رسوم
۷۱۶- عودت، تشکر، رکوع
۷۱۷- ایام، مقصد، دارا
۷۱۸- امان، نانو، والا
۷۱۹- تعهد، دامن، نوبت
۷۲۰- اهلی، یکان، نجوا
۷۲۱- جهان، مدرن، کودن
۷۲۲- گربه، شیوه، شاخه
۷۲۳- نگین، امین، مسکن
۷۲۴- دودی، کشتی، اشتی
۷۲۵- رییس، سرخس، سلیس
۷۲۶- موزه، ماسه، گیوه
۷۲۷- اریب، طناب، ضریب
۷۲۸- بانو، سیلو، دورو
۷۲۹- شامی، منفی، حلبی
۷۳۰- الهه، صدمه، کوسه
۷۳۱- مونس، ادرس، بوکس
۷۳۲- چوبی، بانی، رازی
۷۳۳- عدسی، حوری، اسکی
۷۳۴- دلقک، غلتک، سینک
۷۳۵- نارو، جودو، مملو
۷۳۶- نماد، اتود، زمرد
۷۳۷- قاطع، سریع، مقطع
۷۳۸- گنجه، پوشه، اشعه
۷۳۹- کوره، بوته، لنگه
۷۴۰- اذیت، ابهت، عظمت
۷۴۱- گرما، بطری، شهرک
۷۴۲- نسیه، کاسب، طلسم
۷۴۳- ادمک، عادت، صادق
۷۴۴- مخچه، چرخش، شوخی
۷۴۵- غافل، چراغ، اثاث
۷۴۶- ارده، عبرت، مورخ
۷۴۷- قدرت، زردک، مادر
۷۴۸- مطلب، شاطر، طوطی
۷۴۹- منقل، تشنه، ترنج
۷۵۰- مصدق، قاصد، محصل
۷۵۱- تیرک، ذلیل، تخیل
۷۵۲- سعدی، رکعت، سمعک
۷۵۳- محله، صفحه، ساحل
۷۵۴- مشکی، کاشف، بخشش
۷۵۵- کتان، پستو، برتر
۷۵۶- شکوه، برکه، شبکه
۷۵۷- پرسش، مدرس، مهره
۷۵۸- ماله، خراش، طلاق
۷۵۹- نایب، گراز، نظام
۷۶۰- قلمو، حالت، خالق
۷۶۱- گیسو، سکان، انگل
۷۶۲- ایدا، دارت، رفاه
۷۶۳- خدعه، عقرب، ریخت
۷۶۴- کامل، مرور، واکس
۷۶۵- وزنه، نهال، امور
۷۶۶- سنبل، باجه، جلسه
۷۶۷- جواد، ارام، ابجد
۷۶۸- مقید، یکتا، تسمه
۷۶۹- بخیه، یلدا، دلبر
۷۷۰- صراف، احمق، مفصل
۷۷۱- دوری، روزن، زبده
۷۷۲- راضی، ضامن، مورد
۷۷۳- رمال، اردن، دوره
۷۷۴- کوزه، زیست، سرکش
۷۷۵- جوجه، جهاز، ابجی
۷۷۶- ملوک، ورقه، قیمه
۷۷۷- جلگه، گیتی، توجه
۷۷۸- سفته، تندر، درسا
۷۷۹- زبان، ارزن، زمزم
۷۸۰- کوپه، پنکه، کرکس
۷۸۱- حاضر، حضور، حاجت
۷۸۲- اجزا، مزار، مجرا
۷۸۳- شرور، شوره، شربت
۷۸۴- مادی، پدال، پازل
۷۸۵- قابل، زبان، زارع
۷۸۶- عینک، منزل، میان
۷۸۷- عابد، عبور، عاقل
۷۸۸- طراح، عایق، عرشه
۷۸۹- ایفل، رفیق، ریشه
۷۹۰- بلور، گوجه، گلیم
۷۹۱- خوشه، کشیک، کوچک
۷۹۲- پیکر، حکیم، حیات
۷۹۳- فرجه، مجدد، مرمت
۷۹۴- شریک، شیره، شریف
۷۹۵- حریف، سیکل، سرقت
۷۹۶- اهرم، چرمی، چهره
۷۹۷- ظالم، غلاف، غایب
۷۹۸- ابزی، خزان، خبره
۷۹۹- گردش، غدیر، غرفه
۸۰۰- غنچه، اچمز، اندک
۸۰۱- ضعیف، فردی، یکان
۸۰۲- پوشک، کلام، ملکه
۸۰۳- رخوت، توده، هرات
۸۰۴- طعنه، هستی، یویو
۸۰۵- اویز، زرگر، رحمت
۸۰۶- زیرک، کیفر، رکوع
۸۰۷- حباب، بنشن، ناظر
۸۰۸- هراس، سوره، هرمز
۸۰۹- شارژ، ژاپن، نایل
۸۱۰- منطق، قرعه، هرگز
۸۱۱- غلظت، ترور، ربیع
۸۱۲- مقام، مثلث، ثروت
۸۱۳- تجمل، لهجه، هجوم
۸۱۴- دامن، نکته، همزن
۸۱۵- کسوف، فارس، سرخس
۸۱۶- ماده، هلال، لکنت
۸۱۷- اختر، روده، هیکل
۸۱۸- گنبد، دوام، منظم
۸۱۹- خسیس، سهره، همگن
۸۲۰- تقبل، لیمو، واسط
۸۲۱- معاف، فشار، روضه
۸۲۲- مدیر، رهبر، راسخ
۸۲۳- مصرف، فیوز، زهره
۸۲۴- حلال، لحیم، مسجد
۸۲۵- نهاد، داود، دخمه
۸۲۶- ازاد، دبیر، روزی
۸۲۷- منکر، راکت، تصرف
۸۲۸- نوید، دوات، تحرک
۸۲۹- بهمن، نگین، نقشه
۸۳۰- خیام، مضرب، بالش
۸۳۱- رسوم، مکار، رحیم
۸۳۲- فراغ، غربت، تفنگ
۸۳۳- نوبر، رکعت، ترقی
۸۳۴- تایر، ریخت، ترقه
۸۳۵- بودا، اصیل، لوزی
۸۳۶- ثواب، باطن، نانو
۸۳۷- اعلا، امنا، اتان
۸۳۸- پهلو، والا، اطلس
۸۳۹- ادیت، تونس، سفال
۸۴۰- خرما، اکبر، رفاه
۸۴۱- لنگر، گراز، بزدل
۸۴۲- سرور، وجود، مدرج
۸۴۳- عادی، دنبه، جهات
۸۴۴- داخل، خنثی، ایرج
۸۴۵- عظیم، یکتا، شاخص
۸۴۶- شهرت، رونق، مقصر
۸۴۷- عامل، مشکی، تیشه
۸۴۸- ناقل، قاری، چیره
۸۴۹- گروه، وزین، صنعت
۸۵۰- نسخه، خطبه، بهشت
۸۵۱- ختنه، نذری، گیسو
۸۵۲- مخچه، چشمه، سهوی
۸۵۳- غلیظ، یلدا، شامی
۸۵۴- زمزم، زمرد، قدرت
۸۵۵- لشگر، گونی، سیلی
۸۵۶- حاضر، ضخیم، تمنا
۸۵۷- خلاص، افعی، خیمه
۸۵۸- سنجد، جهان، پنچر
۸۵۹- جهاز، ارام، ثمره
۸۶۰- بالغ، لایی، ایمن
۸۶۱- دعوا، کیسه، مریخ
۸۶۲- رمال، معدل، خلوص
۸۶۳- منور، پهنا، پارو
۸۶۴- حلبی، اسید، موسس
۸۶۵- ناشر، جاهل، پیدا
۸۶۶- توهم، عنصر، انگل
۸۶۷- توجه، غلتک، مربی
۸۶۸- نسیم، حریف، کتان
۸۶۹- صندل، گلیم، شادی
۸۷۰- فساد، سایز، ماسک
۸۷۱- پارچ، حرفه، میوه
۸۷۲- کنسل، مخاط، دلقک
۸۷۳- دوار، نارو، کینه
۸۷۴- نفرت، سهیم، تیتر
۸۷۵- محیط، شانه، کشتی
۸۷۶- واژه، ناقص، باگت
۸۷۷- دورو، اسقف، شکست
۸۷۸- اغوش، پروا، قسمت
۸۷۹- فریب، فرنی، ادرس
۸۸۰- ظالم، مرمر، طبقه
۸۸۱- مقصد، ستاد، شریک
۸۸۲- صریح، ثریا، زبان
۸۸۳- اسکی، پرسش، سیما
۸۸۴- شعاع، سالن، کوسه
۸۸۵- دروغ، جواد، تجمع
۸۸۶- خجول، کارا، زیلو
۸۸۷- عقیق، اثاث، مختل
۸۸۸- کلان، یارو، خائن
۸۸۹- اذیت، برکه، پستو
۸۹۰- قلعه، غوره، تسلط
۸۹۱- فرچه، اخمو، بینی
۸۹۲- ابجد، دهلی، اندک
۸۹۳- عدسی، خدشه، صدمه
۸۹۴- بیضی، غریق، مزار
۸۹۵- جادو، القا، حریق
۸۹۶- بابت، کیفر، مدیر
۸۹۷- ساکن، سمبل، هرات
۸۹۸- تنبک، عاقل، گربه
۸۹۹- اعطا، کاهو، طلاق
۹۰۰- ساری، منفی، تجار
۹۰۱- معلق، قرعه، هرمز، زمام
۹۰۲- فسفر، رهبر، درست، تصرف
۹۰۳- بیشه، هستی، یکان، نایب
۹۰۴- انبر، روزی، یویو، ویزا
۹۰۵- زیان، نوبر، راکت، تراز
۹۰۶- تشهد، درسا، اعضا، اجرت
۹۰۷- زخمت، توقف، فروع، عاجز
۹۰۸- منها، اتود، دامن، نادم
۹۰۹- جنبه، هجوم، محکم، منتج
۹۱۰- مخمر، روزن، نسبت، تقدم
۹۱۱- خارش، شلیک، کادر، راسخ
۹۱۲- قاره، هلال، لنگر، رفیق
۹۱۳- لیست، تاول، لحظه، هیکل
۹۱۴- مملو، وفات، تجسم، مدام
۹۱۵- منظم، مبنا، املت، تمام
۹۱۶- کافه، هراس، سبقت، تملک
۹۱۷- مقیم، مجرم، مطرح، حرام
۹۱۸- کوزه، همزن، نوید، دلاک
۹۱۹- لنگه، هرگز، زهرا، اصول
۹۲۰- منکر، روضه، همگن، نظام
۹۲۱- سینا، اشرف، فایل، لایق
۹۲۲- قارچ، چماق، قرار، رفاه
۹۲۳- حیات، تابش، شیاد، دلیل
۹۲۴- مونس، سونا، احاد، داور
۹۲۵- غافل، لیمو، وضوح، حجاب
۹۲۶- سرقت، تیمم، مجدد، دوره
۹۲۷- مغرب، برتر، ریخت، تیغه
۹۲۸- شامخ، خادم، مجرا، اثار
۹۲۹- خرما، ادبی، یکتا، اکرم
۹۳۰- عجول، لابی، یلدا، ابجی
۹۳۱- مکتب، بدعت، ترشح، حرکت
۹۳۲- تنفر، رسوم، مخمل، لکنت
۹۳۳- گرما، اچمز، زیاد، دارا
۹۳۴- ملوک، کاهل، لغزش، شالی
۹۳۵- متین، نخاع، عظیم، مشتق
۹۳۶- ثواب، بهشت، تعهد، داود
۹۳۷- مثلث، ثروت، تبسم، موثر
۹۳۸- اهدا، افرا، اهرم، ماهی
۹۳۹- حالت، تلفظ، ظاهر، روان
۹۴۰- جبار، رکعت، تابع، عابر
۹۴۱- کادو، وراج، طاقت، تباه
۹۴۲- قاتل، لانه، خالق، قانع
۹۴۳- تحرک، کربن، احیا، اکبر
۹۴۴- ارزن، نارس، مریخ، خبره
۹۴۵- شبدر، رییس، سبیل، لایی
۹۴۶- پیست، توهم، خیام، مجهز
۹۴۷- عبور، رمال، ابهت، تکان
۹۴۸- خمار، رحیم، ممکن، نسیم
۹۴۹- کلید، دارت، کلام، مدرن
۹۵۰- حافظ، ظریف، حاتم، مریض
۹۵۱- کاهش، شامه، کامل، لطمه
۹۵۲- کنسل، لادن، عنصر، روده
۹۵۳- ذلیل، لاشه، علوم، منشی
۹۵۴- خنجر، رخوت، سنجش، شلوغ
۹۵۵- حضور، رسوب، حضار، راوی
۹۵۶- خزان، ناقص، ازاد، دلقک
۹۵۷- پارچ، چکمه، عایق، قسمت
۹۵۸- عذاب، بارز، مذاب، بارش
۹۵۹- ترسو، وزیر، خرفت، تایر
۹۶۰- پوپک، کفاش، بورس، ستاد
۹۶۱- خدعه، دهان، دلبر، بانی
۹۶۲- جرعه، جهرم، رونق، نغمه
۹۶۳- اشهد، خدمه، شکمو، مطهر
۹۶۴- اذان، منصف، ذغال، ایفل
۹۶۵- شاخص، اصیل، اردن، دهلی
۹۶۶- بقال، سلیس، قلوه، واسط
۹۶۷- حبیب، تبرک، بخار، اتکا
۹۶۸- اجیر، اریا، جلال، اغاز
۹۶۹- امید، مدرج، مقدس، درجه
۹۷۰- مسجد، جدار، سینه، نذری
۹۷۱- فرسخ، تختی، ریشه، شریف
۹۷۲- خسرو، کوسن، سهره، رخنه
۹۷۳- معلق، تقوی، عینک، نایل
۹۷۴- گلیم، خمره، لهجه، جاهل
۹۷۵- ایام، شمسی، یکان، اذیت
۹۷۶- باعث، کثیف، امام، الفت
۹۷۷- وعده، پهلو، عودت، دعوا
۹۷۸- دوات، کتان، وجود، وزنه
۹۷۹- درود، عدسی، رکوع، وصیت
۹۸۰- ضامن، بنجل، ایمن، مالک
۹۸۱- زیست، توقف، فتوا، ابزی
۹۸۲- حرفه، هرات، تولد، دوده
۹۸۳- جعفر، ربیع، عرضه، هرمز
۹۸۴- جنبش، شعار، راسخ، خدمت
۹۸۵- جلبک، کاشی، یویو، والا
۹۸۶- شارژ، ژاپن، نشات، تسمه
۹۸۷- تصرف، فیوز، زیره، هیکل
۹۸۸- مجوز، زردک، کشیش، شیفت
۹۸۹- منطق، قالب، بلبل، لحیم
۹۹۰- کلبه، هلال، لنگر، رفیق
۹۹۱- کیسه، همزن، نفرت، تشنج
۹۹۲- ایزد، دورو، وحشت، ترحم
۹۹۳- ماده، هراس، سالن، نقاش
۹۹۴- شگفت، تشتک، کساد، درصد
۹۹۵- عارف، فساد، درون، نخست
۹۹۶- ممتد، دوار، روزن، نوکر
۹۹۷- بخشش، شفته، هجوم، معضل
۹۹۸- اخرت، تلفن، نکته، هستی
۹۹۹- نسیه، هرگز، زارع، عقیق
۱۰۰۰- ابشش، شکاف، فایل، لیمو
۱۰۰۱- کیوی، یکتا، اترک
۱۰۰۲- اواز، زرین، نجوا
۱۰۰۳- موجب، بهمن، نادم
۱۰۰۴- تمام، مخرج، جرات
۱۰۰۵- مبنا، ابقا، اعظم
۱۰۰۶- سینا، اندک، کرکس
۱۰۰۷- مهره، همگن، نظام
۱۰۰۸- تملک، کابل، لکنت
۱۰۰۹- گوهر، ریخت، تفنگ
۱۰۱۰- افعی، یلدا، اعطا
۱۰۱۱- اجزا، ایدا، اهدا
۱۰۱۲- کافر، رحمت، تنبک
۱۰۱۳- اغوش، شلغم، مبدا
۱۰۱۴- مخاط، طریق، قیام
۱۰۱۵- بانگ، گوزن، نایب
۱۰۱۶- برزخ، خفیف، فریب
۱۰۱۷- شهرت، تونس، سرکش
۱۰۱۸- دهات، ترکش، شهید
۱۰۱۹- احیا، اوند، دارا
۱۰۲۰- دامن، نژاد، داود
۱۰۲۱- مرمر، فسفر، ناشر
۱۰۲۲- سیلو، کندو، جادو
۱۰۲۳- گویا، امنا، متکا
۱۰۲۴- ثروت، نوبت، نشست
۱۰۲۵- علاج، خارج، منتج
۱۰۲۶- نانو، اردو، نارو
۱۰۲۷- مهیج، حراج، ارنج
۱۰۲۸- حساس، تنفس، حواس
۱۰۲۹- حلبی، عیسی، فردی
۱۰۳۰- شکاک، مشرک، چروک
۱۰۳۱- مذهب، عذاب، ایوب
۱۰۳۲- گیتی، مشکی، حاجی
۱۰۳۳- تقبل، سنبل، ساحل
۱۰۳۴- جواب، مغرب، خراب
۱۰۳۵- ملوس، فارس، خسیس
۱۰۳۶- زینت، غلظت، مرمت
۱۰۳۷- بطری، روزی، چرمی
۱۰۳۸- ممکن، دهان، کربن
۱۰۳۹- اغما، درسا، شورا
۱۰۴۰- شهود، جلاد، مقید
۱۰۴۱- گوجه، تحول، جنون
۱۰۴۲- عراق، قطره، کارد
۱۰۴۳- نخاع، کرخت، شاخه
۱۰۴۴- منبع، شانه، برنا
۱۰۴۵- شلیک، چالش، کیلو
۱۰۴۶- چشمی، خوشه، شیشه
۱۰۴۷- ابهت، عابد، لابی
۱۰۴۸- کوشش، شرور، شروع
۱۰۴۹- بلوا، چاله، سیلی
۱۰۵۰- سوال، شکوه، درود
۱۰۵۱- قیمه، ضایع، حریم
۱۰۵۲- قدرت، لادن، دنده
۱۰۵۳- کهیر، کاهو، بدهی
۱۰۵۴- فرجه، ساری، مجرا
۱۰۵۵- مجزا، چنجه، لهجه
۱۰۵۶- تامل، اتان، صراف
۱۰۵۷- حبیب، خطبه، بابت
۱۰۵۸- خائن، گناه، خراش
۱۰۵۹- ولرم، باله، جمله
۱۰۶۰- مبلغ، انبه، جنبه
۱۰۶۱- ضعیف، یکان، اعضا
۱۰۶۲- بربر، بانی، نخبه
۱۰۶۳- سونا، نازل، زیست
۱۰۶۴- واکس، کنگر، گروه
۱۰۶۵- ایدز، دهنه، نگار
۱۰۶۶- ابوی، وعده، دلاک
۱۰۶۷- سهوی، ورقه، قفسه
۱۰۶۸- جالب، لنگه، گنجه
۱۰۶۹- هرمز، منکر، کاهل
۱۰۷۰- انار، ابجد، جراح
۱۰۷۱- پیشه، شنبه، برپا
۱۰۷۲- رفاه، ابشش، شورش
۱۰۷۳- کشیش، یکتا، توکل
۱۰۷۴- ابری، روان، ازار
۱۰۷۵- مکار، اگاه، احمد
۱۰۷۶- مخدر، دشنه، نغمه
۱۰۷۷- ساعی، عقرب، راسخ
۱۰۷۸- بلبل، باعث، عابر
۱۰۷۹- خسرو، ریشه، شاخص
۱۰۸۰- شهرک، رخوت، وحشت
۱۰۸۱- لشگر، پگاه، پشمک
۱۰۸۲- انبر، عبرت، عنصر
۱۰۸۳- بیژن، اژدر، اینه
۱۰۸۴- کلنگ، فنری، فلفل
۱۰۸۵- جلال، کادر، کلان
۱۰۸۶- کلید، میوه، ملاک
۱۰۸۷- کلمه، املت، الفت
۱۰۸۸- پارچ، برزو، باطل
۱۰۸۹- مختل، اتکا، اخرت
۱۰۹۰- جوار، خالق، خوار
۱۰۹۱- مقصر، تصرف، تقدم
۱۰۹۲- پوشه، کشیک، کوسه
۱۰۹۳- ایمن، نمره، نیکی
۱۰۹۴- حوری، چراغ، چوبه
۱۰۹۵- برکه، سکون، سرفه
۱۰۹۶- هرات، ماهر، مریخ
۱۰۹۷- خاور، لولو، لایق
۱۰۹۸- رکوع، دوری، دکان
۱۰۹۹- قوطی، مطلب، مولد
۱۱۰۰- دوام، کاهش، کودن
۱۱۰۱- بانک، کاشی، یلدا
۱۱۰۲- غریق، قلمی، یویو
۱۱۰۳- طالب، بتون، نفرت
۱۱۰۴- صورت، تبسم، منقل
۱۱۰۵- ناظر، رهبر، ربیع
۱۱۰۶- شعبه، هراس، ساکن
۱۱۰۷- ترحم، میخک، کوچه
۱۱۰۸- حساس، ساده، هستی
۱۱۰۹- حکمت، تهیه، هلال
۱۱۱۰- خلاق، قهوه، هرگز
۱۱۱۱- ثریا، اخور، رازی
۱۱۱۲- محور، رشید، دوات
۱۱۱۳- عجول، لانه، همزن
۱۱۱۴- نشست، تاول، لیمو
۱۱۱۵- سوزن، نارس، سابق
۱۱۱۶- کافه، هجوم، مقدس
۱۱۱۷- ازاد، دارا، اترک
۱۱۱۸- تهوع، عاقل، لحیم
۱۱۱۹- نگاه، هیکل، لکنت
۱۱۲۰- مسلط، طعنه، همگن
۱۱۲۱- مبعث، ثروت، توده
۱۱۲۲- گریم، مبنا، اصول
۱۱۲۳- تولد، داور، رفیق
۱۱۲۴- علاف، فردا، اوند
۱۱۲۵- مفرد، دهان، نادم
۱۱۲۶- پشتک، کثیف، فاسد
۱۱۲۷- عطار، رییس، سلول
۱۱۲۸- پیدا، اجرا، اکبر
۱۱۲۹- تکلم، مبدا، امنا
۱۱۳۰- مضحک، کاذب، بابک
۱۱۳۱- مملو، وزین، نخست
۱۱۳۲- جریب، بابل، لهجه
۱۱۳۳- کیلو، ولرم، مرمر
۱۱۳۴- ملال، لادن، نرده
۱۱۳۵- اریا، اهلی، یکان
۱۱۳۶- خلوص، صعود، دروغ
۱۱۳۷- صریح، حاجت، ترشح
۱۱۳۸- کمرو، والا، ابزی
۱۱۳۹- دلاک، کنسل، لحظه
۱۱۴۰- کربن، نقاش، شوره
۱۱۴۱- مهار، ابهت، شتاب
۱۱۴۲- رمال، اشرف، سفته
۱۱۴۳- مشکی، کعبه، دهنه
۱۱۴۴- نسیه، یکتا، باور
۱۱۴۵- زیلو، لوحه، نهال
۱۱۴۶- قاصد، صراف، افشا
۱۱۴۷- اندک، دشنه، شهود
۱۱۴۸- کلبه، بدهی، فیله
۱۱۴۹- کوسن، سینه، جهاز
۱۱۵۰- ظالم، لطمه، دهات
۱۱۵۱- موشک، شبکه، شهید
۱۱۵۲- غلاف، ارام، زمام
۱۱۵۳- بیشه، شیار، خرید
۱۱۵۴- منور، وعده، سهام
۱۱۵۵- خمار، ابوی، پیشه
۱۱۵۶- بدعت، عادی، تیره
۱۱۵۷- مقام، امار، فرجه
۱۱۵۸- باگت، گیشه، سهوی
۱۱۵۹- حاضر، ضخیم، زمخت
۱۱۶۰- خراب، اجیر، شریف
۱۱۶۱- بنجل، بیضی، اشهد
۱۱۶۲- فردی، شلاق، مجرم
۱۱۶۳- مجال، باخت، ضامن
۱۱۶۴- منصف، چیپس، شکیل
۱۱۶۵- حاصل، معطل، برده
۱۱۶۶- مخمر، صنعت، دلیل
۱۱۶۷- کابل، معاش، چنگک
۱۱۶۸- مفصل، کفاف، حمله
۱۱۶۹- قابل، خوار، غلیظ
۱۱۷۰- پارک، ماسه، مخرب
۱۱۷۱- حسرت، عبرت، قاطع
۱۱۷۲- کوچک، غنچه، زمزم
۱۱۷۳- سنجد، فروش، درسا
۱۱۷۴- فقیر، جوخه، تبرک
۱۱۷۵- اتیه، بالش، طلسم
۱۱۷۶- پدال، فشار، بینی
۱۱۷۷- حواس، گوزن، مسلخ
۱۱۷۸- گوشه، خروج، کامل
۱۱۷۹- خازن، تقوی، صادق
۱۱۸۰- کوپه، تنفر، توری
۱۱۸۱- پونه، پوزش، تحمل
۱۱۸۲- لیست، غلتک، بلوا
۱۱۸۳- مطلب، خبره، بافت
۱۱۸۴- کمدی، زهرا، جهان
۱۱۸۵- خطبه، اغوش، مورد
۱۱۸۶- برزو، مربع، مذکر
۱۱۸۷- نسیم، سمبل، مشعل
۱۱۸۸- شکست، حلبی، ارنج
۱۱۸۹- وداع، خائن، خلاص
۱۱۹۰- قبول، ناشر، ظریف
۱۱۹۱- جواب، منظم، قوطی
۱۱۹۲- تیشه، ژاکت، تابش
۱۱۹۳- اسقف، تشتک، اژدر
۱۱۹۴- مترو، حشره، زینت
۱۱۹۵- انبه، شیاد، رازی
۱۱۹۶- پهنا، سیکل، حسود
۱۱۹۷- حلقه، ترقی، دارا
۱۱۹۸- مبصر، پستو، کادو
۱۱۹۹- طعنه، مسجد، مجزا
۱۲۰۰- پیکر، مجهز، روده
۱۲۰۱- کاهش، شاغل، لحیم، ملاک
۱۲۰۲- مرقد، دهان، نقره، هجوم
۱۲۰۳- میله، هرمز، زنبق، قیام
۱۲۰۴- سپاه، هراس، سکون، نارس
۱۲۰۵- تیغه، هرات، تکبر، رحمت
۱۲۰۶- نوبت، تجسم، مایه، همزن
۱۲۰۷- کلفت، توقف، فیوز، زیرک
۱۲۰۸- مبلغ، غوزک، کافر، رحیم
۱۲۰۹- تابع، عرصه، هیکل، لکنت
۱۲۱۰- عراق، قاره، هرگز، زارع
۱۲۱۱- وزنه، هستی، یکان، نارو
۱۲۱۲- تبسم، مصاف، فارغ، غربت
۱۲۱۳- بورس، سبزی، یلدا، ایوب
۱۲۱۴- چاله، هلال، لایق، قارچ
۱۲۱۵- فلکه، همگن، نایل، لحاف
۱۲۱۶- مایع، عنصر، رکعت، تقدم
۱۲۱۷- راضی، یکتا، اکید، دبیر
۱۲۱۸- شارژ، ژاپن، نقاش، شباش
۱۲۱۹- شاطر، رییس، ساحل، لغزش
۱۲۲۰- تذکر، رمال، لادن، نخوت
۱۲۲۱- دوام، مومن، نانو، وجود
۱۲۲۲- تعهد، دامن، نادم، مبعث
۱۲۲۳- نوید، دهلی، یویو، وضوح
۱۲۲۴- امام، مصرف، فندک، کشمش
۱۲۲۵- نگار، روان، نشات، تنگه
۱۲۲۶- شنود، دچار، راسخ، خانم
۱۲۲۷- ماسک، کاذب، باعث، ثواب
۱۲۲۸- ایدا، احمق، قسمت، تهیه
۱۲۲۹- حباب، بودا، ادمک، کلبه
۱۲۳۰- شوهر، رسوم، موسس، سلول
۱۲۳۱- دوات، تقبل، لنگر، رسوب
۱۲۳۲- جویا، ارزن، نوبر، رخوت
۱۲۳۳- زمام، مبدا، افشا، ایمن
۱۲۳۴- حرام، موجب، بخشش، شهرک
۱۲۳۵- تمبر، رفیق، قاصد، دخمه
۱۲۳۶- نازل، لیمو، وفات، تمام
۱۲۳۷- سنجش، شامخ، خاور، رخنه
۱۲۳۸- پونز، زردک، کوسن، نجوا
۱۲۳۹- شهاب، برپا، الفت، توهم
۱۲۴۰- امید، داود، دارت، تسمه
۱۲۴۱- نظام، مضحک، عظمت، ترحم
۱۲۴۲- وحشت، تجمع، محکم، مخمر
۱۲۴۳- دورو، وزین، خوار، ربیع
۱۲۴۴- تملک، کادر، امین، نرده
۱۲۴۵- زمرد، دلاک، زمزم، مشاع
۱۲۴۶- بتون، نرگس، اترک، کنگر
۱۲۴۷- چروک، کلید، ترور، ردیف
۱۲۴۸- دلیر، راوی، پلید، دعوت
۱۲۴۹- مقید، دختر، مقدم، مکتب
۱۲۵۰- حضور، راکت، حضرت، ترکش
۱۲۵۱- مقطع، عایق، حقیر، رشید
۱۲۵۲- کالا، اصغر، چابک، کاغذ
۱۲۵۳- اعظم، موسم، معاف، فاسد
۱۲۵۴- تامل، لایی، قامت، تخیل
۱۲۵۵- مخدر، رفاه، مخفف، فشار
۱۲۵۶- مصرع، عابد، اصیل، لابی
۱۲۵۷- مالک، کهنه، بارش، شانه
۱۲۵۸- شلوغ، غریق، ملوس، سلیس
۱۲۵۹- جلاد، دایه، ملوک، کشیک
۱۲۶۰- جلبک، کیسه، طلاق، قفسه
۱۲۶۱- طلوع، جعلی، لهجه، جنین
۱۲۶۲- حرفه، اهرم، ریشه، شامه
۱۲۶۳- قلمه، شهود، لاشه، شادی
۱۲۶۴- گونی، کیلو، ولرم، رکوع
۱۲۶۵- خدمه، زهره، دسته، تشهد
۱۲۶۶- جواب، سبیل، وراج، املت
۱۲۶۷- حربه، سهند، روزن، زبده
۱۲۶۸- عاقل، کلمه، ابجد، جاهل
۱۲۶۹- حسام، ممتد، سنگک، گردش
۱۲۷۰- منتج، اجیر، ناشر، شیره
۱۲۷۱- بدعت، شتاب، دکمه، مربع
۱۲۷۲- شفته، بهشت، فرجه، جسته
۱۲۷۳- امان، بنشن، مبدل، دشنه
۱۲۷۴- نگین، پناه، گنبد، بدهی
۱۲۷۵- غلاف، خفاش، لانه، نقشه
۱۲۷۶- کنسل، قلمی، ناشی، شکیل
۱۲۷۷- سکته، جهات، کساد، اختر
۱۲۷۸- بدنه، سهام، دهان، اچمز
۱۲۷۹- مرور، سرکش، رهبر، بیشه
۱۲۸۰- پاچه، کهیر، اندک، دارا
۱۲۸۱- فایل، لحیم، مونث، ثریا
۱۲۸۲- قالی، یکان، نازک، کسوف
۱۲۸۳- باطل، لطمه، هیکل، لوحه
۱۲۸۴- کلفت، تصور، روزی، یلدا
۱۲۸۵- مجهز، زگیل، لنگه، هراس
۱۲۸۶- نخست، تابش، شلیک، کتان
۱۲۸۷- اشعه، هرگز، زیاد، دینی
۱۲۸۸- بیضی، یکتا، اوند، دلبر
۱۲۸۹- خجول، لولو، وداع، عقیق
۱۲۹۰- گریم، مریخ، ختنه، همزن
۱۲۹۱- شیاد، دلقک، کمرو، واکس
۱۲۹۲- خوشه، هجوم، مسکو، وجود
۱۲۹۳- چنجه، هلال، لادن، نغمه
۱۲۹۴- کندو، والا، اتود، دهات
۱۲۹۵- ترشح، حاتم، مریض، ضخیم
۱۲۹۶- تبرک، کلیه، هرمز، زهرا
۱۲۹۷- خیال، لایق، قرار، رحمت
۱۲۹۸- اکید، داور، رمال، لشگر
۱۲۹۹- چاره، هستی، یویو، وعده
۱۳۰۰- سکان، نکته، هرات، تاول
۱۳۰۱- اجزا، اعلا، اسقف، فیوز، زیبا
۱۳۰۲- مطبخ، خازن، نخبه، همگن، نادم
۱۳۰۳- تقبل، لنگر، رحیم، مقیم، ماست
۱۳۰۴- معاش، شورش، شکمو، وزیر، رسوم
۱۳۰۵- اخور، رییس، سیما، اتکا، القا
۱۳۰۶- دوام، مولد، درون، نماد، درصد
۱۳۰۷- فارس، سینا، اصول، لکنت، توقف
۱۳۰۸- تولد، دوزخ، خلوص، صبور، رکعت
۱۳۰۹- مسکن، نفرت، تیمم، ماسک، کلام
۱۳۱۰- سماق، قاصد، دامن، نوید، دروس
۱۳۱۱- سالن، نهال، لغزش، شهرک، کرکس
۱۳۱۲- اجزا، امام، مشخص، صعود، دعوا
۱۳۱۳- شیفت، ترسو، وضوح، حواس، سنجش
۱۳۱۴- اشرف، فارغ، غربت، توهم، مجزا
۱۳۱۵- تکبر، رونق، قدرت، ترحم، مرمت
۱۳۱۶- ایوب، بلوا، اواز، زمام، مجرا
۱۳۱۷- لحاف، فریب، بشاش، شروع، عادل
۱۳۱۸- منها، ابقا، انار، رخوت، تمام
۱۳۱۹- ربیع، عودت، تکلم، مدام، مزار
۱۳۲۰- سیلو، وکیل، لیمو، وحشت، تجسس
۱۳۲۱- سرقت، تفنگ، گوزن، نارس، تلفن
۱۳۲۲- احیا، امین، نایب، برنا، اریب
۱۳۲۳- قادر، رشید، دعوت، تملق، راکت
۱۳۲۴- مشاع، عبور، ریخت، تحکم، عادت
۱۳۲۵- شامخ، خاطر، رسوب، بخشش، خراب
۱۳۲۶- زردک، کودک، کاذب، برنز، کاسب
۱۳۲۷- چرخش، شکار، رفیق، قارچ، شلاق
۱۳۲۸- نوین، نجوا، اخرت، تحصن، نشات
۱۳۲۹- تبسم، مولا، اتان، نسبت، ممکن
۱۳۳۰- تریا، امور، روان، نوبت، ایین
۱۳۳۱- سهیم، مقوا، اسکن، نرگس، میان
۱۳۳۲- اخمو، وزین، نشست، تمنا، وصیت
۱۳۳۳- شجاع، عوام، مخمر، ریزش، عنصر
۱۳۳۴- شورا، افشا، ابشش، شباش، اغوش
۱۳۳۵- زرین، ناظر، رکوع، عاجز، نخاع
۱۳۳۶- نارو، واسط، طلسم، متین، ولرم
۱۳۳۷- تقدم، مشرف، فساد، دارت، مفرد
۱۳۳۸- قسمت، تجسم، محیط، طریق، تسلط
۱۳۳۹- تعهد، دبیر، روزن، نخوت، دکان
۱۳۴۰- گرمک، کالا، ادمک، کلنگ، کوچک
۱۳۴۱- خراش، شعاع، عظیم، مخرب، بهمن
۱۳۴۲- صورت، تیتر، راضی، حصار، ردیف
۱۳۴۳- تاسف، فرسخ، خرید، اترک، کادر
۱۳۴۴- صریح، حافظ، ظاهر، مصلا، ادرس
۱۳۴۵- اطلس، سریع، عابر، عایق، قطره
۱۳۴۶- جناح، حساب، برپا، تجمع، عراق
۱۳۴۷- سبقت، تونس، سوزن، حسام، مبنا
۱۳۴۸- کثیف، فراز، زیان، شکاف، فرنی
۱۳۴۹- جایز، زیست، تکان، مجرد، دشنه
۱۳۵۰- احمق، قابل، لانه، خارج، جاهل
۱۳۵۱- ارام، محور، راوی، باطن، نسیه
۱۳۵۲- شغال، لحیم، ممیز، پشگل، لوزی
۱۳۵۳- طاقت، ترشی، یکان، مطلب، بینی
۱۳۵۴- دورو، ورقه، هیکل، ادیت، تجلی
۱۳۵۵- تختی، یلدا، اغاز، شتاب، برزخ
۱۳۵۶- بوته، هراس، سوال، سبوس، سیلی
۱۳۵۷- تهوع، عبرت، تخیل، ستاد، دهلی
۱۳۵۸- ازار، رفاه، هرگز، بابک، کوزه
۱۳۵۹- گویا، اگهی، یکتا، شگفت، تجار
۱۳۶۰- خارش، شلوغ، غنچه، نخست، تشهد
۱۳۶۱- مادر، روزی، ساده، همزن، رخنه
۱۳۶۲- پرچم، موسس، شوهر، ریشه، مصدر
۱۳۶۳- حاصل، لوحه، زیلو، وراج، لولو
۱۳۶۴- کابل، لطمه، صدمه، هجوم، لاشه
۱۳۶۵- بنفش، شلیل، ملال، لابی، شکیل
۱۳۶۶- احمد، داخل، موشک، کساد، دلاک
۱۳۶۷- دهان، نقشه، کوسن، نذری، نگین
۱۳۶۸- پوپک، کشیک، چیره، هرمز، کوچه
۱۳۶۹- پوزش، شوخی، طالع، عقرب، شایع
۱۳۷۰- نگار، رحمت، حلقه، هستی، روده
۱۳۷۱- پشمک، کوره، پوزه، هرات، کلیه
۱۳۷۲- ابجد، دوات، جرات، ترقی، دهات
۱۳۷۳- شاخک، کاست، عرصه، هلال، کلبه
۱۳۷۴- اعلا، اسید، جیره، همگن، ایده
۱۳۷۵- دلیل، لحظه، ثروت، تنفس، لیست
۱۳۷۶- بوکس، سهام، اچمز، زیرک، سایز
۱۳۷۷- فردا، اجرت، جلاد، دوخت، اکید
۱۳۷۸- مخفف، فتوا، حدود، درصد، فاسد
۱۳۷۹- جریب، بافت، کلان، نکته، بنشن
۱۳۸۰- اعظم، منطق، تندر، رکعت، مرور
۱۳۸۱- ایرج، حیات، ترقه، کیسه
۱۳۸۲- مجله، محکم، غوره، اندک
۱۳۸۳- کاهی، صخره، اعطا، حاجت
۱۳۸۴- حقیر، قیام، مدرج، سرور
۱۳۸۵- کلام، عاقل، منفی، جعبه
۱۳۸۶- چاقو، قلدر، ژاله، کافه
۱۳۸۷- مشکی، صالح، بعثت، تیره
۱۳۸۸- وعده، پدال، غایب، اثار
۱۳۸۹- پنجه، نسخه، قاره، کافر
۱۳۹۰- سابق، غلیظ، کمدی، بابل
۱۳۹۱- مملو، زنبق، دسته، سماق
۱۳۹۲- کفاف، تلفن، درون، سواد
۱۳۹۳- ترور، سکان، جادو، زرنگ
۱۳۹۴- سنگک، چرمی، غلظت، خبره
۱۳۹۵- مطبخ، فارس، نرده، نگاه
۱۳۹۶- رحیم، پونه، خرفت، طلوع
۱۳۹۷- وداع، اهرم، ترشح، پارک
۱۳۹۸- کاهو، حومه، اصیل، فشار
۱۳۹۹- بلوچ، شکست، شانه، چرخش
۱۴۰۰- دستی، پخمه، ویزا، حباب
۱۴۰۱- طوقه، هجمه
۱۴۰۲- راکد، دولا
۱۴۰۳- دباغ، غرفه
۱۴۰۴- منها، اویز
۱۴۰۵- خطیب، باقر
۱۴۰۶- جناق، قائم
۱۴۰۷- افرا، ارزن
۱۴۰۸- امپر، رفیق
۱۴۰۹- جانی، یویو
۱۴۱۰- پشته، هجده
۱۴۱۱- ثقیل، لعنت
۱۴۱۲- علوم، مبدا
۱۴۱۳- شفیق، قانع
۱۴۱۴- منور، راسخ
۱۴۱۵- قبضه، هرزه
۱۴۱۶- اسبق، قرار
۱۴۱۷- معاف، فاتح
۱۴۱۸- یکصد، دلقک
۱۴۱۹- بیژن، نهاد
۱۴۲۰- عمان، نزول
۱۴۲۱- معمر، مانی، نغمه
۱۴۲۲- نقوش، وزرا، رانت
۱۴۲۳- تمبر، بالش، لخته
۱۴۲۴- ریغو، غلاف، اجری
۱۴۲۵- عینک، نشتی، تبعه
۱۴۲۶- خرما، مویه، یلخی
۱۴۲۷- اردو، دچار، افاق
۱۴۲۸- شریف، یواش، انشا
۱۴۲۹- نجبا، بلبل، باند
۱۴۳۰- مغذی، ذغال، ایمن
۱۴۳۱- دوری، رخوت، وادی
۱۴۳۲- مخاط، اشعه، عامه
۱۴۳۳- مکار، امید، یغما
۱۴۳۴- یاوه، وجین، یقین
۱۴۳۵- کثیر، یاری، راکت
۱۴۳۶- بختک، تنبک، بابت
۱۴۳۷- تخلص، لحاف، اشتی
۱۴۳۸- هلاک، انگل، گوهر
۱۴۳۹- چربی، برنا، نوچه
۱۴۴۰- منجم، جنبه، بومی
۱۴۴۱- سپهر، رازی، یراق، قیاس
۱۴۴۲- کنده، هجری، یاور، رازک
۱۴۴۳- مشوق، قلیل، لولا، امام
۱۴۴۴- تعلل، لذیذ، ذبیح، حالت
۱۴۴۵- اژدر، رویه، همدم، مولا
۱۴۴۶- مطلا، اصغر، رعنا، ایام
۱۴۴۷- ساغر، رییس، سالن، نقرس
۱۴۴۸- وجود، دنگی، یگان، نانو
۱۴۴۹- شهیر، رومی، یورش، شورش
۱۴۵۰- نسبت، تحیر، روسا، انان
۱۴۵۱- قرعه، هاون، نقاد، دمشق
۱۴۵۲- تفحص، صوفی، یورو، وحشت
۱۴۵۳- مقتل، لایق، قران، نادم
۱۴۵۴- گیوه، همتا، اخوت، تفنگ
۱۴۵۵- شدید، دوام، ممکن، نقاش
۱۴۵۶- معطل، لکنت، تولد، دائم
۱۴۵۷- کیلو، والا، ایدز، زردک
۱۴۵۸- اخگر، رینگ، گذشت، تریا
۱۴۵۹- تابش، شیوع، عیال، لعبت
۱۴۶۰- تزار، رسته، هیات، تربت
۱۴۶۱- اینچ، چوبی، یاغی، یوگا، چاقی
۱۴۶۲- تهذب، برتر، رامش، شربت، بخشش
۱۴۶۳- وسطا، افات، تهور، رزرو، امور
۱۴۶۴- کوکب، برزو، وفات، تبرک، بهشت
۱۴۶۵- شمعک، کشکک، کسوف، فروش، کاشف
۱۴۶۶- تیرک، کاتب، باور، رحلت، کبیر
۱۴۶۷- دمان، نفقه، هجرت، تجدد، نفرت
۱۴۶۸- نارس، سوسک، کودن، نوین، ساکن
۱۴۶۹- اخرت، تراز، زائر، رقبا، تبحر
۱۴۷۰- اشتر، ریسه، همسن، نجوا، روان
۱۴۷۱- غلتک، کنیز، زیاد، دروغ، کلید
۱۴۷۲- منکر، رولت، تملک، کریم، رکیک
۱۴۷۳- وصول، لهجه، هژیر، ریشو، لنگر
۱۴۷۴- رویش، شبان، نازک، کنگر، شهرک
۱۴۷۵- مکدر، رمال، لودر، رخام، رهبر
۱۴۷۶- مسجد، دیسک، کتان، نجوم، دمکن
۱۴۷۷- قبول، لیقه، همسو، وثوق، لیمو
۱۴۷۸- شگرد، دایر، رسوخ، خویش، دوزخ
۱۴۷۹- تبسم، منها، الیم، مسرت، مجسم
۱۴۸۰- مضاف، فرید، دولا، اکرم، فیفا
۱۴۸۱- اخور، رسوم، مخبر، رجوع، عرفا، عازم
۱۴۸۲- مریض، ضخیم، مهیج، جناق، قاسم، قائم
۱۴۸۳- درام، منزه، هادی، یویو، ورید، ورطه
۱۴۸۴- زفاف، فیبر، راکد، دیتا، اواز، انار
۱۴۸۵- فیلا، اوپن، ناقل، لحاظ، ظریف، ظنین
۱۴۸۶- سزار، رخصت، ترشک، کاکل، لوکس، لعنت
۱۴۸۷- معلم، مروت، تابو، وقوع، علوم، عودت
۱۴۸۸- خارا، اوره، هندو، وخیم، مریخ، میله
۱۴۸۹- خشوع، عرضه، هراز، زکام، مسلخ، مرفه
۱۴۹۰- نژاد، دوار، رتوش، شهلا، امین، اجیر
۱۴۹۱- اذین، نورس، سوسو، وقیح، حالا، حساس
۱۴۹۲- ارزن، نایب، بستر، روند، درسا، دیشب
۱۴۹۳- ارده، هویه، هالو، وراث، ثریا، ثمره
۱۴۹۴- متون، نقاط، طلاب، باقر، رفرم، رابط
۱۴۹۵- سدیم، مسکو، وزرا، اریب، بورس، بانو
۱۴۹۶- نهال، لیزر، ریخت، تخمک، کربن، کاور
۱۴۹۷- سئول، لیبی، یکصد، دروس، سرخس، ساعی
۱۴۹۸- مغرض، ضامن، نصاب، بالغ، غلام، غذغن
۱۴۹۹- صادر، رتیل، لغزش، شیفت، تقاص، تقبل
۱۵۰۰- ملوس، سازه، هویت، تورج، جهرم، جلسه
۱۵۰۱- ریتم، مجلل، لیسه
۱۵۰۲- عقیق، قحطی، یلخی
۱۵۰۳- خیام، معبد، دلیر
۱۵۰۴- سجاد، دیبا، ایمن
۱۵۰۵- پشتک، کاتر، رقیه
۱۵۰۶- عامل، لشگر، رفقا
۱۵۰۷- سترگ، گالن، نافع
۱۵۰۸- ابسه، هبوط، طوقه
۱۵۰۹- اخیه، هوچی، یاری
۱۵۱۰- متلک، کمند، دمبک
۱۵۱۱- سنبل، لغات، ترنج
۱۵۱۲- تفقد، دجال، لوده
۱۵۱۳- شبکه، هجمه، هجری
۱۵۱۴- نوکر، ربیع، عجول
۱۵۱۵- ناقص، صواب، باگت
۱۵۱۶- اوند، دهنی، یراق
۱۵۱۷- موثر، رانش، شفته
۱۵۱۸- باخت، تایر، رییس
۱۵۱۹- قبوض، ضعیف، فهیم
۱۵۲۰- مشیت، تلقی، یقین
۱۵۲۱- ضحاک، فکلی، حلول، وجین
۱۵۲۲- باعث، اثیر، اتیه، یورش
۱۵۲۳- جفنگ، پگاه، فسفر، فقها
۱۵۲۴- خبیر، گربه، بزدل، داهی
۱۵۲۵- شفیق، رقیق، فانی، ناقض
۱۵۲۶- حاتم، مماس، ارجح، جنسی
۱۵۲۷- فاحش، کشتی، اشرف، رعیت
۱۵۲۸- جنبی، دیگر، نیکل، کارد
۱۵۲۹- خاکی، جیوه، افرا، راهب
۱۵۳۰- بنیه، کهنه، نظام، ابهت
۱۵۳۱- مسیح، محشر، سایر، یورو
۱۵۳۲- جاده، ظهور، اپال، اجری
۱۵۳۳- جهشی، غیرت، همدم، دختر
۱۵۳۴- زمام، امام، مسبب، بومی
۱۵۳۵- کرنش، کشمش، رموز، وحشت
۱۵۳۶- مسری، پیدا، سیلک، لحاف
۱۵۳۷- اصله، جهود، صفحه، حیدر
۱۵۳۸- چاشت، اتان، اروغ، وزنه
۱۵۳۹- ترنم، قماش، رخوت، واشر
۱۵۴۰- نقرس، مسلک، قطاب، اتکا
۱۵۴۱- شلیک، کوسه، پوست، تذکر، کمیت
۱۵۴۲- نچسب، بدعت، اسوه، هجده، برگه
۱۵۴۳- درفش، شهود، جوجه، هجرت، شبیه
۱۵۴۴- دیلم، مسلط، الاغ، غوزک، مبلغ
۱۵۴۵- مکرر، رستم، اذیت، تنزل، رانت
۱۵۴۶- خشکه، هژیر، اینه، هیات، هرزه
۱۵۴۷- زردک، کرار، رودل، لایق، کنسل
۱۵۴۸- شخیص، صعود، رانت، تمول، صحبت
۱۵۴۹- سختی، یغما، سطحی، یاوه، یاغی
۱۵۵۰- چاکر، راسخ، دفعی، یگان، رسمی
۱۵۵۱- مخفی، یواش، دلبر، رقبا، یاور
۱۵۵۲- لعبت، تصرف، جهان، نوید، تحصن
۱۵۵۳- سخیف، فارغ، فیلی، یوگا، فرعی
۱۵۵۴- صراف، فلکه، دیده، هادی، فتنه
۱۵۵۵- گمان، نمکی، اختر، رغبت، نوبر
۱۵۵۶- دیرک، کادو، پوره، هاون، کنیه
۱۵۵۷- حلوا، اخوی، داده، همسو، اشعه
۱۵۵۸- تهذب، بختک، سالن، نکات، بشکن
۱۵۵۹- پیست، تحقق، زورق، قوزک، تملق
۱۵۶۰- حضور، ریمل، بالش، شاهی، رامش
۱۵۶۱- ملحم، موسی، یویو، وقار، رجیم، رالی
۱۵۶۲- پوشه، همسن، نکاح، حالا، اکیپ، امین
۱۵۶۳- لحاظ، ظروف، فضول، لادن، ناقل، نحیف
۱۵۶۴- مکتب، بقال، لخته، هالو، وخیم، وبال
۱۵۶۵- معرض، ضربت، ترمه، هلاک، کریم، کرات
۱۵۶۶- مرام، مویز، زوار، روان، نسیم، نیاز
۱۵۶۷- انان، نماد، دارا، ایفل، لولا، لوند
۱۵۶۸- قباد، دینی، یکصد، دچار، رونق، راهی
۱۵۶۹- تحرک، کاسه، هندو، واقع، عودت، عشوه
۱۵۷۰- مجرا، اژدر، رسته، همتا، اکرم، امپر
۱۵۷۱- نوبه، هراز، زمرد، هویت، تمکن، تراز
۱۵۷۲- شفقت، تابو، وفات، تمام، مشوش، مترو
۱۵۷۳- دولا، افاق، قاتل، لوکس، سپند، سرتق
۱۵۷۴- قهار، رخصت، توسط، طماع، عاشق، عادت
۱۵۷۵- عظما، اعضا، امار، رسوم، مصرع، مبدا
۱۵۷۶- مطرح، حجیم، مضرب، برگر، رفرم، رخام
۱۵۷۷- عامل، لکنت، تنبک، کفار، رجوع، ریخت
۱۵۷۸- جدار، روسا، اخگر، ربات، تفرج، تریا
۱۵۷۹- نقاط، طاوس، سنجش، شراب، بیژن، بورس
۱۵۸۰- زیاد، دعوت، تابش، شناس، سنتز، سایت
۱۵۸۱- نثار، رحلت، تفرش، شریف، فلوت، تلفن، تربت
۱۵۸۲- مارک، کایت، تامل، لندن، نصاب، بارم، بهشت
۱۵۸۳- مجلد، دایه، هبوط، طالب، بودا، ایام، اخیه
۱۵۸۴- عاقد، دمشق، قصاص، صفات، تبسم، منبع، ملحق
۱۵۸۵- حضار، راحل، لیزر، رواق، قائم، مباح، مفصل
۱۵۸۶- قبول، لغزش، شبدر، رویت، تصور، رفیق، رتوش
۱۵۸۷- کودن، نازل، لذیذ، ذغال، لشگر، رکیک، رمال
۱۵۸۸- لیلی، یراق، قوام، منزل، لودر، رتیل، رزاق
۱۵۸۹- شکرک، کاتر، رسوب، بدیع، عیاش، شورش، شوفر
۱۵۹۰- ماسک، کسوت، تحکم، منظم، مطلا، الیم، افات
۱۵۹۱- صنعت، تعقل، لزگی، یاری، یقین، ناقص، نایل
۱۵۹۲- کاوش، شهرت، تجسس، سرهم، ملین، نازک، نوبت
۱۵۹۳- شکار، رعنا، احاد، دلکش، شرخر، رانش، رفقا
۱۵۹۴- فصول، لغات، تورم، متلک، کورک، کاشف، کلفت
۱۵۹۵- محنت، تهور، رویش، شفیع، عیان، نجوم، نوکر
۱۵۹۶- وجود، دنبک، کمین، نسبت، تبرک، کرمو، کودک
۱۵۹۷- مقیم، مهلک، کاتب، برزو، وقیح، حرام، حکاک
۱۵۹۸- اذین، نکبت، تخمک، کالج، جمال، لیلا، لعنت
۱۵۹۹- کرخت، تجرد، داور، رعیت، ترکش، شریک، شیاد
۱۶۰۰- رابط، طنین، نادم، مدرن، نگرش، شاطر، شبان
۱۶۰۱- عروض، قبوض، مریض
۱۶۰۲- ماضی، عصبی، قیسی
۱۶۰۳- قیود، مجدد، مرشد
۱۶۰۴- دجال، مایل، تجمل
۱۶۰۵- میخی، زدگی، گونی
۱۶۰۶- تملک، سمعک، چشمک
۱۶۰۷- عطیه، لیقه، کوفه
۱۶۰۸- مدعو، خسرو، اردو
۱۶۰۹- غیبت، نهضت، حیرت
۱۶۱۰- کرکس، ملوس، اقدس
۱۶۱۱- سهمی، ماهی، مغذی
۱۶۱۲- ثمره، سکته، فیله
۱۶۱۳- ترکه، مرفه، پوکه
۱۶۱۴- قرعه، قبطه، کوله
۱۶۱۵- زیبا، اغوا، پهنا
۱۶۱۶- یورش، سروش، داعش
۱۶۱۷- دیسک، بانک، چیچک
۱۶۱۸- حریص، مختص، شاخص
۱۶۱۹- سیره، کوسه، مویه
۱۶۲۰- کافی، فنری، کیوی
۱۶۲۱- اصلی، یاوه، مصلح، حصول
۱۶۲۲- قاسم، معدی، شاتل، لوده
۱۶۲۳- کسبه، هجمه، بساط، طعمه
۱۶۲۴- تدبر، رباب، بدیل، لحاف
۱۶۲۵- جلسه، هیات، فلزی، یگان
۱۶۲۶- خوار، رزرو، جودو، وارث
۱۶۲۷- چابک، کسمه، قانع، عامی
۱۶۲۸- الکی، یاور، ملیح، حاوی
۱۶۲۹- فیکس، سوخت، پیچک، کرخه
۱۶۳۰- کویت، تتمه، زوال، لیمو
۱۶۳۱- خدمت، تشکل، قدیس، ساکن
۱۶۳۲- ستوه، همسو، متهم، موسم
۱۶۳۳- هیبت، تهیه، بیتا، ایین
۱۶۳۴- شهید، دیمی، جهیز، زخمه
۱۶۳۵- چدنی، یورو، خدعه، هجرت
۱۶۳۶- ترمه، هادی، بریل، لادن
۱۶۳۷- چاقی، یغما، باند، دامن
۱۶۳۸- سریش، شکلک، ارنج، جالب
۱۶۳۹- مرمی، یواش، پروا، اذان
۱۶۴۰- گرما، اصول، ظروف، فروع
۱۶۴۱- نظام، مورد، دیده، سنگر، راهب
۱۶۴۲- محله، همدم، مشقت، دمبل، لخته
۱۶۴۳- دمکن، نخبه، همتا، مدفن، نهال
۱۶۴۴- پرسش، شکمو، وکلا، سپاه، هراز
۱۶۴۵- خطور، رقبا، اژدر، مخلص، صفرا
۱۶۴۶- نفله، هجری، یویو، منور، رسوخ
۱۶۴۷- قیاس، سازش، شیمی، رقیق، قبیل
۱۶۴۸- مبحث، ثالث، ثریا، چموش، شلاق
۱۶۴۹- برات، تولد، دمان، عبید، دهنه
۱۶۵۰- اثاث، ثواب، بطری، فاخر، رجیم
۱۶۵۱- تاول، لایی، یلخی، متکا، اذیت
۱۶۵۲- کشتی، یاغی، یکصد، لکنت، تردد
۱۶۵۳- گرمی، یوگا، اثنا، شگرد، دباغ
۱۶۵۴- سبیل، لهجه، هندو، مسلخ، خشوع
۱۶۵۵- مذکر، رخوت، تنزل، زمام، مالت
۱۶۵۶- طوقه، هلاک، کاهش، خطیب، بیشه
۱۶۵۷- ضعیف، فقید، دعوت، حضار، رسته
۱۶۵۸- ناشر، روند، درجا، کنگر، رواق
۱۶۵۹- مصلی، یراق، قاطع، ممتد، دفعی
۱۶۶۰- سیرک، کلوپ، پوشک، استر، راکت
۱۶۶۱- خازن، ناقض، ضمیر، رکیک، کسوف، فراخ
۱۶۶۲- مردد، دانگ، گزاف، فایل، لیزر، رستم
۱۶۶۳- مزور، روال، لولا، امال، لحاظ، ظالم
۱۶۶۴- مثلث، ثعلب، بیرگ، گربه، هالو، وخیم
۱۶۶۵- زمزم، منحط، طلاق، قصاص، صبور، رزاز
۱۶۶۶- احیا، امپر، رزاق، قصار، رویت، تریا
۱۶۶۷- مطلا، انبر، رسوم، میوه، هویت، تورم
۱۶۶۸- شامه، همسن، نمور، راکد، درام، مارش
۱۶۶۹- خنیا، اکثر، راغب، بخیل، لوند، دوزخ
۱۶۷۰- مقصر، رازک، کلفت، تجدد، دادا، ایام
۱۶۷۱- تقبل، لنگه، هرزه، هبوط، طراح، حکمت
۱۶۷۲- نسیم، موجز، زاهد، دیبا، امین، نوین
۱۶۷۳- حضرت، تفرج، جلیل، لشگر، رفقا، ارجح
۱۶۷۴- وفات، تصور، راسخ، خلقت، تیرک، کرمو
۱۶۷۵- کفار، راحل، لغزش، شریف، فرود، دنبک
۱۶۷۶- جسور، رولت، تابع، عظمت، تملق، قلنج
۱۶۷۷- تگرگ، گالن، نافذ، ذغال، لغات، تربت
۱۶۷۸- نوید، دیرک، کبیر، رئوس، سطحی، یقین
۱۶۷۹- کارد، دنده، هاون، نازل، لعبت، تشتک
۱۶۸۰- بنجل، لوکس، سمند، دوام، مصرع، عناب
۱۶۸۱- دلکش، شرور، رمال، لایق، قاشق، قاصد، قدار
۱۶۸۲- مقرر، رعیت، تنفر، رتیل، لنگر، رفرم، رافت
۱۶۸۳- موکل، لذیذ، ذلیل، لعنت، توهم، مسلم، ماخذ
۱۶۸۴- اعضا، ایمن، نقوش، شیوخ، خصلت، ترسا، تفلن
۱۶۸۵- مسقف، فندک، کادو، واضح، حدید، درهم، دلقک
۱۶۸۶- ساحت، تکبر، رزوه، هجده، هژیر، رییس، رهبر
۱۶۸۷- خدام، مجرا، اویز، زکام، ملوس، سرنخ، سیما
۱۶۸۸- غافل، لیلا، امحا، اذین، نایب، بالغ، بلوا
۱۶۸۹- اکرم، موطن، ناقص، صحبت، تشکر، رعنا، روان
۱۶۹۰- مخرج، جفتک، کرخت، تعرض، ضارب، بارم، بانک
۱۶۹۱- مومن، نورس، سوسن، نگرش، شهود، دائم، دروس
۱۶۹۲- معاف، فلوس، سیصد، دیسک، کشمش، شلغم، شناس
۱۶۹۳- شخیص، صندل، لودر، رموز، زارع، عیاش، عامل
۱۶۹۴- تهور، رودل، لندن، نوکر، رفیق، قدمت، قبال
۱۶۹۵- ششصد، دشتی، یاوه، هجمه، هوچی، یورش، یاری
۱۶۹۶- معلق، قطار، ریمل، لزگی، یگان، نجوم، نوبر
۱۶۹۷- فلاح، حضور، رخام، مشبک، کودک، کاشف، کهیر
۱۶۹۸- شگون، نهصد، دولا، القا، اکبر، رانش، رشید
۱۶۹۹- اصغر، رسوب، بتون، نافع، عارف، فیفا، فریب
۱۷۰۰- دائر، رخصت، توری، یاور، رتوش، شنود، شفقت
۱۷۰۱- لیمو، نماد
۱۷۰۲- ممکن، زکات
۱۷۰۳- قوام، حامی
۱۷۰۴- بیرق، چرخه
۱۷۰۵- درسا، مسجد
۱۷۰۶- گمرک، کرسی
۱۷۰۷- مرام، حاجی
۱۷۰۸- عظما، سمور
۱۷۰۹- فیلی، فلنگ
۱۷۱۰- طلبه، کبدی
۱۷۱۱- حجاب، دایه
۱۷۱۲- اخرت، حریص
۱۷۱۳- معرف، مروج
۱۷۱۴- مهره، ارین
۱۷۱۵- وقار، داود
۱۷۱۶- چنگک، اگاه
۱۷۱۷- چماق، زائر
۱۷۱۸- چشمه، کمرو
۱۷۱۹- چروک، پوست
۱۷۲۰- مایع، عیسی
۱۷۲۱- دیده، همسو، وحدت
۱۷۲۲- پلید، دردو، وصال
۱۷۲۳- فرچه، هجرت، تفضل
۱۷۲۴- سارا، اتود، دکمه
۱۷۲۵- ریسه، هیات، تبار
۱۷۲۶- قران، نوئل، لیبی
۱۷۲۷- سوتی، یواش، شیشه
۱۷۲۸- سیاس، سخیف، فهیم
۱۷۲۹- بخار، رویش، شاکر
۱۷۳۰- منها، ابزی، یراق
۱۷۳۱- ژاکت، تجرد، درنگ
۱۷۳۲- سونا، انشا، ایدا
۱۷۳۳- کوکب، بطری، یورو
۱۷۳۴- دودی، یغما، اوپن
۱۷۳۵- شعرا، اکیپ، پازل
۱۷۳۶- ماکت، ترحم، ماسه
۱۷۳۷- برنا، اذیت، توشه
۱۷۳۸- اخوت، تراز، زیبا
۱۷۳۹- مفرغ، غرفه، همسن
۱۷۴۰- محرک، کسمه، هجری
۱۷۴۱- ایدز، متاع، مقیم، اتکا
۱۷۴۲- صافی، رازک، جنون، دفعی
۱۷۴۳- ایوب، نزول، صغیر، مشفق
۱۷۴۴- دوان، پشتک، پاچه، وثوق
۱۷۴۵- سرمه، مدخل، حلبی، اروغ
۱۷۴۶- جبهه، امید، چهره، وجوه
۱۷۴۷- چشمک، تمام، ماست، کاغذ
۱۷۴۸- شبدر، اخته، غزال، ریخت
۱۷۴۹- گرما، کلوپ، ساری، کاشی
۱۷۵۰- تریا، مغنی، خیام، اخور
۱۷۵۱- دینی، قیود، لکنت، چالش
۱۷۵۲- سلاخ، رحلت، لغات، علاج
۱۷۵۳- مزید، ملقب، مصرع، عناب
۱۷۵۴- حفاظ، شربت، زیره، الهه
۱۷۵۵- قلیل، نشات، نایل، حدقه
۱۷۵۶- مجدد، شاخه، بیات، چرخی
۱۷۵۷- غلام، کارا، سمبه، فلزی
۱۷۵۸- ملبس، مقوی، شکلک، فاتح
۱۷۵۹- حجیم، دوره، کسوف، شکوه
۱۷۶۰- مدفن، عموم، چنجه، مقتل
۱۷۶۱- تباه، هرزه، همدم، مترو، وفات
۱۷۶۲- عقیم، مکرم، موید، درفش، شفیع
۱۷۶۳- تلکه، هبوط، طوسی، یویو، وحشت
۱۷۶۴- اینچ، چموش، شروط، طعنه، همتا
۱۷۶۵- وجود، درجا، اجیر، راند، دمرو
۱۷۶۶- مسگر، راهب، بزاز، زمام، موسم
۱۷۶۷- قصاص، صراف، فروش، شیوع، عقیق
۱۷۶۸- نازل، لحاف، فلفل، لعنت، تحصن
۱۷۶۹- مزین، ناشر، رولت، تذکر، رفرم
۱۷۷۰- عامل، لیقه، هالو، واشر، ربیع
۱۷۷۱- هلاک، کیلو، روشن، نهال، لوده
۱۷۷۲- کنام، معوج، جمیع، عماد، دیرک
۱۷۷۳- تملق، قاری، یکصد، دیتا، ابهت
۱۷۷۴- عذاب، بارم، مویز، زکام، مقطع
۱۷۷۵- ابوی، یورش، شامخ، خویش، شرکا
۱۷۷۶- مصون، نارس، سنبل، لادن، نجوم
۱۷۷۷- بیژن، نهصد، دمار، رقیق، قالب
۱۷۷۸- عبید، دنبه، هجمه، هویت، تابع
۱۷۷۹- ککمک، کوفه، هویه، هژیر، رکیک
۱۷۸۰- قلنج، جنسی، یاوه، هراز، زورق
۱۷۸۱- تورم، مامن، نادم، مطلع، عزلت، عیان
۱۷۸۲- مشاع، عینک، کولی، یگان، نسیم، نازک
۱۷۸۳- مشقت، تقاص، صفات، تشکر، رستم، رقاص
۱۷۸۴- کافی، یاغی، یاور، رخوت، تحرک، تقوی
۱۷۸۵- گوشه، هادی، یقین، نایب، بانگ، بادی
۱۷۸۶- سوله، هاون، نکبت، تفرش، شناس، شبان
۱۷۸۷- مفصل، لشگر، رخام، ماسک، کریم، کرار
۱۷۸۸- فرید، داده، هندو، واکس، سجاف، سکته
۱۷۸۹- قضات، تایر، رزاق، قهار، رفیق، رهبر
۱۷۹۰- اریب، بلبل، لندن، نجوا، القا، انگل
۱۷۹۱- اثیر، رئوس، سپند، دیگر، رعنا، رییس
۱۷۹۲- نورس، سمور، راکد، دلقک، کاهن، کبیر
۱۷۹۳- معاف، فقها، اوره، همسو، وخیم، والا
۱۷۹۴- دیزل، لایق، قاطع، عادت، تولد، تحقق
۱۷۹۵- عجله، هجده، هجرت، توهم، مربع، مرده
۱۷۹۶- حراج، جعفر، روبل، لوکس، سلاح، ساغر
۱۷۹۷- لهجه، هیات، تابو، وقیح، حایل، حرکت
۱۷۹۸- وزرا، اغما، اریا، اذان، نانو، نجبا
۱۷۹۹- افاق، قضیه، هوچی، یواش، شهدا، شعبه
۱۸۰۰- لیمو، وسطا، اژدر، روان، ناقل، نوپا
۱۸۰۱- ظلمت، جوشن، سایت
۱۸۰۲- معمم، حاجی، ریشو
۱۸۰۳- لولا، پارچ، تعرض
۱۸۰۴- پشمی، سازه، بوفه
۱۸۰۵- دخیل، گروه، انشا
۱۸۰۶- کرسی، ارزن، تنبک
۱۸۰۷- کلید، شلغم، کامل
۱۸۰۸- سنبه، سیار، مغذی
۱۸۰۹- بختک، کفار، بارش
۱۸۱۰- مکبر، ایدا، منوط
۱۸۱۱- گیوه، فقیر، زوزه
۱۸۱۲- اذیت، بیوه، فیفا
۱۸۱۳- تمکن، زمرد، خاضع
۱۸۱۴- حراف، بیرق، خنیا
۱۸۱۵- شباب، پوشش، خباز
۱۸۱۶- مکلف، لیزر، ماما
۱۸۱۷- ویفر، عضله، زاید
۱۸۱۸- موجب، فیبر، فقره
۱۸۱۹- شلیک، جواد، کمین
۱۸۲۰- عرفا، زمره، نهاد
۱۸۲۱- قلوه، مکدر، فاضل، حلول
۱۸۲۲- درنا، حاذق، ساعی، شنود
۱۸۲۳- خنده، سهره، جوخه، مغنی
۱۸۲۴- سلفژ، رزرو، عدسی، درکه
۱۸۲۵- وبال، ساتن، دوری، ختنه
۱۸۲۶- نوچه، کسمه، ملحم، مالت
۱۸۲۷- تکیه، پروا، حریر، محرم
۱۸۲۸- مانع، نکاح، ناجی، عمان
۱۸۲۹- کاهل، فلکه، اجرا، خلسه
۱۸۳۰- قصار، مشعل، لایی، باطل
۱۸۳۱- حفاظ، اسبق، احاد، رامش
۱۸۳۲- سبیل، صوفی، معلق، نوکر
۱۸۳۳- ستوه، عشاق، خازن، بانک
۱۸۳۴- مبدا، زهره، اقدس، حیله
۱۸۳۵- وکلا، مغول، جلال، زهرا
۱۸۳۶- بانه، اخوت، پرنس، کلمه
۱۸۳۷- قاتل، تهذب، تابه، خشتک
۱۸۳۸- اصله، فاحش، فلوت، گلشن
۱۸۳۹- برزو، خمره، طاوس، اینچ
۱۸۴۰- خوان، جوار، غمزه، جهیز
۱۸۴۱- کاتر، رونق، طناب، بخیه، راهب
۱۸۴۲- دچار، ریتم، گویش، شبکه، رتوش
۱۸۴۳- طراح، حیدر، بلور، رافت، حضور
۱۸۴۴- طلبه، حراج، شیره، هجری، هرزه
۱۸۴۵- جویا، اوند، خرما، اسقف، اغوا
۱۸۴۶- مسیح، حریم، مسلم، مالک، حکیم
۱۸۴۷- حریق، قطار، خطبه، همسن، قفسه
۱۸۴۸- چروک، کیلو، سمند، دیبا، کارد
۱۸۴۹- نفرت، تجدد، دانگ، گارد، تفنگ
۱۸۵۰- ظالم، محمد، زوار، رومی، مزور
۱۸۵۱- شئون، نعره، ضایع، علما، نافع
۱۸۵۲- غلام، مبحث، حمله، هبوط، ماله
۱۸۵۳- تلقی، یورو، اتمی، یغما، یاری
۱۸۵۴- مفتش، شهرت، خاصه، همتا، شمشه
۱۸۵۵- وثوق، قانع، حضرت، تعقل، قدرت
۱۸۵۶- مسگر، رقاص، مشیت، تشکل، رولت
۱۸۵۷- گلپر، رجیم، لیبی، یقین، رازی
۱۸۵۸- چکمه، همدم، بلوز، زارع، هراز
۱۸۵۹- خاطر، رسوم، دیسک، کاغذ، رکیک
۱۸۶۰- تزار، ریسک، مقدم، منزل، رخام
۱۸۶۱- تفقد، داور، رزاق، قبول، لکنت، لنگر
۱۸۶۲- گراز، زدگی، یراق، قاصد، درنگ، دینی
۱۸۶۳- رئوس، سرتق، قطاب، برند، دائر، دمشق
۱۸۶۴- مشاع، عذاب، برده، هژیر، رستم، رسوب
۱۸۶۵- فارغ، غذغن، نغمه، هندو، واقف، وجین
۱۸۶۶- فکور، رواق، قادر، رخوت، توقف، تملق
۱۸۶۷- الکی، یلخی، یویو، وجود، دولا، داهی
۱۸۶۸- ریغو، وزنه، هادی، یورش، شاطر، شامه
۱۸۶۹- شبیه، هجمه، هویت، تنزل، لغزش، لخته
۱۸۷۰- مقعر، رخصت، تخطی، یاور، رفرم، ریخت
۱۸۷۱- ابوی، یکصد، دکمه، هاون، نجوا، نوید
۱۸۷۲- اکنه، هویه، همسو، والا، افرا، اگاه
۱۸۷۳- عمود، دمنه، هیات، تابش، شفیع، شبهه
۱۸۷۴- هیبت، تکلف، فکلی، یواش، شاخه، شریف
۱۸۷۵- خلیج، جنین، نسیم، مکرم، مسلخ، متقن
۱۸۷۶- ضدیخ، خدیو، وقفه، هجرت، تعرض، ترسو
۱۸۷۷- منفذ، ذرات، تحیر، رینگ، گریم، گذشت
۱۸۷۸- کهیر، رغبت، ترنج، جنود، دنبک، دعوت
۱۸۷۹- مجلد، دردو، وخیم، ماست، تکلم، تابو
۱۸۸۰- موزه، هجده، هالو، وضوح، حاتم، حفره
۱۸۸۱- زگیل، لولا، امپر، روال، لشگر، رزاز
۱۸۸۲- سخیف، فلفل، لندن، نارس، سزار، رییس
۱۸۸۳- قیمه، هوچی، یگان، نکات، تورم، مصدق
۱۸۸۴- افول، لایق، قصاص، صلیب، بنجل، لیلا
۱۸۸۵- کندو، وکیل، لادن، نیام، متحد، دلقک
۱۸۸۶- مسجل، لعبت، تدبر، راغب، بویا، امام
۱۸۸۷- بختک، کوشش، شکرک، کودن، نقاش، شراب
۱۸۸۸- زمخت، تمکن، نادم، محنت، تصور، رموز
۱۸۸۹- سانس، سعید، دروغ، غربت، تبسم، مقدس
۱۸۹۰- مرجع، عطار، رجوع، عماد، داود، درام
۱۸۹۱- جانب، بلاد، دباغ، غریق، قضات، تشنج
۱۸۹۲- الیم، مورد، دلیر، رتیل، لعنت، تریا
۱۸۹۳- حضار، رقیق، قوام، منظم، مجزا، ارجح
۱۸۹۴- فقها، اروغ، غوزک، کرمو، وسعت، تصرف
۱۸۹۵- سوسو، وحشت، تمبر، راند، دیزل، لوکس
۱۸۹۶- روبل، لودر، ریشو، وصول، لحاظ، ظهور
۱۸۹۷- قارچ، چاکر، رعیت، تهور، ربیع، عاشق
۱۸۹۸- کالج، جمال، لذیذ، ذلیل، لحاف، فندک
۱۸۹۹- مجدد، داعش، شکار، رویش، شفیق، قاسم
۱۹۰۰- مقام، مفلس، سیلو، واضح، حریف، فهیم
۱۹۰۱- کوکب، بارم، موطن، ناقض، ضخیم، مارک
۱۹۰۲- خدمت، تراز، زفاف، فلوس، سنجش، شامخ
۱۹۰۳- محقق، قدار، رزرو، وزیر، روند، دوام
۱۹۰۴- رباب، بارش، شهیر، راسخ، خطیر، رهبر
۱۹۰۵- مزار، رویت، ترکش، شناس، سیما، ایام
۱۹۰۶- تقاص، صامت، توهم، مقدر، روسا، املت
۱۹۰۷- منشا، اجیر، رشید، دروس، سرقت، ترحم
۱۹۰۸- دودل، لوند، دریل، لیمو، واکس، سپند
۱۹۰۹- امار، روان، نچسب، بسیج، جنبی، یوگا
۱۹۱۰- کرنش، شلیک، کادو، وحدت، ترشک، ککمک
۱۹۱۱- بیرگ، گالن، نظیف، فراخ، خلفا، ایوب
۱۹۱۲- تنبک، کیفر، ریمل، لیزر، رانش، شفقت
۱۹۱۳- خزان، نثار، رودل، لغات، تمام، مریخ
۱۹۱۴- نیاز، زمام، مزین، نژاد، درنا، ایین
۱۹۱۵- اشتر، راکت، تشکر، رسوخ، خراج، جلفا
۱۹۱۶- قلمو، وقار، راهب، بلور، رتوش، شلاق
۱۹۱۷- طلاب، بیتا، اخور، رفقا، اتان، نقاط
۱۹۱۸- اذیت، تاید، دلبر، راکد، دایر، رقبا
۱۹۱۹- ضریح، حکام، موکد، دیبا، اسرع، عریض
۱۹۲۰- شربت، تجرد، دوئل، لهجه، هلاک، کشمش
۱۹۲۱- مرام، مشبک، کلوخ، خنیا، ایدز، زمزم
۱۹۲۲- منظر، رامش، شبدر، ربات، تبرک، کژدم
۱۹۲۳- حالا، اختر، روضه، هرزه، هبوط، طراح
۱۹۲۴- جناق، قطور، رابط، طماع، عقیق، قلنج
۱۹۲۵- مذکر، ریکا، انگل، لایی، یغما، اکرم
۱۹۲۶- بابت، تفحص، صدور، رانت، تفلن، نایب
۱۹۲۷- فقرا، امید، دیلم، مدعا، اثیر، رئوف
۱۹۲۸- قیود، دیار، رجیم، متاع، عیار، رفیق
۱۹۲۹- وزرا، اشتی، یقین، نهاد، دنگی، یورو
۱۹۳۰- فروع، عبید، دجله، همتا، ابقا، اسقف
۱۹۳۱- قاتل، لنگه، همدم، منبر، رقاص، صادق
۱۹۳۲- فقیر، رولت، تحکم، مسقف، فروغ، غلاف
۱۹۳۳- قبال، لکنت، تجسس، سکون، نشات، تحقق
۱۹۳۴- مدبر، رسمی، یاغی، یاوه، هراز، زکام
۱۹۳۵- حواس، ساتن، نمره، هژیر، رخام، مباح
۱۹۳۶- معوج، جنبه، همسن، نوبت، تجدد، دائم
۱۹۳۷- چارک، کسوت، تفنگ، گریس، سودا، اینچ
۱۹۳۸- مصوب، بومی، یویو، وفات، تکبر، رسوم
۱۹۳۹- شریک، کینه، هادی، یراق، قبرس، سریش
۱۹۴۰- ناقص، صداق، قلیل، لیقه، هندو، وجین
۱۹۴۱- نسبت، تنزل، لیبی، یاور، رازک، کاهن
۱۹۴۲- مبدل، لوده، هجری، یکصد، درفش، شلغم
۱۹۴۳- خطور، ریغو، والا، افاق، قاصد، دوزخ
۱۹۴۴- برتر، رستم، مروت، تشکل، لنگر، رسوب
۱۹۴۵- مدرن، نافع، عیسی، یلخی، یواش، شمیم
۱۹۴۶- شاکر، رقیه، همسو، واقف، فرود، دلکش
۱۹۴۷- مفرط، طاوس، سایه، هاون، نوبر، رفرم
۱۹۴۸- مهار، رینگ، گناه، هجمه، هیات، تیمم
۱۹۴۹- بالغ، غرفه، هجرت، ترنج، جلبک، کاسب
۱۹۵۰- استر، رزاق، قران، نفله، هویت، ترسا
۱۹۵۱- عقیم، مانع، عمود، داور، رافت، تابع
۱۹۵۲- بزدل، لولا، اکبر، ریتم، ملیت، تهذب
۱۹۵۳- اسوه، هجده، هالو، وبال، لشگر، رعنا
۱۹۵۴- کاچی، یاری، یگان، نافذ، ذرات، تملک
۱۹۵۵- سرکش، شکلک، کولی، یورش، شیار، رییس
۱۹۵۶- هیبت، تامل، لیلا، اردو، ورطه، هویه
۱۹۵۷- منجم، مرید، دمار، رحلت، ترسو، وخیم
۱۹۵۸- سئول، لعبت، تکلم، مظهر، رکیک، کرکس
۱۹۵۹- مشاع، عمان، نقاد، دعوا، ادبا، امام
۱۹۶۰- وسطا، احیا، ایفل، لادن، نهضت، تابو
۱۹۶۱- شهرک، کاتب، باقر، رمال، لغزش، شورش
۱۹۶۲- موظف، فکور، رجوع، عناب، بیات، تبسم
۱۹۶۳- مفاد، دانگ، گریم، مجمل، لندن، نظام
۱۹۶۴- مبال، لعنت، تگرگ، گوزن، نکاح، حاتم
۱۹۶۵- شکرک، کسوف، فاخر، راحل، لایق، قماش
۱۹۶۶- رونق، قدمت، تورم، معاد، درهم، معمر
۱۹۶۷- کرخت، تحیر، روبل، لودر، راند، دیرک
۱۹۶۸- منظم، مفصل، لحاظ، ظنین، نماد، درام
۱۹۶۹- نقال، لوکس، سونا، انبر، رخوت، تحصن
۱۹۷۰- قائم، ملوس، سالن، نوکر، رزاز، زورق
۱۹۷۱- افرا، ارزن، نجوا، الیم، مورخ، خرما
۱۹۷۲- قصاص، صفات، تورج، جامع، عظمت، تملق
۱۹۷۳- پارو، وقوع، عیان، نیام، منها، اکیپ
۱۹۷۴- شیاد، درسا، اغما، امان، نکبت، تابش
۱۹۷۵- سنبل، لحاف، فلات، تخلص، صبور، رئوس
۱۹۷۶- نوید، دامن، نازک، کلید، دوان، نوین
۱۹۷۷- مسیح، حبیب، بلبل، لذیذ، ذبیح، حکیم
۱۹۷۸- جنود، دنبک، کالج، جناغ، غربت، تشنج
۱۹۷۹- مجرم، مزور، ریخت، تبار، رقیق، قاسم
۱۹۸۰- سمند، دمان، نفرت، تعرض، ضامن، نقرس
۱۹۸۱- حرکت، تلفظ، ظروف، فسفر، رواق، قبیح
۱۹۸۲- امین، نصاب، بالش، شگرد، دعوت، تریا
۱۹۸۳- سقوط، طالب، بخشش، شروط، طناب، بورس
۱۹۸۴- شیشک، کشیش، شاخص، صنعت، توقف، فروش
۱۹۸۵- کمند، دادا، امپر، رخصت، تبحر، ریسک
۱۹۸۶- مصحح، حرمت، تصرف، فارغ، غریق، قوام
۱۹۸۷- کاوش، شهود، دمرو، واقع، عارف، فندک
۱۹۸۸- معذب، باعث، ثعلب، بخار، رعیت، ترنم
۱۹۸۹- رویش، شکاک، کاهش، شفیع، عاشق، قطار
۱۹۹۰- دیتا، اشرف، فریب، بیژن، نانو، وجود
۱۹۹۱- القا، اقدس، سرنگ، گمرک، کریم، متکا
۱۹۹۲- مجدد، داعش، شراب، بارز، زبان، نسیم
۱۹۹۳- حکمت، تشتک، کتان، نگرش، شگرف، فاتح
۱۹۹۴- مبدا، ایات، تولد، درود، دیسک، کنام
۱۹۹۵- سایر، رموز، زیبا، اماس، سرخس، سپاس
۱۹۹۶- مجمع، علما، انان، نادم، ملبس، سرهم
۱۹۹۷- عشاق، قدرت، تمکن، نکات، تکلف، فجیع
۱۹۹۸- کبود، دریغ، غبغب، بلوا، ایزد، دلقک
۱۹۹۹- اواز، زائد، دائر، رغبت، تفقد، دارا
۲۰۰۰- ایار، راغب، بویا، احاد، دیشب، برنا
۲۰۰۱- ماهر، رالی، یاوه، هندو، واضح، حریم، حاوی
۲۰۰۲- رمزی، یقین، نیاز، زمام، محشر، رهبر، روان
۲۰۰۳- قاشق، قحطی، یاور، ریسه، همتا، افاق، ابوی
۲۰۰۴- نوبت، تحجر، رتوش، شروع، عضله، هاون، هژیر
۲۰۰۵- تابه، هجرت، تربت، تکیه، هراز، زینت، زمخت
۲۰۰۶- سنگر، رانت، تاول، لایی، لواش، شناس، شیفت
۲۰۰۷- خلوت، تتمه، همسو، واهی، یکصد، دوزخ، درکه
۲۰۰۸- گنجه، هبوط، طراح، حبشه، هیات، تفنگ، توسط
۲۰۰۹- معوج، جنبش، شهیر، روال، لوند، دائم، دلکش
۲۰۱۰- قطاب، برده، هادی، یراق، قضات، تحقق، توشه
۲۰۱۱- دوئل، لوده، هرزه، همدم، مجسم، مسجد، موزه
۲۰۱۲- ابقا، اذیت، تحمل، لیزر، ریکا، اریا، املت
۲۰۱۳- باطل، لنگه، هجری، یغما، اژدر، رسوب، رسته
۲۰۱۴- مرمر، رشید، دکمه، هجمه، هلاک، کژدم، کارد
۲۰۱۵- سویا، ایین، نبشی، یلخی، یورو، واکس، وجین
۲۰۱۶- شیوا، ابجی، یاغی، یویو، ورید، درفش، داهی
۲۰۱۷- مخمل، لیبی، یوگا، ارجح، حامد، دیلم، دودی
۲۰۱۸- زاید، دیده، همسن، نقاط، طاوس، سنتز، سکته
۲۰۱۹- دیود، دوام، مقتل، لغات، تراز، زیاد، زکام
۲۰۲۰- صامت، تفضل، لیمو، وزیر، رفرم، مختص، مهمل
۲۰۲۱- مبهم، ممکن، نجوم، مرجع، عموم، مقدم، متقن
۲۰۲۲- زارع، عزلت، تدبر، رستم، مصلح، حایز، حضرت
۲۰۲۳- برزو، وحشت، تایر، رقاص، صفرا، ایوب، ابهت
۲۰۲۴- ترکش، شهدا، امنا، اهار، رامش، شربت، شعرا
۲۰۲۵- فربد، دروغ، غیبت، تاید، دولا، اسقف، الاغ
۲۰۲۶- مهلک، کرمو، وقار، رسوخ، خلیج، جهرم، جودو
۲۰۲۷- گمان، نمور، ریغو، وفات، ترحم، ملنگ، مدبر
۲۰۲۸- فهیم، مطرب، بانگ، گریس، سکون، نظیف، نایب
۲۰۲۹- موسم، مقرر، رسوم، مفتش، شهرت، تیمم، تذکر
۲۰۳۰- ستار، رفقا، اغوا، اردن، نارس، سانس، سودا
۲۰۳۱- کویت، تحرک، کشمش، شیوخ، خفاش، شمشک، شریک
۲۰۳۲- دروس، سرتق، قارچ، چاوش، شرخر، راکد، رفیق
۲۰۳۳- مخرج، جناب، بیرق، قلمو، والا، اکرم، اریب
۲۰۳۴- وزرا، اتود، دوار، راسخ، خدام، مترو، موبد
۲۰۳۵- مرخص، صحبت، توهم، ممتد، دیگر، رخام، راکت
۲۰۳۶- شارژ، ژاکت، تعلل، لکنت، تجسس، سریش، سوخت
۲۰۳۷- ترشک، کورک، کودک، کایت، تهور، رولت، رازک
۲۰۳۸- فایل، لنگر، روند، دلیر، رجیم، مضاف، مدور
۲۰۳۹- اذین، نافع، علوم، مشیت، تمبر، رقبا، ربیع
۲۰۴۰- دباغ، غوزک، کشکک، کاذب، بلاد، داود، دمبک
۲۰۴۱- مشرک، کنگر، رباط، طباخ، خیزش، شمیم، شعور
۲۰۴۲- فیلا، افات، تحکم، مهیج، جهان، نحیف، نسبت
۲۰۴۳- مرهم، مالک، کوکو، واشر، راهب، بارم، بانک
۲۰۴۴- سیاس، سرحد، دیار، رابط، طنین، نورس، نژاد
۲۰۴۵- فیبر، رویت، تنبک، ککمک، کیلو، واقف، وحدت
۲۰۴۶- خراط، طباق، قانع، عبوس، سدیم، مریخ، مصدق
۲۰۴۷- قرار، روسا، اصغر، رئوف، فروع، عقیق، عرفا
۲۰۴۸- اثاث، ثواب، بلوز، زمزم، معلم، مدعا، محدب
۲۰۴۹- زفاف، فلوت، تکبر، رباب، بیتا، ایدز، الفت
۲۰۵۰- مشوق، قیود، دمکن، نهصد، درنا، ایام، ازاد
۲۰۵۱- مسطح، حشیش، شخیص، صدور، رینگ، گلیم، گردش
۲۰۵۲- ناقض، ضدیخ، خارک، کسوت، تفرش، شگون، شامخ
۲۰۵۳- شنود، دلبر، ربات، تیرک، کوکب، بشاش، بلور
۲۰۵۴- محاط، طلاب، بشکن، ناقص، صلاح، حکام، حجاب
۲۰۵۵- ضارب، برات، تزار، رزرو، وثوق، قبوض، قامت
۲۰۵۶- سیرت، تردد، دردو، وقیح، حساس، سلیس، سجاد
۲۰۵۷- معجز، زینب، بدیع، عطار، رانش، شلغم، شهاب
۲۰۵۸- کمین، نقاش، شلیک، کلوپ، پرنس، سفاک، سروش
۲۰۵۹- حراف، فقرا، اخوت، تفحص، صراف، فلاح، فقها
۲۰۶۰- معرض، ضریح، حالت، تمام، مرام، متمم، مزاح
۲۰۶۱- کادو، وکلا، امحا، اثنا، اروغ، غلتک، غوغا
۲۰۶۲- جلوس، سپند، درنگ، گیسو، وضوح، حراج، حسود
۲۰۶۳- بسیج، جهاز، زهرا، اخرت، تبرک، کاسب، کنیز
۲۰۶۴- کوبا، اجرا، ایمن، نوپا، اسرع، عینک، عظما
۲۰۶۵- اینچ، چارق، قباد، دمشق، قیاس، سارا، سیاق
۲۰۶۶- مسرت، تفلن، نجبا، اسبق، قاطع، عازم، عیون
۲۰۶۷- حریص، صادق، قدیس، سرشت، ترنج، جراح، جناق
۲۰۶۸- خدنگ، گزاف، فیکس، سلیم، مکرم، مسلخ، مصرف
۲۰۶۹- فروغ، غلام، معمم، ملزم، مقدس، سجاف، سموم
۲۰۷۰- محقق، قبرس، سطوح، حرام، مسلمريال مقسم، مدرس
۲۰۷۱- عودت، تخمک، کلوخ، خضوع، عروض، ضایع، ضحاک
۲۰۷۲- تکدی، یاوه، هندو، وسیع، عیاش، شفقت، شوره
۲۰۷۳- تقاص، صندل، لیسه، هوچی، یقین، نشات، نوئل
۲۰۷۴- ناشر، رازی، یاور، رقیه، همتا، ارین، ابری
۲۰۷۵- دودل، لهجه، هاون، نچسب، بیان، نهاد، نخبه
۲۰۷۶- تبعه، هژیر، رودل، لیقه، هجرت، تربت، تشکر
۲۰۷۷- اذان، نوچه، هراز، زردی، یواش، شرکا، شعبه
۲۰۷۸- شوید، دخیل، لایی، یکصد، دوزخ، خورش، خجول
۲۰۷۹- نهال، لخته، همسو، وقفه، هیات، توسن، تیغه
۲۰۸۰- شهلا، ابسه، هبوط، طماع، عماد، دلکش، دوده
۲۰۸۱- رتوش، شیره، هادی، یراق، قنوت، تصور، تکیه
۲۰۸۲- محول، لوده، همدم، ملول، لوند، دائم، دنده
۲۰۸۳- مزار، ریمل، لیزر، ریکا، اویز، زمام، زگیل
۲۰۸۴- زینت، تشنه، هجری، یغما، افاق، قمپز، قرمه
۲۰۸۵- حفاظ، ظلمت، تنفر، رانت، توسط، طراح، طاعت
۲۰۸۶- کهیر، رسوب، باخت، تحقق، قلنج، جلبک، جالب
۲۰۸۷- شئون، ناقل، لزگی، یویو، واضح، حشاش، حایل
۲۰۸۸- دچار، راهی، یاغی، یلخی، یورو، ورید، وادی
۲۰۸۹- زابل، لنگه، هرزه، هجمه، همسن، نیاز، نفقه
۲۰۹۰- محشر، روان، نقره، هلاک، کژدم، مشام، ملون
۲۰۹۱- مجلد، دربی، یوگا، امار، رهبر، رفرم، رزمی
۲۰۹۲- ملاس، سیکل، لیمو، وجین، نجوم، مقام، منحل
۲۰۹۳- اوپن، نقوش، شیوا، انار، رستم، ماما، مارش
۲۰۹۴- حیرت، تحول، لغات، تجدد، درجا، ارجح، اصول
۲۰۹۵- مکدر، رامش، شروع، عفاف، فراخ، خادم، خویش
۲۰۹۶- فیفا، اهدا، اژدر، رشید، درفش، شریف، شعرا
۲۰۹۷- کاشف، فرات، تراز، زاهد، دوام، مضحک، مزیت
۲۰۹۸- قاشق، قهار، ریغو، وسعت، ترکش، شلاق، شکار
۲۰۹۹- خطاب، برگر، رسوخ، خانم، مماس، سرنخ، سزار
۲۱۰۰- معاف، فرود، دیبا، ابقا، اسقف، فهیم، فربد
۲۱۰۱- سینک، کارا، ایدا، اوند، دیلم، مونس، منشا
۲۱۰۲- بساط، طلعت، تفرج، جهرم، مومن، نایب، نوبت
۲۱۰۳- مودب، بانو، وحشت، تفنگ، گوهر، رسوم، ریشو
۲۱۰۴- دروغ، غلات، تدبر، رقاص، صلیب، برند، باگت
۲۱۰۵- کاور، رفقا، اکثر، راسخ، خیام، متلک، مبرا
۲۱۰۶- شناس، سیصد، دروس، ساتن، نظیف، فراش، فرید
۲۱۰۷- سوخت، تایر، رخام، مخاط، طاوس، سانس، ستار
۲۱۰۸- مدعو، واکس، سوسو، وصال، لکنت، ترحم، تجسس
۲۱۰۹- غافل، لنگر، رجیم، مبرم، مصمم، مبلغ، مدور
۲۱۱۰- بارو، وزیر، رقبا، اخگر، رفیق، قالب، قادر
۲۱۱۱- مکرر، ربیع، عیار، راکت، توهم، مدام، مایع
۲۱۱۲- مخلص، صعود، دمبک، کمرو، وزرا، اکرم، اشهد
۲۱۱۳- مذهب، بدعت، ترشک، کورک، کشمش، شمیم، شربت
۲۱۱۴- دولا، اختر، رباط، طلاق، قوزک، کارد، کثیر
۲۱۱۵- ملهم، مشبک، کاذب، برتر، رولت، تیمم، تحرک
۲۱۱۶- بارش، شرور، راهب، برنز، زکام، مغرب، مشیر
۲۱۱۷- مقدم، مبهم، مرجع، عذاب، بارم، مرهم، مرحم
۲۱۱۸- کوکو، وقار، رئوف، فروع، علاج، جفتک، جدار
۲۱۱۹- ثواب، بالغ، غفلت، تذکر، روسا، اثاث، الاغ
۲۱۲۰- حایز، زردک، کشکک، کاهن، نورس، سلاح، سرخک
۲۱۲۱- مدون، نمور، راکد، دوار، رویت، تحکم، تمبر
۲۱۲۲- شبدر، رابط، طباخ، خاشع، علوم، مشوش، مفرط
۲۱۲۳- مجسم، ملقب، بودا، اجزا، ایام، معلم، مسبب
۲۱۲۴- نارس، سیار، رازک، کرنش، شمعک، کودن، کنگر
۲۱۲۵- سویا، اخور، روند، دایر، رینگ، گریس، گلپر
۲۱۲۶- مواج، جعفر، رباب، بیرگ، گراز، زمزم، زرگر
۲۱۲۷- حساس، سرقت، تجرد، دباغ، غریو، وقیح، وفات
۲۱۲۸- مسلک، کوشش، شرخر، رانش، شیوخ، خاتم، خفاش
۲۱۲۹- مطلا، انشا، املت، تنبک، کفاش، شلغم، شهدا
۲۱۳۰- مجعد، درنا، ایدز، زفاف، فلنگ، گلیم، گرما
۲۱۳۱- ضارب، بشکن، نقاط، طلاب، بیرق، قبوض، قرون
۲۱۳۲- شفیق، قصار، رزرو، وثوق، قامت، تفرش، تکبر
۲۱۳۳- مدفن، نقاش، شارژ، ژاکت، تمام، متمم، معاش
۲۱۳۴- کلوپ، پاسخ، خوان، ناقض، ضخیم، ملاک، مریخ
۲۱۳۵- متهم، معوج، جنون، ناقص، صلاح، حکام، حراج
۲۱۳۶- غدغن، نافع، عرفا، ایوب، بیتا، اروغ، اسرع
۲۱۳۷- شباب، بشاش، شمشک، کلزا، اینچ، چاوش، چموش
۲۱۳۸- سلاخ، خازن، نسبت، تفحص، صراف، فلوس، فغان
۲۱۳۹- ملنگ، گزاف، فقید، دمشق، قطاع، عازم، علاف
۲۱۴۰- مفلس، سدیم، مکلف، فروغ، غلام، محرم، موسم
۲۱۴۱- فقرا، اتکا، اریب، بسیج، جنین، نحیف، نجبا
۲۱۴۲- حرام، مبعث، ثریا، ازاد، دردو، وضوح، وارث
۲۱۴۳- افات، توکل، لیبی، یاوه، هندو، والا، وکیل
۲۱۴۴- امنا، انگل، لیسه، هوچی، یقین، نوپا، نازل
۲۱۴۵- اذیت، تفلن، نطفه، همتا، اثنا، اریا، اذین
۲۱۴۶- تبرک، کلمه، هاون، نمکی، یاور، ربات، روضه
۲۱۴۷- کمیت، تمول، لهجه، هجرت، تخمک، ککمک، کاکل
۲۱۴۸- بلوز، زاغه، هژیر، رومی، یواش، شهاب، شبکه
۲۱۴۹- بانک، کشکی، یکصد، درجه، هراز، زینب، زردی
۲۱۵۰- فلکه، هیات، تقاص، صواب، برزو، واقف، وحدت
۲۱۵۱- تیرک، کاتر، رعشه، همسو، وسیع، عادت، عمار
۲۱۵۲- افضل، لیقه، هادی، یراق، قاطع، عظما، عطیه
۲۱۵۳- جودو، ورثه، همدم، مسلخ، خلقت، ترنج، تیشه
۲۱۵۴- عصمت، تعقل، لخته، هبوط، طباق، قانع، قبول
۲۱۵۵- اجرا، اخوت، ترفه، هجری، یغما، اعضا، الفت
۲۱۵۶- شامخ، خلیل، لوند، دمکن، نوبر، رتوش، رودل
۲۱۵۷- کندر، رتیل، لیزر، رسوب، بختک، کودک، کاهل
۲۱۵۸- ریمل، لزگی، یویو، واضح، حجاب، باور، بیضی
۲۱۵۹- قمپز، زمرد، دائم، منحط، طراح، حریق، حسود
۲۱۶۰- مخرج، جلوس، ساقط، طماع، عموم، مقسم، مقدس
۲۱۶۱- کنسل، لنگه، همسن، نقره، هرزه، هلاک، هجمه
۲۱۶۲- ماضی، یلخی، یورو، وکلا، اثیر، رفرم، راهی
۲۱۶۳- دیود، دخیل، لیمو، وجین، نژاد، داود، دوئل
۲۱۶۴- خیبر، رستم، مارک، کلیپ، پولک، کلوخ، کژدم
۲۱۶۵- قدار، ریکا، اسبق، قبرس، سموم، معلق، مجزا
۲۱۶۶- تهور، رامش، شهلا، اذان، نچسب، باخت، بینش
۲۱۶۷- تردد، دجال، لغات، تشکر، روان، نشات، ناقل
۲۱۶۸- چنار، رشید، درفش، شخیص، صداق، قارچ، قاصد
۲۱۶۹- عیون، نجوم، مطرح، حفاظ، ظالم، مصرع، مشام
۲۱۷۰- فیلا، ایمن، نهاد، دختر، رسوخ، خفیف، خزان
۲۱۷۱- شاکر، ریغو، وسعت، تحقق، قیاس، سریش، سیلو
۲۱۷۲- سزار، رانت، تراز، زاید، دیلم، مدرس، مشقت
۲۱۷۳- شلاق، قنوت، تفرج، جویا، ابهت، ترکش، تربت
۲۱۷۴- مجیز، زهرا، اوند، دچار، رسوم، مقیم، ماما
۲۱۷۵- خندق، قمار، رقاص، صحبت، تاید، دوزخ، دلیر
۲۱۷۶- مضحک، کفار، رفقا، اویز، زاهد، دوام، دیار
۲۱۷۷- منبر، راسخ، خنیا، ارجح، حروف، فهیم، فراخ
۲۱۷۸- مغرض، ضایع، عنبر، رخام، مزاج، جهرم، جمیع
۲۱۷۹- معظم، مماس، سودا، اسقف، فرات، ترحم، تجسس
۲۱۸۰- سراغ، غیرت، تشکل، لنگر، رجیم، مونس، مشیت
۲۱۸۱- درنگ، گمان، ناشر، روال، لکنت، تجدد، توسن
۲۱۸۲- قالب، برگر، رقبا، اخگر، رفیق، قاشق، قرار
۲۱۸۳- معرض، ضحاک، کاشف، فیوز، زمام، معمم، محرک
۲۱۸۴- مختص، صادر، راکت، توسط، طلعت، توهم، تصور
۲۱۸۵- کادو، واشر، رهبر، ربیع، عقیق، قوزک، قطور
۲۱۸۶- مطیع، عبید، دروس، سیصد، دیبا، اکرم، امید
۲۱۸۷- فلاح، حیدر، رولت، تیمم، موضع، عفاف، عیار
۲۱۸۸- منصف، فقیر، رباط، طلاق، قطاب، بارم، بلور
۲۱۸۹- عیوب، بهشت، ترشک، کنار، راهب، بدیع، باگت
۲۱۹۰- اهدا، اژدر، رئوف، فلان، نظیف، فقها، فیبر
۲۱۹۱- سلیس، سوسن، نیاز، زبون، نقوش، شناس، شبان
۲۱۹۲- جوشش، شدید، دروغ، غلات، تحکم، مروج، مقلد
۲۱۹۳- موجب، بزاز، زارع، عبوس، سلیم، مصمم، مجهز
۲۱۹۴- وحشت، تحرک، کبیر، راکد، دلکش، شکمو، شریک
۲۱۹۵- صادق، قدیس، سرنخ، خویش، شمیم، مخلص، ملاس
۲۱۹۶- سالک، کاور، روسا، اتان، نارس، سانس، سپهر
۲۱۹۷- یوگا، اخگر، رینگ، گردش، شوید، دفعی، دلبر
۲۱۹۸- بیجا، اهار، رباب، بربر، رازک، کوکب، کنگر
۲۱۹۹- ایین، نمور، رانش، شیوع، عماد، درجا، دایر
۲۲۰۰- مجاب، بلاد، دباغ، غریو، وزرا، ایام، اشهد

بخش آبنبات

۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری
۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی
۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی
۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان
۵- مرداب، اقیانوس، خلیج، برکه، رودخانه، دریاچه، استخر، باران
۶- مادر، خاله، عمو، برادر، خواهر، پدر، دایی، عمه
۷- گاری، چرخ دستی، ویلچر، اتومبیل، کامیون
۸- ال کلاسیکو، جام جهانی، مسی، یوونتوس، علی دایی، دربی، فیفا
۹- کاج، قورباغه، لوبیا، خیار، باقالی، کلم بروکلی
۱۰- پیتزا، چیزبرگر، مرغ سوخاری، ناگت، نان سیر
۱۱- نان، پاستا، بیسکوییت، پیراشکی، کلوچه، کیک
۱۲- پژو پارس، پاترول، پرادو، ژیان، کادیلاک
۱۳- تاریکی، سوسک، عنکبوت، ارتفاع، مردن
۱۴- صفحه لمسی، دوربین، بازی، سیم کارت، وای فای
۱۵- ماسه، صدف، حوله، حمام آفتاب، لنگرگاه
۱۶- موبایل، سوییچ، کیف پول، خودکار، آدامس
۱۷- پرینتر، جوهر، روان نویس، مداد، ماژیک
۱۸- اصلاح، حوله، شامپو، سنگ پا، صابون، لوسیون
۱۹- آچار، فیلتر هوا، پنچرگیری، صافکاری، پمپ باد
۲۰- چرخ و فلک، هندوانه، پرتقال، توپ، زمین، تیله، گردو
۲۱- شیشه، پیمان، رکورد، قانون، قولنج، جناغ، شاخ، دل
۲۲- مار کبری، رتیل، زبان، زنبور، عقرب
۲۳- قند، عسل، شکر، خسرو، فرهاد، شیرینی، پیروزی
۲۴- توکیو، یوکوهاما، کیوتو، ناکازاکی، هیروشیما
۲۵- پیانو، ساکسیفون، ساز دهنی، تنبک، گیتار، سه تار، کمانچه
۲۶- لیمو، جوجه، برزیل، شله زرد، قناری، زردآلو
۲۷- مردم شهر، بارون که زد، دنیای من، چتر خیس، دیوونگی، شیدایی
۲۸- مداد قرمز، تراش، پرگار، گونیا، نقاله
۲۹- ترک، سرما، غذا، کتک، رکب، آب خنک، بر، مغز خر
۳۰- مغز، شکم، ریه، پوست، چشم، زانو، انگشت، ماهیچه، ابرو
۳۱- برگه آلو، انجیر خشک، بادام، گردو، کشمش
۳۲- نورافکن، مهتابی، فانوس، لامپ، خورشید
۳۳- قورباغه، کانگورو، خرگوش، ملخ
۳۴- سیگار، نقاشی، سرک، رنج، گرسنگی، جارو، تابلو، کیسه
۳۵- عمارت، کاخ، ویلا، کلبه، کاروان، خانه
۳۶- کنکور، خواستگاری، سخنرانی، جنگ، زلزله، سربازی
۳۷- شخم، تراکتور، خرمنکوب، کشاورز، گندم، برداشت
۳۸- تندرستی، بدنسازی، فوتبال، کشتی، والیبال، بدمینتون
۳۹- باسلوق، کلوچه، باقلوا، سوهان، پولکی
۴۰- الکل، چسب زخم، گاز استریل، بتادین، آسپرین
۴۱- قرمه سبزی، یتیمچه، املت، شیرین پلو، ته چین، قلیه ماهی، کباب ترش
۴۲- روحانی، ترامپ، پوتین، مکرون، اردوغان
۴۳- تلویزیون، گردش، کتاب، فوتبال، پلی استیشن، بازی، مسافرت
۴۴- روزه، گردو، شیشه، لیوان، قولنج
۴۵- سوپرمن، هواپیما، هلی کوپتر، کبوتر، ابر، موشک
۴۶- بینوایان، واتو واتو، مهاجران، پت و مت، چوبین
۴۷- استاد، دانشجو، افتادن، خوابگاه، پاس کردن
۴۸- هواپیما، میهماندار، حراست، برج مراقبت، مسافر
۴۹- اجاره، مسافر، دیوانه، غسال، نوان، دفتر، دارو
۵۰- سگک، تشک، سرپا، خاک، زیر یک خم، کول انداز، فیتیله پیچ
۵۱- انتقام، قرار، نتیجه، اسیر، ژست، رژیم، ماهی، تصمیم
۵۲- مولکول، مورچه، حقیر، نقطه، مثقال، اپسیلون
۵۳- یونان، ماراتن، افتتاحیه، ژیمناستیک، مدال، رقابت
۵۴- طعمه، قایق، دریاچه، قلاب، سطل
۵۵- نفت، آفریقا، کلاغ، تخته سیاه، سوخته، چادر
۵۶- خمیر بازی، شخصیت، مواد مذاب، پارافین، سفال
۵۷- اهرام، فرعون، هیروگلیف، کلئوپاترا، ابوالهول
۵۸- قتل، قاچاق، جاسوسی، خیانت، اختلاس، تهمت
۵۹- شیرازی، کلم بروکلی، خیار، الویه، بالزامیک، سزار
۶۰- لایه اوزون، عینک، تلق، روح، منشور
۶۱- دوچرخه، کالسکه، گاری، چرخ خیاطی، آسیاب آبی
۶۲- تیله بازی، هفت سنگ، وسطی، لی لی، قایم باشک، پانتومیم
۶۳- زمین، پوستی، آب زدن، پوش، انداز، دریایی، طاق
۶۴- راه شیری، سیاه چاله، ستاره، سال نوری، اورانوس
۶۵- بادبان، اسکلت، سکان، غارت، کشتی
۶۶- مسواک، بالش، استراحت، رویا، خرناس
۶۷- ماسه، کلوچه، سیرترشی، زیتون، کباب ترش، دریا، جنگل
۶۸- سمیرا، ساناز، نسترن، ترانه، هانیه، مهتاب
۶۹- دروازه بان، مهاجم، سانتر، دریبل، ضربه آزاد
۷۰- اخبار، تیراژ، ویراستار، کاریکاتور، آگهی، مقاله
۷۱- ماه، خورشید، ابر، باران، رنگین کمان، باد
۷۲- خاکستر سبز، به نام پدر، ارتفاع پست، روبان قرمز، دعوت
۷۳- لایتناهی، مجازی، ذخیره سازی، سبز، کاری، معنوی
۷۴- هندوانه، آلبالو، فراری، گوجه فرنگی، خون، خجالت زده
۷۵- میهمان، هدبند، کلاه شاپو، روسری
۷۶- کوبیسم، سورریال، کلاسیک، پست مدرن، دادایسم
۷۷- ماوس، مانیتور، کیبورد، درایو نوری، پاور، سی پی یو
۷۸- وای فای، رادیو، پلیس، موبایل، واکی تاکی
۷۹- جوجه کباب، هتل، پاسپورت، پرواز، سوغاتی
۸۰- مترو، ترافیک، آمبولانس، خیابان، خط عابر، کوچه
۸۱- مدال، قهرمانی، فهم، خانواده، کردار، دانش، تحصیلات، موطن
۸۲- لیگ برتر، هند شرقی، اروپا، لندن، پوند، روباه پیر
۸۳- نقاشی، اعلانات، راهنما، تبلیغاتی، فرش
۸۴- گندم، جو، چاودار، برنج، ذرت، ارزن
۸۵- جاجیم بافی، نمدمالی، خراطی، رنگرزی، خطاطی، سفالگری
۸۶- سرآشپز، ناهار، بشقاب، چلوکباب، ساندویچ
۸۷- چرچیل، آلمان، ویرانی، استالین، پرل هاربر، هیروشیما
۸۸- آدم برفی، اورکت، اسکی، شومینه، شکلات داغ
۸۹- آبی، قرمز، زرد، نارنجی، بنفش، نیلی
۹۰- اسپری، موزر، سشوار، رنگ مو، پیرایش، بیگودی، شانه
۹۱- شکر، مهتابی، برف، کاغذ، کبوتر، تخم مرغ
۹۲- عدس، ماش، لپه، لوبیا سفید، نخود، باقلا
۹۳- توربین، فرفره، آسیاب بادی، چرخ روزگار، پنکه، زمین
۹۴- قولنامه، عریضه، مقاله، روزنامه، جزوه
۹۵- ترخون، کاهو، کلم بروکلی، فلفل سبز، گوجه، پیازچه
۹۶- الماس، فیروزه، کهربا، زمرد، عقیق
۹۷- وقت، هنر، استعداد، جوانی، عمر
۹۸- رند، عمل، میدان، ناحسابی، خانواده، عنکبوتی
۹۹- سنگ، نارنجک، ماهواره، وزنه، موشک، لنگه کفش
۱۰۰- ویدیو چک، تور، لیبرو، توپگیری، سرویس، پاسور
۱۰۱- فیل، نهنگ، خورشید، کهکشان، اقیانوس
۱۰۲- قدیمی، نوستالژی، کالسکه، تاریخ، گرامافون
۱۰۳- حساب، معادله، تقسیم، هندسه، اعداد، آمار
۱۰۴- سمنان، گناوه، مراغه، آبادان، کازرون، چابهار
۱۰۵- سال نو، عروسی، تولد، قهرمانی، مهرگان
۱۰۶- بلدوزر، زلزله، طلاق، گردباد
۱۰۷- نظر، قامت، آسمانخراش، برج میلاد، قله، دماوند
۱۰۸- اقیانوس، لاکپشت، سالمند، حلزون، نسیم
۱۰۹- لباس، کنترل، آسانسور، سردست
۱۱۰- بسط، قول، قرار، دستور، جان، ترجیح، خون، خط، حکم
۱۱۱- قهوه، بهار نارنج، ادکلن، گلاب، مشک، صابون
۱۱۲- برلین، پاریس، تهران، نیویورک، سیدنی
۱۱۳- اورانیوم، اکسیژن، هلیوم، روی، طلا، نقره
۱۱۴- شاه لیر، بر باد رفته، سرگیجه، لئون، همشهری کین
۱۱۵- سامورایی، خوان، کوتوله، سین، سنگ، تپه
۱۱۶- سنج، زندگی، خون، جمعیت، عصبی
۱۱۷- الکترونیک، عمران، مکانیک، صنایع، رباتیک
۱۱۸- مامور، پلیس، راهرو، اسناد، ارتش، تونل
۱۱۹- دینامیت، تاریک، کلنگ، ذغال سنگ، کانی
۱۲۰- کتابخانه، جالباسی، قلک، کابینت، صندوقچه، سینی
۱۲۱- شیر کوهی، جگوار، یوزپلنگ، سیاه گوش
۱۲۲- سامورایی، دقیقه، بازمانده، دستاورد قسمت
۱۲۳- روبات، هسته ای، سفینه، موبایل، اینترنت
۱۲۴- خبرنگار، مهماندار، بازرگان، هنرپیشه
۱۲۵- سوراخ، انباری، میکی ماوس، فاضلاب، جری
۱۲۶- لباس، نساجی، بافتنی، ابریشم، خیاط، مخمل
۱۲۷- جی پی اس، ستاره قطبی، قطبنما، ماهواره، نقشه، خورشید
۱۲۸- نیوزلند، استرالیا، کوبا، ژاپن، اندونزی، سیشل
۱۲۹- قلعه، فلاخن، زره، شمشیر، شوالیه، سپر، نیزه
۱۳۰- موچین، شامپو، جاروبرقی، بخارشوی، مسواک، تی شوی
۱۳۱- شب چهارده، زیبا، هلال، عسل، رمضان
۱۳۲- آسمان، استقلال، فیروزه، دریا، نیلوفر، رنگ اصلی
۱۳۳- ساز دهنی، گیتار بیس، بانجو، توبا، ساکسیفون، سرنا، ویولن
۱۳۴- هزار و یک شب، موش و گربه، سندباد، درخت آرزو، حسن کچل
۱۳۵- تلگرام، فورجی، آپارات، وبگردی، آنلاین
۱۳۶- ایران، هندوستان، غنا، شیلی، چک، مراکش، آرژانتین، دانمارک
۱۳۷- شمس تبریزی، فیه ما فیه، شاعر، عارف
۱۳۸- سارا و ایدا، فصل نرگس، رگ خواب، اکسیدان، اشوب
۱۳۹- شیره درخت، چسب مایع، عسل، مربا، آبنبات، شربت
۱۴۰- زعفران، مایونز، دارچین، کچاپ، روغن زیتون، سرکه، غوره، پونه
۱۴۱- مقتول، اثر انگشت، رد پا، نوار زرد، کاراگاه، دی ان ای
۱۴۲- نیوتن، قانون، نیرو، زمین
۱۴۳- قنات، تونل، پاناما، مانش، رادیو، شبکه
۱۴۴- مرمر، سیاه، مدیترانه، عمان، کاراییب
۱۴۵- داوینچی، پیکاسو، ونگوگ، میکل آنژ، براندو، بتهوون
۱۴۶- جوز هندی، پاپریکا، خردل، پونه، زردچوبه
۱۴۷- سیمرغ، گریفین، بوتیمار، اهریمن، بختک
۱۴۸- اشترانکوه، پشته کوه، تخت سلیمان، توچال، دماوند، سبلان
۱۴۹- جک لندن، صادق هدایت، مارک تواین، مارکز
۱۵۰- بگونیا، کالادیوم، کاملیا، دیفن باخیا، ارکیده
۱۵۱- ویلا، آیفون، رولکس، لکسوس، آدیداس، پنت هاوس
۱۵۲- درآمد، زیان، ورشکست، کارآفرینی، سود
۱۵۳- متکبر، مستقل، منفعل، درونگرا، مهربان
۱۵۴- سخت افزار، وایمکس، اینترنت، دیتابیس، هکر
۱۵۵- لبخند، قدرشناسی، خوشبینی، باور
۱۵۶- پالپ فیکشن، مری پاپینز، هفت دلاور، خوب بد زشت، پدرخوانده
۱۵۷- نازلی چای، گاماسیاب، قزل اوزن، سفیدرود، هراز
۱۵۸- سونامی، رستم، هرکول، رییس جمهور، کرگدن، بروس لی
۱۵۹- ارکستر، تصنیف، ضرب آهنگ، کنسرت، گیتار، شور
۱۶۰- هخامنشیان، مولوی، زورخانه، زعفران، خلیج فارس
۱۶۱- حافظیه، نقش جهان، ارگ بم، بازار وکیل، باغ ارم
۱۶۲- دروغ، کرگدن، بوفالو، گوزن، دیو سپید، اسب تکشاخ
۱۶۳- تایپیست، سرایدار، ملوان، بقال، مترجم
۱۶۴- گرانش، چگالی، شتاب، نیرو، توان
۱۶۵- دور قاب چین، ترشی، حلیم، کبابی، خورش، دلمه
۱۶۶- اتومبیل، چمدان، مسافرخانه، هواپیما، کاری، چادر، ویزا، دریایی
۱۶۷- گرینلند، روسیه، کانادا، ایسلند، فنلاند
۱۶۸- فروشگاه، تخفیف، درصد، خریدار، برند
۱۶۹- بیمارستان، ویزیت، درمانگاه، دندانپزشک، نسخه، ارتوپد
۱۷۰- سفره ماهی، توتیا، مارماهی، وال، اختاپوس، دلفین
۱۷۱- مدال، قهرمانی، فهم، خانواده، کردار، دانش، تحصیلات، موطن
۱۷۲- بستنی، کشک، خامه، قره قروت، سرشیر، ماست، کره
۱۷۳- میراندا، کوکاکولا، اسپرایت، شیر کاکائو، ایستک، کانادا
۱۷۴- کبک، گنجشک، مرغ دریایی، شاهین، مرغ عشق، قناری، کرکس
۱۷۵- مراکش، مصر، نیجریه، سودان، الجزایر، تونس، کامرون
۱۷۶- نشسته، سحر، کرم، تنگ، کشتی، سم، گل، شکر
۱۷۷- مربا، پنیر، شکر، نیمرو، بربری، چایی
۱۷۸- قاشق، ظرفشویی، چنگال، روغن، کابینت، چاقو
۱۷۹- فشار خون، چربی خون، کبد چرب، افسردگی، اضافه وزن
۱۸۰- شیر دریایی، روباه، خفاش، سمور آبی، کرم خاکی، دلفین
۱۸۱- انگور، توت فرنگی، سیب، لیمو، پرتقال، موز، آناناس
۱۸۲- شرلوک هلمز، جنایت، کارآگاه، ذره بین، پیپ
۱۸۳- شیرجه، شنا، هاکی روی یخ، تکواندو، کشتی آزاد، شمشیر بازی
۱۸۴- تلفن، گفتگو، پیامک، ایمیل، کارت پستال، تلگرام، دود
۱۸۵- آفتابی، بارانی، رگبار، ابری، برفی
۱۸۶- می سی سی پی، نیل، یانگ تسه، تایمز، آمازون، راین، گنگ، سن
۱۸۷- خودکار، مداد، کامپیوتر، ماژیک، پاک کن، لیوان
۱۸۸- منشی، کارمند، رییس، اخراج، مرخصی، وام، استخدام
۱۸۹- پنیر، شکلات، وانیل، تخم مرغ، قهوه، کشمش
۱۹۰- درام، ترسناک، عاشقانه، کمدی، اجتماعی، خانوادگی
۱۹۱- گردو، فندق، بلوط، بادام هندی، تخمه کدو، پسته
۱۹۲- توالت، تره، توت، انگور، کلاه، گوجه، کشتی
۱۹۳- دانه، ریشه، برگ، ساقه، میوه
۱۹۴- باخ، بتهوون، موتسارت، شوپن، چایکوفسکی، شوبرت

(نکته ی بسیار مهم: این بازی از این مرحله به بعد باگ دارد و ۴ حرف از حروف واژه ی “چایکوفسکی” دیده نمی شوند، درنتیجه، یا باید ۴*۳*۲*۱ حالت (یا ۲۴ حالت احتمالی) را امتحان کرد یا به استفاده از کلید “کلمه” و خرج کردن ۶۰ سکه ی تحمیلی از مرحله گذر کرد.قابل توجه طراحان عزیز بازی!)
۱۹۵- زبان خارجی، زیست، شیمی، فیزیک، روان شناسی، حسابان، تربیت بدنی
۱۹۶- ابر نو اختر، ماه، سیاره، منظومه، سیاه چاله، ستاره
۱۹۷- کانگرو، کوالا، سیدنی، قاره، مهاجرت
۱۹۸- هلیم، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، کربن، کروم
۱۹۹- هوا، اکسیژن، روح، اشعه ایکس، اندیشه، مادون قرمز
۲۰۰- بانوی من، روبان قرمز، بیست، مارمولک، قاتل اهلی، مهر مادری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

در ادامه پست جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰۱ – ۳۰۰ و درخواست مکرر شما دوستای عزیز برای جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱ – ۵۰۰  تصمیم گرفتیم این پست رو با شما به اشتراک بذاریم.

پس امروز در مستر گیمرز ، مرجع بازی ها همراه ما باشین تا جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱ – ۵۰۰  رو در اختیارتون بذاریم.

 

جواب همه مراحل آمیرزا رو از اینجا ببینین

برای راحتی کار و آسونتر شدن دسترسی شما به جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱ – ۵۰۰  هر ۲۵مرحله رو از هم جدا کردیم.

جواب سوالات آمیرزا دانلود

۳۰۱- کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند
۳۰۲- سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون
۳۰۳- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف
۳۰۴- دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال
۳۰۵- دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک
۳۰۶- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت
۳۰۷- زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله
۳۰۸- کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان
۳۰۹- گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله
۳۱۰- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار
۳۱۱- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار
۳۱۲- دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱ – ۵۰۰

 

۳۱۳- لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال
۳۱۴- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات
۳۱۵- نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه
۳۱۶- خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی
۳۱۷- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان
۳۱۸- لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل
۳۱۹- کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه
۳۲۰- نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته
۳۲۱- گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه
۳۲۲- ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه
۳۲۳- مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه
۳۲۴- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب
۳۲۵- داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار

۳۲۶- متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام
۳۲۷- گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان
۳۲۸- بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه
۳۲۹- ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال
۳۳۰- میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش
۳۳۱- سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست
۳۳۲- دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو
۳۳۳- ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا
۳۳۴- برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد
۳۳۵- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک
۳۳۶- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری
۳۳۷- خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین
۳۳۸- غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره
۳۳۹- لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی
۳۴۰- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
۳۴۱- دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده
۳۴۲- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه
۳۴۳- طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار
۳۴۴- نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو
۳۴۵- رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین
۳۴۶- زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار
۳۴۷- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده
۳۴۸- گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی
۳۴۹- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر
۳۵۰- زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان

۳۵۱- شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار
۳۵۲- کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکار
۳۵۳- ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمی
۳۵۴- ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل
۳۵۵- کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار
۳۵۶- لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیه
۳۵۷- لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیله
۳۵۸- عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه
۳۵۹- ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماس
۳۶۰- کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیک

۳۶۱- خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه
۳۶۲- قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت
۳۶۳- داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامداد
۳۶۴- قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت
۳۶۵- برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور
۳۶۶- کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیک
۳۶۷- جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت
۳۶۸- رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم
۳۶۹- هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطوره
۳۷۰- شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر
۳۷۱- دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید
۳۷۲- جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر
۳۷۳- کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف
۳۷۴- شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا
۳۷۵- مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار

۳۷۶- زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد
۳۷۷- قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصاد
۳۷۸- بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبار
۳۷۹- دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد
۳۸۰- نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی
۳۸۱- گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ
۳۸۲- سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول
۳۸۳- طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب
۳۸۴- درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید
۳۸۵- موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی
۳۸۶- ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار

۳۸۷- دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش
۳۸۸- بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی
۳۸۹- صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف
۳۹۰- سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسون
۳۹۱- منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامه
۳۹۲- علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله
۳۹۳- پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخند
۳۹۴- کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل
۳۹۵- شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه
۳۹۶- پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ
۳۹۷- ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان
۳۹۸- قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه
۳۹۹- باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان
۴۰۰- قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس

۴۰۱- دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبل
۴۰۲- سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ
۴۰۳- تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیت
۴۰۴- پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ
۴۰۵- هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان
۴۰۶- قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه
۴۰۷- مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر
۴۰۸- فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین
۴۰۹- پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس
۴۱۰- پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
۴۱۱- میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانه
۴۱۲- رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد
۴۱۳- جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسی

 

 

۴۱۴- پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه۴۱۵- دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروش۴۱۶- برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردست۴۱۷- بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمون۴۱۸- پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبه۴۱۹- لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال۴۲۰- دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرمانده۴۲۱- خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه۴۲۲- نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو۴۲۳- گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه۴۲۴- لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن۴۲۵- سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام

۴۲۶- گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکن
۴۲۷- جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره
۴۲۸- چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی
۴۲۹- سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان
۴۳۰- لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار
۴۳۱- گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند
۴۳۲- متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین
۴۳۳- چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین
۴۳۴- گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره
۴۳۵- گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گزنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه

۴۳۶- خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه
۴۳۷- کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار
۴۳۸- تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست
۴۳۹- شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور
۴۴۰- فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور
۴۴۱- چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب
۴۴۲- ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه
۴۴۳- عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی
۴۴۴- گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان
۴۴۵- خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان
۴۴۶- سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان
۴۴۷- خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار
۴۴۸- کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون
۴۴۹- فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه
۴۵۰- داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان

۴۵۱- ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل
۴۵۲- ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت
۴۵۳- بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه
۴۵۴- نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان
۴۵۵- کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی
۴۵۶- خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات
۴۵۷- دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد
۴۵۸- دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده
۴۵۹- تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر
۴۶۰- روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی

 

۴۶۱- نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نماینده

۴۶۲- سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران
۴۶۳- موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه
۴۶۴- بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد
۴۶۵- مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک
۴۶۶- خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی
۴۶۷- عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد
۴۶۸- مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
۴۶۹- گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاه
۴۷۰- زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه
۴۷۱- سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت
۴۷۲- آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه
۴۷۳- برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان
۴۷۴- غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه
۴۷۵- شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری

۴۷۶- عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان
۴۷۷- مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
۴۷۸- سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت
۴۷۹- خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه
۴۸۰- داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر
۴۸۱- دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد
۴۸۲- دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی
۴۸۳- پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد
۴۸۴- سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته
۴۸۵- برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها

 

 

۴۸۶- گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه
۴۸۷- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
۴۸۸- متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند
۴۸۹- چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه
۴۹۰- قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
۴۹۱- پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
۴۹۲- رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان
۴۹۳- پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت
۴۹۴- دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده
۴۹۵- خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده
۴۹۶- صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم
۴۹۷- ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر
۴۹۸- سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست
۴۹۹- کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود
۵۰۰- علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه

 

 

جواب تمامی مراحل بازی آمیرزا را از اینجا ببینید

 

دانلود  بازی آمیرزا

جواب سوالات آمیرزا دانلود

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱ – ۵۰۰

متشکریم که همراه ما در  مطلب جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱ – ۵۰۰  بودید،

خوشحال میشیم نظرخودتون رو راجع به این  جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱ – ۵۰۰  در پایین همین پست برامون ارسال کنید.

 

 

جواب تمام مراحل بازی آمیرزا

 

 

https://ay-company.blogspot.com/2019/11/download-apk-mod-amirza.html
نسخه هک شده . هر سکه ضرب در ۹۹۹۹ محاسبه میشود .

سلام خسته نباشیدببخشیدآقایان اگربازی آمیرزاپشت سرادامه داشته باشدخیلی خوب است ولی رایگان بهتره باتشکر

سلام دوست عزیز خیلی ممنون
جواب تمام مراحل بازی آمیرزا به صورت رایگان در سایت ما هست همیشه هم رایگانه
کافیه ” جواب بازی آمیرزا” رو در سایت ما جست و جو کنین
تشکر از توجهتون

سلام

آمیرزامرحله۳۰۳

در همین مطلب هست مرحله ۳۰۳ دوست خوبم

سلام من در بازی امیرزا دقت میکنم وقت خوبی برایم تعین میکند و من کاملا راصی هستم و به این برنامه پنج ستاره مثبت میدهم

سلام دوست عزیز
خوشحال هستیم که از این بازی لذت میبرین
تشکر از توجه و همراهیتون

سلام من جواب ۵۰۱ به بعد را میخواستم پیدا نکردم

سلام دوست عزیز
کافیه کلمه آمیرزا رو در سایت جست و جو کنید
تشکر از همراهیتون

سلام باخدمت شما شبتان بخیر مرحله ۱۰۵۲ پیدا میکنی برام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت

اگر به دنبال اطلاعاتی با ارزش، کامل و به روز برای بازی ها هستید به بخش گیم اینفو و اگر به دنبال مکان های ارائه دهنده خدمات بازی هستید به بخش گیم هاوس در مستر گیمرز مراجعه کنید.

تجهیزات شبکه / صادرات زعفران / قیمت شیائومی / مدل مو / لپتاپ دل Dell / مشاوره دیجیتال مارکتینگ / پایگاه اطلاع رسانی صنعت / خرید و فروش فیش حج / نمایندگی بوش رکسروت

گروه مستر گیمرز یک رسانه خبری-آموزشی است که در سال ۱۳۹۷ تاسیس شد.

هدف گروه مستر گیمرز بالا بردن سطح آگاهی عموم فارسی زبانان راجع به انواع بازی ها (گیم ها) اعم از بازی های کامپیوتری (ویدئو گیم) ، بازی های موبایلی، بازی های تخته ای، بازی های پرتحرک، بازی های گروهی-خانوادگی، باری های کارتی و بازی های آموزشی، با اتکا به تیمی با انگیزه، خلاق، هدفمند و گیمر می باشد.

جواب بازی آمیرزا را امروز برای شما بازی دوستان آماده کرده ایم ، شما عزیزان میتوانید بازی آمیرزا را از اینجا دانلود و نصب کنید.

بازی حدس کلمات آمیرزا طرفداران بسیاری را برای خود جذب کرده است که در ادامه تمامی مراحل را برای شما عزیزان به همراه جواب قرار خواهیم داد. تا پایان همراه ما باشید.

سگ – سنگ

زن – گز – زنگ

آش – آتش

جواب سوالات آمیرزا دانلود

کاخ – خاک

هوا – آهو

 

بخش پنبه زن خوشنوازاز بازی آمیرزا :

پتو – توپ

ری – شر – ریش – شیر

فک – شک – کش – کف – کفش – کشف

رخ – سر – رس – خر – سرخ – خرس

بد – آب – باد – ادب – ابد

 

بخش نانوا خمیرپز از بازی آمیرزا

دکل – کلید

دیس – سفید

حفظ – حفاظ – حافظ

پری – پیر – پنیر

شنا – اشنا

میل – لیمو

یاس – سایه – سیاه

باز – بازی – زیبا

آدم – دما – دام – مداد

بنا – تاب – نبات

 

بخش نحیف الدوله

رنج – برج – برنج

مشک – شکم – تشک – تمشک

رمز – رزم – مرز – ترمز

ریل – یار – ریال

کلم – ملک – ملکه – کلمه

پاک – پتک – پاکت

هنر * رهن * قرن * نهر * نقره

شال * بال * بلا * بالش

آهک * کوه * کاه * کاوه * کاهو

میخ * خیر * مریخ * خمیر

تاس * مات * ستم * ماست * تماس

توپ * سوپ * پتو * سوت * پوست

جواب سوالات آمیرزا دانلود

آهن * نگاه * گناه * اهنگ

رود * دور * گود * گرد * گور * گردو

اتش * شتر * ترش * رشت * تار * ارتش * تراش

 

بخش قاسمی

سال * سیل * گیلاس

شاه * شنا * شانه * شاهین

وان * نفس * فانوس

زین * بیل * لیز * زنبیل

دست * دشت * تشک * شکست * دستکش

دین * دنیا * امید * دامن * میدان

بام * ماه * بیمه * ماهی * بامیه

بیل * بال * بلا * گلاب * گلابی

سیم * اسم * نسیم * سینما * سیمان

ساز * گاز * ارز * راز * گرز * گراز * زاگرس

سنت * سیب * بیست * تنیس * بستنی

گلو * هلو * لوله * گلوله

ریز * شیر * ریش * شیار * شیراز

کوه * هوش * کشو * شکوه * کاوه * کاهو * هواکش

کلم * میل * سیم * ملک * سیل * کلسیم

بنا * ابان * انبر * انار * باران * انبار

راه * ابر * بره * ابرو * بهار * روباه

کار * تار * ترک * کتان * کنار * کارت * تانک * تانکر

بوس * سکو * اسب * سبک * باک * واکس * کاسب * کابوس

الو * لبو * ویلا * لوبیا

ریل * لیف * تیر * فیل * رتیل * لیتر * فیلتر

آجر * برج * باج * ابرو * جواب * جارو * جوراب

تاس * اسکی * ساکت * تاکسی * اسکیت

تره * هرات * تنها * تهران * ترانه

آخر * خطا * خار * خطر * خاطره

اسب * سیب * آسیا * آسیب * آسیاب

تیز * زیپ * پیاز * پیتزا

شور * خوش * رخش * گور * گوش * خرگوش

وان * آلو * ویلا * وانیل * لیوان

سرب * برس * سبز * ساز * بارز * سراب * سرباز * بازرس

بره * خبر * خزر * خبره * برزخ * خربزه

سکو * سرو * عکس * کور * عروس * عروسک

تیر * تاب * ترب * تبر * ربات * تایر * باتری

کشو * کال * شال * لواش * لواشک

پری * پسر * سپر * پیر * سیر * ساری * اسیر * پاریس

سطل * طلا * سال * سالن * سلطان

بارز * آزار * ابزار * بازار

خیر * آخر * خار * خبر * خیار * خراب * بخار * بخاری

هوش * آشوب * شهاب * باهوش

بدن * بند * نبرد * برده * رنده * نرده * بندر * برنده

خنگ * رنگ * چرخ * چنگ * خرچنگ

آجر * جان * جاری * نجار * ناجی * ارنج * انجیر

نصب * بنا * بانو * صابون

شال * شور * شورا * واشر * لواش * شلوار

هند * دین * دنیا * آینه * دهان * دانه * آینده * ناهید

گرد * کند * رنگ * درک * گردن * کرگدن

سکه * کال * لکه * کلاس * کلاه * هلاک * کاسه * اسکله

بچه * چرب * چتر * تبر * ترب * تره * تربچه

دفن * سند * نفس * داس * فساد * اسفند

شام * شنا * ماش * منشی * ماشین * نمایش

لگن * گلو * لنگ * گاو * الگو * انگل * واگن * النگو

نور * سوت * ترس * تور * ستون * تونس * تنور * سنتور

نمد * چمن * نادم * دامن * چمدان

مال * اسم * سالم * سلام * اسلام * الماس

کود * کشو * کدو * دوش * دود * دودکش

برس * سرب * هراس * سراب * بهار * سهراب

شال * آتش * تشک * کال * کاشت * تلاش * شکلات

مهم * سمج * سهم * جسم * مجسمه

پاک * نیک * پیک * پیکان

کمر * مار * کرم * نرم * نمک * کار * کنار * کمان * رمان * کرمان

تاس * ترس * هراس * راست * هرات * ستاره

تور * اتو * روز * زور * آرزو * تراز * وزارت * ترازو

باک * رکاب * کبیر * کاری * باریک

نور * روان * بانو * ابرو * انبر * نوار * بوران * روبان

نشر * رنج * شرط * جشن * شطرنج

چاه * چاپ * پره * چهار * چاره * پارچ * پارچه

لبو * وام * بام * مبل * بوم * مال * آلبوم

دور * رود * دلار * دارو * داور * اردو * لودر * دلاور

قله * لقب * قلب * قبله * قبیله

کور * سکو * نور * نوک * نوکر * کنسرو

قاب * قلب * لقب * قالب * قلاب * قالی * بقالی

دیو * دیر * داور * یاور * رویا * دریا * دارو * اردو * رادیو * دیوار

کنج * جنگ * جشن * گنج * گنجشک

رنج * جان * نجار * روان * نوار * جارو * جوان * جانور

دکه * درک * شهر * کره * شکر * شهرک * درشکه

گره * رنگ * سنگ * سرنگ * نرگس * سنگر * سرهنگ * گرسنه

سفت * سفر * راست * فرات * فارس * افسر * سفارت

نرم * سند * رسم * مرد * نمد * دسر * درس * سرد * سمندر

باج * زوج * بازو * جواب * جواز * بازجو

ریه * دیه * دیر * دایه * دریا * دهیار * دایره

گرم * مرگ * خرس * سرخ * مگس * رسم * خرمگس

جان * جنس * باج * سنجاب

کوه * کشو * هوش * کفش * کشف * شکوه * شکوفه

ترک * تیر * کتری * کبیر * برکت * تبریک * کبریت

حال * سلاح * ساحل * اسلحه

مزد * دامن * نماز * زمان * نادم * نامزد

زجر * زین * ریز * رنج * زنجیر

درد * خدا * داد * خرد * خرداد * رخداد

مشک * ماش * کرم * شکم * کمر * شام * شکر * شکار * مراکش

صفا * اصل * فال * فصل * فاصله

پیر * پری * زور * پرز * روز * زیپ * وزیر * پرویز * پیروز

لحن * لنز * نوح * وزن * زحل * حلزون

بشر * شتر * شهر * رشت * ترش * رشته * شهرت * شربت * بهشت * برشته

اتو * سوت * تور * سوار * راست * راسو * اورست * روستا

وزن * وام * موز * زانو * زمان * نماز * آزمون

متن * مات * توان * وانت * تومان * مانتو

موش * شهر * مهر * رشوه * شوره * شوهر * مشهور

گاو * گوی * واگن * گونی * یوگا * گونیا

نگاه * بانگ * گناه * آهنگ * انبه * بنگاه

شخم * شاخ * خشم * خام * اخم * موش * خوش * خاموش

درون * روان * نادر * نوار * دوران * اروند

سیل * سیب * لباس * آسیب * سبیل * ابلیس * سیلاب

باد * ادب * ابد * بام * آباد * بادام

رنگ * برگ * انبر * گران * بانگ * نگار * آبرنگ

صوت * وصیت * تصور * صورت * تصویر * صورتی

نرم * مرض * ضامن * رمان * رمضان

مات * ستم * تماس * ماست * مساحت * تمساح

بام * امیر * مربی * مربا * بیمار

موش * نوش * دوش * شنود * دشمن * دمنوش

دین * قند * نقد * دنیا * قنادی

کور * نوک * نوکر * کنار * کارون

گدا * لنگ * لگن * لگد * انگل * گلدان

ترک * ریه * کره * تیره * کتری * تکیه * ترکیه

وزن * زین * تیز * زینت * ونیز * زیتون

مار * مرد * رمان * نادر * نادم * مادر * مدار * دامن * درمان

تتو * تاب * توت * تابوت

رخت * خیر * تایر * خیار * تاخیر * تاریخ

سنگ * گیس * نگین * سنگین

رنج * نان * جان * آرنج * نجار * نارنج

عمو * نوع * مانع * عمان * معنا * معاون

شاخ * آذر * رخش * خراش * آذرخش

بغل * لغت * تیغ * بلیت * غیبت * تبلیغ

تیم * رحم * حرم * حرمت * رحمت * حریم * تحریم

یکتا * کاری * کتری * تایر * کارت * کتیرا * تاریک

سیر * سفر * ساری * سفیر * فارس * افسر * فارسی

رمق * مهر * قبر * قهر * رقم * برق * مقبره

کشو * کور * شکر * روکش * کشور * کوروش

سیم * رسم * مرسی * موسی * سمور * مسیر * موسیر

آوا * آوار * اهورا * آواره

چای * چال * خال * خالی * خیال * یخچال

درس * دیر * دسر * پدر * دیس * سرد * پسر * سپر * پردیس

نجف * نفس * جان * جنس * اسفنج

هود * دهل * هلو * هالو * لوده * آلوده

آتش * گشت * تنگ * نشت * شنا * انگشت

قله * قلم * ماه * مهال * لقمه * قلمه * مقاله * ملاقه

مروت * مترو * تورم * تومور * موتور

مرز * رزم * میز * رمز * امیر * مزار * بخش

نقل * قله * ناله * لانه * نهال * نقاله

رسم * سرما * سوار * راسو * سمور * سماور

قوا * وقت * فوت * افق * تقوا * توقف * توافق

فنر * نفس * سفر * افسر * هراس * رفاه * فارس * سفره * فرانسه

ریه * پاره * آینه * پناه * پینه * پنیر * پیراهن

انار * ایران * ناهار * رایانه * یارانه

گود * سود * سنگ * دفن * سوگند * گوسفند

چین * چای * چادر * چنار * دریا * نادر * دنیا * دینار * دارچین

باک * نیک * کتاب * تانک * کتان * تنبک * بانک * بیات * نبات * کابینت

گنج * دنج * هند * جنگ * گنجه * نهنگ * گنده * جنگنده

نوش * نوه * موش * میوه * منشی * میهن * شیوه * شومینه

نوک * نیک * نمک * کمان * کمین * کامیون

قاب * قسم * ساق * ماسه * سهام * ساقه * سماق * مسابقه

مهر * اخم * خام * پاره * خرما * خمره * خامه * خمپاره

جان * نجف * نان * اسفنج * فنجان * فسنجان

کمد * نمک * کند * دکان * کمان * نادم * دامن * نمکدان

سوت * تورم * رستم * سرمه * سوره * مترو * همسر * سمور * تسمه * سورتمه

حنا * صبح * نصب * حبه * صحنه * انبه * صاحب * صبحانه

لیز * لبو * ویلا * زیبا * بازو * ویزا * لوزی * زالو * بازی * زابل * لوبیا * زولبیا

کاج * ساق * کنج * ساکن * جناق * سنجاق * سنجاقک

ساز * متن * مات * نماز * ماست * زمان * تماس * زمستان

تانک * کارت * کتان * تانکر * کنترل * کلانتر

توان * نوبت * وانت * نبات * بانو * آبان * توانا * اتوبان

پلک * پاک * پیک * پلاک * پلکان * پیکان * پلیکان

مبل * لبو * ویلا * بومی * لیمو * مایل * لوبیا * آلبوم * موبایل

سلام * سالم * سالن * نسیم * سینما * سیمان * سلمانی * سلیمان

جوش * جشن * دوش * شاد * دانش * جواد * جوان * جادو * وجدان * دانشجو

بوق * قول * قوا * قاب * قلب * لقب * قالب * قلاب * بالا * باقلوا

شمع * دعا * معنا * معاد * عمان * دانش * مانع * دشمن * معدن * دشنام * شمعدان

روز * زور * فوری * زیره * وزیر * روزه * فیروزه

چرم * چمن * چنار * مزار * ارزن * نماز * زمان * چمنزار

پدر * پند * نوه * درون * نرده * پوند * دوره * پودر * روده * رنده * پونه * پرده * وردنه * پرنده * پرونده

خام * ملخ * خال * اخم * مورخ * خرما * خاور * خرمالو

ریگ * دیگ * گرد * دبی * برگ * گدا * دبیر * گاری * دریا * گرداب * بیدار * بادگیر

زین * زیره * نسیه * نیزه * سینه * سرنیزه

رخش * دوش * دیو * خیر * خوش * خرد * رشید * شوخی * خرید * درویش * خورشید

کیش * شیب * کینه * شنبه * بشکه * بیشه * شبکه * یکشنبه

دست * سبد * بند * داس * بدن * تند * نبات * دبستان

لگن * لنگ * گاو * گلو * الگو * انگل * واگن * النگو * آنگولا

فوت * فال * فلوت * بافت * تاول * تابلو * فوتبال

چاه * نمک * چمن * مکه * نامه * چانه * چکمه * کمانچه

سوت * راسو * راست * سوار * استوا * اوستا * روستا * استوار

دشت * آتش * شته * تباه * شاهد * تابه * دهات * بهشت * شتاب * شهادت * بهداشت

گام * برگ * مرگ * گرم * بهار * گربه * گرما * مربا * بهرام * گرمابه

چکش * چای * کیش * کاچی * شاکی * شیار * شکار * شریک * کاشی * شکارچی

رمق * رقم * قرن * نقره * قرآن * نامه * قمار * مناره * منقار * قهرمان

ترد * ریل * ملت * تیم * دلیر * ملیت * مدیر * دیلم * رتیل * لیتر * تردمیل

جگر * گود * گاو * گدا * گرد * جادو * جارو * جواد * گردو * جادوگر

سفر * سود * دیس * سفیر * ردیف * فوری * سفید * سرود * یوسف * فرود * فردوسی

پیک * پلک * کلم * ملک * پلاک * کامل * کلام * لامپ * پیام * المپیک

نخل * خال * گناه * لانه * نگاه * آهنگ * خاله * انگل * نهال * خانه * گلخانه

چاپ * تپه * چاه * تنها * پناه * چانه * تپانچه

شهر * شوهر * ریشه * شیره * شوره * رشوه * شرور * شهریور

تیم * سطل * ملت * ملیت * لیست * طلسم * تسلیم * مستطیل

فنر * دیو * دفن * فوری * درون * فرود * نیرو * فرنی * ردیف * نوید * فردین * فریدون

ریگ * ریل * ریال * نگار * گاری * لنگر * گران * گلنار * گالری * گیلان * نارگیل

میز * زین * مسیر * مرسی * نسیم * زمین * سرزمین

غار * باغ * غرب * مرغ * غایب * غریب * غبار * مربی * امیر * مربا * بیمار * مرغابی

نگاه * گناه * بانگ * آهنگ * نهنگ * انبه * بنگاه * نگهبان

پتک * پلک * شال * تشک * پلاک * کاشت * تلاش * پاکت * شکلات * لاکپشت

هلو * دهل * هدف * فال * هالو * لوده * فولاد * آلوده * فالوده

نوید * دانه * دهان * دایه * دنیا * دیوان * آینده * ناهید * ادویه * دیوانه

میز * زین * یزد * مزد * امید * ایزد * زیاد * نیاز * زمین * یزدان * میدان * نامزدی

قیف * قیر * فرق * فقر * افق * فراق * فقیر * رفیق * آفریقا

شتر * رشت * نشت * گشت * تنگ * ترش * تراش * ناشر * ارتش * نگار * گران * انگشت * شناگر * انگشتر

نوش * بانو * انبه * شانه * آشوب * شنبه * شهاب * باهوش * نوشابه

پلو * پول * لپه * پله * هلو * لانه * نهال * پونه * پناه * هالو * پهلو * پهلوان

خیر * آوار * خاور * یاور * خیار * رویا * خاویار

برگ * گاز * ریگ * گرز * زیبا * گاری * بازی * بارز * بزرگ * گراز * بازیگر

گوش * کور * شورا * روکش * شکار * کشور * گوارش * کاوشگر

رنج * ناجی * آرنج * جاری * نجار * جنین * انجیر * نارنج * نارنجی

داس * دنج * جسم * جسد * سمج * جام * سجاد * جامد * سنجد * مسجد * دماسنج

اسیر * نسیم * مرسی * امیر * سرما * ساری * مسیر * سینما * سیمان * ریسمان * سمینار

گدا * گاز * زاهد * آگاه * آزاد * گدازه * آزاده * زادگاه

سوت * سکو * کوک * کتک * واکس * ساکت * سکوت * کاسکت * کاکتوس

پلو * چال * پوچ * پول * سوپ * چاپ * لوس * سوال * چپاول * چالوس * چاپلوس

زین * گاز * زنگ * نیاز * آگهی * گیاه * گزنه * نیزه * یگانه * گزینه * انگیزه

انار * آبان * انبر * انبار * نایاب * باران * ایران * انباری * بارانی

قاب * بالا * قالی * قالب * قلاب * قلابی * بقالی * باقالی

کره * تکه * کارت * هرات * ترکه * اراک * کاراته

رخش * شاخ * رخت * خشت * آخرت * تراش * ارتش * خراش * پرخاش * خارپشت

کور * کولر * شکار * روکش * شورا * کشور * لواش * شلوار * لواشک * شلوارک

دانا * دانه * زنده * آزاد * زاهد(زاده) * دهان * آزاده * زاهدان * اندازه

باج * قاب * جناب * جناق * آبان * اجاق * نقاب * باجناق

پرز * زیپ * روز * پیش * زور * ورزش * پوزش * وزیر * پیروز * شیپور * پرویز * زیرپوش

گیس * گاری * ساری * اسیر * سیاه * سایه * گریه * گیره * گیاه * سیگار * سیاره * سیاهرگ

کاخ * کدو * کود * خدا * خاک * دکور * کارد * خاور * کادو * اردک * خوراک * خودکار

گوش * گشت * گاو * آشوب * شتاب * گوشت * آبگوشت

بند * دبی * بدن * نوید * نیرو * درون * بندر * دبیر * نبرد * بیرون * دوربین

سنگ * گسل * گیس * سالن * انگل * سنگال * گیلاس * گیلان * انگلیس

فنر * فیل * لیف * ریل * نیرو * فرنی * فوری * نیلوفر

وزن * گلو * لنز * زنگ * گوزن * گونه * لوزه * وزنه * گزنه * زنگوله

بشر * امشب * مربا * امیر * مربی * شیار * مباشر * بیمار * ابریشم

لکه * سکه * کاسه * کلاس * کلاه * هلاک * ساکن * سالن * نهال * لانه * اسکله * کهنسال

سوت * نشت * ستون * تونس * نشست * روشن * تنور * سنتور * سرنوشت

بچه * چاه * چرب * آچار * چهار * بهار * ارابه * چابهار

رخت * خرس * سرخ * سخت * ساخت * سرخک * کارت * ساکت * خاکستر

گود * گلو * لگد * بدن * بند * گنبد * بلند * بلندگو * گلوبند

کره * ترکه * برکه * بهتر * تابه * برکت * رکاب * کتاب * رتبه * ربات * کهربا * هکتار * تبهکار

باک * سبک * کابل * کالا * لباس * کاسب * کلاس * کالباس

تابه * بیمه * تباه * بیات * ماهی * اهمیت * بامیه * مهتاب * مهتابی

دوش * شهر * شوهر * دوره * رنده * نرده * شوره * رشوه * دشنه * روشن * روده * شهروند

پلو * پدر * پول * لودر * دلار * رودل * پودر * پدال * پادو * پارو * دلاور * پولدار

کرج * رنج * کنج * کاج * نجار * آرنج * نارنج * نارنجک

موش * گام * گوی * گوش * گاو * گویش * گوشی * میگو * گاومیش

زود * زوج * دوز * آزاد * جواد * جادو * جواز * آواز * ازدواج

انار * آرام * نامه * نمره * آرمان * اهرام * مناره * ناهار * راهنما

مزه * بزم * زهرا * هزار * مزار * بارز * بهار * بهرام * مبارز * مبارزه

ساس * راسو * سوار * سمور * سمسار * سماور * سوسمار

شرف * فرش * فنر * سنگ * نفس * سنگر * فشنگ * نرگس * سرنگ * سنگفرش

قاب * قتل * بالا * قلاب * قالب * اتاق * تقلب * قاتل * تالاب * باتلاق

کبد * باک * کود * دکور * کارد * ابرو * باکو * کوبا * رکاب * اردک * بودا * کادو * کبود * دارکوب

قطب * قاب * منطق * نقاب * طناب * باطن * قطبنما

گود * گوی * دیگ * گیوه * نوید * گونه * گونی * گوینده

مهم * حکم * مکه * محکم * حاکم * حمام * محاکمه

قلم * قله * قاب * مبل * قلمه * ابله * قالب * قلاب * لقمه * قبله * ملاقه * مقاله * قابلمه * مقابله

برکت * رکاب * کتاب * کبیر * ربات * کتری * بیات * باتری * تاریک * باریک * کبریت * تبریک * کتیرا * باکتری

ماهی * بیوه * بومی * بیمه * میوه * بامیه * آبمیوه

موش * شوره * شورا * رشوه * ماشه * شوهر * شماره * مشهور * هاشور * هموار * مشاوره

تند * داس * دست * سند * دانا * استان * استاد * داستان

لیف * لطف * نفس * فیل * طفل * سطل * فسیل * لطیف * فلسطین

اسکی * لیست * کاست * کلاس * ساکت * اسکلت * کلیسا * اسکیت * تاکسی * لاستیک

ریگ * جگر * گیج * گره * گیس * گریه * جیره * گیره * سرگیجه

زیپ * پیچ * چاه * هیچ * چاپ * چای * پیاز * پیازچه

توپ * پول * پلو * پتو * پلک * سوپ * پوک * پتک * لوس * توکل * پوست * سکوت * کپسول * تلسکوپ

سفر * تماس * ماست * فارس * رستم * افسر * سفارت * مسافر * مسافت * اتمسفر * مسافرت

موسی * مسکو * سویا * ماسک * اسکی * واکس * مساوی * مسواک * اسکیمو

زود * یزد * دوز * دوش * شیوه * شهید * دوشیزه

کرم * کمد * نمک * کند * کبد * کمر * مرکب * مدرک * منبر * کربن * بندر * نبرد * کمربند

سنگ * سنگر * سرنگ * نگار * سوار * واگن * راسو * گران * نرگس * انگور * گارسون

رفع * عفت * فرات * عارف * تعارف * ارتفاع * اعتراف

دانه * نهاد * دهان * بنده * انبه * ابله * بلند * هلند * هندل * لانه * نهال * هندبال

دبی * کمد * کیش * شیب * مشک * شکم * میبد * مشکی * بیدمشک

فرش * پیش * شرف * ترشی * تفرش * شریف * پشتی * تشریف * پیشرفت

زاغ * غزل * باغ * غاز * بغل * زابل * ابله * بالغ * غزال * زغال * زباله * بزغاله

کتان * ساکت * ساکن * تانک * استان * استکان

گسل * لوس * گلو * سوال * سوله * الگو * ساوه * گوساله

جیب * جوی * باج * برج * جاری * رویا * یاور * جواب * جارو * جوراب * جویبار

دست * دیس * ترد * ساری * دارت * درست * اسید * اسیر * تدریس * دستیار

دبی * هادی * دبیر * برده * باده * دایه * بدهی * دایره * ردیاب * بیدار * بهداری

لوح * شاخ * خال * خوش * حال * حلوا * لواش * خوشحال

رکاب * مکتب * ربات * تمبر * برکت * کتاب * مرکب * مبارک * مرکبات

نهاد * شیاد * دشنه * ناشی * هادی * دایه * شاهد * دانه * دانش * دهان * شهید * شانه * آینده * شاهین * ناهید * اندیشه

خوک * کویر * یاور * رویا * خاور * خیار * خوراک * خوراکی

بوس * ستون * نوبت * تونس * بانو * توان * نبات * وانت * ستوان * بوستان

لیز * جیب * زین * لنج * لنز * لجن * نجیب * زنبیل * زنجبیل

کفن * نفس * فکس * سکه * ساکن * کاسه * کافه * نسکافه

نشت * شته * نشات * نشست * شانه * تشنه * تنها * شانس * نشاسته

گنج * گیج * جنگ * گنجه * نگین * جنین * نهنگ * گنجینه

ملک * مهم * کلم * لکه * ملکه * مکمل * کلاه * کلمه * هلاک * کامل * کلام * مکالمه

مرسی * سیاه * سایه * ماهی * سهام * اسیر * همسر * ماسه * مسیر * سرما * سیاره * سرمایه

نقل * آبان * بالا * نقال * قالب * بالن * نقاب * قلاب * انقلاب

داد * درد * مدار * مادر * آرام * مداد * امداد * درآمد * داماد * مرداد * مدارا * دامدار

متن * توان * وانت * تامین * تومان * امنیت * مانتو * ویتنام

گرگ * گنگ * نگار * گران * واگن * گرگان * انگور * گروگان

بچه * چاه * تکه * چکه * تباه * چابک * کتاب * تابه * کتابچه

ملت * دست * تماس * سالم * ملات * املت * مدال * ماست * سلام * سلامت * دستمال

میز * شیار * مزار * بخش * شیراز * آمرزش * رزمایش

سرب * برس * سبد * دارت * ربات * درست * سراب * بستر * سرداب * دربست * داربست

دوز * زرد * زود * لرز * روز * زور * درز * رودل * لودر * زالو * دلار * آرزو * دراز * دلاور * زردالو

ملک * مبل * کلم * کامل * کلام * کابل * کمیاب * کلمبیا

برگ * بدل * گدا * لگد * گرد * دلار * دلبر * گلاب * گرداب * بالگرد

کفر * کیف * فکر * کتف * کافی * کافر * کتری * کتیرا * تاریک * ترافیک

فنر * یاور * فرنی * رویا * نیرو * فوری * ویران * روانی * فناوری

خیر * خبر * نرخ * چرب * چین * چرخ * چربی * خبرچین

غار * باغ * غرب * غروب * غبار * ابرو * غوره * روباه * آبغوره

لوس * سیلو * سویا * ویلا * سلام * موسی * سوال * سالم * لیمو * مساوی * سومالی

کلک * سکه * لکه * کاسه * کلاه * کلاس * هلاک * کلاهک * اسکله * کالسکه

دکه * تشک * شته * دشت * شاهد * دهات * کاشت * شهادت * آتشکده

عمه * ماهی * مایع * میهن * نامه * عمان * مانع * معنا * معاینه

طبل * رطب * طلا * طلب * باطل * رکاب * کابل * رباط * کربلا * طلبکار

نوک * تانک * تنبک * باکو * کوبا * بانو * بانک * نبات * کتان * کتاب * تنباکو

رویا * نیرو * یاور * مانور * روانی * نیمرو * ویران * رومانی * مریوان * ورامین

زشت * تشک * ارتش * شکار * کاشت * تراز * تراش * تشکر * ترکش * زرشک * شرکت * شراکت * کشتزار

سفر * رفاه * افسر * ساده * سرفه * فاسد * فارس * سفره * افسرده

گوی * یزد * گود * دیگ * گلو * دوز * زود * لگد * لیز * زگیل * دیزل * لوزی * زیلو * گلدوزی

پسر * سپر * کیش * پیک * سیرک * پرسش * پیکر * ریسک * شریک * کرسی * شکسپیر

زین * میز * نیاز * زیان * زمین * ایمان * میزان * زایمان

شاخ * رخش * خیر * شیخ * آریا * خراش * شیار * خیار * آرایش * خشایار

کرج * جوک * کاج * جوش * شورا * جارو * روکش * شکار * کشور * جوشکار

ریگ * مگس * گیس * گرم * مرگ * مرسی * مسیر * گریم * گرمسیر * سرگرمی

ریل * بدل * دبی * بیل * ریال * یلدا * دلار * دلیر * دبیر * دلبر * دلربا * بیدار * اردبیل

کره * کبد * دکه * باده * رکاب * برکه * برده * کهربا * کباده * بدهکار

لاشه * ویلا * شیوه * لواش * هیولا * الویه * شوالیه

لال * هلال * لیلا * لاله * گیاه * گلایه * گلایل * گالیله

عمه * طعم * عمل * طمع * طلا * علم * طالع * طعام * طعمه * عالم * مطالعه

ملت * تماس * ملات * املت * ماست * سلامت * الماس * اسلام * التماس

کرم * کمر * مسیر * کرسی * مرسی * سرما * ماسک * ساری * اسکی * سیرک * ریسک * اسیر * کریم * کمیسر * اکسیر * سرامیک

خرج * سرخ * خرس * خروس * رسوخ * خسرو * جوهر * جوخه * سوره * خروج * سرجوخه

قوا * وقت * موم * قوم * موقت * قامت * ماتم * تمام * مقام * مقوا * تقوا * ماموت * مقاوم * مقاومت

داد * آباد * مداد * امداد * داماد * بادام * بامداد

قتل * تلخ * خلق * خال * خالی * تخیل * قاتل * خالق * قالی * خیال * خلاق * لیاقت * خلاقیت

برس * سکو * بوس * سبک * سرب * بوکس * بورس * رسوب * سرکوب * بوکسور

کفر * کیف * فکر * ریگ * گاری * کافر * کافی * کفگیر * گرافیک

جرم * جام * تاج * هجرت * هرات * تاجر * جامه * مهارت * تهاجم * ترجمه * مهاجر * مهاجرت

رحم * حنا * حرم * محرم * مرام * حرام * حمام * مراحم * رحمان * نامحرم

هوس * طوس * سطر * راسو * طاهر * سوار * سوره * ساطور * اسطوره

شاخ * خشک * شیخ * خیر * کیش * شیار * شاکی * کاشی * خیار * شریک * شکار * خاکشیر

دزد * دید * یزد * داد * دبی * ایدز * بازی * زیاد * ایزد * زیبا * بازدید

جرم * جسم * سمج * جام * تاج * جرات * تجسم * رستم * سرما * تاجر * مستاجر

کتف * فاش * کاش * شفا * کفش * کشف * افشا * کاشف * کاشت * کفاش * شکاف * اکتشاف

شعر * عرش * شروع * شعار * آوار * شاعر * شعور * اعشار * عاشورا

مادر * دوام * اردن * مدار * درمان * دوران * مانور * اروند * نمودار

زرد * درز * زهرا * ارشد * زاهد * دراز * شاهد * هزار * ارزش * شهرزاد

قصد * صدا * دقت * اتاق * تقاص * صادق * صداقت * اقتصاد

بشر * خبر * شاخ * بخش * خشک * خشاب * خراب * بخار * رکاب * خشکبار

دشت * دارت * تراش * ارشد * ربات * ارتش * شتاب * شربت * شبدر * رشادت * برداشت * ارتشبد

نفس * منفی * نسیم * موسی * سمنو * مونس * سیفون * سمفونی

گود * دیگ * گوی * پند * پوند * گونی * نوید * پیوند * دوپینگ

سبک * لوس * سکو * بوس * سوال * واکس * کلاس * کوبا * باکو * بوکس * لباس * کاسب * کابل * کابوس * باسکول

طبل * طلب * طلا * طول * بودا * باطل * طالب * بلوط * داوطلب

درد * دید * داد * مداد * مرید * مدار * مادر * مدیر * امید * مرداد * دیدار * مادرید

موسی * سمنو * سویا * مونس * نسیم * سیمان * سینما * ناموس * سونامی

ریشه * شیره * رشوه * شیوه * شیار * شوهر * شوره * هاشور * هوشیار

دوش * رشید * شیاد * ارشد * درویش * دشوار * دیوار * رادیو * داریوش

بانو * نیرو * انبر * ویران * روبان * بینوا * بیرون * روانی * بوران * بریان * بورانی

صفر * صفا * صاف * صنف * فنر * نصف * صراف * انار * اصراف * انصاف * انصراف

سند * سود * دیس * سویا * نوید * اسید * سواد * دیوان * ادیسون

منبر * انبه * مربا * انبر * بهمن * مهربان * برنامه

علم * عهد * عمل * عمه * دلمه * عالم * عادل * معاد * معده * معدل * ماده * مدال * معادله

پند * وزن * خون * دوزخ * نخود * پونز * پوند * پوزخند

کلم * کرم * کمر * ملک * اراک * رمال * آرام * کامل * کلام * کالا * کارامل

شته * هشت * تباه * شهاب * شتاب * بهشت * اشتها * شباهت * اشتباه

پکن * نگار * گران * پیکر * گاری * پارک * پنیر * پیکان * پارکینگ

ساز * وزن * سبز * بازو * زانو * سوزن * زبان * بانو * سوزنبان

قصه * قوچ * قصد * نقد * قند * نوچه * صدقه * صندوق * صندوقچه

باج * جام * دنج * دانا * آباد * آبان * جامد * اندام * بادام * انجماد * بادمجان

قوس * ساق * قوی * آسیا * ساقی * آسان * سویا * ناقوس * ایوان * اقیانوس

دکل * کبد * کند * کود * کدو * تند * بدل * نوبت * بلند * کندو * تنبک * تنبل * تولد * تونل * دولت * کدوتنبل

سند * دیس * سود * چین * چای * سواد * سویا * دیوان * سودان * ساندویچ

تند * امید * یتیم * تمدن * دایی * امنیت * میدان * دینامیت

پلو * لنز * زیپ * گلو * گوی * زین * پول * زنگ * لیز * پونز * پلنگ * زیلو * گونی * لوزی * گوزن * یوزپلنگ

هرات * آنتن * تنها * تهران * نسترن * ترانه * رسانه * ستاره * هنرستان

قبر * غار * غرق * ورق * بوق * باغ * غرب * برق * غوره * غبار * غروب * روباه * قورباغه

مرگ * گام * گره * گرم * گیاه * گریه * گرما * گیره * گاری * ماهی * گمراه * ماهیگیر

فنچ * روح * حفر * وحی * حرف * چین * حروف * حوری * حریف * فرنی * حروفچین

پتو * سخت * سوپ * توپ * ساخت * سوخت * پاسخ * پوست * سخاوت * استوا * اوستا * اختاپوس

پیک * پیکر * شاکی * کاشی * شریک * شاپرک * پیرایش * پیراشکی

میهن * میوه * هموار * مانور * روانی * ویران * هامون * نیمرو * همایون * رومانی * اهریمن * مریوان * ورامین * موریانه

رضا * فضا * فرود * فردا * اردن * دوران * اروند * فوران * فضانورد

جیب * باج * سیب * آجیل * بالا * بسیج * آسیا * آسیب * لباس * سبیل * ابلیس * سیلاب * آسیاب * جالباسی

پشه * پینه * پنیر * شیره * ریشه * شهره * شهریه * نشریه * هنرپیشه

دشت * سفر * سود * فوت * دوش * شرف * فرش * درست * درفش * درشت * دوست * فروش * سرود * دفتر * دستور * دستفروش

برس * سرب * نبرد * بندر * سراب * انبر * ربات * نبات * بستر * دربست * سرداب * داربست * دبستان * انبردست

بوق * مبل * قوم * نقل * قلم * قول * قبول * منقل * قلمو * بوقلمون

پشه * جهش * پنج * جشن * شنبه * پنجه * پنبه * جنبش * پنجشنبه

لال * بالا * لیلا * بلال * ویلا * لوبیا * آلبالو * والیبال

دانه * نمره * نرده * فردا * نهاد * رفاه * ماده * رنده * دهان * فرمان * مناره * فرهاد * درمان * فرمانده

خون * نرخ * زهرا * زانو * وزنه * هزار * آرزو * خانه * خاور * خزان * راهزن * خزانه * خواهر * روزنه * زورخانه

نوک * کند * تانک * دکان * کتان * کندو * کادو * کودتا * تکواندو

گرز * گاز * برگ * برگه * هزار * بارز * زهرا * هرگز * گربه * بزرگ * گراز * رهبر * رگبار * بزرگراه

لگد * شنل * گردن * ناشر * دانش * انگل * شلنگ * لنگر * دلار * گلدان * شاگرد * شناگر * شالگردن

سخت * خدا * اخم * خام * ختم * ساخت * خدمت * خادم * استاد * استخدام

گام * نمک * مرکب * منبر * رکاب * بانگ * بانک * کربن * گمرک * گرما * مبارک * کرمان * گرمکن * آبگرمکن

جهش * رنج * جوش * جشن * شوهر * جوهر * نجار * شانه * جوان * جارو * جهان * هاشور * جانور * جوانه * شناور * جواهر * جشنواره

چای * دبیر * آچار * چربی * چادر * آبادی * بیدار * ایراد * ابدارچی

سکه * هوس * کوه * سکوت * کاوه * ساوه * واکس * کاسه * کاهو * سکته * کوسه * واکسن * سوهان * کوهان * کوتاه * ستوان * کوهستان

لیز * ریل * لرز * ریال * ارزش * آزار * لیزر * لرزش * شیراز * شالیزار

گرد * درد * درنگ * گنبد * نبرد * گردن * بندر * دربند * گردنبند

متن * یتیم * امنیت * تومان * مانتو * ویتنام * ویتامین

چین * بدل * دلیر * دبیر * چرند * چربی * بلند * دلبر * بلدرچین

گوش * گروه * گوهر * گوشه * شوهر * هاشور * گوارش * شاهرگ * گوشواره

گرز * گیس * زین * سنگ * زرنگ * نرگس * نیزه * گرنه * سنگر * سرنگ * هرگز * زیره * سینه * گریه * گیره * نسیه * گزینه * گرسنه * سرهنگ * سرنیزه * سنگریزه

خون * تپه * تنها * پونه * پناه * خانه * پخته * خاتون * توپخانه

کمد * دکان * دانا * انار * آرام * مدرک * اراک * اندام * ناکام * درمان * کرمان * کارمند * دانمارک * کماندار

تست * توت * سرور * ترور * روسری * توریست * تروریست

شیب * روشن * بانو * آشوب * ناشی * بینوا * آویشن * بیرون * بریان * بوران * روانی * ویران * روبان * شناور * بورانی * نیشابور

فوت * کوه * کتف * فکر * کفر * کوره * کافه * رفاه * تفکر * کافر * کاوه * کاهو * کوفته * کافور * تکاور * کفتار * فواره * هکتار * کوتاه * فاکتور

چوب * چلو * کچل * کوچ * کباب * بابل * کوبا * چابک * بلوچ * کابل * چلوکباب

ساوه * آسان * تنها * توانا * سوهان * تاوان * ستوان * استوا * استان * اوستا * استوانه

عید * نعش * دعا * شمع * معاد * منشی * عمان * مانع * شیاد * دشمن * دانش * معدن * معنا * ماشین * میدان * دشنام * نمایش * شمعدانی

گاز * گام * مزه * گزنه * گمان * همزن * زرنگ * مزار * نمره * هرگز * گراز * مناره * راهزن * گمراه * هرمزگان

خون * ساز * سخن * سوزن * ساخت * خزان * زانو * سوخت * سخاوت * خاتون * ستوان * خوزستان

سیب * شیب * نشت * ناشی * شانس * آسیب * بیات * تنیس * بیست * نبات * نشست * شتاب * ستایش * بستنی * شبستان

خنگ * نرخ * خبر * بانگ * خراب * بخار * ابرنگ * رگبار * خبرنگار

کریم * کمین * نوکر * کویر * مانور * نیمرو * کارون * کامرون * رومانی * کامیون

فاش * گوش * شرف * فرش * شفا * شوهر * گوشه * گوهر * فروش * فشار * گروه * فواره * شاهرگ * هاشور * گوارش * فروشگاه

داد * آسان * دانا * استان * استاد * داستان * دادستان

ملت * مبل * ویلا * ملیت * بومی * تاول * املت * بیات * لیمو * بلیت * لوبیا * آلبوم * ولایت * تابلو * موبایل * اتومبیل

ختم * پشم * میخ * دشت * مشت * شیخ * پخش * خشت * خشم * شخم * خدمت * پشتی * پیشخدمت

بچه * چاه * چهار * چاره * آزار * بارز * آچار * ارابه * ابزار * بازار * چابهار * بازارچه

نفس * سفر * رنج * نجف * نجار * افسر * آرنج * فارس * نارنج * فنجان * اسفنج * فسنجان * رفسنجان

کیش * شاکی * وزیر * ارزش * روکش * زیرک * کویر * زرشک * ورزش * کشور * ویزا * آرزو * شریک * کاشی * شیراز * کشاورز * کشاورزی

خبر * رخت * اخم * خام * بخت * باخت * بخار * اخرت * ربات * خرما * خراب * تمبر * مرتب * اخبار * مخابرات

دکه * کره * کوه * کوره * ورود * کندو * دوره * نوکر * دکور * روده * نرده * رنده * وردنه * کوهنورد

دوش * هدف * شوفر * دشنه * فروش * روشن * درفش * شهروند * فروشنده

تهی * نفت * هتل * تله * نفرت * تلفن * لیتر * رتیل * تیله * فرنی * تیره * هیتلر * فیلتر

روشن * ناشی * رویش * شناور * نیایش * شیرین * آویشن * شنوایی * ویرایش * شیروانی * روشنایی

نهاد * امید * ماده * دایه * دهان * مهدی * دانه * میهن * آدینه * همدان * ناهید * آینده * مدینه * نماینده

سرور * رانت * تنور * ترور * ستوان * اورست * روستا * سنتور * توران * سروان * رستوران

موز * مزه * وزنه * نمره * مزار * همزن * ارزن * موزه * آرزو * مناره * آزمون * ماهور * راهزن * هامون * روزنه * مانور * هموار * روزنامه

بدل * دلار * دلبر * دایی * دبیر * یلدا * دلیر * لیبی * ردیاب * اربیل * بیدار * دلربا * اردبیل * بیلیارد

مشک * کمد * مزد * پشم * شکم * آشپز * پزشک * پشمک * پماد * آدمکش * دامپزشک

خوب * خوک * کابل * خالی * خواب * باکو * الکی * کوبا * وکیل * خیال * کیلو * لوبیا * خالکوبی

عدس * داد * دعا * ساعد * ساعت * عادت * تعداد * سعادت * استاد * استعداد

مکه * کره * کاهن * اراک * آرام * آرمان * همکار * انکار * اکران * ناهار * مناره * ناکام * راهنما * کارنامه

گدا * گود * آوار * گوهر * اهدا * گردو * گروه * اگاه * اهورا * اداره * گوارا * آواره * درگاه * اراده * اردوگاه

زین * نیزه * ارزن * آزار * زیان * نیاز * زیره * ارزان * نیزار * ایران * یارانه * رایانه * رازیانه

سبک * سیب * بوس * سکوت * کویت * بیست * بوکس * بوتیک * بیسکویت

آذر * گام * ذره * ذهن * نذر * گمان * مناره * گمراه * گذرنامه

برق * سرب * برس * ساق * قرن * قبر * قرآن * ربات * سارق * نقاب * سبقت * بستر * نبات * قبرس * قنات * سراب * سرقت * قربان * رقابت * قبرستان

غنا * متن * ملت * لغت * غلام * املت * نهال * غلات * تنها * نغمه * لانه * ناله * لغتنامه

شهید * ارشد * شاهد * شیاد * ریشه * دایه * رشید * شیره * دایره * هشدار * شراره * شهردار * شهریار * شهرداری

عرب * بستر * عباس * ربات * ساعت * سراب * سرعت * عابر * عبرت * عربستان

مهم * حرم * رحم * حرام * حمام * مرام * مرهم * محرم * رحمان * مراحم * مهمان * نامحرم * محرمانه

سحر * تست * ساحر * سارا * راحت * حسرت * اسارت * حراست * استتار * استراحت

خشن * خام * خشم * شاخ * شخم * بخش * خانه * انبه * ماشه * خشاب * شانه * شهاب * شبنم * خانم * بهمن * خامه * نخبه * شاخه * شنبه * بخشنامه

داد * گدا * درد * مداد * آرام * داماد * مرداد * امداد * دامدار * امدادگر

دنج * جرم * جام * رنج * جارو * نجار * مجرد * جامد * جادو * جواد * نجوم * جوان * جانور * وجدان * درمان * مرجان * نمودار * جوانمرد

دیس * یزد * سیب * سبز * زین * ساز * سبد * آسیب * نیاز * ایدز * ایزد * زیاد * زیان * بازی * زبان * زیبا * سبزی * بنیاد * بدنسازی

پشه * پند * شانه * پینه * شیاد * شهید * پایه * دشنه * پناه * دانش * شاهد * پاشنه * آینده * آدینه * پیاده * شاهین * اندیشه * پیشنهاد

سکه * شته * کره * تشک * ترکه * شکوه * روکش * کشور * تشکر * کوسه * شهوت * کشته * ترکش * سکوت * سوره * شهرت * سرکه * توشه * رشته * سکته * شرکت * کوره * شهرک * شکست * ورشکسته

برگه * بانگ * آگاه * گربه * انبه * آبان * باران * انبار * ارابه * گرانبها

گوی * گوهر * گونه * گروه * گیوه * گیاه * اگهی * گیره * گریه * واگن * گونی * یوگا * گواهی * انگور * گونیا * نیروگاه

لنج * جهل * جانی * جهان * اجیل * ناجی * جاهل * انجیل * هیجان * لاهیجان

متن * مترو * تورم * مروت * تمرد * تمدن * ثروت * تنور * تندرو * ثروتمند

چرم * چاه * بچه * چوب * چهار * چاره * روباه * بهرام * مورچه * ماهور * مارچوبه

قهر * قیر * قطر * نطق * قرن * نقطه * نقره * قطره * قرنیه * قرینه * قرنطینه

پلک * پتک * پیست * اسکی * پلاک * کلاس * لیست * پلیس * پاکت * تاکسی * کلیسا * اسکلت * اسکیت * لاستیک * پاستیل * پلاستیک

رخت * سخن * نرخ * آخرت * ساخت * استخر * استان * خرناس * خراسان * ستارخان

پسر * سپر * سوپ * پارو * پوست * پرستو * روستا * پوستر * اورست * پاستور * پاسپورت

دارت * افسر * فاسد * رفاه * دهات * ساده * فارس * دفتر * فرات * سفته * سفره * درست * سرفه * سفارت * فهرست * ستاره * افسرده * فرستاده

خدا * خون * دانا * هاون * خانه * خنده * نخود * ناخدا * خانواده

صدا * صدر * صرع * رعد * عمر * رصد * اعظم * صادر * معاد * مصدر * مصرع * صدراعظم

ملک * کلم * لیتر * کویت * تورم * توکل * رتیل * کریم * موکل * وکیل * کتری * مترو * کولر * کیلو * لیمو * کویر * متروک * ملکوت * کیلومتر

سوپ * سپر * پسر * سست * سوخت * خروس * رسوخ * خسرو * پوست * پوستر * پرستو * سرسخت * سرخپوست

کوه * خوک * خال * لکه * خدا * دکه * دکل * لوده * کادو * هلاک * دلاک * کوله * داخل * خاله * کاوه * کاهو * کلاه * آلوده * کلاهخود

علم * عمل * علی * عمه * عیال * مایع * میله * املا * عالم * عالی * علامه * اعلامیه

زود * دوز * زنده * وزنه * اندوه * نوزده * نوزاد * زندان * نوازنده

دوش * دود * بشر * درود * آشوب * ارشد * بودا * شبدر * بدرود * دشوار * داشبورد

دکتر * آدرس * درست * دارت * تدارک * کنسرت * تانکر * کارتن * ترسناک * کردستان

متن * ملت * لیتر * رتیل * رمال * ملیت * املت * امنیت * تمرین * میترا * ترمینال

تنگ * گاری * ایران * گیتار * رایگان * گرانیت * گارانتی

بوس * سوپ * سبد * سود * دوست * بودا * دوات * سواد * پادو * پوست * بوداپست

لیز * میز * لرز * مزار * آزار * رمال * لازم * آرام * لیزر * مالزی * بخش * آلزایمر

فوت * لوس * فال * فلوت * سفال * ایفل * سوال * لیست * سیلو * سویا * فسیل * استیل * ولایت * تلافی * فوتسال * فستیوال

سنگ * پارو * پارس * سرنگ * نرگس * واگن * سنگر * انگور * سروان * گارسون * سنگاپور

خدا * صدر * خرد * نرخ * صدا * خاص * رصد * رنده * خرده * صادر * خانه * خنده * صخره * رخنه * نرده * رصدخانه

پلید * پیدا * پماد * مدال * امید * دیلم * لامپ * یلدا * پیام * پدال * املا * میلاد * ایلام * دیپلم * المپیاد

قیر * قلک * ملک * کلم * قلم * رقم * کامل * رمال * قیام * مالک * کریم * قمار * کلام * قالی * کالری * اقلیم * قلمکاری

زیپ * پرز * تیز * تراز * آزار * پیاز * پارتی * زیارت * پیتزا * پارازیت

منع * قطع * طمع * طعم * عمه * عمق * مانع * نقطه * معنا * قطعه * منطق * قانع * طعنه * طعمه * مقنعه * منطقه * قطعنامه

نعل * نسل * علی * قتل * عقل * نقل * عسل * تعلق * تنیس * لیست * تعلیق * تلقین * نستعلیق

وزن * زبان * زانو * بازو * بانو * بودا * نوزاد * بادبزن * بندباز

میخ * خانه * شاخه * ماشه * میهن * منشی * شانه * خیمه * خیام * خامه * خانم * همایش * ماشین * نمایش * شاهین * هخامنشی

رنج * نجار * جادو * جواد * جارو * جهان * جاده * جوان * آرنج * جوهر * وردنه * جانور * اندوه * اروند * وجدان * جواهر * جوانه

خبر * قبر * برق * قرن * خراب * قرآن * بخار * نقاب * قربان * اخبار * انبار * باران * باقرخان

برگ * زبان * آبان * بانگ * برنز * آزار * زرنگ * بزرگ * ابزار * باران * آبرنگ * بازار * انبار * ارزان * بازرگان * گازانبر

مدت * یلدا * پیام * امید * پیدا * پماد * لامپ * مدال * املت * پلید * پدال * دیپلم * میلاد

شانس * رشته * شانه * ناشر * شهرت * تراش * ارتش * تنها * تشنه * تهران * رسانه * ستاره * ترانه * نشاسته * شهرستان

فدا * سفر * دیگ * گیس * اسیر * سفید * افسر * اسید * گاری * سفیر * فردا * فارس * فاسد * سیگار * فریاد

یزد * مزد * مزار * امید * زمرد * زمین * نیاز * زیان * دراز * زیاد * میدان * نیزار * نامزد * درمان * بخش * میزان

عسل * علی * عمل * علم * عالی * املا * مایع * سلام * سالم * آسیا * عیال * عالم * سیما * اسلام * الماس * ایلام * اسماعیل

کوه * هتل * تله * رتیل * کویر * لیتر * کولر * وکیل * هویت * تکیه * کوره * کیلو * کویت * کوله * ترکیه

کور * نوک * آوار * کویر * نوکر * اراک * نیرو * روانی * ایوان * ایران * ویران * کارون * کاروان * اوکراین

چاپ * چاه * چای * پیچ * هیچ * چاره * پارچ * آچار * پاچه * چهار * پارچه

نهاد * دانه * هادی * آینه * دایه * انبه * آبان * بدهی * بنده * دانا * آینده * آبادی * ناهید * آدینه

سبک * برف * سفر * کیف * سیب * کافر * کرفس * اسکی * کاسب * فارس * افسر * اسیر * فریب * سیرک * کرسی * ریسک * سفیر * رکاب * آسیب * سراب * اکسیر * باریک * بارفیکس

تخم * خدا * رخت * مدت * مدرک * مخدر * خرما * دارت * خدمت * خادم * دکتر * درخت * دختر * خدمتکار

سحر * سبد * حدس * حبس * ساحر * آباد * سراب * آدرس * حساب * حسابدار

مربی * بیمه * ماهی * مربا * آرام * آمار * بهار * بامیه * ارابه * بیمار * ابراهیم

املا * نسیم * سالن * آسان * آسیا * سینما * یاسمن * ایلام * سیمان * الماس * آسمان * اسلام * آلمان * ایمان * سلیمان * سلمانی * میانسال

خیس * سخت * سیخ * رخت * ساخت * خیار * اسکی * کتری * ساکت * خسارت * کتیرا * تاریخ * اسکیت * استخر * تاکسی * تاریک * خاکستر * خاکستری

دقت * دارت * قرار * قدرت * برتر * بردار * برادر * دربار * رقابت

کاوش * ورزش * آرزو * کشور * شرور * ارزش * روکش * زرشک * کشاورز * ورزشکار

مبل * ریال * مربا * بالن * مربی * منبر * ملایر * برلین * بریان * بیمار

رنج * جشن * نجف * سفر * نجار * فشار * شانس * آرنج * ناشر * اسفنج * سفارش * فشارسنج

جلد * یلدا * ویلا * دلیر * دلار * لودر * جواد * آجیل * جلاد * جدول * جدال * جارو * جادو * دلاور * جاوید * رادیو * دیوار

برگ * گروه * گوهر * واگن * گربه * گونه * آهنگ * انبه * بانگ * بانو * آبرنگ * روبان * بنگاه * آهنگر * بوران * انگور * روباه * گروهبان

سکو * سکه * کوه * کوسه * ساده * کاوه * واکس * سواد * کادو * کاهو * کاسه

اسکی * کتری * لیتر * رتیل * لیست * کلاس * ریاست * تاکسی * کتیرا * اسکیت * کلیسا * سریال * اسکلت * کالری * تاریک * لاستیک * کریستال

نوید * امید * ویلا * مواد * یلدا * لیمو * مدال * میدان * وانیل * دیوان * ملوان * میلاد * لیوان

متن * تانک * کتان * کنیا * کتری * کمین * کمان * تمرین * تاریک * کتیرا * تیمار * کتانی * ترکمن * کرمان * تانکر * نیمکت * امنیت * تیرکمان

سنگ * کتان * ساکت * تانک * سرنگ * سنگک * نرگس * سنگر * کنسرت * تانکر * ترسناک

قلم * قوم * نقل * قول * قمه * قله * لقمه * نهال * قلوه * مقوا * قلمو * لانه * منقل * لقمان * ملوان * مقاله * ملاقه * نقاله

سوال * سالن * ویلا * سونا * سویا * وانیل * لیوان * یونان * وسایل * نایلون

رقم * دقت * درد * قرن * مدت * متن * قند * قدم * تند * قدرت * مرقد * تمدن * مقتدر * قدرتمند

دوش * گوش * شوهر * شوره * گوهر * گروه * گردو * شاهد * دوره * روده * هاشور * شاگرد * گوارش * شاهرگ * هشدار * شاهرود

دکان * اراک * دانا * کنیا * اندک * انکار * ایران * ایراد * دینار * کرادانی

سوپ * پشم * پارو * پرسش * سرما * سمور * پارس * شامپو * سماور * مشاور

رخش * مربا * خشاب * خراش * آمار * خرما * بخار * خراب * آبشار * آرامش * آرامبخش

گمان * آرام * مدارا * نامرد * ارگان * آرمان * درمان * اندام * نامدار

تشک * دکل * کاشت * دلار * شکار * دکتر * شرکت * ترکش * تراش * ارتش * تشکر * درشت * تلاش * شکلات

جواب مرحله ۶۷۶
میز * مزد * مزه * مهدی * زنده * هیزم * همزن * نیمه * نیزه * زمین * میهن * مدینه
جواب مرحله ۶۷۷
سیخ * شاخ * خیس * سخن * شیخ * خشن * ساق * نیش * سینا * نقاش * شانس * نقاشی
جواب مرحله ۶۷۸
رخت * نرخ * خیر * پنیر * خیار * آخرت * خیانت * تاخیر * تاریخ
جواب مرحله ۶۷۹
تیز * ساز * سبز * سیب * قاب * زیست * بزاق * سبقت * آسیب * زیبا * بازی * سبزی * بیست * ایست
جواب مرحله ۶۸۰
جلد * جسد * جاده * سوله * جاهل * سوال * جهاد * جلاد * سجده * سواد * ساده * جلسه * جدول * سجاده * آلوده * آسوده
جواب مرحله ۶۸۱
مشت * رشت * شتاب * شربت * تمبر * آرام * مرتب * مربا * تماشا * آبشار * آرامش
جواب مرحله ۶۸۲
متن * مدت * دقت * قدم * تمدن * قنات * قناد * نامه * تنها * دهات * ماده * همدان * دامنه * دهقان
جواب مرحله ۶۸۳
گله * نوه * گلو * لال * گونه * الگو * انگل * لنگه * لوله * لاله * گلوله * النگو
جواب مرحله ۶۸۴
گیس * سبک * برگ * رکاب * سراب * کاسب * آسیب * اکبر * اسیر * گاری * بیکار * سیگار * باریک
جواب مرحله ۶۸۵
لطف * لبه * فال * طلا * طفل * طبل * برف * ابله * رفاه * باطل * باله
جواب مرحله ۶۸۶
تشک * کشت * تشت * سکان * ساکن * شانس * کاشت * شکست * تشتک * نشست * ساکت * تکان
جواب مرحله ۶۸۷
جهش * گلو * جوش * گوش * گله * گوشه * گوجه * لهجه
جواب مرحله ۶۸۸
دنج * جگر * رنگ * رنج * برگ * برج * جنگ * گنبد * نجیب * دبیر * درنگ * برنج * گردن
جواب مرحله ۶۸۹
رحم * حرم * مدت * محمد * محرم * حریم * مریم * مردم * مدیر * رحمت * متحد * محترم * تحریم
جواب مرحله ۶۹۰
عرب * عمر * شعر * شمع * مشت * تمبر * مربع * عابر * شربت * شاعر * شتاب * مربا * عمارت * عبارت
جواب مرحله ۶۹۱
برج * زرد * وجب * جارو * جواب * واجب * بازو * آرزو * بازجو * جوراب
جواب مرحله ۶۹۲
شرق * قیر * قشر * شال * شادی * ارشد * شلاق * قالی * یلدا * قادر * ریال * دلار * قلدر * دلیر
جواب مرحله ۶۹۳
جهش * دیو * جوش * جدی * دوش * جیوه * هویج * جزوه * شهید * دوشیزه
جواب مرحله ۶۹۴
نصب * صوت * بانک * نوبت * تکان * نبات * کتاب * صابون * تنباکو
جواب مرحله ۶۹۵
لبو * مبل * طبل * طول * سطل * سیب * وسط * سبیل * طلسم * بلوط * لیمو * سیلو * موسی * مطلوب
جواب مرحله ۶۹۶
قلک * قهر * قله * برق * قبر * قبله * برکه * کلبه * کلاه * بقال * قالب * قاره * قلاب * براق * کابل * کربلا
جواب مرحله ۶۹۷
جرم * مکه * موج * نمک * کوه * نوکر * کوره * جهنم * جوهر * نمره
جواب مرحله ۶۹۸
وزن * کنیز * زانو * نازک * زیان * نیاز * کویت * زینت * کتانی * زیتون
جواب مرحله ۶۹۹
پست * پلک * پیر * پیک * کتری * لیست * پلیس * پیکر * لیتر * رتیل
جواب مرحله ۷۰۰
نجف * عاج * رنج * جان * نجار * عارف * رفاه * آرنج * جهان * عرفان
جواب مرحله ۷۰۱
حدس * سبد * حبس * حوا * بوس * سواد * واحد * حسود * حساب
جواب مرحله ۷۰۲
حرف * حرم * رحم * فکر * حکم * حمام * حرام * کافر * مرام * محرم * مکار * حاکم * محکم
جواب مرحله ۷۰۳
سیخ * شیخ * شال * شاخ * خیس * خشک * کاشی * شاکی * خیال * کلاس * خالی * شلیک * کلیسا * خشکسالی
جواب مرحله ۷۰۴
نفت * تنش * فیش * وفا * شفا * وفات * ناشی * یواش * شیفت * آشتی * آویشن
جواب مرحله ۷۰۵
صلح * صبر * رضا * ضرب * اصل * صبح * صاحب * صحرا * حصار * حاصل * حاضر
جواب مرحله ۷۰۶
رانت * هرات * هراس * تنها * راست * تهران * ترانه * رسانه * ستاره
جواب مرحله ۷۰۷
تله * کشت * تشک * شدت * دکل * دکه * هشت * دشت * شکست * دسته * سکته * دستکش
جواب مرحله ۷۰۸
سنگ * نفت * نفس * تنگ * سنگر * تفنگ * فارس * افسر * نرگس * سرنگ * نفرت * تنفس * سفارت
جواب مرحله ۷۰۹
مزد * زیپ * امید * پیام * پیدا * زیاد * آزاد * ایدز * پیاز * پماد * آزادی
جواب مرحله ۷۱۰
غرب * برف * باغ * غار * فریب * غایب * غبار * رفاه * غریب * غرفه * غریبه
جواب مرحله ۷۱۱
پست * چاه * تپه * چاپ * سپاه * ساده * دسته * پسته * دهات
جواب مرحله ۷۱۲
لیف * فیل * هدف * فدا * فال * آینه * هلند * هادی * دهلی * یلدا * فایده * ناهید * آینده * دلفین
جواب مرحله ۷۱۳
شیب * شیره * ریشه * زیبا * شهاب * ارزش * بیشه * هزار * بازی * زهرا * شبیه * شیراز * شهربازی
جواب مرحله ۷۱۴
صوت * وصیت * هیات * تایر * صورت * تیره * تصور * هرات * صورتی * تصویر
جواب مرحله ۷۱۵
چمن * منچ * سهم * چین * هیچ * میهن * سینه * نسیه * نیمه * غنچه * نغمه * نسیم

مرسی دست کسی که نوشته درد نکنه ولی جواب هاش یک در میان بود برای من یعنی یه مرحله با همون جواب ها بود یه مرحله رو خودم باید پیدا می کردم🙂

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت


تصویر امنیتی
*

$(document).ready(function(){
$(“#myInput”).on(“keyup”, function() {
var value = $(this).val().toLowerCase();
$(“li”).filter(function() {
$(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
});
});
});

خوب

خیلی خوبه

عالی

تشکر از سایت خوبتان

جواب سوالات آمیرزا دانلود

عالی

وایییییییی دمت گرم خیلی ممنونم از سایت خیلی خیلی خوب تون 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

عالی است فقط یک کلمه پیدا کردم بعد آن را میزنم بعد می آورد

عالی

جواب بازی امیرزا همه مراحل

معرفی بازی آمیرزا : سازندگان بازی محبوب باقلوا که بیشتر در زمینه بازی های سرگرمی و اطلاعات عمومی تخصص دارند این بار نیز معجزه کردند! آمیرزا آن قدر در میان کاربران ایرانی محبوبیت پیدا کرده است که کمتر کاربر ایرانی را می توان یافت که نام این بازی اندروید  را نشنیده باشد.

در این بخش از پی سی افزار آخرین نسخه آمیرزا به همراه راهنما و جواب تمامی مسائل و مرحله ها را برای شما ارائه نموده ایم.اگرچه بازی آمیرزا تقلیدی از نمونه خارجی بازی با کلمات با نام Word Cookies است اما این مسئله هیچ تاثیری بر محبوبیت آن در میان کاربران ایرانی نگذاشته است. آمیرزا در واقع یک بازی پازل بازی با کلمات است که ساعت ها از روز می تواند شما را به خود مشغول کند و اعصاب شما را آرام سازد. در هر مرحله از بازی جدول آمیرزا به شما یک سری حروف بهم ریخته داده می شود و شما باید کلمه یا کلمات مورد نظر را از میان این حروف پیدا کنید. مخاطب در این بازی به اندکی اطلاعات عمومی و همچنین صبر و حوصله نیاز دارد. شما باید در میان میرازهای هوش، استعداد و کلمات توانایی و استعداد خود را محک بزنید. از جمله مشهورترین میرزاهای مشهور بازی میرزا دلاک مشتمالیان و میرزا عالم خردمند هستند. ده ها شخصیت بامزه ایرانی، بیش از 500 مرحله، انیمیشن های شیرین، موسیقی سنتی ایرانی، گرافیک کارتنی زیبا و … سبب شده که آمیرزا به محبوبیتی که امروز دارد برسد. با آمیرزا به اطلاعات خود بیافزایید و دامنه کلمات خود را بالاتر ببرید.

بیش از 500 مرحله متنوع گرافیک کارتونی بالا انیمیشن های زیبا هزاران جدول جهت تکمیل کمک به افزایش دایره کلمات مخاطب موسیقی سنتی ایرانی به چالش کشیدن ذهن مخاطب و … شما هم اکنون می توانید جدیدترین ورژن بازی ایرانی آمیرزا را به صورت رایگان از سایت پی سی افراز دانلود نمایید.

 

جواب سوالات آمیرزا دانلود

دانلود فایل نصبی با لینک مستقیم

فرمت : apk

حجم فایل : 50.3 مگابایت

دانلود فایل نصبی راهنمای حل مراحل بازی با لینک مستقیم

فرمت : apk

حجم فایل : 3.3 مگابایت

نسخه اندروید مورد نیاز : 4.1 و بالاتر

لینک مطلب در گوگل پلی

(از تلگرام اصلی استفاده کنید) برای عضویت در کانال پی سی افزار روی تصویر زیر کلیک کنید

چرا من هرکار میکنم نمیدونم بازی فندوق رو نسب کنم؟ لطفن راهنماییم کنید… با گوگل پلی دارم نصب میکنم ولی فقط میچرخه نصب نمیشه

سلام باران از لینکی که در همین صفحه قرار داده شده دانلود و نصب کنید

چرا نصب نمیشه بازی

سلام چه خطایی میده؟

بازی امیرزا واقعا اموزنده و جالبه.با تشکر از همگی شما

بازی تیک وتاک را تو پی سی افزار باید دانلود کرد.

برای دانلود بازی اقامیرزا اینجا واقعا عالیه ممنون

امیرزار بکبازی جذاب و در عین حال اموزنده و دلچسب است خیلی ممنون از همه دست اندر کاراناین برنامه

اپدیت ۱۰۵۵ ب بعدش رو هرچی میگردم پیدا نمیکنم . لطفا بزارید اپدیتشو . تشکر از زحماتتون

چرا از مرحله ۱۰۵۵ به بعد دیگه جوابشات داخل سایت نیست؟

نرم افزار جواب رو دانلود کردید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

دیدگاه


پاسخ مراحل 501 تا 600 بازی آمیرزا


جواب سوالات آمیرزا دانلود

طراحي شده توسط روزيکس

تمامي حقوق مادي و معنوي متعلق به DOWNLOAD200012 بوده و کپي برداري از مطالب فقط با ذکر لينک سايت مجاز مي باشد.

بازی آمیرزا که یکی از بازی های سبک کلمات پرطرفدار در کافه بازار می باشد ، بیش از ۲ میلیون نصب را به خود اختصاص داده است و عنوان برترین بازی سال ۹۶ را از آن خود کرده است. هدف از این بازی ساختن کلمه ای با معنا میان حروف بهم ریخته موجود است. در آمیرزا بیش از ۵۰۰ مرحله مختلف را پشت سر خواهید گذاشت و با شخصیت های مختلفی نظیر میرزا دلاک مشتمالیان 🙂 تا میرزا عالم خردمند روبرو خواهید شد.

در بازی آمیرزا معلومات و اطلاعات عمومی شما با گذر زمان افزایش خواهد یافت. در حین گذراندن مراحل بازی آمیرزا ممکن است گیر کنید و نتوانید مرحله مورد نظر را پشت سر بگذارید؛ به همین علت در ادامه جواب کامل بازی آمیرزا را برای نسخه ۲ به بالا این بازی قرار داده ایم.

زیبایی بازی آمیرزا فقط به بازی با کلمات ختم نمی شود و انیمیشن های جذاب، گرافیک خیره کننده و محیط ها و چشم اندازهای بومی ؛ همه و همه دست به دست هم داده اند تا تجربه جدیدی از سبک بازی کلمات به شما هدیه کنند.

جواب سوالات آمیرزا دانلود

در بازی آمیرزا همانند سایر بازی های کلمات، مراحل ابتدایی تعداد کلمات کمتری از شما خواسته می شود و به مرور و با حرفه ای تر شدن و بالا رفتن مراحل، بازی سخت تر می شود به گونه ای که در مراحل پایانی ۱۴ کلمه، با حروف داده شده باید بسازید.

لطفا دقت داشته باشید که جواب های این نسخه هماهنگ شده با آمیرزا ۲٫۱ می باشد. پاسخ های این نسخه، دارای بازبینی کامل بوده، به طور کامل جایگزین نسخه ی پیشین می شود. پس اگر نسخه قدیمی دارید حتماً به روز رسانی کنید.

دانلود آپدیت بازی نسخه جدید از طریق کافه بازار

جواب اولین مرحله بازی آمیرزا که دو کلمه از شما خواسته است : سنگ ، سگ

جواب مرحله دوم : زنگ ، زن ، گز

جواب مرحله سوم : آتش ، آش

۴- کاخ، خاک
۵- هوا، آهو
۶- پتو، توپ
۷- ری، شر، ریش، شیر
۸- فک، شک، کش، کف، کفش، کشف
۹- رخ، سر، رس، خر، سرخ، خرس
۱۰- بد، آب، باد، ادب، ابد
۱۱- دکل، کلید
۱۲- دیس، سفید
۱۳- حفظ، حفاظ، حافظ
۱۴- پری، پیر، پنیر
۱۵- شنا، آشنا
۱۶- میل، لیمو
۱۷- یاس، سایه، سیاه
۱۸- باز، بازی، زیبا
۱۹- آدم، دما، دام، مداد
۲۰- بنا، تاب، نبات
۲۱- رنج، برج، برنج
۲۲- مشک، شکم، تشک، تمشک
۲۳- رمز، رزم، مرز، ترمز
۲۴- ریل، یار، ریال
۲۵- کلم، ملک، ملکه، کلمه
۲۶- پاک، پتک، پاکت
۲۷- هنر، رهن، قرن، نهر، نقره
۲۸- شال، بال، بلا، بالش
۲۹- آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهو
۳۰- میخ، خیر، مریخ، خمیر
۳۱- تاس، مات، ستم، ماست، تماس
۳۲- توپ، سوپ، پتو، سوت، پوست
۳۳- آهن، نگاه، گناه، آهنگ
۳۴- رود، دور، گود، گرد، گور، گردو
۳۵- آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش
۳۶- سال، سیل، گیلاس
۳۷- شاه، شنا، شانه، شاهین
۳۸- وان، نفس، فانوس
۳۹- زین، بیل، لیز، زنبیل
۴۰- دست، دشت، تشک، شکست، دستکش
۴۱- دین، دنیا، امید، دامن، میدان
۴۲- بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه
۴۳- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی
۴۴- سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان
۴۵- ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرس
۴۶- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی
۴۷- گلو، هلو، لوله، گلوله
۴۸- ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز
۴۹- کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش
۵۰- کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیم
۵۱- بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار
۵۲- راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه
۵۳- کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر
۵۴- بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس
۵۵- آلو، لبو، ویلا، لوبیا
۵۶- ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر
۵۷- آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب
۵۸- تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت
۵۹- تره، هرات، تنها، تهران، ترانه
۶۰- آخر، خطا، خار، خطر، خاطره
۶۱- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب
۶۲- تیز، زیپ، پیاز، پیتزا
۶۳- شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش
۶۴- وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان
۶۵- سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس
۶۶- بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه
۶۷- سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک
۶۸- تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری
۶۹- کشو، کال، شال، لواش، لواشک
۷۰- پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس
۷۱- سطل، طلا، سال، سالن، سلطان
۷۲- بارز، آزار، ابزار، بازار
۷۳- خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری
۷۴- هوش، آشوب، شهاب، باهوش
۷۵- بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده
۷۶- خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ
۷۷- آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر
۷۸- نصب، بنا، بانو، صابون
۷۹- شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار
۸۰- هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید
۸۱- گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن
۸۲- سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله
۸۳- بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه
۸۴- دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند
۸۵- شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش
۸۶- لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو
۸۷- نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور
۸۸- نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان
۸۹- مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس
۹۰- کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش
۹۱- برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب
۹۲- شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات
۹۳- مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه
۹۴- پاک، نیک، پیک، پیکان
۹۵- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان
۹۶- تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره
۹۷- تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو
۹۸- باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک
۹۹- نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان
۱۰۰- نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج
۱۰۱- چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچه
۱۰۲- لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبوم
۱۰۳- دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاور
۱۰۴- قله، لقب، قلب، قبله، قبیله
۱۰۵- کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسرو
۱۰۶- قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالی
۱۰۷- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار
۱۰۸- کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشک
۱۰۹- رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانور
۱۱۰- دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکه
۱۱۱- گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنه
۱۱۲- سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارت
۱۱۳- نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر
۱۱۴- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو
۱۱۵- ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایره
۱۱۶- گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
۱۱۷- جان، جنس، باج، سنجاب
۱۱۸- کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفه
۱۱۹- ترک، تیر، کتری، کبیر، برکت، تبریک، کبریت
۱۲۰- حال، سلاح، ساحل، اسلحه
۱۲۱- مزد، دامن، نماز، زمان، نادم، نامزد
۱۲۲- زجر، زین، ریز، رنج، زنجیر
۱۲۳- درد، خدا، داد، خرد، خرداد، رخداد
۱۲۴- مشک، ماش، کرم، شکم، کمر، شام، شکر، شکار، مراکش
۱۲۵- صفا، اصل، فال، فصل، فاصله
۱۲۶- پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروز
۱۲۷- لحن، لنز، نوح، وزن، زحل، حلزون
۱۲۸- بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشته
۱۲۹- اتو، سوت، تور، سوار، راست، راسو، اورست، روستا
۱۳۰- وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون
۱۳۱- متن، مات، توان، وانت، تومان، مانتو
۱۳۲- موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
۱۳۳- گاو، گوی، واگن، گونی، یوگا، گونیا
۱۳۴- نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاه
۱۳۵- شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموش
۱۳۶- درون، روان، نادر، نوار، دوران، اروند
۱۳۷- سیل، سیب، لباس، آسیب، سبیل، ابلیس، سیلاب
۱۳۸- باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادام
۱۳۹- رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگ
۱۴۰- صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتی
۱۴۱- نرم، مرض، ضامن، رمان، رمضان
۱۴۲- مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساح
۱۴۳- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار
۱۴۴- موش، نوش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش
۱۴۵- دین، قند، نقد، دنیا، قنادی
۱۴۶- کور، نوک، نوکر، کنار، کارون
۱۴۷- گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدان
۱۴۸- ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیه
۱۴۹- وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتون
۱۵۰- مار، مرد، رمان، نادر، نادم، مادر، مدار، دامن، درمان
۱۵۱- تتو، تاب، توت، تابوت
۱۵۲- رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخ
۱۵۳- سنگ، گیس، نگین، سنگین
۱۵۴- رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنج
۱۵۵- عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاون
۱۵۶- شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش
۱۵۷- بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ
۱۵۸- تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریم
۱۵۹- یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک
۱۶۰- سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسی
۱۶۱- رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبره
۱۶۲- کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروش
۱۶۳- سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر
۱۶۴- آوا، آوار، اهورا، آواره
۱۶۵- چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچال
۱۶۶- درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیس
۱۶۷- نجف، نفس، جان، جنس، اسفنج
۱۶۸- هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده
۱۶۹- آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشت
۱۷۰- قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقه
۱۷۱- مروت، مترو، تورم، تومور، موتور
۱۷۲- مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزا
۱۷۳- نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقاله
۱۷۴- رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماور
۱۷۵- قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافق
۱۷۶- فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسه
۱۷۷- ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهن
۱۷۸- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه
۱۷۹- گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند
۱۸۰- چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین
۱۸۱- باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینت
۱۸۲- گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگنده
۱۸۳- نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینه
۱۸۴- نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون
۱۸۵- قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقه
۱۸۶- مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپاره
۱۸۷- جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان
۱۸۸- کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدان
۱۸۹- سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه
۱۹۰- حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه
۱۹۱- لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا
۱۹۲- کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقک
۱۹۳- ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستان
۱۹۴- تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر
۱۹۵- توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان
۱۹۶- پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان
۱۹۷- مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل
۱۹۸- سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان
۱۹۹- جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو
۲۰۰- بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا
۲۰۱- شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان
۲۰۲- روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه، فیروزه
۲۰۳- چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان، چمنزار
۲۰۴- پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پرونده
۲۰۵- خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالو
۲۰۶- ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر
۲۰۷- زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزه
۲۰۸- رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید
۲۰۹- کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه، یکشنبه
۲۱۰- دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات، دبستان
۲۱۱- لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو، آنگولا
۲۱۲- فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو، فوتبال
۲۱۳- چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه، کمانچه
۲۱۴- سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوار
۲۱۵- دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت
۲۱۶- گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه
۲۱۷- چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی، شکارچی
۲۱۸- رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان
۲۱۹- ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل
۲۲۰- جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، جادوگر
۲۲۱- سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی
۲۲۲- پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیک
۲۲۳- نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه
۲۲۴- چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه، تپانچه
۲۲۵- شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور، شهریور
۲۲۶- تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم، مستطیل
۲۲۷- فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون
۲۲۸- ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل
۲۲۹- میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمین
۲۳۰- غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی
۲۳۱- نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه، نگهبان
۲۳۲- پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشت
۲۳۳- هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده، فالوده
۲۳۴- نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه
۲۳۵- میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی
۲۳۶- قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق، آفریقا
۲۳۷- شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر
۲۳۸- نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه
۲۳۹- پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان
۲۴۰- خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار
۲۴۱- برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر
۲۴۲- گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر
۲۴۳- رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی
۲۴۴- داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج
۲۴۵- اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار
۲۴۶- گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده، زادگاه
۲۴۷- سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوس
۲۴۸- پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس
۲۴۹- زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه
۲۵۰- انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی
۲۵۱- قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالی
۲۵۲- کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته
۲۵۳- رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت
۲۵۴- کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک
۲۵۵- دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد(زاده)، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه
۲۵۶- باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب، باجناق
۲۵۷- پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش
۲۵۸- گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ
۲۵۹- کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار
۲۶۰- گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت، آبگوشت
۲۶۱- بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین
۲۶۲- سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس
۲۶۳- فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفر
۲۶۴- وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگوله
۲۶۵- بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشم
۲۶۶- لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال
۲۶۷- سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت
۲۶۸- بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه، چابهار
۲۶۹- رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکستر
۲۷۰- گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند
۲۷۱- کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار
۲۷۲- باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس
۲۷۳- تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
۲۷۴- دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند
۲۷۵- پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار
۲۷۶- کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک
۲۷۷- موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیش
۲۷۸- زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواج
۲۷۹- انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنما
۲۸۰- مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه
۲۸۱- ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمار
۲۸۲- شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش
۲۸۳- قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق
۲۸۴- کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب
۲۸۵- قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطبنما
۲۸۶- گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گوینده
۲۸۷- مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمه
۲۸۸- قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله
۲۸۹- برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری
۲۹۰- ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، آبمیوه
۲۹۱- موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره
۲۹۲- تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستان
۲۹۳- لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطین
۲۹۴- اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک
۲۹۵- ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه
۲۹۶- زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچه
۲۹۷- توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ
۲۹۸- سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت
۲۹۹- موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
۳۰۰- زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزه
۳۰۱- کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند
۳۰۲- سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون
۳۰۳- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف
۳۰۴- دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال
۳۰۵- دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک
۳۰۶- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت
۳۰۷- زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله
۳۰۸- کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان
۳۰۹- گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله
۳۱۰- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار
۳۱۱- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار
۳۱۲- دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری
۳۱۳- لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال
۳۱۴- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات
۳۱۵- نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه
۳۱۶- خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی
۳۱۷- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان
۳۱۸- لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل
۳۱۹- کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه
۳۲۰- نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته
۳۲۱- گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه
۳۲۲- ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه
۳۲۳- مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه
۳۲۴- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب
۳۲۵- داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار
۳۲۶- متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام
۳۲۷- گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان
۳۲۸- بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه
۳۲۹- ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال
۳۳۰- میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش
۳۳۱- سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست
۳۳۲- دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو
۳۳۳- ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا
۳۳۴- برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد
۳۳۵- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک
۳۳۶- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری
۳۳۷- خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین
۳۳۸- غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره
۳۳۹- لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی
۳۴۰- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
۳۴۱- دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده
۳۴۲- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه
۳۴۳- طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار
۳۴۴- نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو
۳۴۵- رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین
۳۴۶- زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار
۳۴۷- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده
۳۴۸- گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی
۳۴۹- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر
۳۵۰- زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان
۳۵۱- شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار
۳۵۲- کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکار
۳۵۳- ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمی
۳۵۴- ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل
۳۵۵- کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار
۳۵۶- لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیه
۳۵۷- لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیله
۳۵۸- عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه
۳۵۹- ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماس
۳۶۰- کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیک
۳۶۱- خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه
۳۶۲- قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت
۳۶۳- داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامداد
۳۶۴- قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت
۳۶۵- برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور
۳۶۶- کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیک
۳۶۷- جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت
۳۶۸- رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم
۳۶۹- هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطوره
۳۷۰- شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر
۳۷۱- دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید
۳۷۲- جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر
۳۷۳- کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف
۳۷۴- شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا
۳۷۵- مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار
۳۷۶- زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد
۳۷۷- قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصاد
۳۷۸- بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبار
۳۷۹- دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد
۳۸۰- نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی
۳۸۱- گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ
۳۸۲- سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول
۳۸۳- طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب
۳۸۴- درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید
۳۸۵- موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی
۳۸۶- ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار
۳۸۷- دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش
۳۸۸- بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی
۳۸۹- صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف
۳۹۰- سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسون
۳۹۱- منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامه
۳۹۲- علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله
۳۹۳- پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخند
۳۹۴- کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل
۳۹۵- شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه
۳۹۶- پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ
۳۹۷- ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان
۳۹۸- قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه
۳۹۹- باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان
۴۰۰- قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس
۴۰۱- دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبل
۴۰۲- سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ
۴۰۳- تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیت
۴۰۴- پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ
۴۰۵- هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان
۴۰۶- قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه
۴۰۷- مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر
۴۰۸- فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین
۴۰۹- پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس
۴۱۰- پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
۴۱۱- میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانه
۴۱۲- رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد
۴۱۳- جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسی
۴۱۴- پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه
۴۱۵- دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروش
۴۱۶- برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردست
۴۱۷- بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمون
۴۱۸- پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبه
۴۱۹- لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال
۴۲۰- دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرمانده
۴۲۱- خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه
۴۲۲- نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو
۴۲۳- گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه
۴۲۴- لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن
۴۲۵- سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام
۴۲۶- گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکن
۴۲۷- جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره
۴۲۸- چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی
۴۲۹- سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان
۴۳۰- لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار
۴۳۱- گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند
۴۳۲- متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین
۴۳۳- چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین
۴۳۴- گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره
۴۳۵- گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گزنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه
۴۳۶- خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه
۴۳۷- کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار
۴۳۸- تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست
۴۳۹- شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور
۴۴۰- فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور
۴۴۱- چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب
۴۴۲- ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه
۴۴۳- عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی
۴۴۴- گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان
۴۴۵- خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان
۴۴۶- سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان
۴۴۷- خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار
۴۴۸- کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون
۴۴۹- فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه
۴۵۰- داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان
۴۵۱- ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل
۴۵۲- ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت
۴۵۳- بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه
۴۵۴- نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان
۴۵۵- کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی
۴۵۶- خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات
۴۵۷- دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد
۴۵۸- دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده
۴۵۹- تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر
۴۶۰- روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی
۴۶۱- نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نماینده
۴۶۲- سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران
۴۶۳- موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه
۴۶۴- بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد
۴۶۵- مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک
۴۶۶- خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی
۴۶۷- عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد
۴۶۸- مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
۴۶۹- گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاه
۴۷۰- زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه
۴۷۱- سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت
۴۷۲- آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه
۴۷۳- برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان
۴۷۴- غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه
۴۷۵- شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری
۴۷۶- عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان
۴۷۷- مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
۴۷۸- سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت
۴۷۹- خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه
۴۸۰- داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر
۴۸۱- دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد
۴۸۲- دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی
۴۸۳- پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد
۴۸۴- سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته
۴۸۵- برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها
۴۸۶- گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه
۴۸۷- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
۴۸۸- متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند
۴۸۹- چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه
۴۹۰- قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
۴۹۱- پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
۴۹۲- رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان
۴۹۳- پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت
۴۹۴- دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده
۴۹۵- خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده
۴۹۶- صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم
۴۹۷- ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر
۴۹۸- سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست
۴۹۹- کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود
۵۰۰- علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه
۵۰۱- زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده
۵۰۲- دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد
۵۰۳- دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان
۵۰۴- متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال
۵۰۵- تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی
۵۰۶- بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست
۵۰۷- لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر
۵۰۸- فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال
۵۰۹- سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور
۵۱۰- خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه
۵۱۱- پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد
۵۱۲- قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری
۵۱۳- زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت
۵۱۴- منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامه
۵۱۵- نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق
۵۱۶- وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندباز
۵۱۷- میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشی
۵۱۸- رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانه
۵۱۹- خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان
۵۲۰- برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبر
۵۲۱- مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد
۵۲۲- شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستان
۵۲۳- فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریاد
۵۲۴- یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزان
۵۲۵- عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیل
۵۲۶- کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیه
۵۲۷- کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراین
۵۲۸- چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه
۵۲۹- نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینه
۵۳۰- سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکس
۵۳۱- تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار
۵۳۲- سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدار
۵۳۳- مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم
۵۳۴- املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسال
۵۳۵- خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستری
۵۳۶- دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت
۵۳۷- کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
۵۳۸- مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار
۵۳۹- رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج
۵۴۰- جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوار
۵۴۱- برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبان
۵۴۲- سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه
۵۴۳- اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستال
۵۴۴- نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان
۵۴۵- متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمان
۵۴۶- سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک
۵۴۷- قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقاله
۵۴۸- سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون
۵۴۹- رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند
۵۵۰- دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرود
۵۵۱- دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کاردانی
۵۵۲- سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور
۵۵۳- رخش، مربا، خشاب، خراش، آمار، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش
۵۵۴- گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار
۵۵۵- تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات

محمد امین اکرمی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی

مطالب مشابه

داغ ترین مطالب و مقالات

پیشنهاد سردبیر

برترین مطالب

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مجله پزشکی دکتر سلام است بازنشر مطالب فقط با ذکر لینک مستقیم مجاز است


Downloads-icon

۵۰۰- علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه۵۰۱- زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده۵۰۲- دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد۵۰۳- دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان۵۰۴- متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال۵۰۵- تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی۵۰۶- بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست۵۰۷- لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر۵۰۸- فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال۵۰۹- سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور۵۱۰- خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه۵۱۱- پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد۵۱۲- قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری۵۱۳- زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت۵۱۴- منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامه۵۱۵- نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق۵۱۶- وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندباز۵۱۷- میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشی۵۱۸- رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانه۵۱۹- خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان۵۲۰- برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبر۵۲۱- مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد۵۲۲- شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستان۵۲۳- فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریاد۵۲۴- یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزان۵۲۵- عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیل۵۲۶- کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیه۵۲۷- کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراین۵۲۸- چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه۵۲۹- نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینه۵۳۰- سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکس۵۳۱- تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار۵۳۲- سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدار۵۳۳- مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم۵۳۴- املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسال۵۳۵- خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستری۵۳۶- دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت۵۳۷- کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار۵۳۸- مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار۵۳۹- رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج۵۴۰- جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوار۵۴۱- برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبان۵۴۲- سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه۵۴۳- اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستال۵۴۴- نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان۵۴۵- متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمان۵۴۶- سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک۵۴۷- قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقاله۵۴۸- سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون۵۴۹- رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند۵۵۰- دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرود۵۵۱- دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کاردانی۵۵۲- سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور۵۵۳- رخش، مربا، خشاب، خراش، آرام، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش۵۵۴- گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار۵۵۵- تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات۵۵۶- بست، سبک، کسب، کباب، کاسب، کلاس، کتاب، بابک، بابل، ساکت، کابل، لباس، اسکلت، کسالت، بسکتبال۵۵۷- زبر، دره، بچه، چوب، چرب، زرد، بره، دوره، برده، روزه، روده، بهروز، زردچوبه۵۵۸- جام، امید، مداد، جامد، جدید، مجید، اجداد، امداد، داماد، جامدادی۵۵۹- اول، لوس، نسل، سفر، فال، نفس، سونا، سالن، افسر، سفال، فارس، سوال، افسون، فانوس، فوران۵۶۰- ریل، لیز، آجر، زجر، ریال، جاری، رازی، لیزر، آجیل، ایرج، ارازل، جالیز، الجزایر۵۶۱- نوک، واگن، کنار، نگار، گران، کنگر، نوکر، انگور، گورکن، کارون، کانگورو۵۶۲- فخر، فال، فلک، کفر، فکر، خال، کافر، کلاف، کالا، فاخر، خلاف، اراک، خلافکار۵۶۳- موز، گام، آرزو، آمار، آواز، آوار، آرام، گراز، مزار، گرما، امروز، ماورا، گوارا، آموزگار۵۶۴- دفن، دیو، نیرو، فرنی، نوید، فرود، درون، ردیف، فوری، فردین، فریدون، فروردین۵۶۵- کابل، بلیت، نبات، کتاب، بیان، بیات، کتان، لکنت، تانک، بانک، بالن، تنبک، تنبل، کتانی، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابین۵۶۶- لوس، موم، سوال، ملوس، املا، سالم، سلام، اسلام، الماس، امسال۵۶۷- نیش، شیب، ریشه، بیشه، میهن، نیمه، شیره، نرمش، شنبه، منبر، بهمن، شبنم، نمره، مربی، منشی، بیمه، نشریه۵۶۸- زبر، برگ، دیگ، یزد، زیره، بدهی، برگه، گربه، هرگز، بزرگ، گرده، گریه، گیره، دبیر، برگزیده۵۶۹- رخت، خیر، بخت، خبر، بخار، خیار، آخرت، باخت، ربات، تایر، بیات، خراب، تخریب، باتری، تاریخ، بخاری، تبخیر، تاخیر، خیرات، بختیاری۵۷۰- گنج، جگر، رنج، گدا، جنگ، آرنج، گنجه، گنده، گران، گرده، آهنگ، درجه، نجار، جهان، جاده، جهاد، گردن، گناه، نگار، نگاه، آهنگر، جهانگرد۵۷۱- نسل، لیست، آسان، آسیا، سینا، تنیس، سالن، ایست، استان، ایالت، آستین۵۷۲- فرش، شرف، ظرف، فیش، ظریف، رویش، شریف، فروش، شوفر، فوری، یورش، ظرفشویی۵۷۳- بدل، ویلا، یلدا، نوبل، بلند، بانو، بودا، دیوان، بینوا، لوبیا، نابود، لیوان، بنیاد، وانیل، والدین۵۷۴- پتک، پست، تپش، سوپ، کشت، پیک، پشت، پوک، تشک، شکست، پشتک، سکوت، تیوپ، پیست، کویت، کشتی، پشتی، پوست، پوشک، پیشکسوت۵۷۵- یزد، داس، زین، دیس، زنده، نیاز، دایه، سیاه، ساده، نسیه، سینه، زیاد، زیان، ایزد، سینا، نیزه، اسید، سایه، سازه، زاهد، آینه، آینده، آدینه، سازنده۵۷۶- مواد، دوام، دریا، مرید، مایو، وارد، مدیر، مدار، مادر، امید، رادیو، دیوار، مروارید۵۷۷- شیمی، ماشه، شیره، ریشه، ماهی، شیار، شهرام، شماره، همایش، شیرماهی۵۷۸- غار، غنا، غنی، اغوا، نیرو، آوار، روغن، روانی، ویران، ایوان، ایران، ارغوان، ارغوانی۵۷۹- سخت، خون، سخن، تونس، وانت، آسان، سونا، ساخت، ستون، سوخت، نخست، ستوان، اوستا، تاوان، سخاوت، استان، استوا، خاتون، توانا، استخوان۵۸۰- متن، مترو، تنور، مایو، تورم، رمان، تیمار، تامین، روانی، مانتو، تمرین، ویران، نیمرو، تومان، امنیت، میترا، مریوان، رومانی، ویتنام، ورامین۵۸۱- رخش، خوش، شاخ، شوخ، خارش، یواش، خراش، خاور، شرور، شوخی، خیار، خیارشور۵۸۲- ترن، برس، سرب، نصب، صبر، نبات، سراب، تراس، بستر، راست، ستار، رانت، آبستن، تناسب۵۸۳- کوی، نوک، کتان، تانک، یکتا، کویت، کتانی، ایوان، کتایون، تایوان۵۸۴- پست، پتک، پاک، پکن، پاکت، ساکن، کاست، آسان، ساکت، سکان، استان، پاستا، استکان، پستانک، پاکستان۵۸۵- سود، هوس، سند، سونا، سواد، آدرس، ساوه، ساده، سوره، سرود، آسوده، وردنه، سوهان، رسانه، اندوه، سودان، سروان، دوران، اروند۵۸۶- گیس، آسیا، هستی، آگهی، آگاه، ایست، سیاه، گیاه، سایه، آگاهی، ایستگاه۵۸۷- گوش، گوشه، گروه، گوهر، گواه، ورشو، شوره، رشوه، شوهر، هاشور، شاهرگ، گوارش، گوشواره۵۸۸- جنگ، باج، لجن، گنج، لنج، جنگل، گلاب، بانگ، انگل، بالن، لبنان، جنگلبان۵۸۹- سند، یلدا، اسید، آدرس، دلیر، اسیر، دلار، ساری، دینار، سریال، سیلندر، ایسلند، ایرلند۵۹۰- میل، موش، ملت، مشت، شوم، لوتی، ولرم، لیمو، یورش، رتیل، لیتر، تورم، مترو، ترشی، مشورت، مشتری، لیموترش۵۹۱- تیز، تنه، زینت، نیاز، زیان، تازه، آینه، نیزه، تنها، انتها، نهایت، اهانت، تازیانه۵۹۲- یزد، باز، زین، زینب، ایزد، بیان، بازی، زبان، زیبا، زیاد، بنیاد، بندباز۵۹۳- کیش، نمک، شیک، شادی، کمین، آدمک، امید، شاکی، مدنی، مشکی، کاشی، دکان، شیاد، منشی، دشمن، دشنام، نمایش، آدمکش، ماشین، میدان۵۹۴- کبد، کتاب، کارت، رکاب، ربات، تبرک، اراک، آباد، دارت، برکت، راکت، دکتر، ابتدا، ارادت، تدارک، ابتکار۵۹۵- خون، خدا، نرخ، خرد، دوره، نخود، رخنه، درون، خانه، روده، خنده، خاور، وردنه، اندوه، اروند، دوران، خواهر، رودخانه

۵۹۶- پدر، پودر، ایده، پادو، پاره، پارو، پرده، ادویه، پیاده، پراید، دیوار، دایره، رادیو۵۹۷- سکه، سنگ، سکان، گناه، کاسه، نگاه، آهنگ، آسان، آگاه، سنگک، ساکن۵۹۸- چای، پیچ، چین، چاپ، پوچ، پنیر، پارچ، پارو، پنچر، پویا، چنار، چوپان، پوریا، پیانو۵۹۹- شال، زشت، شنل، لنز، نبات، شتاب، زبان، تابش، بالن، بالش، زابل، تنبل، تلاش۶۰۰- اسکی، لیست، ایست، بلیت، سبیل، کتاب، کابل، لباس، آسیب، بیست، کلاس، کاسب، کلیسا، تاکسی، اسکلت، اسکیت، ابلیس، لاستیک۶۰۱- دود، اردن، نوید، نادر، درود، درون، دینار، دیوان، دیدار، دیوار، دوران، اروند، روانی، ویران، رادیو۶۰۲- عرب، عروس، بستر، وسعت، ساعت، عابر، سراب، بورس، سرعت، عبور، عبرت، روستا، باروت۶۰۳- واگن، فارس، نرگس، نگار، سنگر، افسر، سونا، سرنگ، گران، انگور، سروان، فوران، فانوس، گارسون، افسونگر۶۰۴- تند، مدت، تهی، متن، مرده، ریتم، نیمه، مرید، تیره، مدیر، نمره، تمدن، میهن، مهدی، درهم، تمرین، مدینه۶۰۵- بغل، باغ، لبه، آغل، غیب، بالا، غایب، ابله، الاغ، لایه، اهلی، باله، بالغ۶۰۶- آلپ، آرام، آمار، املا، رمال، رمان، لامپ، آلمان، آرمان۶۰۷- منچ، چمن، چای، عید، چین، دعا، مایع، مانع، عمان، معنا، معدن، معاد، چمدان، میدان، معدنچی۶۰۸- مزد، دزد، یزد، دید، میز، داد، ایدز، دزدی، آزاد، مداد، زیاد، ایزد، آزادی، داماد، امداد۶۰۹- تیز، تایر، زیان، زینت، آزار، تراز، ارزن، زرین، نیاز، زیارت، ارزان، نیزار، ایران۶۱۰- ربات، نوبت، نبات، انبر، بیان، بیات، تنور، بانو، رانت، باروت، بیرون، بینوا، باتری، روبان، بوران، بورانی۶۱۱- خدا، مواد، مدار، آوار، مخدر، مورخ، مادر، آمار، آرام، آخور، خرما، خاور، خادم۶۱۲- پدر، پادو، وارد، پارو، پودر، پرتو، دارت، اردو، آوار، دوات، داور، دارو، اروپا، واردات۶۱۳- فرش، تفرش، هرات، تراش، افشا، افرا، فرات، ارتش، رشته، رفاه، فشار، شهرت، آشفته، فرشته، شرافت، اشاره۶۱۴- گله، بدل، انبه، ابله، باله، هلند، گنده، بنده، گلاب، بلند، بالن، انگل، بانگ، گنبد، بنگاه، گلدان، هندبال۶۱۵- قصد، قرص، فقر، قصر، قیر، قیف، صفا، صاف، افق، رقص، صدا، صفر، صدف، صیاد، فقیر، فردا، صادق، رفیق، فریاد۶۱۶- سخن، سخت، پست، ساخت، پناه، پخته، سپاه، خسته، خانه، تنها، نخست، پسته، پاسخ، نسخه۶۱۷- سهم، سند، پند، پناه، پماد، ماسه، دهان، دانه، ساده، ماده، سهام، دامنه، مهندس، همدان۶۱۸- ایست، سیما، ماست، آسیا، املا، لیست، املت، تماس، اسلام، الماس، تسلیم، سلامت، ایلام، سلامتی، مالیات، التماس۶۱۹- جام، متن، تند، تاج، مزد، مدت، جزام، مزاج، جامد، مجاز، زمان، تمدن، نماز، نجات، نامزد۶۲۰- زال، خال، خاص، اصل، صلح، زحل، حاصل، صالح، خالص، خیال، اصیل، خالی، حاصلخیز۶۲۱- کوچ، چرک، چین، یونس، کرسی، کویر، نوکر، چروک، ریسک، سیرک، کنسرو۶۲۲- زاغ، داغ، غار، غنا، غاز، ارزن، چادر، دراز، چراغ، اردن، چنار، چغندر۶۲۳- ارزن، اردن، ربنا، دراز، باند، بارز، برنز، انبر، زبان، بردار، برادر، دربار، دربان۶۲۴- جگر، رنج، جنگ، جام، جرم، اوج، موج، گنج، جوان، رمان، جارو، آرنج، نجوم، واگن، نجار، مرجان، انگور، جانور، جنگاور۶۲۵- رخش، خوک، خشک، شاخ، چکش، چرک، چرخ، کوچ، چروک، چاکر، شکار، خراش، کاوش، خارش، خاور، روکش، کشور، خوراک۶۲۶- جوش، جشن، دوش، شاهد، شانه، جواد، دانش، جوان، دشنه، جهاد، جادو، جاده، جهان، اندوه، وجدان، جوانه، دانشجو، جوشانده۶۲۷- تخت، رخت، تهی، خبر، خیر، بخت، تربت، بخیه، تختی، بهتر، خبره، تخته، تیره، رتبه، تخریب، تربیت، تبخیر۶۲۸- کرج، کاج، جادو، ورود، اردک، کارد، کادو، جودو، جواد، جارو، کادر، رکود، دکور۶۲۹- قلب، قتل، قاب، لقب، قاتل، قالب، بالا، قلاب، شلاق، اتاق، بقال، بالش، شتاب، تلاش، تقلب، تالاب، باتلاق۶۳۰- بدل، گله، دلار، گلاب، گرده، گربه، دلبر، برگه، باده، ابله، باله، برده، دلربا، براده، درگاه، گرداب، بالگرد۶۳۱- تپش، پشت، هشت، پشه، تنه، تنگ، گشنه، تنگه، تشنه، نقشه، قشنگ۶۳۲- گلو، لوح، گسل، هلو، حوا، سوله، ساوه، الگو، حلوا، هالو، سلاح، ساحل، سوال، حوله، حواس، اسلحه، گوساله۶۳۳- قفس، فال، قله، قفل، سکه، افق، قلک، سقف، کلاه، کلاس، کافه، کاسه، ساقه، سفال، قفسه، فلکه، اسکله، کلافه۶۳۴- رنج، تاج، برج، جهان، تنها، رتبه، نجات، نجار، برنج، باجه، انبه، آرنج، تاجر، تهران، تجربه، ترانه۶۳۵- دیس، عطر، سطر، دعا، عید، عدس، رعد، سعی، سریع، اسید، رسید، اسیر، عطار، ساعد، آدرس، سعدی، عدسی، عطارد

۶۳۶- نسل، سوت، هلو، هتل، هوس، تله، نوه، چهل، تنه، تونل، ستون، سوله، چهلستون۶۳۷- چاپ، گاو، پوچ، اول، گلو، چال، پلو، پول، گلپر، پارچ، پارو، الگو، چپاول۶۳۸- گلف، نفس، فال، لگن، چنگ، گسل، سفال، انگل، سالن، چنگال۶۳۹- پشه، هوش، گوش، گوهر، پوشه، شوهر، رشوه، گروه، شوره، پژوهش، پروژه، پژوهشگر۶۴۰- یزد، وزن، زیاد، زانو، آویز، ونیز، ایزد، ایدز، زیان، نیاز، دیوان، زندان، نوزاد، یونان، اندونزی۶۴۱- شیب، تیز، زشت، آتش، شتاب، زیبا، تابش، بازی، اشیا، آشتی، بیات۶۴۲- راکت، کتان، رانت، آنتن، کتری، تانک، کارت، کنار، کتیرا، تاریک، کتانی، تانکر۶۴۳- رنگ، سند، گردن، نرگس، سنگر، گردو، سوسن، سرنگ، درنگ، سرود، درون، سوگند۶۴۴- خزر، زخم، رمان، آزار، خمار، خزان، خرما، زمان، آرام، آمار، خانم، مزار، مخزن، نماز، ارزان، آرمان۶۴۵- پدر، دکل، پلک، پول، پاک، پارو، دلار، پلاک، کادو، پدال، لودر، کولر، پودر، پارک، دکور، دلاور، پولاد، پولدار۶۴۶- خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخاله۶۴۷- گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشی۶۴۸- گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاه۶۴۹- چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچار۶۵۰- متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیون۶۵۱- چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچی۶۵۲- بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه۶۵۳- قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر۶۵۴- دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستی۶۵۵- سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستان۶۵۶- خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانت۶۵۷- زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمان۶۵۸- کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکار۶۵۹- چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوس۶۶۰- صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافی۶۶۱- غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهار۶۶۲- نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهن۶۶۳- دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیر۶۶۴- سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینما۶۶۵- خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچه۶۶۶- جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمه۶۶۷- ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوستر۶۶۸- سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراست۶۶۹- کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرار۶۷۰- عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشار۶۷۱- ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامش۶۷۲- هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، ل

جواب مراحل 500 و 600 آمیرزا

ط§ط±ط³ط§ظ„ طھظˆط³ط· : alireza1313

جواب سوالات آمیرزا دانلود

جواب مراحل 300 و 400 آمیرزا

ط§ط±ط³ط§ظ„ طھظˆط³ط· : alireza1313

جواب مراحل700 و 800 آمیرزا

ط§ط±ط³ط§ظ„ طھظˆط³ط· : alireza1313

جواب مراحل100و200 آمیرزا

ط§ط±ط³ط§ظ„ طھظˆط³ط· : alireza1313

بسیار عالی

برای ارسال نظر باید ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید

از جدید ترین خبرهاو تخفیف ها مطلع شوید:

تمامی حقوق این وب سایت برای ستاره اطلاعات – سرویس اشتراک ویدیو و پست محفوظ است


include ‘includes/status-browser.php’;

جواب سوالات آمیرزا دانلود
جواب سوالات آمیرزا دانلود
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *