پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی
پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید


فصل 1 ریاضی دهم


فصل2 ریاضی دهم


فصل3 ریاضی دهم


فصل 4 ریاضی دهم

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی


فصل 5 ریاضی دهم


فصل6 ریاضی دهم


فصل 7 ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراهپاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

ویدئو ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

نمونه سوال
ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربیپاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

مبحث : الگو و دنباله حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم

مبحث : الگو و دنباله حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم

مبحث : الگو و دنباله حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم

مبحث : الگو و دنباله حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم

مبحث : دنباله های حسابی و هندسی حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی

مبحث : دنباله های حسابی و هندسی حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی

مبحث : دنباله های حسابی و هندسی حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی

مبحث : دنباله هندسی حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی پایه دهم رشته

مبحث : دنباله های حسابی و هندسی حل تمرین ها، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی

گام به گام ریاضی دهم فصل اول

گام به گام ریاضی دهم فصل اول

ویدئو ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

نمونه سوال
ریاضی دهم

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام فصل 5 ریاضی دهم

گام به گام فصل 5 ریاضی دهم

گام به گام فصل 5 ریاضی دهم

ویدئو ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

نمونه سوال
ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 6 ریاضی

گام به گام فصل 6 ریاضی دهم

گام به گام فصل 6 ریاضی دهم

گام به گام فصل 6 ریاضی دهم

ویدئو ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

نمونه سوال
ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

در این مقاله از سری مقاله های پایه دهم، گام به گام ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی را برای شما گردآوری کرده ایم که می توانید هم اکنون این جزوه را بصورت رایگان و مستقیم از وبسایت قهار دانلود کنید.

گام به گام ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی را که برای شما کاربران قرارداده ایم بروز ترین گام به گام بوده و تمامی مسائل کتاب ریاضی دهم چاپ 97 را شامل می شود که می توانید هم اکنون این گام به گام را که شامل مسائل فصل 1 تا 7 ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی می باشد را بصورت یکجا دانلود کنید.

این گام به گام یکی از بهترین گام به گام های موجود برای ریاضی دهم می باشد که می توانید این گام به گام را بصورت فایل ZIP از وبسایت قهار دانلود نمایید.

این گام به گام توسط اساتید برتر ریاضی جابر عامری، مریم غزنوی، آناهیتا کمیجانی، افشین ملاسعیدی تهیه تنظیم گشته و برای شما کاربران قابل دسترس می باشد.

گفتنی است که ریاضی درس مهمی بوده و دانش آموزان در امتحانات رسمی دی ماه و خرداد ماه باید به تمامی مسائل ریاضی دهم تسلط داشته باشند تا بتوانن نمره قابل قبولی را در این امتحانات کسب کنند. گام به گام می توانید به شما دانش آموزان عزیز کمک کند تا اگر ابهامی در سوالات و مسائل برای شما بوجود آمد به گام به گام مراجعه کنید و پاسخ صحیح آن مسئله را پیدا کنید.پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

البته ما به شما دانش آموزان گوشزد می کنیم که گام به گام به خودی خود یک فایل PDF می باشد و می تواند در پیشرفت دروس به شما دانش آموزان کمک کند تا بتوانید قدم های مثبتی در درس هایتان بردارید. اما اگر از گام به گام به درستی استفاده نشود و صرفا برای حل مسائل و تکلیف هایتان از گام به گام استفاده کنید تاثیر منفی بر روی دروس شما خواهد گذاشت و به روند افت تحصیلی شما دانش آموزان کمک بیشتری می کند.

همانطور که گفته شد این گام به گام شامل 7 فصل ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی می باشد که می توانید با مطالعه ی هرفصل و حل تمرینات به یادگیری بهتر شما کمک میکند.

سرفصل های این جزوه عبارت است از:

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله

فصل دوم: مثلثات

فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

فصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها

فصل پنجم: تابع

فصل ششم: شمارش، بدون شمردن

فصل هفتم: آمار و احتمال

کاربران عزیز که می خواهند به گام به گام های آموزشی پایه دهم رشته تجربی یا رشته ریاضی دسترسی داشته باشند اینجا کلیک کنند.

شایان ذکر است که این گام به گام بصورت رایگان بوده و بصورت مستقیم از وبسایت قهار قایل دانلود می باشد.

از شما کاربران عزیز تقاضا داریم که ما را از نظرات و کامنت های خود باخبر کنید و ما پذیرای انتقاد سازنده ی شما کاربران هستیم. همچنان اگر شما کاربران عزیز پیشنهادی هم برای ما دارید می توانید از قسمت نظرات برای ما مطرح کنید تا فایل های اموزشی بروز تری برای شما کاربران قراردهیم.

برای دانلود pdf گام به گام ریاصی دهم می توانید از طریق باکس دانلود زیر اقدام کنید.

امید است که در تمامی مراحل زندگیتان موفق و پیروز باشید.

در صورت نارضایتی صاحب اثر لینک دانلود این فایل آموزشی از وبسایت قهار حذف خواهد شد.

خوبه شاید

امممم ۷۸ مگ

بدک نیست😞

عالی

چرادانلود نمیش

کارمون رو راه انداخت 👍👍👍

عاااااااااااالیی😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

عاااااااااااالی

عالییییییه

خیلی خوب و بدرد بخور

چرا دانلود نمیشههه چیکارکنممممم

با چه سیستم عاملی دانلود می کنید؟ اندروید یا ویندوز

چرا باز نمیشه😭😭😭😭😭

👍👍

خیلی دمتون گرم😍😍

خوب بود

👌👌👌👌👌👌👌👌

خییییلی ممنون واقعا عاااالی بود👌👌👌👌👌

خواهش می کنم 🙂

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

خیلی ممنون خوب بود

ممنون از زحماتتون جهت تدوین این pdf 🌹🌹🌹🌹

عالیییییئیییییییهههههههه😀😀😄😄😄😄😄

👌👌👌👌

عالیی دمتون گرم ❤

Aliii bod

نظر

نام

0 نظر

0 نظر

0 نظر

0 نظر

1 نظر

0 نظر

نام درس: ریاضی

پایه ی تحصیلی: دهم

رشته ی تحصیلی: تجربی و ریاضی

فرمت فایل: ZIP

تاریخ انتشار: 2019/04/03

نویسنده: گروه ریاضی

انتشار دهنده: قهار

به ساده ترین روش

شما می توانید با عضویت در کانال سروش وبسایت قهار از آخرین مطالب سایت قهار با خبر شوید.همچنین با عضور شدن در این کانال می توانید بروزترین نمونه سوالات و درسنامه ها را از سایت قهار دانلود نمایید.

بیشتر بخوانید…

سایت قهار برای قانون مندی تمامی فعالیت های این سایت اعم از فروش محصولات و قانون مند بودن محتوای سایت از ستاد ساماندهی و نماد اعتماد الکترونیک مجوز اخذ کرده است .شما می توانید برای صحت این موضوع بر روی لوگو های بالا کلیک کنید.

شما می توانید از طریق اطلاعات زیر با تماس حاصل فرمایید.

طراحی رابط کاربری توسط : سپهر کرمی

سایت قهار بر روی سرور های قدرتمند هاست دی ال میزبانی می شود.

تبلیغات متنی : برای سفارش تبلیغات متنی با ما تماس حاصل فرمایید.

© تمامی اطلاعات برای سایت قهار محفوظ است و کپی برداری از سایت قهار با ذکر منبع بلامانع است.


دانلود pdf گام به گام ریاصی دهمDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon

 

حل تمرین کامل ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی منطبق بر کتاب درسی توسط اساتید برتر ریاضی جابر عامری، مریم غزنوی، آناهیتا کمیجانی، افشین ملاسعیدی تهیه و تدوین گشته و این جزوه آموزشی شامل مسائل فصل 1 تا 7 ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی می باشد که در اختیار دانش آموزان گرامی قرار گرفته است. در ادامه شما می توانید حل المسائل کامل ریاضی دهم تجربی و ریاضی را دانلود نمایید. پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

ریاضیات علمی است که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریفها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم و ما ناخواسته و بدون آگاهی داریم هر لحظه از این علم استفاده میکنیم بنا براین بهتر است از بهترین منابع موجود در اطراف خود برای یادگیری این درس زندگی ساز استفاده کنیم .هدف این جزوه کاربردی به طور خلاصه فراهم کردن فرصتی برای یادگیری و مجال دادن به دانش آموزان برای اینکه خود به کشف مفهوم و تحلیل مسائل بپردازند، و با هدف تثبیت
و تعمیق و در مواردی تعمیم یادگیری تدوین شده است. مطالعه ی هرفصل و حل تمرینات به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک شایانی می کند. 

سرفصل های موجود در این جزوه آموزشی شامل موارد زیر می باشد : 

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله

درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی
درس دوم: متمم یک مجموعه
درس سوم: الگو و دنباله
درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسیفصل دوم: مثلثات

درس اول: نسبت های مثلثاتی
درس دوم: دایره مثلثاتی
درس سوم:روابط بین نسبت های مثلثاتیفصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

درس اول: ریشه و توان
درس دوم: ریشه nاُم
درس سوم: توان های گویا
درس چهارم: عبارت های جبریفصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها

درس اول: معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آم
درس دوم: سهمی
درس سوم: تعیین علامتفصل پنجم: تابع

درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی های آن
درس دوم: دامنه و برد تابع
درس سوم: انواع تابعفصل ششم: شمارش، بدون شمردن

درس اول: شمارش
درس دوم: جایگشت
درس سوم: ترکیبفصل هفتم: آمار و احتمال

درس اول: احتمال یا اندازه گیری شانس
درس دوم: مقدمه ای برعلم آمار، جامعه و نمونه
درس سوم: متغیر و انواع آن

انتظار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در حل مسائل کتاب درسی داشته باشند و برای یادگیری بیشتر و بهتر به این جزوه رجوع کنند. این جزوه جایگزین کتاب درسی مربوطه نبود و به عنوان مکمل در کنار کتاب درسی می تواند به پیشرفت هر چه بیشتر دانش آموزان گرامی یاری رساند ،اگر صرفا برای حل مسائل و رونوشت به این جزوه مراجعه شود در دراز مدت اثرات منفی بر یادگیری درس مورد نظر خواهد داشت بنابراین عزیزان ابتدا بر کتاب درسی خود تسلط کافی و قابل قبول داشته باشید و برای حل مسائل و تمارین زمان کافی بگذارید و سپس به این جزوه مراجعه کنید .

 

 

حل المسائل ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

تدریس ، حل تست، پرسش و پاسخ و رفع اشکال آنلاین

خیلی مسخرس

سلام . خیلی ممنون از سایت عالی تون . بسیار علی . سایتی دیگه نسخه های سال های پیش رو گذاشته بودن .ولی شما عالی . دمتون گرم .

سلام
خوشحالم که اینو میشنوم

خب این هم نسخه سال پیشه 🤦‍♂️

یه سایت درجه یک

لطف داری . ممنون

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد

1399 – 1389
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
konkur.in@gmail.com


حل المسائل ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

95.58 مگابایت
PDF

Downloads-icon

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید – حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

دانلود رایگان حل تمرینات و حل مسائل و فعالیت ها (گام به گام کامل) کتاب ریاضی دهم برای رشته های تجربی و ریاضی فیزیک. حجم این گام به گام ریاضی دهم ۳۶ مگابایته، شاید حجمش کمی زیاد باشه ولی به دانلودش می ارزه چون هم کامله هم جدید

عالیههههه بسیار قشنگ توضیح داده

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استادبانک – انتخاب آنلاین معلم خصوصی – انتخاب آنلاین معلم خصوصی

آنچه مطالعه خواهید کرد

روش های بسیاری وجود دارد که می توان با بکارگیری آن، مهارت ریاضی خود را تقویت کنید. استفاده از کتاب های کمکی، آموزشگاه های تدریس خصوصی و کلاسهای خصوصی از این قبیل روش ها است. گام به گام ریاضی دهم تجربی و ریاضی با جواب های کامل و کاربردی می تواند به فهم بهترمسائل کمک کند و راه گشای شما برای رفع اشکالات درسیتان باشد.

گام به گام ریاضی دهم موضوع این مطلب است که شامل جواب تمرین های ریاضی دهم یا حل تمرین ریاضی دهم می‌شود. در ادامه می‌توانید گام به گام ریاضی دهم را برای رشته ریاضی و تجربی از اپلیکیشن استادبانک دانلود کنید.

با دانلود و نصب اپلیکیشن استادبانک فایل pdf گام به گام ریاضی دهم را دانلود کنید و از حل تمرینات کامل آن استفاده کنید، البته باید گفت بهتر است برای تقویت ریاضی ابتدا خودتان تمرین ها را حل کنید و در آخر به حل تمرینات ریاضی دهم استادبانک رجمع کنید. استفاده از این کتاب های گام به گام اگر بدون تلاش خود دانش آموز برای حل مسائل درسی باشد هیچ فایده ای ندارد.پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

در اپلیکیشن استادبانک علاوه بر فایل حل تمرینات ریاضی دهم، می توانید به تمام حل تمرینات دروس دهم تجربی و ریاضی دسترسی داشته باشید، همینطور نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ریاضی و تجربی در اپلیکیشن استادبانک در اختیار شما قرار گرفته است.

گام به گام کتابهای درسی در یک اپلیکیشن

اپلیکیشن گام به گام استادبانک را به طور کاملا رایگان دانلود کنید. فایل تمامی کتاب های درسی، بیش 1600 گام به گام و 1300 نمونه سوال را یکجا و رایگان در یک اپلیکیشن داشته باشید:

 دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)

دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)

 لینک دریافت رایگان از Google Play

 لینک آشنایی بیشتر با اپلیکیشن

در صورتی که فایل حل تمرینات ریاضی دهم ریاضی و تجربی با جواب جهت تقویت تسلط شما بر این درس کافی نیست می توانید به بخش اساتید ریاضی در سایت استادبانک مراجعه نمایید و به جستجو و بررسی در بین مدرسین ریاضی دهم در سراسر ایران بپردازید استادبانک یک سامانه درخواست معلم خصوصی است که بهترین معلمان خصوصی را به دانش آموزان معرفی می کند.

کتاب ریاضی دهم متوسطه از 7 فصل تشکیل شده است که شامل مباحث زیر است:

هر فصل این کتاب شامل فعالیت، کار در کلاس و تمرین می باشد که دانش آموز باید آنها را حل کند. اپلیکیشن گام به گام ریاضی دهم در واقع  پاسخ تشریحی تمامی فعالیت ها و تمرین های این کتاب را بصورت رایگان ارائه کرده است.

البته فراموش نکنید هدف این اپلیکیشن کمک به دانش آموز جهت راهنمایی وی در حل مسائل می باشد. از این رو بهتر است ابتدا خود دانش آموز تمرین ها را حل کرده و سپس برای چک کردن درستی پاسخ ها و مطالعه نکات تکمیلی و پاسخ های تشریحی به اپلیکیشن گام به گام ریاضی دهم رجوع کند.

✌️ این گام به گام شامل حل تمرین ها و جواب سوالات کتاب درسی است.

🗨️ بله تمامِ گام به گام های درسی در اپلیکیشن استادبانک رایگان هستند.

🔔 بله. تمام فصل های کتاب در این گام به گام پوشش داده شده است.

همیشه نوشتن راهی بوده برای زیبا توصیف کردن افکارمون … من به عنوان نویسنده استادبانک می نویسم تا بتونم به زیبایی افکارم رو توصیف کنم.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات نام و ایمیل من را برای ثبت نظر دوباره ذخیره کن

من نمیتونم دان کنم چکار کنم؟؟؟

سلام خوش اومدید به سایت. لینک‎های دانلود بررسی شدند و مشکلی وجود نداشت. با تشکر از شما.

سلام ربات جواب سوالات ریاضی دهم تجربی خواستم نداد

متاسفانه ریاضی فنی حرفی و کاردانشو نداره

در کادر زیر نمونه سوال، گام به گام، جزوه، نکات درسی، مشاوره و … را جستجو کنید

جدیدترین مطالب

همه چیز درمورد کودکان دیرآموز و راه های تشخیص و درمان آن ها

همه چیز درباره سنجش کشوری کلاس اولی ها

طبقه بندی انواع مدارس کشور به چه صورت است؟

چگونه به فرزندم دیکته بگویم؟

اضطراب فرزندمان را چطور برطرف کنیم؟ با دانش آموز مضطرب چگونه برخورد کنیم؟

خبرنامه استادبانک

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

والدین عزیز با عضویت در خبرنامه استادبانک هر هفته علاوه بر مطلع شدن از جدیدترین اخبار و مقالات آموزشی، یک روش یادگیری مفید در زمینه آموزش فرزندانتان دریافت خواهید کرد.

حمایت شده توسط پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

استادبانک مفتخر است که توانسته است، با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به درجه دانش بنیانی نائل شود

استادبانک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

استادبانک در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

استادبانک تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه استادبانک می باشد.

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی


جدید بارم بندی رياضي پايه دهم

جدید دانلود حل تمرین کتاب ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی چاپ جدید 95 – 96

جدید دانلود حل تمرین کتاب ریاضی دهم رشته انسانی چاپ جدید 95 – 96

جدید دانلود حل تمرین کتاب هندسه 1 دهم رشته ریاضی چاپ جدید 95 – 96

دانلود کتاب و مشاهده سرفصلهاي درس هندسه پایه دهم رشته ریاضی


دانلود کتاب و مشاهده سرفصل هاي كتاب رياضي پايه دهم رشته علوم انساني و معارف فصل اول:

دانلود گام به گام فصل اول ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید 

روی تصویر کلیک کنید:

فصل دوم:

دانلود گام به گام فصل دوم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید 

روی تصویر کلیک کنید:

 فصل سوم :

دانلود گام به گام فصل سوم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید 

روی تصویر کلیک کنید:

فصل چهارم:

دانلود گام به گام فصل چهارم ریاضی دهم جدید رشته تجربی و ریاضی 

روی تصویر کلیک کنید:

فصل پنجم:

دانلود گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید 

روی تصویر کلیک کنید:

فصل ششم:

دانلود جواب تمرینات فصل ششم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید  پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

روی تصویر کلیک کنید:

فصل هفتم:

دانلود پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید

روی تصویر کلیک کنید:

 

توجه: کپی کردن مطلب سایت بدون قرار دادن لینک ریاضی دهم شرعا حرام است

و پیگرد قانونی دارد.

 


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon

دانلود گام به گام ریاضی دهم (تجربی و ریاضی) همراه با جواب تمامی فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرین های پایانی به صورت کاملا رایگان

ریاضی دهم تجربی و ریاضی دهم ریاضی یکسان است و در هر دو شاخه در پایه دهم یک کتاب تدریس می شود. بنابراین چه دانش آموز دهم تجربی باشید و چه دانش آموز دهم ریاضی،  گام به گام موجود در این صفحه به کارتان خواهد آمد.

هر فصل از ریاضی در پایه دهم در قالب چندین فصل ارائه شده و هر فصل سه یا چهار درس را در بردارد و پس از هر درس نیز تعدادی مثال، فعالیت و کار در کلاس مطرح شده است و در انتها نیز شامل چندین تمرین می شود.

حل تمرین ریاضی دهم جواب این فعالیت ها و کار در کلاس ها و همچنین جواب تمرین های ریاضی دهم در هر فصل را دربردارد.پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

ما در این صفحه گام به گام ریاضی دهم را برای شما گردآوری کرده ایم. این گام به گام، حل تمرین تمامی هفت فصل ریاضی دهم را به صورت یکجا در بردارد. گام به گام کامل ریاضی دهم را بدون پرداخت هیچ هزینه ای و از طریق همین صفحه دریافت کنید. 

اگر تمایل دارید تا گام به گام هر فصل از ریاضی دهم را به طور جداگانه داشته باشید، باز هم می توانید روی همکلاسی حساب کنید. در ادامه لینک صفحاتی آمده است که با مراجعه با آن صفحات می توانید حل تمرین هر فصل از ریاضی دهم را به صورت جداگانه دانلود کنید.

برای دانلود گام به گام کامل و یکجا ریاضی دهم روی ” دانلود فایل” کلیک کنید و برای دانلود جداگانه هر فصل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

فصل اول ریاضی دهم در قالب سه درس به مجموعه ها، الگوها و دنباله ها می پردازد. این گام به گام جواب فعالیت ها، جواب کار در کلاس ها و جواب تمرین های فصل اول را پوشش می دهد.

در صفحه  گام به گام فصل اول ریاضی دهم می توانید تعدادی از تمرین های این فصل و جوابشان را مشاهده کنید و همچنین گام به گام این فصل را دانلود کنید.

فصل دوم ریاضی دهم نسبت های مثلثاتی، روابط بین آن ها و دایره مثلثاتی را معرفی می کند. جواب فعالیت ها، کار در کلاس ها و همچنین جواب تمرین های فصل دوم ریاضی دهم تجربی و ریاضی را می توانید در این گام به گام بیابید.

گام به گام فصل دوم ریاضی دهم را می توانید از طریق این لینک دریافت کنید.

 این فصل از ریاضی دهم در خصوص توان های گویا و عبارت های جبری است و در قالب چهار درس تنظیم شده است. جواب تمرین های فصل سوم ریاضی دهم تجربی و ریاضی و همچنین پاسخ تمامی فعالیت ها و کار در کلاس های این فصل در این گام به گام ارائه شده است. لازم به ذکر است گام به گام تنظیم شده در این فصل مقداری تفاوت جزئی با کتاب درسی دارد که در به روز رسانی های آینده اصلاح خواهد شد.

برای دریافت گام به گام فصل سوم ریاضی دهم کلیک کنید. در این صفحه علاوه بر دانلود حل تمرین فصل سوم ریاضی دهم، بخشی از تمرین های این فصل و پاسخشان نیز آورده شده است.

فصل چهارم ریاضی دهم به معرفی معادله ها و نامعادله ها و شیوه حل کردن معادلات درجه دوم و روش تعیین علامت می پردازد و همچنین در درس دوم آن در خصوص سهمی ها بحث می شود. حل تمرین فصل چهارم ریاضی دهم تجربی و ریاضی شامل حل فعالیت ها و کار در کلاس های این فصل است و همچنین جواب تمرین های فصل چهارم ریاضی دهم را نیز پوشش می دهد. 

در صفحه  گام به گام فصل چهارم ریاضی دهم نیز می توانید تعدادی از تمرین های فصل چهارم  و جوابشان را مشاهده کنید و گام به گام این فصل را نیز به رایگان دانلود کنید.

گام به گام فصل ۵ ریاضی دهم ، جواب فعالیت ها و کار در کلاس ها و همچنین جواب تمرین های پایانی این فصل را دربردارد. فصل پنجم ریاضی دهم به تابع و تعین دامنه و برد آن اختصاص دارد.

با مراجعه به صفحه گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم تعدادی از تمرین های این فصل و جوابش را خواهید دید.

عنوان فصل ششم ریاضی دهم تجربی و ریاضی “شمارش، بدون شمردن” است. این فصل در قالب سه درس مفهوم جایگشت و ترکیب را معرفی می کند.  جواب فعالیت ها، کار در کلاس ها و همچنین جواب تمرین های فصل ششم ریاضی دهم تجربی و ریاضی را می توانید در گام به گام این بخش بیابید. 

با رفتن به صفحه حل تمرین فصل ششم ریاضی دهم می توانید تمرین های این فصل و جواب آن ها را ببینید و همچنین حل تمرین فصل ششم را به طور جداگانه دانلود کنید.

حل تمرین فصل هفتم ریاضی دهم تجربی و ریاضی شامل جواب فعالیت ها، کار در کلاس ها و همچنین پاسخ تمرین های این فصل است. فصل هفتم آخرین فصل از کتاب ریاضی دهم است که به مبحث آمار و احتمال از ریاضیات می پردازد.

 در صفحه  گام به گام فصل هفتم ریاضی دهم می توانید تعدادی از تمرین های این فصل و جوابشان را ببینید. همچنین امکان دانلود حل تمرین این فصل نیز در صفحه فوق وجود دارد.

در پایان از شما می خواهیم تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فایل ارائه شده و محتوای این صفحه از ما دریغ نکنید. بی شک نظرات شما بزرگترین راهنمای همکلاسی در ادامه راهش است.

عالی ………………..حرف نداشت دمتون گرم

با این وعضی که ما دانش اموز ها داریم خوب است

خدا خیرتون بده تو این کرونا معلم ها که به فکر ما نیستن

دمتون گرم…..
حرف نداشت …………..

واقعا خوبه…!

خیلی خوب بود دستتون درد نکنه

ممنون از سایتتون لطفا زبان رو هم بزارین

واقعا خوبه ممنون که رایگان در اختیار ما قرار دارید

خیلی خیلی ممنونم

علی یودئ یه ستاره کمه

عالی سپاس مرسی واقعا

مرسی،عالی،همینننننننننننن

خییلی عالی بود .مرسیی

سلام
خیلی ممنون خوب بود
اما بعضی جاها جواب کامل نداده

ص ۱۳۹ سوال ۱ جوابش غلطه

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

خیلییی زیاد عالیه که

یعنی خدا پدر و مادر اونیو که این سایتو ساخته کرد بیامورزه
یه دنیا ممنونم

خیلی خوب بود منوووووووووونننننننن

ممنون ، بسیار عالی.

خوب بود ولی تو فصل ۴ بعضی از مسئله ها توضیحاتشون کافی نبود
مرسی

عالیییلللللللللیییییییییییببیی خیلی ازتون ممنون

بسیار عالی ممنون تاریخی نامبر وان

مرسی واقعا عالیه

عالییییییییییی بود خیلی ازتون ممنوووووونم مرسی

خیلی عالی دست گلتون درد نکنه خدا شمارو واسه ما رسونده 

خوبه اما توضیحات کافی نبود

حرف نداشت از نظر خودم یکی از بهترین سایت های اموزشی در ایرانه

عالییییییییی بود

عالی بود ممنونم

ممنونم از زحماتتون

بالا نمیاد برا من ک

مشکلی برای دانلود نیست.

روی گزینه دانلود فایل کلیک کنید و کمی صبر کنید

اگر با گوشی دانلود می کنید حافظه گوشی رو چک کنید

دوستی که نمیدونی کدوم رشته بری. تجربی خیلی هم راحته فقط کافیه مدل خوندنشو یاد بگیری

سلام چرا برا من دان نمیشه

فایل چک شده و مشکلی برای دانلود نیست. برای دانلود کمی صبر کنید

عالییییییییی خوب بود عالی مرسی

مرسی ممنونم ازتون

بعد 1 ساعت سایت مد نظرمو یافتم مرسی از شما.

عالی خیلی خوبه

خیلی برنامه خوبیه

ممنون دستتون درد نکنه

این که ریاضی تجربیه

 ریاضی دهم تجربی و ریاضی یکسانن و یک کتابن

خیلی ممنون سایتتون عاللللللیییییییه

خیلی خیلی عالی بود مرسی

عالیییییییی خیلی خوبه حتما دان کنید

عالی بود ممنون با این کار کمکی می کنید برای ساختن این کشور

خیلی خوبه حتما دانلود کنیدعالی×1000000000000000

واقعا خیلییییی خیلللییییی عالی

مگه از عالی بالاترم هست ؟ !

خیلی ممنون عالی بود

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی

خیلی خوب verey good

بسیار مفید و با ارزش بود من که خیلی راضی بودم دم همونی گرم که این سایتو درست کرده

Thats wonderfull
thanks

مرسی خیلی کمکم کرد

خیلی ممنون خوب بود

ممنون واسه همه چی عالی بود

سلام
خیلی خیلی خیلی دست بچه های همکلاسی درد نکنه،دمتون گرم❤

سلام برنامه خوبیه ولی اشتباهاتی رو هم داره مثلا تمرین 1 فصل 6 بخش 3

ترکیب 5 از 7 چرا شده 28

خیلی ممنونم عالی بود هر چی بگم کمه

very good tank you very much

ممنون از زحماتتون خیلی خوب بود

عالی این سایت همکلاسی

سلام چرا دانلود نمیشه

در کل خیلی خوبه دمتون گرم،
اما بعضی از سوال ها رو با راه حل ننوشتید.
و صفحات تو حالت زومه که خوندنش تو گوشی خیلی سخت میشه.

واقعا کارتون قویه
بسیار ممنون

خیلی عالی فقط کاش درسنامه ای برای امتحانات باشه مثل جزوه ی اقای گرومری لطفا برای فیزیک جزوه ایشون برای فصل بعد هم بزارید برای در س ریاضی شیمی زیست فیزیک مثل جزوه ایشون باشه که خییییلیییییییییی عالی میشه

لطفا جزوه که برای امتحانات باشه برای هر فصل جدا هم تهیه کنید مثل جزوه فیزیک آقای (امین گرمرودی) که علاوه بر درسنامه فعالیت کتاب هم حل شده برای درس (شیمی . فیزیک . ریاضی. زیست )

ممنونم (قلب)

چراااااااااااا نصب نمیشههه مامان

Aliiiiiwwwww ❤❤xheili xobe saitton hmish b drdm xorde

عالی واقعا.سایت خیلی خوبی داری

سلام واقعااااا ممنونم ما به دلیل سیل دبیر نداریم و هنوز فصل ۶ و ۷ رو ندادیم.ولی وافعااااا این برنامتون اونقدری عالیه که برای ۲۰ اپلکیشن همکلاسی عالیست👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

خوبه

خوبه

متشکرم

خیلی خوب بود مرسی از سایت خوب همکلاسی که این فایلو رایگان گذاشت

عالیه 😉

عالی

بسیار عالی است

خیلی خیلی خیلی خوش گذشت زمانی که تونستم ریاضی رو حل کنم .معلم بال در اورد ……

The Best

عالی

دستتون درد نکنه

عالی

خوبه

good

عالیه

good

عالیییی ممنونم

عالی

عالیهههههههه👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

عاللللیی

عالیی

عالیه

همه عالی بود ولی اگه سال تحصیلی جدید رو بزارید خیلی خوب میشه

عاالیه

خیلی عالیییه ممنون از زحماتتون

عالیه فقط اگه تمرینات هنوسه رو هم بزارن عالی تر میشه

Good

عالیه.ولی لطفا سال تحصیلیه جدید رو بزارین ممنون

عالی

عالی بود

عاللییییی دستتون درد نکنه

احسنتم

عالی

خیلی خوب‌و عالی

عااالی مرسی از زحماتتون

سلام
سایت خیلی خوبی دارین
افرین به مدیریت:)

کاری جالب و زیبا انجام دادید خدا قوت پیروز و سربلند باشید

کاری جالب و زیبا انجام دادید خدا قوت پیروز و سربلند باشید

خیلی خوب بود

عالی انشاالله همیشه اینطور باشه.

عالی

عالیه

مثل همیشه:)عالی و بی نقص

خیلی عالی☺☺

سلام دوستان من كلاس نهم هستم و نمي دانم كدام رشته بروم . من به رشته تجربي علاقه دارم ولي ميترسم برم چون بيشتر مردم مگن سخته . ميشه كسي حوابم بده كه كدام رشته راحت تر يعني به نظرتون .متشكر

عالی مرسی از کیفیت کارتون لطفا فصول بعد رو هم قرار بدین…

عالی

بسیار بسیار عالی👍👍👍👍👍دستتون درد نکنه

عالییییییییییییییییییییییییییییی

لطفا گام به گام رو کامل کنید

چون سایت شما از همه سایت ها بهتر هست و عکس برداری نکردین از گام به گام های کتابی

عالی و کامل
خسته نباشید بهترین بودش 👌👌👌👌👌

چی بگم خیلی خوب بود😊

خیلی ممنون از سایت خیلی خوبتون.
خیلی خیلی استفاده کردم..
آرزوی موفقیت روزافزون براتون دارم.

aly

مگه میشه نت نخواد.

عالی

کاش نت نمیخواس😊

فوق العادست

لصفا گام به گام شیمی دهم را نیز مانند زیست و فیزیک و ریاضی در سایت قرار دهید.

واقعا خسته نباشید ممنونم از مطالبتون

مشتی بود

😐
خوبه

🙏🙏🙏🙏👌👌👌👌👍👍👍

عالیهه

خوووبه☺

طبق معمول عالیه

خیلی مفید بود ممنون

فوق العاده با وجود یه معلم خسته

فوق العاده. با وجود معلم خسته ما

عالی. با وجود معلمی مثه معلم ما که درس می ده بدون حل تمرین و فعالیت بدون گام به گام نمی شه درس خوند

خیلی ممنون عالیه

عالی

هم گام به گام هم نمونه سوالا هم همه چیز عالین مرسیییی

به نظرمن این برنامه عالیه

عالی

عالیه

خوب بود

عالیییییی

مرسی از شما

خیلی ممنون

تشکر

خوبه ولی صفحه در حالت زومه

خیلی ممنون.عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

very good

با سلام ممنون از فایل کاملتون من چند جا گشتم ولی صفحه اخر (117 ) رو جواب نداشت هیچ فایلی . بازم ممنونم .

مرسی

عالیییییییییی

çok gözal mamnon

عالیییییییییییییییییییییه

خیلی ممنون

خوبه

سلام گام به گام انسانی رو هم بزارید خواهشا


دانلود فایلDownloads-icon

گام به گام ریاضی دهم

رشته های ریاضی و تجربی

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : ریاضی 1 | موضوع : گام به گام درسی | نویسنده : – پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : دهم – ریاضی , تجربی

 

گام به گام ریاضی دهم : امروز هم برای شما یکی دیگر از سری گام به گام های پایه دهم را آماده دانلود کرده ایم. در این گام به گام برای شما قصد داریم تا جواب فعالیت های ریاضی دهم ( ریاضی فیزیک و علوم تجربی ) را پاسخ دهیم . همچنین شما میتوانید این گام به گام را به صورت رایگان و PDF دریافت نمایید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

امیدوارم 😆 خوب باشه

بعضی جا ها نیست و به خاطر همین افتضاح بده

عالی خیلی خوبه

عالی

عالی خیلی ممنونم ازتون

Ali

عالی بود دست مریزاد

خیلی خوبه سه ساله دارمش

تاال

سلام دانلودشده ولی چرانمیادهرکاری میکنم

khili alie

سلام پس از انسانی چی ؟ ایجا فقط نوشته دهم ریاضی ،تجربی 😢

عالللیی ! خیلی خوب بود ممنون

واقعا ازتون ممنونم. عالی بود. خیلی به دردم خورد.🌹🌷

Hi

آااااه

سلام ماله چه سالیه ۹۶ میخوام

عالیه💚🙌

دستتون درد نکنه

ممنون

Good👍

خیلی عالی♥️

خیلی خوب بود ممنون 👍👍👍👍

عالی بود خیلی ممنون

خیلی خوبه فقط حیف دست نویس

خوب بود،مرسی🤗

مرسی خوب بود

خوبه

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

سلام میخواستم این مطلب رو با ذکر منبع در سایت زیر استفاده کنم شما مشکلی ندارید؟ ******

مشکلی نداره عزیز

مال چه سالیه؟

خیلی بد همش مینویسه فضای کافی برای استخراج فایل موجود نمیباشد درصورتی که چهار گیگ حافظه خالی دارم

مشکل از گوشی خودتونه

گل من احتمالا پی دی اف خان نداری

خوان 🙂

خییییلی خوبن دس مریزاد👌👌

چرا باز نمیشه برام ؟ برا اینکه بیاد بالا لازمه pdf نصب کنم؟

باید Google PDF رو نصب کنید

اره

^_^عالی

مرسی کمک بزرگی بود

خیلی خوبه من که خوشم اومد

خیلی خوبه ولی بعضی جاها اشکال داره

توخودتم خوبی

عالی واقعا دستون درد نکنه

گام به گام هفتم

خوبه

Allly

کلاس چندمی

خوبه دستتون درد نکنه

خواهش می کنم دلبندم

👌

داداش از دفعه بعد بگو خودم واست می‌نویسم شاید خط من یکم خوانا تر باشه 😅 ولی دمت گرم خودم که حوصله حل نداشتم خیلی بهم کمک کرد

ببببب

سلام چرا صفحات آنقدر بزرگ هستند.

آنقدر لعنتی

🤣🤣🤣

سلام چرا صفحات آنقدر بزرگ هستند

کلمه ی انقدرت منو کشته بود

عالیه

سلام گام به گام ریاضیتون و کلا گام به گامایی ک برارشته تجربی گذاشتید برای کتاب های چاپ اول هست یاچاپ دوم؟

من فردا امتحان دارم ،این سایت به دادم رسید مرسی از شما فقط جوابا یکم بی سلیقه نوشته شده😄😄

مرسی عالی بود

چرا ریاضیش دست نویسه از این به بعد میشه اینطور نباشه؟

من خیلی از دست نویس بدم مياد دست خط شونم که نگم برات😑😂

کاشکی کتاب های تست خیلی سبز pdf هم قرار می دادین

با تشکر ای کاش عربی هم بود

هست دوست عزیز بالای سایت جستجو کنید

ممنونم از کسی که این pdf ها رو گذاشته

خواهش دوست عزیز

به به 🙂

ممنون بابت گام به گامی ک تهیه کردین کلی سایت رفتم تا یه دونه کامل پیدا کردم.عالیه

خواهش دوست عزیز

اسم

عالى بود

عالیه

😙❤❤

اره عالیه

🙃💕

نمیشه گام به گام کلی بزارین تک تک چیو دانلود کنم

کلیش قدیمیه

عیب نداره

کاش کلی بود اینجور هی تو گوشی گم نمیشه معلوم نیست کدوم به کدومه

دارع ک

چرا دست نویسه گام به گامش

خیلی مرسیییییییی🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


دانلود گام به گام فصل اول Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل دوم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل سوم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل چهارم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل پنجم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل ششم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل هفتم Downloads-icon


دانلود گام به گام کامل ریاضی دهم Downloads-icon

جشنواره بزرگ آخرین شانس نجات برای کنکور ۱۴۰۰ رو از دست نده!

(تخفیف 60 درصدی فقط همین امروز )

دیدن تخفیفات و محصولات ویژه

در این مقاله از سری مقالات گام به گام دهم  با دانلود گام به گام ریاضی دهم در هر سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی در خدمت شما هستیم. همونطور که اطلاع دارید ریاضی یکی از درسهایی که شما باید تسلط کافی در محاسبات و درک مفاهیم و فرمولهای آن به صورت کامل داشته باشید. این گام به گام به شما کمک می کنه که در این مسیر بتونید به سوالات کتاب درسی را به درستی پاسخ بدید  و به اونها تسلط کامل داشته باشید. برای موفقیت در درس ریاضی شما باید به کتاب ریاضی تسلط کاملی داشته باشید ما در این پست برای شما و با تلاش بسیار زیادی گام به گام ریاضی دهم برای تمامی فصول را آماده کردیم. این گام به گام که در اختیار شما قرار گرفته میشه به صورت فصل به فصل تشکیل شده و برای کلیه فصول رباضی دهم می باشد.

گام به گام ریاضی دهم رایگان می باشد! در این گام به گام که ما برای شما آماده کرده ایم پاسخ به تمام سوالاتی که در این 7 فصل کتاب ریاضی دهم وجود داره به صورت کاملاً تفصیلی ارائه شده. شما با دانلود pdf گام به گام ریاضی دهم که تمامی فصل ها رو شامل میشه میتونید در این مسیر یعنی تسلط به کتاب درسی که در درس ریاضی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است قدم های روبه جلو و مثبتی بردارید. مقالات گام به گام بسیار تاثیر گذار و مفید هستند اما اگر از آن به درستی استفاده نشود می‌تواند تأثیرات بدی بر روی درک شما از مفاهیم ریاضی داشته باشد دانلود گام به گام ریاضی دهم که شما می‌توانید آن را در این پست انجام دهید می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در درک شما از ریاضی دهم داشته باشد ولی اگر از آن به درستی استفاده نکنید به اینصورت که قبل از مطالعه کتاب درسی به گام به گام رجوع کنید به جرأت می‌توان گفت که تأثیر منفی بر روی درک شما از ریاضی دهم خواهد گذاشت! پس ما از شما خواهش می کنیم ابتدا خودتان بر روی مسائل کتاب درسی به صورت کامل ویژه ای زمان بگذارید و بر روی آنها فکر کنید و سپس به دانلود گام به گام ای که از این پست از وب سایت دیجی کنکور دانلود می‌کنید مراجعه کنید. در باکس دانلودی زیر می توانید به سادگی گام به گام ریاضی دهم را دریافت کنید. همه فایل ها همراه با پاسخ های کاملا تشریحی هستند. همچنین اگر نیاز به سایر گام به گام های پایه دهم داشتید می توانید به بخش گام به گام دهم مراجعه کنید.پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

دانلود

دانلود گام به گام دهم

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نام کاربری یا ایمیل

رمز عبور

مرا به خاطر بسپار


Downloads-icon


pdf گام به گام ریاضی دهمDownloads-icon


گام به گام ریاضی دهم تجربی pdfDownloads-icon

ریاضی سرا

جامع ترین سایت ریاضیات دبیرستان و کنکور

ثبت نام دوره های آنلاین جمع بندی کنکور ریاضی سرا شروع شد.پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی

🔷این دوره ها از طریق اسکای روم به صورت مبحثی و با کمترین شهریه ممکن (هر جلسه فقط 30 هزار تومان) برگزار می شود.

🔷برای اطلاع از مباحث دوره ها، زمان برگزاری، تعداد جلسات و شهریه هر دوره روی لینک مربوط به رشته تحصیلی تان کلیک فرمایید.

👈 دوره های جمع بندی کنکور رشته علوم انسانی

👈 دوره های جمع بندی کنکور رشته علوم تجربی

👈 دوره های جمع بندی کنکور رشته ریاضی فیزیک

روش تدریس کتاب ریاضی۱ پایه دهم

(رشته تجربی و ریاضی)

در این پست لینک دانلود فایل pdf روش تدریس کتاب ریاضی ۱ پایه دهم (رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک) را جهت استفاده همکاران گرامی و دبیران محترمی که این درس را تدریس می نمایند، قرار داده ایم.

در این کتاب برای هر درس از کتاب ریاضی دهم، نگاه کلی به فصل، اهداف درس، روش تدریس، توصیه های آموزشی، اشتباهات رایج دانش آموزان، نمونه سوالات ارزشیابی، حل تمرینات کتاب و… قرار داده شده است.

ادامه‌ی مطلب


نام کاربری


رمز عبور

بخاطر سپاری


دانلود اپلیکیشن ریاضی سرا (ویژه اندروید)

var Quotation=new Array()
Quotation[0] = “ژاکوب ژاکویی: زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود. اول ریاضیات بخواند. دوم ریاضیات درس بدهد.”;
Quotation[1] = “گاوس: ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است.”;
Quotation[2] = “اینشتین : ما در فیزیک تا زمانی که اثبات های ریاضی هستند چیزی را آزمایش نخواهیم کرد!”;
Quotation[3] = “پیر سیمون لاپلاس: تمام آثار طبیعت نتایج ریاضی چند قانون تفسیر ناپذیرند.”;
Quotation[4] = “ژرژ کانتور: جوهر ریاضی در آزادی آن نهفته است این علم فارغ از تمام سیاست های جهان به توسعه خود ادامه می دهد و برخلاف سایر موارد توسعه با اقبال جهانی مواجه شده است.”;
Quotation[5] = “آلبرت اینشتین : نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید. به شما اطمینان می‌دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم‌تر است.”;
Quotation[6] = “افلاطون: خداوند در کار ریاضی است.”;
Quotation[7] = “گالیله: قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است.”;
Quotation[8] = “لایبنیتز: راه حل خوب است به شرطی که از همان آغاز بتوان پیش بینی کرد که با به دنبال کردن آن می توان به هدف رسید.”;
Quotation[9] = “آلبرت اینشتین : از وقتی که ریاضی‌دانان از سر و کول «نظریه نسبیت» بالارفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم!”;
Quotation[10] = “آلبرت اینشتین : در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است”;
Quotation[11] = “خیام: جبرها حقایق هندسی هستند که اثبات می شوند.”;
Quotation[12] = “افلاطون: خداوند همیشه با قواعد هندسی تدبیر می کند.”;
Quotation[13] = “اقلیدس: در هندسه راه شاهانه وجود ندارد.”;
Quotation[14] = “هیلبرت: یک نظریه ی ریاضی را نمی توان کامل شمرد تا این که شما آن را به اندازه ای واضح سازید به طوری که بتوانید آن را برای اولین فردی که در خیابان با وی برخورد می کنید، توضیح دهید.”;
Quotation[15] = “گالیله: در ریاضیات آن چه مهم است، فکر کردن است! ریاضیات الفبایی است که خداوند جهان را بر مبنای آن خلق کرد.”;
Quotation[16] = “ژاکوب ژاکوبی: ذات حق همیشه به کار حساب مشغول است.”;
Quotation[17] = “افلاطون: ریاضیات روح را صفا می بخشد و ذهن را برای درک حقیقت آماده می کند. غفلت از ریاضیات به تمام علوم و دانش ها لطمه می زند.”;
Quotation[18] = “لئوناردو داوینچی: هیچ دانشی را نمی توان واقعی دانست مگر این که به صورت ریاضی نوشته شود.”;
var Q = Quotation.length;
var whichQuotation=Math.round(Math.random()*(Q-1));
function showQuotation(){document.write(Quotation[whichQuotation]);}
showQuotation();

نرم افزار محاسبه درصد تست
زنی


آزمون های ریاضی قلم چی


مدیر سایت: عزیز اسدی


نرم افزار محاسبه درصد تست
زنی
Downloads-icon

پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی
پاسخ سوالات کتاب درسی ریاضی دهم تجربی
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *