پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم
پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم


پاسخ خودارزیابی ونوشتن درس 3 فارسی نهم


معنی شعر کار و شایستگی درس سوم فارسی نهم

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شویدپاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید


درس1 فارسی نهم


درس2 فارسی نهم


درس3 فارسی نهم


درس 4 فارسی نهم


درس5 فارسی نهم

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم


درس6 فارسی نهم


درس 7 فارسی نهم


درس8 فارسی نهم


درس 9 فارسی نهم


درس 10 فارسی نهم


درس11 فارسی نهم


درس 12 فارسی نهم


درس13 فارسی نهم


درس14 فارسی نهم


درس 15 فارسی نهم


درس16 فارسی نهم


درس 17 فارسی نهم

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

حل قسمت نوشتن و خودارزیابی درس سوم ادبیات فارسی نهم

پاسخ:خودارزیابی ،قسمت نوشتن

به نام خدا

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

پاسخ خودارزیابی و نوشتن درس 3 ادبیات فارسی نهم

________________خودارزیابی صفحه ۲۷

خودارزیابی

1- نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است ؟

ارتباط با خود، یعنی توجه به لباس ، قد و قامت ، لاغری یا چاقی ، عواطف و احساسات درونی ؛ ارتباط با دیگران که وابسته به نیاز درونی اوست تا نقد و نظر دیگران را درباره ی رفتار و کردار خود بداند2- ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید.

هر دو در کمال راستی و صداقت ، عیب و حسن آدم را نشان می دهند و بازگو می کنند. 

3- به نظر شما چه ارتباطی میان متن و شعر درس وجود دارد ؟

هر دو آدمی را به غنیمت دانستن دوران جوانی و نوجوانی و تلاش در کسب خوبی ها و فضایل دعوت می کنند.

نوشتن صفحه ۲۸

غنی = غنیمت

حجت=حاجت

– یوم=ایام

– مغتنم=غنیمت

– مبصر= بصیرت

– احتیاج=حاجت جواب2 :

پیچیدن از راه راست کنایه از منحرف شدن از راه خوبی و درست / کج رفتاری کردن

جواب ۳:الف) پرسش انکاری (استفهام تاکیدی)

ب) پرسش انکاری (استفهام تاکیدی)

الف) پرسش تاکیدی

دلیل) زیرا هر سه مورد پرسش مطرح شده جواب مشخص است و فقط برای تاکید امده است.

منبع و تهیه کننده مطلب:پادرس

دقت کنید جواب هارو تشخیص میدین رفقا

مخلصیم

مرسی عالی بودددددددددددد

دمتون گرم 

عالییییییییی و درجه یک

بسیار عالی وکاملادبیات متوسطه اول(عارفی)

توضیحات دروس فارسی هفتم و هشتم و نهم

welcome_guest();
function welcome_guest() {
var thedate;
var thehour;
thedate = new Date();
thehour = thedate.getHours();
if (thehour <12)
document.write("خوش آمديد ميهمان")
else if (thehour < 17)
document.write("خوش آمديد ميهمان")
else
document.write("خوش آمديد ميهمان")
}

عضو شوید

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

عضویتسریع

آماروبسایت 

بازدیدامروزبازدیددیروزبازدیدهفتهبازدیدماهبازدیدکلتعدادمطالبتعدادنظراتتعدادآنلاین

آمارمطالب

آمارکاربران

کاربرانآنلاین

آماربازدید

 

توضیحاتشعرکاروشایستگی

آینهچوننقشتوبنمودراست      خودشکنآیینهشکستنخطاست

 اگرآینهبهدرستیعیبونقصهایترابهتونشاندادآینهرانشکنبلکهغرورخودترابشکنوخودتاصلاحکن

جوانیگهکاروشایستگیاست     گهخودپسندیوپندارنیست

دورهیجوانیدورهیانجامکارونشاندادنشایستگیهاستوزمانغروروتکبّروخیالپردازینیست

چوبفروختی٬ازکهخواهیخرید     متاعجوانیبهبازازنیست

اگردورانجوانیخودراازدستبدهیدیگرنمیتوانیآنرابهدستآوریزیراجوانیکالایینیستکهبتوانیآنراازبازارخریداریکنی

عنیمتشمر٬جزحقیقتمجوی     کهباریاستفرصت٬دگربارنیست

قدردورانجوانیرابدانوبهدنبالحقیقتوواقعیّتهاباشزیرادورهیجوانیفقطیکباراستودیگرتکرارنمیشود

مپیچازرهراستبرراهکج         چودرهست٬حاجتبهدیوارنیست

هیچگاهازراهراستمنحرفنشووبهبیراههنرووقتیکهمیتوانیازراهراستبهاهدافخودبرسینیازینیستکهبهبیراههبروی

زآزادگانبردباریوسعی     بیاموز٬آموختنعارنیست

صبروشکیباییوسعیوتلاشراازانسانهایآزاده بیاموزوبدانکهآموختنویادگرفتنازدیگرانهیچگاهعیبوعارنیست

بهچشمبصیرتبهخوددرنگر   توراتادرآیینه٬زنگارنیست

بابینشوآگاهیدرموردخودتفکروتأمّلکنتازمانیکهقلبتهمچونآینه صافوروشناستوهنوزآلودهنشدهاست

همیدانهوخوشه٬خروارشد     زآغاز٬هرخوشهخروارنیست

باانباشتهشدندانههایخوشهبررویهمخرمنهابهبوجودمیآیندودرابتداهیچخوشهایخرمننبودهاست

همهکارایّامدرساستوپند        دریغاکهشاگردهشیارنیست

تمامکارهایاینجهانبرایانساندرسوپندواندرزهستندامّاافسوسکهانسانهوشیاریپیدانمیشودازاینهمهپندوعبرتبگیردخودارزیابی

نویسندهبهچهنوعارتباطهاییدردوراننوجوانیاشارهکردهاست؟

ارتباطباخود،یعنیتوجهبهلباس،قدوقامت،لاغرییاچاقی،عواطفواحساساتدرونی؛ارتباطبادیگرانکهوابستهبهنیازدرونیاوستتانقدونظردیگرانرادربارهیرفتاروکردارخودبداند

 ویژگیهایمشترکآینهودوسترابیانکنید

هردودرکمالراستیوصداقت،عیبوحسنآدمرانشانمیدهندوبازگومیکنند

 بهنظرشماچهارتباطیمیانمتنوشعردرسوجوددارد؟

هردوآدمیرابهغنیمتدانستندورانجوانیونوجوانیوتلاشدرکسبخوبیهاوفضایلدعوتمیکنند

نوشتـــــــــن

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

 

     درمیانكلمههایزیر،همخانوادهكدامواژههادرمتندرسبهكاررفتهاست؛آنهارا

بیابیدوبنویسید

غنیغنیمتمغتنم،،یومایام،،مبصربصیرت،احتیاجحاجت،صبور،دوام،مساعیسعی،سعیدسعادت

 

دربیتزیرکنایههارامشخّصکنیدومعنیآنهارابنویسید

مپیچازرهراســـــــــــتبرراهکج           چودرهست،حاجتبهدیوارنیست

پیچیدنازراهراستکنایهازمنحرفشدنازراهخوبیوپسندیده                                    

مصراعاولكنايهازفقطدرراهدرستحركتكنمصراعدومكنايهازمسيردرستراانتخابكردن

باذكردلیلگونههایپرسشزیررامشخصكنید

كهتواندكهدهدمیوهالوانازچوب؟     یاكهداندكهبرآردگلصدبرگازخار؟

فقطخداوندمیتوانداینکارهاراانجامدهد

پسپرسشتاکیدیاستفهامانکاریاست

 

خاربرپشتزنیزیــــــــــــــتتنسان      گامعزّتتچیست؟عزیزیتكدام؟

 استفهامانکاریاستقصدسوالپرسیدننداردمیگویدکهعزتوعزیزینداری

هرشبكهرویبهجامه خواب                   كننیكتأملاندراینباب

كانروز،بهعلمتوچهافزود؟          وزكردهخود،چهبردهایسود؟

پرسشانکارینیستبلکهواقعاسوالپرسیدهمیگویدشبکهمیخوابیفکرکنکهدرطول

روزسودینصیبتشدهیانهوچیزیبرعلمتافزودهگشته؟

فایلصوتیدرس 

 

 

 

ممنونعالیبودمخصوصابخاطرنوشتن

 کدراواردنمایید

تبادللینکهوشمند

برایتبادللینکابتداماراباعنوانادبیاتمتوسطهوآدرسلینکنماییدسپسمشخصاتلینکخودرادرزیرنوشتهدرصورتوجودلینکمادرسایتشمالینکتانبهطورخودکاردرسایتماقرارمیگیرد{{ successMsg }}

{{ errorMsg }}

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

لطفا کدی که برای شما ارسال شده است را وارد کنید.

بنظر میرسد شما قادر به دریافت پیامکهای ما نیستید!
لطفا برای فعال سازی کد
{{ receive_code }}

را از طریق شماره
{{ identity }}

به شماره
10001883

ارسال کنید.
منتظر بمانید تا فعال سازی انجام شود!

لطفا برای حساب خود رمز عبور وارد کنید.

برای استفاده بسیاری از امکانات گاما و خیلی از وبسایت ها باید جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

برای این کار باید به تنظیمات مرورگر خود مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید..

{{ total }} مورد پیدا کردم!

نمونه سوال+44,000

محتوای آموزشی+12,000

پرسش و پاسخ+12,000

آزمون آنلاین+2,700

درسنامه آموزشی +1,200

مدرسه یاب+130,000

نمونه سوال

محتوای آموزشی

پرسش و پاسخ

آزمون آنلاین

درسنامه آموزشی

مدرسه یاب

معلم خصوصی

دانلود گام به گام فارسی نهم

جواب نوشتن فارسی نهم

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : فارسی | موضوع : گام به گام درسی | نویسنده : نمره برتر پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : پایه نهم

 

دانلود گام به گام فارسی نهم : امروز هم قصد داریم از سری گام به گام کتاب های نهم ، جواب خودآزمایی های فارسی نهم را برای شما قرار دهیم . درس فارسی یکی از مهم ترین درس ها در بین بقیه درس ها به شمار میآید. زیرا این درس دارای مفاهیم گسترده ای میباشد .

 

ستایش: به نام خداوند جان و خرد فصل اول: زیبایی آفرینش فصل دوم: شکفتن فصل آزاد: ادبیات بومی فصل سوم: سبک زندگی فصل چهارم: نام ها و یادها فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی فصل آزاد: ادبیات بومی فصل ششم: ادبیات جهان نیایش: بیا تا برآریم، دستی ز دل

عالیه

می شود کل کتاب هارا دریک پوشه بگذارید

حجم فایل خیلی زیاد میشه خیر

فارسی مشکل داره درس ۱۳ و۱۴ وبه بعد

فارسی مشکل داره درس ۱۳ و۱۴ و۱۵وبه بعد

خیلی عالی بود من همیشه از این سایت استفاده می کنم خیلی ممنونم کامل و جامع بود ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

خیلی عالی بود من همیشه از این سایت استفاده میکنم برای درس هام واقعا کامل و جامع بود متشکرم از این سایت ❤❤❤❤

خوبه ولی ای کـــاش نقش کلمات هم داشت 🙁

خیلی عالی بود 👌

عالیییییییییییییی بود 😀😀😀

خوب بود زود دان شد شما داخل تل کانال دارین؟ ؟؟

برای نهمی ها نه

خیلی چرته

واقعا عالیییییییییه ممنونم ازتون

خیلی خوبه

عشق فقط سیدرضا نریمانی‌نه کس دیگه یی😍😍

ممنون

دمت گرم یه ساعته دارم می گردم این از همه بهتره عالیی بود ❤

خیلی خور و عالییییییهه😍😍👍👍👍

عالییییی.معرکه.بود.از.زحمات.شما.ممنونم.

عالی.ممنون.از.زحمات.شما

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی خوبه دمتون گرم ممنون

خیلی بددددد چرا کامل نمیزارید ؟ احمق خان

چرا چرت میگی از این کامل تر

زر الکی میزنی

لولو بازی خیلی

خوبه خیلی خیلی خوب و عالی

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

خیلی خوبه

فعلا باز نکردم ولی زود دان شد خوبہ زیاد دردسر نداشت

عااالی♡

خوب نبود😕😕😕😕

خوب بود

برا چی بعضی جاهاش معنی جابه جا داره

مارو خل گیر آوردی؟ چرا هیچدومشون دانلود نمیشه تو این دقایق حساس؟

مشکل از گوشی خودتونه زیر لینک دانلود رو مطالعه کنید

اصلا خوب نبود افتزاح فقط خود ارزیابیه

هر سه فایل؟

خوب بود خوشم اومد

خیلی بد بود

دمت گرم دستت درد نکنه عالی بود

ممنونم عالیه،،

نمیدونم چی بگم

یه صلوات مهمونم میکنی؟👋😉😊😇

شما بخواه ما100 تا میفرستیم

عاللییی بهتر از این نمیشه

خوب بود ممنون دمتون گرم

یکتا جوننننن

درس آزاد نداره

خوب نبود من چیزی می خوام که توش همه ی نکات دستوری و آرایه ها رو نوشته باشه این به درد من نمی خوره

دوستت داشتم حرفتو

باهوش جان اونایی رو که تو میخوای باید توی کلاس نت برمیداشتی

فارسي تو قسمت معني درس يك معني ستايش نوشته شده🤐

عالییییییی

خیلی خیلی خیلی خیلی خوب نیست

عالی

سلام خیلی عالی بود مرسیO:-)

کجایه که این همه خوب حرف میزنی

خعلی خوبع

عالی بود

بات موافقم یکتا جون

یکتا جون حرفتو دوست داشتم

واقعا ممنونم . خیلی بدرد بخور بود . 👌👌

ازکجابید برنامه راگرفت

راست میگی

بد نبود

چی

من خیلی از سایتتون راضیم

مرسی سونیا جان

ببخشید چجوری باید دان بکنم مرسی اگه برام توضیح بدبن

زیر لینک دانلود رو مطالعه کنید

سلام

منهم

عاااالی

بسیار عالی

بسیار عااااااااااااالی دمت گرم رفیق

قربونت

فدا

Alii bod✊👏

Alii bod👌👏

خوب بود

عالی بود

دمتون گرم

بهتر از این ندیدم

خیلی خوب است

سلام واقعا عالیه👍

واقعا عالی بود مرسی!!!

عالی بود:-)

سلام جواب سوال ۱۵ فارسی نهم

سلام لتفا دانلود رارایگان کنید

رایگانه

کدامبخش

سلام کجا دانلود کنم اینو‌کمککک

لینک دانلود

بالا تر بود ولی خوب نمیتونی پیدا کنی روی این بزن

چجوری بهم بگو

از لینک مستقیم دانلود کن

بااااش

Slm Ali bod

مرسی

واقعا عالی

سلام من که خیلی از این برنامه راضیم

مرسی افسانه جان

عالی

سلام

Oببخشید سلام یادم رفته بود

سلام عزیز

خیلی برنامه لوکسی

خیلی برنامه لوکسی

ببخشید سلام یادم رفته بود

ببخشید سلام یادم رفته 🙁

بدک نبود

خوبه

تو خودت خوبی؟

سلام

سلام

علیک

سلام

علیک والسلام

Salam

سلام لطفاً جزوه فارسی نهم رو هم قرار بدید با تشکر

Alii bod👌

خوب بود ولی عالیی نبود😃


دانلود فایل با لینک مستقیم Downloads-icon


دانلود دانلود گام به گام فارسی نهم 2.1MB Downloads-icon


دانلود دانلود گام به گام فارسی نهم 2.7MB Downloads-icon


لینک دانلودDownloads-iconبه سايت خوش آمديد !

براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

.گام به گام دروس | رفع اشکال ،مقاله،پاسخ نامه،نکات کنکوری،جواب بخش های مختلف درسی.سلام خسته نباشید دوستان.امیدوارم مطلبی که خواسته بودین به نحو احسن یافته و از از آن استفاده بهینه را برده باشید.
و من الله توفیق :).دنبال کنندگان ۹ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید .خلاصه آمار
تیر ۱۳۹۸ (۱۲)
ارديبهشت ۱۳۹۸ (۱) .دی ۱۳۹۷ (۷)
آذر ۱۳۹۷ (۱۱) .آبان ۱۳۹۷ (۲۱)
مهر ۱۳۹۷ (۱۷۰) .شهریور ۱۳۹۷ (۷۶)
شهریور ۱۳۹۵ (۱)
مرداد ۱۳۹۵ (۱۵) .مهر ۱۳۹۴ (۲۵) .آخرین مطالب .جواب تمرین های عربی دهم
جواب تمرین های درس 8 عربی دهم
پاسخ تمرین های درس 7 عربی دهم .جواب تمرین های درس 6 عربی دهم .جواب تمرین های درس 5 عربی دهم .جواب تمرین های درس چهارم عربی دهم
جواب تمرین های درس سوم عربی دهم .جواب تمرین های درس دوم عربی دهم
جواب تدبر در قرآن در 10 دینی دوازدهم
جواب اندیشه و تحقیق و تدبر در قران درس 9 دینی دوازدهم .آخرین نظرات .۱۰ اسفند ۹۸، ۲۱:۴۷ – girl.مشتی دمتگرم عالی بود اگه حل تمرینام میزاشتی عالی تر میشد:) .۸ اسفند ۹۸، ۲۳:۳۲ – رعنا.خیلی به کارم اومد مخصوصا هم خانواده تمدن .۷ اسفند ۹۸، ۲۳:۴۲ – دنیز هادیان.خیلی عالی نازنین تو ماکانی ای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۷ اسفند ۹۸، ۲۳:۰۴ – 84.عالیییییییییییییییی
۶ اسفند ۹۸، ۲۱:۳۱ – فاعزه
عالییییییییییییییییییییییییییییی .۶ اسفند ۹۸، ۲۱:۲۹ – فاعزه.عالییییییییییییییییییییییییییییی
۵ اسفند ۹۸، ۱۳:۵۴ – سارینا
۳ اسفند ۹۸، ۲۲:۳۷ – س
بسیار عالیییییییی .۳ اسفند ۹۸، ۲۲:۳۴ – س.بسیار عالیییییییی .۳ اسفند ۹۸، ۲۲:۲۴ – فائزه.خییلییی عالییی بود. دستت درد نکنه.
تماس با من
تبلیغات در سایت ما
پیوند ها 🙂 .طبقه بندی موضوعی
آمادگی دفاعی .مطالعات اجتماعی
علوم تجربی
کاروفناوری .ادبیات فارسی
زمین شناسی
ریاضیات گسسته .هویت اجتماعی
علوم و فنون
سلامت و بهداشت
مدیریت خانواده .پربیننده ترین مطالب
جواب فعالیت های درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم .حل قسمت نوشتن درس اول ادبیات فارسی پایه نهم .نمونه سوالات درس اول پیام های آسمانی نهم+با جواب .پنج نمونه سوال تستی ادبیات فارسی پایه نهم +با جواب .حل قسمت نوشتن و خودارزیابی درس 4 ادبیات فارسی نهم .معنی درس 4 عربی پایه نهم .معنی درس 5 عربی پایه نهم
جواب تمرین و نوشتن درس یازدهم فارسی هفتم .جواب خودارزیابی و قسمت نوشتن درس ششم فارسی هفتم
جواب تمرین های درس دوم قرآن پایه نهم .محبوب ترین مطالب .ما آمدیم .جواب فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن درس دوم دینی پایه نهم
34 نمونه سوال از درس 11 مطالعات اجتماعی پایه نهم .جواب فعالیت های درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم
نمونه سوالات درس یک علوم پایه نهم
حل تمرین های درس اول عربی دوازدهم
پنج نمونه سوال تستی ادبیات فارسی پایه نهم +با جواب
جواب فعالیت های کلاسی و خودت را امتحان کن درس اول پیام های آسمانی نهم
جواب تدبر در قران و اندیشه و تحقیق درس 4 دینی دوازدهم
نمودار شعر قصیده ادبیات فارسی+تصویر .مطالب پربحث‌تر
جواب فعالیت های درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم .حل قسمت نوشتن درس اول ادبیات فارسی پایه نهم
نمونه سوالات درس اول پیام های آسمانی نهم+با جواب
پنج نمونه سوال تستی ادبیات فارسی پایه نهم +با جواب .جواب فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن درس دوم دینی پایه نهم .معنی درس 4 عربی پایه نهم
معنی درس 5 عربی پایه نهم .جواب تمرین های درس دوم قرآن پایه نهم
معنی درس اول فارسی دوازدهم
جواب های تمرین های درس اول قرآن پایه نهم
حل قسمت نوشتن و خودارزیابی درس 4 ادبیات فارسی نهم
MH-BEHZADI | جمعه, ۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰ ب.ظ | ۱۸ نظر .حل قسمت نوشتن و خودارزیابی درس 4 ادبیات فارسی نهم.پاسخ:خودارزیابی ،قسمت نوشتن.حل قسمت نوشتن درس 4 ادبیات فارسی نهم.پاسخ تمرین های درس 4 ادبیات فارسی نهم
خودارزیابی صفحه ۲۷
1- در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب ، معرفی شده اند ؟
پدر و مادر ، معلمان دلسوز ، مربیان با تجربه
2- در سخن امام جواد (ع) تشبیهی به کار رفته است . این تشبیه را توضیح دهید..امام جواد (ع) فرموده اند:« از همنشینی با بدان ، برهیز کن که هم جون شمشیر برهنه ، ظاهرش زیبا و انر زشت است » ایشان دوستان بد را از دوجهت مثل شمشیر دانسته اند یکی از جهت ظاهر که زیبا ، خوش قد و قامت و درخشنده است دیگر از جهت تأثیری که به جای می گذارد که چون نتیجه ی استفاده از شمشیر ، قتل و خون ریزی است . اثرش مثل هم نشینی با انسان های بد، زشت و ناپسند و زیان بار است.
3- به نظر شما چرا سعدی ، پسر نوح (ع) را با سگ اصحاب کهف ، مقایسه کرده است ؟
چون خواسته بگوید حتی فرزندان بیامرات نیز اگر با بدان همدلی و هم نشینی کنند ، مقام و منزلت خویش را از دست می دهند و از آن طرف اگر حیوان بی ارزشی جون سگ با خوبان و نیکان ، همدلی و همراهی کند ارزش و اعتبار می یابد.
1-درباره آیات، روایات و داستانها و اشعار دیگری که درباره دوستی و دوستیابی دوره نوجوانی شنیده یا خوانده اید، گفت وگو کنید..بزرگان و سخن سرایان درباره دوست و دوستی مطالب فراوانی را بیان فرموده اند. بزرگان در زمینه دوست و دوست یابی هم عقیده اند. آنها دوست را نعمت و ارزش و احترام دوست را بر خود واجب میدانند. توصیه به داشتن دوست خوب میکنند و از داشتن دوست بد بر حذر میدارند.
بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم .چو مؤمن آیینه مؤمن یقین شد چرا با آیینه مارو گرانیم؟ .کریمان جان فدای دوست کردند سگی بگذار ماهم مردمانیم .غرضها تیره دارد دوستی را غرض ها را چرا از دل نرانیم.درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد .آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت، با دشمنان مدارا ..2-درباره بیت زیر، گفت وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
ذوق و شوقی که انسان از آمدن و دیدن یار غایب خود دارد شادابی و خوشحالی خاصی را به ما منتقل می کند و مانند ذوق و شوق موجوداتی است که در بیابان زندگی می کنند و ابر بارانی بر آنها می بارد. لذت دیدن دوست غایب شاید یکی از لذت بخش ترین اتفاق های دنیا باشد. لذتی که نمی توان آن را با هیچ چیز دیگر جایگزین کرد..۲- کلمه مناسب را با توجه به جمله، انتخاب کنید.
الف) تنهایی یکی از سنگین ترین مصائب است. (سنگین ، سنگین تر، سنگین ترین)
ب) یار بد، بدتر بود از مار بد. (بد، بدترین، بدتر)
ج) میهن ما زیباتر از هر کشور دیگر جهان است . (زیبا، زیباتر، زیباترین)
٣- دو نمونه پرسش انکاری از درسهای پیشین بیابید و بنویسید..دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ ابری که در بیابان بر تشنه ای ببار
4- مفهوم کلی حکایت زیر را در یک بند بنویسید.
یکی از بزرگان، پارسایی را گفت: «چه گویی درحق فلان عابد که دیگران درحق وی به طعنه، سخنها گفته اند». گفت: «بر ظاهرش، عیب نمی بینم و در باطنش، غیب نمی دانم». (گلستان سعدی) .درباره دیگران زود قضاوت نکنیم، حرفهای دیگران را ملاک قضاوت خود قرار ندهیم. روی عیب های دیگران تکیه نکنیم و
منبع و تهیه کننده مطلب:پادرس، گاما.مخلصیم رفقا :).موافقین ۰ مخالفین ۰
MH-BEHZADI
جواب تمرین های فارسی نهم
جواب خودارزیابی درس 4 فارسی نهم
حل قسمت نوشتن فارسی نهم.حل نوشتن ادبیات فارسی نهم.درس 4 فارسی نهم.پاسخ نوشتن درس 4 فارسی نهم
نظرات (۱۸)
۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۳:۱۹ .میترا ارسمان
خوب بود خوشم اومد
مرسی از انرژیت رفیق
۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۴:۳۴
خیلی ممنون .۰۱ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۰
مرسی رفیق دمت گرم فردا امتحان نوبت اول فارسی داشتم و من هیچ فعالیتی ننوشته ام و بخواتر لطف بزرگ شما نوشتم😍
خداروشکر ک راضی هستی دوست من 😍❤️ .۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۸:۴۶ .خوب بود اما عالی نبود!
۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۰ .۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۳:۵۷ .عالی بود مرسی دمت گرم 😉👌.۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۳:۵۹
عالی بود مرسی دمت گرم😉👌.۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۹:۳۶ .عالی بود مرسی ازتون حرفی برا گفتن باقی نزاشته بود ممنونم یه دنیااا😘😘😘😘😘
۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۸:۰۱ .۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۸
سلام دمت گرم رفیق مرسی که هستی
۱۸ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۸ .بسیار بسیار عالی بود من همیشه پاسخ فعالیت هام رو از اینجا می نویسم و بیست رو از آن خودم می کنم 👍thanks.۱۹ آبان ۹۸ ، ۲۰:۱۱
خوب بود اما لطفا سایتتون رو به روز رسانی کنید
۱۹ آبان ۹۸ ، ۲۲:۵۰
عالیه فقط جواب سوال اوله نوشتن .۲۴ آبان ۹۸ ، ۲۲:۱۰ .۰۹ آذر ۹۸ ، ۲۱:۳۰ .سلام شما و ممنون از راهنمایی بزرگتان.۰۹ آذر ۹۸ ، ۲۲:۴۳
۲۶ آذر ۹۸ ، ۲۱:۲۳ .عالیه اما کاشکى حیوان بى ارزشى چون سگ رو عوض کنید چون سگ اصلا بى ارزش نیست و اگر هست چرا میلیون ها پول براى خرید اون میدیم(دستتون درد نکنه به از این بقیه چیز ها عالى برد)
۱۷ دی ۹۸ ، ۱۹:۱۸
حرفت و تعبیرت خیلی اشتباه بود حیوان بی ارزشی مثل سگ؟ .سگ وفادار تر و مرد تر از خیلی ادماس.ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید..پست الکترونيک .سایت یا وبلاگ .شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید: . یا ، یا ، ، یا ، ، ،

، ،

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

، ، ،

Web result with site links
گام به گام فارسی نهم | پادرس
www.paadars.com › exercises › class9 › farsi9
Translate this page
گام به گام فارسی نهم | پادرس.
درس2 فارسی نهم
معنی شعر پرواز درس دوم فارسی نهم. گام به گام فارسی نهم – جواب …
درس3 فارسی نهم
گام به گام درس3 فارسی نهم | پادرس.
درس1 فارسی نهم
گام به گام فارسی نهم – جواب خودارزیابی ها و پاسخ نوشتن های …
درس 9 فارسی نهم
گام به گام درس 9 فارسی نهم | پادرس.
درس8 فارسی نهم
درس6 فارسی نهم
More results from paadars.com »
دانلود گام به گام فارسی نهم – نمره برتر
nomrebartar.com › دانلود-گام-به-گام-فارسی-نهم
Translate this page
May 21, 2019 – دانلود گام به گام فارسی نهم جواب نوشتن فارسی نهم فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت نام درس : فارسی | موضوع : گام به گام درسی | نویسنده …
جواب نوشتن فارسی نهم را رایگان دانلود کنید + پاسخ تشریحی …
www.ostadbank.com › mag › جواب-نوشتن-فارسی-…
Translate this page
به همین دلیل داشتن جواب نوشتن فارسی نهم و یا جواب خودارزیابی فارسی نهم بسیار به شما کمک کننده خواهد بود. به این نکته توجه داشته باشید که درس ادبیات شب …
جواب خودارزیابی | گاما
gama.ir › … › نهم › فارسی و نگارش
Translate this page
پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه نهم رشته درس فارسی و نگارش.
جواب خودارزيابي فارسي نهم | مجله تفریحی
afrajaee.ir › جواب-خودارزيابي-فارسي-نهم
Translate this page
جواب خودارزيابي فارسي نهم. Web result with site links حل تمرین فارسی نهم | گام به گام ، نمونه سوال ، جزوات پادرس https://www.paadars.com › exercises › class9 › …
جواب خودارزيابي هاي فارسي نهم | قاچ – دانلود آهنگ
gachcity.iranianfamilyphysicians.ir › جواب-خودارزيا…
– Translate this page
جواب خودارزيابي هاي فارسي نهم. 1 . جواب خودارزیابی درس ادبیات نهم کامل – ایران فراز ‎14 نوامبر … جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس اول و دوم فارسی نهم – پاسخ .
حل خودارزيابي ادبيات نهم – فید – blogfa
feedbaz.blogfa.com › post
Translate this page
گام به گام فارسی نهم – جواب خودارزیابی ها و پاسخ نوشتن های درس به درس فارسی نهم و معنی شعر فارسی نهم. حل تمرین فارسی نهم | گام به گام ، نمونه سوال ، جزوات پادرس
جواب خودارزيابي فارسي نهم
دانلود جواب خودارزیابی فارسی نهم
جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس هفتم
جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس چهارم
دانلود جواب خودارزیابی های فارسی نهم
جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس سوم
جواب نوشتن فارسی نهم درس هفتم
تمام نوشتن های فارسی نهم
جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس دوم

 

حل قسمت نوشتن و خودارزیابی درس 4 ادبیات فارسی نهم :: جوابگو …
9miha.blog.ir › post
Translate this page
Sep 28, 2018 – گام به گام دروس | رفع اشکال ،مقاله،پاسخ نامه،نکات کنکوری،جواب بخش های مختلف درسی … حل قسمت نوشتن و خودارزیابی درس 4 ادبیات فارسی نهم.
جواب خودارزيابي فارسي نهم
Guided Search Filters
آشناي غريبان
ماضی استمراری
نوشتاري درس
خودارزيابي ونوشتن
پاسخ خودارزيابي
More جواب خودارزيابي فارسي نهم
جواب تمرین های درس نهم فارسی دهم – آپارات
www.aparat.com › result › جواب تمرین های درس نهم …
Translate this page
جامعه شناسی پایه دهم انسانی ، استاد شاهرضا،درس نهم. دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه هوشمند فرزانگان پویا. 59 بازدید 1 هفته پیش. 18:41 …
درس آزاد برای فارسی نهم (درس پنجم)
farsi220.blogfa.com › post
Translate this page
اکنــون از دل مـن بشنـو تـو سرودم. منتظرت بودم منتظرت بودم. منتظرت بودم منتظرت بودم. دانش آموزان عزیز در قسمت « خود ارزیابی» صفحه ی 43 این پرسش ها را بنویسید.
آموزش تکمیلی نهم – خودارزیابی درس 1 فارسی – چرخ دنده های مارپیچ
9oomtizhosh.mihanblog.com › post
Translate this page
شنبه 16 آبان 1394 :: نویسنده : الیاس خسروی. 1- ستارگان، میوه ها ، ماه و خورشید و… 2- بیت چهارم 3- راست گویی و کردار نیک باعث سعادت و بد بودن باعث ناکامی میشود.
حل قسمت نوشتن درس اول ادبیات فارسی پایه نهم – blogfa
hadiabbasi2.blogfa.com › post
Translate this page
1-مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید. شگفت،آگاهی،ستایشخداوند،شنونده،نادانی،انگور،رام،روز،مقصد،خوشبختی. جواب:شگفت:عجب آگاهی:تنبیه …
دانلود pdf گام به گام ادبیات فارسی نهم همراه با مطالب درس به درس …
hashtom02.blogsky.com › post-143 › دانلود-pdf-گا…
Translate this page
Jan 17, 2017 – نهم 02 علامه جعفری مرند – سایت اختصاصی دانش آموزان کلاس نهم 02 مدرسه پسرانه علامه جعفری مرند مرکز استعداد های درخشان.
پاسخ خودارزیابی صفحه 14 فارسی نهم – کلاس درس مرجع آموزش …
clasedars.ir › پاسخ-خودارزیابی-صفحه-14-فارسی-نهم
Translate this page
Dec 17, 2019 – پاسخ کامل خودارزیابی صفحه 14 درس اول فارسی نهم. جواب خودارزیابی صفحه 14 درس اول فارسی نهم در کلاس درس. پاسخ خودارزیابی صفحه 14 فارسی نهم.
پاسخ نوشتن – دیکشنری آنلاین آبادیس
dictionary.abadis.ir › fatofa › پاسخ-نوشتن
Translate this page
معنی پاسخ نوشتن به فارسی … نوشتن های ادبیات نهم • جواب نوشتن فارسی پایه نهم • جواب نوشتن درس دوم فارسی نهم • جواب خودارزیابی های فارسی نهم • معنی پاسخ نوشتن …
جواب خود ارزيابي درس 6 فارسي نهم | افسا – تجربه اسپنک نگين
afskhabar.ir › جواب-خود-ارزيابي-درس-6-فارسي-نهم
– Translate this page
حل تمرین درس6 فارسی نهم | آموزش آنلاین پادرس ‎پاسخ خودارزیابی ونوشتن درس 6 فارسی نهم. گام به گام فارسی نهم – جواب خودارزیابی ها و پاسخ نوشتن های درس به درس …
جواب خودارزيابي فارسي نهم
دانلود جواب خودارزیابی فارسی نهم
جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس هفتم
جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس چهارم
دانلود جواب خودارزیابی های فارسی نهم
جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس سوم
جواب نوشتن فارسی نهم درس هفتم
تمام نوشتن های فارسی نهم
جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس دوم

 


کتاب عربي اياد فيلي pdfDownloads-icon

جواب نوشتنن صفحه ۲۸ کتاب فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس سوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در میان كلمه های زیر، هم خانواده كدام واژه ها در متن درس به كار رفته است؛ آنها را بیابید و بنویسید:غنی، حجّت، یوم، مغتنم، مبصر، احتیاج، صبور، دوام، مساعی، سعید2. در بیت زیر کنایه ها را مشخّص کنید و معنی آنها را بنویسید.مپیچ از ره راست بر راه کج چو در هست، حاجت به دیوارنیست3. با ذکر دلیل گونه های پرسش زیر را مشخص کنید .كه تواندكه دهد میوه الوان از چوب؟ یا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟خار بر پشت زنی زین سان گام عزّتت چیست ؟ عزیزیت كدام ؟هر شب كه روی به جامه خواب كن نیك تأمل اندر این بابكان روز، به علم تو چه افزود؟ وز كرده خود، چه برده ای سود؟

جواب

1. غنی: غنیمت حجّت: ………………. یوم: ایام مغتنم: غنیمت مبصر: بصیرت00احتیاج: محتاج صبور: ………………. دوام: ………………. مساعی: سعی سعید: ……………….2. از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدنبه راه کج رفتن کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.3. بیت اوّل)مصراع اوّل: پرسش انکاری مصراع دوم: پرسش انکاریشاعر تأکید سؤالی دارد یعنی به جز خدا چه کسی توانایی دارد تا از چوب خشک میوه های رنگارنگ خلق کند.مصراع دوم هم شاعر بر نکته ای دیگر تأکید می کند و می گوید به جز خدا کسی توانایی خلق گل های رنگارنگ را از بین خارها ندارد.بیت دوم)پرسش معمولی: قهرمان داستان از یکدیگر سؤالی می پرسند که نیاز به پاسخ دارد.بیت سوم و چهارم)مصراع اوّل: پرسش معمولی مصراع دوم: پرسش معمولیچون سؤال ها برای پاسخ داده پرسیده شده اند.

امیرحسین : حجت : حاجت.

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم

برای دریافت “جواب نوشتن درس سوم صفحه 28 فارسی نهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی
ارسال نظر استفاده
کنید.

عالی

عالیییی

عالی

عالی

دوام=مداوم

سلام

حجت:حاجتامیرحسین

حجت:حاجت


هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم
پاسخ تمرین های فارسی نهم درس سوم
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *